Onartutako azken laguntza eta prestazioak

 • Genero-indarkeriaren biktimak,
 • ohiko etxebizitza utzarazi zaien pertsonak
 • etxerik gabeko pertsonak eta
 • bereziki kalteberak diren beste pertsona batzuk;
 • eta haien kontura, administrazio publikoak, enpresa publikoak eta irabazi asmorik gabeko erakundeak, elkarlaneko ekonomiakoak edo antzekoak, betiere irabazi-asmorik gabekoak, baldin eta haien helburua pertsonei bizileku-irtenbidea ematea bada.

Onuradunak:

 • Bereziki zaurgarriak diren pertsonak.
 • Administrazio publikoak, enpresa publikoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak, elkarlaneko ekonomiakoak edo antzekoak, betiere irabazi-asmorik gabekoak, bereziki kalteberak diren pertsonei bizitoki-irtenbide bat ematea helburu dutenak.

Persona "bereziki zaurgarriak" dira:

 • Ohiko-etxebizitzatik etxegabetze prozedurapean dauden pertsonak.
 • Etxerik gabeko pertsonak.
 • Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituraketa eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzko maiatzaren 14ko 1/2013 Legearen 1. artikuluan jasotako pertsonak. Honako kasu hauek barne-hartzen ditu:
  • Genero-indarkeriaren biktima bat dagoen familia-unitatea.
  • Familia ugaria.
  • Familia-unitatea: guraso bakarrekoa, adingaberen batekin edo %33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duen kideren batekin, mendekotasun-egoera batekin edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkor egiaztatua dakarren gaixotasun batekin.
  • Zorduna langabezian dagoen familia-unitatea.
  • Etxebizitza berean, titularrarekin edo haren ezkontidearekin odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko hirugarren mailarainoko ahaidetasuna duen pertsona bat edo gehiago bizi diren familia-unitatea, baldin eta desgaitasun-egoeran, mendetasun-egoeran edo gaixotasun larri batean badaude, eta egoera horrek aldi baterako edo modu iraunkorrean lanerako ezgaitzen baditu.
  • Zorduna 60 urtetik gorako pertsona denean.

Baldintzak:

 • Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.
 • Urtebeteko egoitza eraginkorra eta etengabea eduki izana egiaztatzea EAEn, eskaeraren aurre-aurreko aldian.
 • Higiezin erabilgarrien titular ez izatea, norberaren konturako jarduerak egiten diren higiezina izan ezik.
 • Ondarea < 50.000 euro(dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste propietate batzuk).
 • Urteko diru-sarrera gordinak < 39.000 euro, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuak, hemen zehaztuta: https://apps.euskadi.eus/x39-appcont/es/x91aEtxebideWar/etxebide/calculopon?locale=es. PFEZaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoren, eskaera egin aurreko zergaldia hartuko da kontuan.
 • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.
 • Beste administrazio batzuekin datuak kontsultatzeko oposizioa agertzen denean, honako adierazpen edo dokumentazio hauek aurkeztu behar dira:
  • Erantzukizunpeko adierazpena, ondasun higiezinaren titularra ez izateari buruzkoa, salbu eta norberaren konturako jardueraren titularra bada, eta errenta, prestazio edo laguntza bateraezinak ez jasotzeari buruzkoa.
  • 50.000 eurotik gorako ondarea ez edukitzearen erantzukizunpeko adierazpena.
  • Errentapeko etxebizitzan erroldatuta egotearen erantzukizunpeko adierazpena.
  • Diru-sarrerak egiaztatzeko agiriak:
   • Eskaera egin aurreko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena edo, halakorik ezean: 
    • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako lan-bizitzaren ziurtagiria, eguneratutako datarekin.
    • PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
   • Prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria.
   • Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.
  • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak automatikoki egiaztatuko dira, dirulaguntza eman eta ordaindu aurretik).
 • Eskatzaileen egoera zibilari buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Baterako errentamenduaren kasuan, errentarikideen artean dagoen harreman mota zehaztu behar da, eta bakoitzak ordaintzen duen errentaren zenbatekoa adierazi.
 • Errentariaren Hirugarrenen alta (horren ordez, errentatzailearena edo kreditu-erakundearena jarri ahal izango da).
 • Genero-indarkeriaren biktimak, oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo gizarte-zerbitzu espezializatuen epaia, urruntze-agindua edo txostena; genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko Aginduaren 3. artikuluan xedatutakoaren arabera emanak.
 • Ohiko-etxebizitzatik berehalako etxegabetze prozedurapean dauden pertsonak edo dagoeneko etxegabetu dituztenak, hauek zehazten dituen agiri judiziala.
 • Etxerik gabeko pertsonak, erroldatze sozialaren edo fikziozko erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena.
 • Bereziki zaurgarriak diren beste pertsona batzuk, hala badagokio, erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena, Familia Liburua, agintaritza publiko eskudunak emandako edozein desgaitasun-motaren ziurtagiria edo langabezia-egoeraren ziurtagiria.
 • 3.000 euro, 1.500 euro-ko bi ordainketatan (hilean 250 euro ordaintzeari dagozkie).
 • Baterako errentamenduaren kasuan, laguntzaren onuradun izango den errentarikideak ordaintzen duen errentaren ehunekoaren arabera doituko da zenbateko hori.

Ordainketa errentatzaileari, errentariari edo finantza-erakundeari egin ahal izango zaio.

Bi ordainketetan.

Lehenengoa, onespen-ebazpena eman ondoren, eta bigarrena, hiru hilabete geroago, baldintza eta betebeharrak betetzen jarraituz gero.

 • Hileko 250 euro 12 hilabeteko epeaz biderkatuta lortzen da, beraz 3.000 lor daitezke.
 • Zenbateko osoaren %50eko bi ordainketatan ordaintzen da.

 1.000.000 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte, zabal daitekeena.

 • Prestazio ekonomikoen onuradunak:
  • Epe, Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.
  • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
  • Gaztelagun.
  • Alokairuko GLLak.
  • Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publikok edo pribatuk alokairurako eta helburu bererako eman ditzakeen beste batzuk.
 • Beste alokairu-programa batzuen onuradunak:
  • Alokairuko babes publikoko etxebizitza edo erabilera lagatzeko zuzkidura-bizitoki bat.
  • Etxebizitza pribatua alokairuan, Merkatu Libreko Etxebizitzen Alokairurako Bitartekaritzako ASAP programa-ren bidez (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa)edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez.
 • Covid-19ak sortutako krisitik eratorritako errentaren ordainketatik salbuesteko, barkatzeko edo murrizteko onuradun
  • Etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatzea edo aldi baterako eta ohiz kanpoko errentaren atzerapena, errentatzailearekin akordio bidez adostutakoak, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
  • Errentamendu-errenta %50an murriztea, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluan jasotakoaren arabera.

Interesdunek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren arabera (https://www.euskadi.eus/servicios/1103002 edo Alokabide SA sozietate publikoak www.alokabide.euskadi.eus), webgunean dituen kanalen bidez.

 •  
 • AGINDUA, 2021eko apirilaren 13koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautzen dituena eta laguntza horietarako deialdia egiten duena 2021eko ekitaldian, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialari aurre egiteko.

Agindu honen xedea da, halaber, laguntzak ematea, honako hauei bizileku-irtenbidea eskaintzeko: genero-indarkeriaren biktimei, beren ohiko etxebizitza utzarazi zaien pertsonei, etxerik gabeko pertsonei eta bereziki kalteberak diren beste pertsona batzuei, edo, pertsona horien kontura, administrazio publikoei, enpresa publikoei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei, elkarlaneko ekonomiakoei edo antzekoei, betiere irabazteko asmorik gabekoak badira, zeinen helburua haiei bizileku-irtenbidea ematea bada. Kasu horretan, ez da eskatzen haien egoera COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorio izatea.

Eskaera egiteko epea
 • 2021ko apirilaren 22tik abenduaren 31 arte.
 • Ebazpena: eskaera egin eta bi hilabeteko epean.

 

 

Efektuen hasiera da

2021ko urtarrila

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/04/21

Gizarte-bonu elektrikoa kontsumitzaile kaltebera eta kontsumitzaile kaltebera larri gisa jasotzen duten pertsonak.

 • Kontsumitzaile kalteberaren kasuan, bonu sozial elektrikoaren deskontuak %25etik %60ra igotzen dira.
 • Kontsumitzaile kaltebera larrien kasuan, deskontu horiek %40tik %70era igotzen dira.

Hilerokoa. 

Bi kasuetan, deskontua urteko energia-muga hauek kontuan hartuta aplikatzen dira: 

 

KATEGORIAK

KONTSUMORAKO GEHIENEZKO MUGAK (kwh)

Adingaberik gabeko familia-unitatea/banakako eskatzailea

1.380

Adingabe bat duen familia-unitatea

1.932

Bi adingabe dituen familia-unitatea

2.346

Familia ugariak

4.140

Familia-unitatea/banakako eskatzailea – Pentsiodunak (gutxieneko zenbatekoa)

1.932

Salbuespen gisa, 2021eko urriaren 28tik 2022ko martxoaren 31ra arte.

 • Deskontu horiek fakturazio-aldi osoan aplikatzen dira, betiere deskontu horiek aplikatzeko epearen barruan (2021eko urriaren 28tik 2022ko martxoaren 31ra) sartzen bada aldi hori, eta bonu soziala jasotzeko eskubidea duen kontsumitzaileak ez du inolako eskaerarik egin behar.
 • Bonu sozial elektrikoa erreferentziako merkaturatzailearen bidez eskatzen da.

Erreferentziako enpresa merkaturatzailea.

Elektrizitatearen handizkako markaketan erregistratutako prezioen igoeraren ondorioz, kalteberatasun eta urrakortasun larriko egoeran dauden kontsumitzaileentzako bonu sozialaren deskontuak aparteko igoera izango dute 2022ko martxoaren 31ra arte.

Efektuen hasiera da

2021ko urriak 28.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/11/02

Langile autonomoak.

 • 2021eko urriaren 1etik aurrera, Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian edo Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian alta emanda egotea, eta jarduerarekin bateragarria den prestazioa (POECATA) edo diru-sarrera txikiko prestazioa irailaren 30ean jaso izana.
 • Gizarte Segurantzako dagokion araubide berezian 2022ko urtarrilaren 31ra arte alta emanda egotea.

Ez da beharrezkoa salbuespena eskatzea, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ofizioz egingo baitu jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzeari uzten dioten, dagokion araubidean alta emanda jarraitzen duten eta jarduera uzteagatiko prestazioa eskatzen ez duten autonomo guztiei dagokienez.

Urriaren 1etik aurrera, gizarte segurantzaren karga arintzeak honakoak izango dira: 

a) Urriari dagozkion kotizazioen %90.

b) Azaroan, kotizazioen %75.

c) Abenduan, kotizazioen %50.

d) Urtarrilean, kotizazioen %25.

Hilerokoa. 

Kotizazio-oinarria, kuoten salbuespena zehazteko, jarduera uzteagatiko prestazioa jaso aurretik kotizatzen ari zen kotizazio-oinarria izango da.

Lau hilabetez, 2022ko urtarrilera arte. 

Kotizazioan onura horiek aplikatu ahal izateko, langile autonomoek 2022ko urtarrilaren 31rarte arte eutsi behar diote Gizarte Segurantzako dagokion araubide berezian alta emateari.

Jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzea, edozein modalitatetan.

 • RED sistema: ez da beharrezkoa eskaera-dokumentu bat aurkeztea; nahikoa da geroratzea edo luzamendua zer alditan eskatzen den jakinaraztea. Red sistemarik ez badago, SEDESS da bidea.
 • Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzaren egoitza elektronikoa (SEDESS): kasu honetan, eskaera-dokumentuak egoitza elektronikoan aurkeztu behar dira.
 • Profesional edo hirugarren baten (graduatuak, kudeatzaileak, abokatuak eta RED sistemako gainerako baimenduak) bidez jarduten duen autonomoak RED sistemaren bitartez izapidetu ahal izango du.

Oharra:luzamenduen kasuan, maiatzean onartuko den aginduarekin, ziurrenik, zerbitzu berri bat ezarriko da, eta bertan adierazitako bestelako bitartekoen bidez aurkezten diren eskaerek ez dute eraginik izango.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa: 901502050, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 18:30era.

Gizarte Segurantzako kuoten salbuespenak dira jarduera uzteagatik prestazio-modalitateren bat jaso eta jarduera berreskuratu duten autonomo eta autonomoentzat. Orain dela gutxi eragindako negozioa ikusi dutenen jarduera suspertzen lagundu nahi dute exonerazio horiek.

Aurreko luzapenean, salbuespen horiei esker kuota gutxiago ordaindu zuten autonomoak izan ziren, maiatzean, jarduera uzteagatiko prestazioren bat kobratzen ari zirenak, baina, ondoren, horietako bakar bat ere berriro eskatu ez zutenak. Pertsona horiek, indarrean dagoen jarduera uzteko modalitateren bat berriro baliatzen ez badute, kuotak ordaindu behar dituzte berriro. 2021eko urriaren 1etik aurrera, gizarte-segurantzako kuotetatik salbuesteko eskubidea dute irailaren 30ean kargu-uzteagatiko jarduerarekin bateragarria den prestazioa (POECATA) edo diru-sarrera baxuen prestazioa jasotzen ari ziren eta berriro eskatu ez duten norberaren konturako langileek. Lau hilabete iraungo dute, hau da, 2022ko urtarrilera arte.

Efektuen hasiera da

Tras las últimas medidas, el 1 de octubre de 2021. 

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/05

Autonomoak. 

 • Egoitza soziala Espainiako lurraldean;
 • Urteko eragiketen bolumena, gutxienez, %30 jastea 2020an, 2019ko datuekin alderatuta;
 • Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko koderen batean sartzea (LEDren I. eranskinean daude aurreikusita);
 • 2021eko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitarteko sortzapenak: 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratuetatik eratorritako zor-betebeharrak eta hornitzaileei, hartzekodun finantzarioei eta ez-finantzarioei egindako ordainketak, bai eta kostu finkoak ere.

Autonomia-erkidegoek Errege Lege Dekretuko I.eranskinean jasotako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN 09) kodeetan sailkatzen ez diren autonomo eta enpresei laguntzak eman diezaiekete, beren lurraldean bereziki kaltetuak izan direnen kasuan eta beti ere deialdietan behar bezala justifikatuta badago.

 • PFEZn zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzen duten profesionalentzat, laguntza 3.000 €-koa izango da gehienez.
 • Enpresentzat eta gainerako autonomoentzat: gutxienez 4.000 €eta gehienez 200.000 €.

Autonomia-erkidegoek laguntzak emateko irizpideak ezarri ahal izango dituzten arren, arauak muga batzuk ezartzen ditu zenbatekoari dagokionez:

 • PFEZn zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzen duten enpresaburu edo profesionalentzat: 3.000 euro gehienez.
 • Administrazioak BEZean edo zeharkako zerga baliokidean aitortutako edo egiaztatutako urteko eragiketen bolumena 2020an 2019. urtearekin alderatuta %30 baino gehiago jaitsi duten enpresaburuen eta profesionalen kasuan, laguntza honako hau izango da:
  • Gehieneko laguntza eragiketa-bolumenaren beherakadaren %40 izango da, gehienez ere 10 langile dituzten enpresen kasuan.
  • %30 hori gainditzen duen eragiketa-bolumenaren beherakadaren zenbatekoaren % 20koa izango da, hamar langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan.
 • Laguntza ezingo da 4.000 eurotik beherakoa izan, ezta 200.000 eurotik gorakoa ere.

Azken neurrien ondoren, autonomia-erkidegoek 2022ko ekainaren 30era arte eman ditzakete zuzeneko laguntza hauek.

Autonomia-erkidego bakoitzari dagokion erakundea.

Zuzeneko laguntzen lerro berri bat da (7.000 milioi eurokoa da laguntza-sorta), pandemiak gehien kaltetutako enpresa ez-finantzarioentzat eta autonomoentzat (enpresariak eta profesionalak). Gobernuak, apirilaren 20ko 6/2021 Errege Lege Dekretua onartuta, autonomoentzako eta enpresaburuentzako zuzeneko laguntzen onuradunak diren sektoreak zabaltzen ditu, eta autonomia-erkidegoei arauditik harago, enpresa eta autonomo gehiago sartzeko ahalmena aitortuz, behar bezala justifikatutako inguruabarrak kontuan hartuta.

Autonomia-erkidegoek dagozkien deialdiak egingo dituzte beren lurraldeetan kokatutako hartzaileei laguntza horiek emateko, eta eskabideak izapidetzeaz, kudeatzeaz eta ebazteaz, laguntzak ordaintzeaz eta ordaindu aurreko eta ondorengo kontrolez arduratuko dira.

Esleitutako guztia ordaindu ez duten autonomia-erkidegoek deialdiak irekitzen jarraitu ahal izango dute 2022ko ekainaren 30era arte.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/01/18

 • Ohiko etxebizitzaren errentariak.
 • Banku-erakunde bati alokatzeko mailegua eskatu dioten errentariak (mikrokredituak).
 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Lanaldi osoko/partzialeko murrizketa duten langileak.
 • Diru-sarrerak galdu dituen langile autonomoa.

Onuradunak:

19-kobidak eragindako kalteberatasun ekonomikoko egoeran dauden pertsonak (banakakoak edo bizikidetza-unitate batean taldekatutakoak).
Bizikidetza-unitatea etxebizitza berean bizi diren bi pertsonak edo gehiagok osatzen dute, ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez, adopzioaren bidez, laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunaren bidez edo bigarren mailarainoko ezkontza-ahaidetasunaren bidez, edo familia-harrerako harreman iraunkor edo adopzio aurreko harreman baten bidez edo tutoretzaren bidez elkartuta.

Pertsona "ahultasun ekonomikoko egoeran" dagoela joko da honako kasu hauetan:

 • Maizterretako batzuk 19-kobidaren osasun-krisiaren ondorioz daude, hau da:

- Edo langabezian edo ERTan (2020/01/31 ondoren)
- Edo lanaldia murriztu badu zaintzak edo kontziliazioa direla eta,
- Edo langile autonomoen edo enpresaburuen kasuan, diru-sarreren galera edo salmenten beherakada% 40koa edo handiagoa bada.
- Edo mailegu baten onuradun badira, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren arabera.

 • Errentaren zenbatekoa eta erkidego-gastuak eta oinarrizko hornidurak gaur egun eskuragarri dauden diru-sarreren% 30 baino handiagoak izatea, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera kalkulatuta.
 • Komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak hilean 79 euroan balioesten dira bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona bakoitzeko, edo, bestela, hilean 187,4 euroan etxebizitzako (irizpide aplikagarria pertsonarentzat edo bizikidetza-unitatearentzat onuragarriena dena izango da).

 

Baldintzak:

 • Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.
 • EAEn urtebetez benetan bizi izan dela egiaztatzea, etenik gabe, eta eskaera egin aurretik bertan bizi izan dela egiaztatzea.
 • Higiezin erabilgarrien titular ez izatea, norberaren konturako jarduerak egiten diren higiezina izan ezik.
 • Ondarea < 50.000 euro (dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste propietate batzuk).
 • Urteko diru-sarrera gordinak < 39.000 euro, hurrengo loturan zehaztutako babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuak. PFEZaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoren, eskaera egin aurreko zergaldia hartuko da kontuan.
 • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.
 • Ohiko bizileku iraunkorreko errentamendu-kontratu baten titularra izatea, EAEn kokatutako etxebizitza libre bati buruzko 29/1994 Legearen arabera formalizatua.
 • Hirugarren mailara arteko odol- edo ezkontza-ahaidetasunik ez izatea errentatzailearekin edo bizikidetza-unitate errentatzaileko edozein kiderekin.
 • Errentamendu-kontratuak indarrean egon behar du 2021ko apirilaren 21an.
 • Hileko errenta ezin izango da zenbateko hauetatik gorakoa izan, udalerriaren tamainaren arabera:

Hiriburu/herrien tamaina

Ohiko etxebizitza. 

€/hilean totala

Ohiko talde etxebizitza

€/hilean

Ohiko etxebizitza familia bakarrekoa

€/hilean

2.500 biztanle baina gutxigo

794,9

756,2

960,2

2.500 a 5.000 biztanle

816,9

803,3

984,2

5.001 a 10.000 biztanle

858,6

848,4

1.308,0

10.001 a 20.000 biztanle

900,3

892,1

1.253,1

20.001 a 40.000 biztanle

947,7

943,7

1.260,2

40.001 a 100.000 biztanle

1.012,8

1.005,9

1.513,4

Vitoria-Gasteiz

924,8

918,3

1.448,9

Donostia / San Sebastián

1.324,5

1.320,0

1.589,0

Bilbao

1.113,2

1.113,2

1.112,7

 

 • Familia ugariaren kasuan:

 

Hiriburu/herrien tamaina

Ohiko etxebizitza.

euro/hilean totala

Ohiko talde etxebizitza

€/hilean

Ohiko etxebizitza familia bakarrekoa

euro/mhilean

2.500 biztanle baina gutxigo

927,3

882,2

1.120,2

2.500 - 5.000 biztanle

953,1

937,1

1.148,2

5.001 -10.000 biztanle

1.001,7

989,8

1.526,0

10.001 - 20.000 biztanle

1.050,4

1.040,7

1.462,0

20.001 - 40.000 biztanle

1.105,7

1.100,9

1.470,2

 40.001 - 100.000 biztanle

1.181,6

1.173,6

1.765,6

Vitoria-Gasteiz

1.078,9

1.071,4

1.690,3

Donostia / San Sebastián

1.545,3

1.540,0

1.853,8

Bilbao

1.298,7

1.298,7

1.298,2

 

 • Beste administrazio batzuekin datuak kontsultatzeko oposizioa agertzen denean, honako adierazpen edo dokumentazio hauek aurkeztu behar dira:

O Erantzukizunpeko adierazpena, adierazten duena ez dela ondasun higiezinaren titularra, norberaren konturako jardueraren titularra izan ezik, eta ez duela errenta, prestazio edo laguntza bateraezinik jasotzen.

O 50.000 eurotik gorako ondarerik ez duela dioen erantzukizunpeko adierazpena.
O Errentapeko etxebizitzan erroldatuta egotearen erantzukizunpeko adierazpena.
O Diru-sarrerak egiaztatzeko dokumentazioa:

- Eskabidea egin aurreko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena, edo, bestela:
• Lan-bizitzaren ziurtagiria, GSDOk emana, data eguneratuarekin.
• PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
- Prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria.
- Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.

o Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak automatikoki egiaztatuko dira, eman eta ordaindu aurretik).

 • Eskatzaileen egoera zibilari buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Baterako errentamenduaren kasuan, errentarikideen artean dagoen harreman mota zehaztu behar da, eta bakoitzak ordaintzen duen errentaren zenbatekoa adierazi.
 • Hirugarrenen alta, errentariarena. (Horren ordez, errentatzailearena edo kreditu-erakundearena jarri ahal izango da).
 • Errentamendu-kontratuari dagokion fidantza Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan gordailututa ez badago, kontratu horren kopia, honako hauek jasoko dituena: kontratatzaileen identitatea, errentapeko finkaren identifikazioa, hitzartutako iraupena eta hasierako errenta.
  Errentariak bat baino gehiago badira, eta kontratuan ez bada agertzen bakoitzari banaka ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, banakako zenbateko hori adierazita.
 • Gaur egun erabilgarri dauden diru-sarreren egiaztagiriak, langabeziagatiko prestazioen ordainagiria, nominak edo besteren konturako langileentzako dokumentu baliokidea aurkeztuz, eta langile autonomoen edo enpresaburuen sarrera eta gastuen erregistroei, autolikidazioei eta/edo zerga-ondorioetarako informazio-aitorpenen aurkezpenei buruzko kontabilitate-informazioa aurkeztuz.
 • Erantzukizunpeko adierazpena, etxebizitzaren errentatzailearekin edo errentatzailearen bizikidetza-unitateko edozein kiderekin odol- edo ezkontza-ahaidetasuneko hirugarren mailara arteko familia-loturarik ez dagoela adierazten duena.
 • Errentatzaileak egindako erantzukizunpeko adierazpena, etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatu ez duela edo haren ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo atzeratu duela adierazten duena.
 • Enplegu- edo langabezia-egoera kobidak eragiten duela egiaztatzea 19:

O Ezinbesteko kausak edo COVID-19rekin lotutako ekonomia-, teknika-, antolamendu- eta ekoizpen-arrazoiak.
O Eskatzaileek beren jarduera sektoreren batean garatzen ari badira, eta jarduera horiek ez badaude jasota martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera jendaurreko irekiera etenda duten jardueren zerrendan, zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez.

 • Mailegu-agiria finantza-erakundearekin, dagokionean.
 • Gehienezko laguntza sei hilabeteko laguntzari dagokiona da, 1.500 euro, 750 euro-ko bi ordainketatan (250 euro/ hilean)
 • Baterako errentamenduaren kasuan, laguntzaren onuradun izango den errentarikideak ordaintzen duen errentaren ehunekoaren arabera doituko da zenbateko hori.

Ordainketa errentatzaileari, errentariari edo finantza-erakundeari egin ahal izango zaio.

Bi ordainketatan.
Lehenengoa, onespen-ebazpena eman ondoren, eta bigarrena, hiru hilabete geroago, baldintza eta betebeharrei eutsiz gero.

Honela lortzen da: hilean 250 euro bider 6 hilabete.
Zenbateko osoaren% 50eko bi ordainketatan ordaintzen da.

 

 

Gehienez 6 hilabete. 1.000,000 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Aurrekontuak luzapena izan dezakeelarik.

 •  Prestazio ekonomikoen onuradunak:

O EPE, Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.
O EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
O Gaztelagun
O alokairuko GLLak.
O Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publiko edo pribatuk alokairurako eman lezakeen helburu bererako beste batzuk.

 

 • Beste alokairu-programa batzuen onuradunak:

O Babes publikoko etxebizitza errentamenduan edo erabilera-lagapeneko zuzkidura-bizitoki bat.
O Etxebizitza pribatua alokairuan, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-programaren bidez, edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez.

 • COVID-19k sortutako krisiaren ondorioz errenta ordaintzetik salbuesteko, barkatzeko edo murrizteko onuradunak:

O Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko martxoaren 31ko Aginduan araututako alokairuak ordaintzetik salbuestea.
O Etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatzea edo ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo atzeratzea, errentatzailearekin adostuta, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
O 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluan aurreikusitako errenta % 50 murriztea.

 

2020ko apirilaren 30ko aginduak araututako alokairurako laguntzak jaso izana bateragarria da.

Interesdunek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren arabera (https://www.euskadi.eus/servicios/1103002 edo Alokabide SA sozietate publikoak www.alokabide.euskadi.eus), webgunean dituen kanalen bidez.

AGINDUA, 2021eko apirilaren 13koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautzen dituena eta laguntza horietarako deialdia egiten duena 2021eko ekitaldian, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialari aurre egiteko.

 

Programa honen helburua ohiko etxebizitzaren errentariei alokairurako laguntzak ematea da, zuzeneko esleipenaren bidez, baldin eta BIDEZren eragin ekonomiko eta sozialaren ondorioz alokairua partzialki edo osorik ordaintzeko arazo iragankorrak badituzte 19 Zehazki, finantzaketa-laguntza iragankorrak itzultzeko laguntzak ematea da programaren xedea.

 

Eskaera egiteko epea
 • 2021ko apirilaren 22tik abenduaren 31ra arte.
 • Ebazpena: eskaera egin eta bi hilabeteko epean.

Eskabidean berariaz adierazi beharko dira:

 • Bizikidetza-unitate errentariaren egungo diru-sarrerak, eskabidea aurkezten den hilabeteari dagozkionak, edo aurreko hilabeteari dagozkionak, hura eskuragarri ez badago.
 • Besteren konturako langileak, enpresa, enpresaren jarduera ekonomikoaren sektorea eta langabezia- edo azpienplegu-egoeraren hasiera-eguna.
 • Langile autonomoak edo enpresaburuak, jardueraren jarduera ekonomikoaren sektorea.
Efektuen hasiera da

 2021ko urtarrila

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2024/01/12

 • Langabetuak.
 • Iraupen luzeko langabetuak.
 • ERTE.

Onuradunak:

 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (RAI)ren hartzaileak.
 • Langabezia-prestazioaren edo -sospenaren hartzaileak.
 • ABEEE (Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea) ezarri zaien pertsonak.

Baldintzak:Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren eta Langabezia-Sorospenaren kasuan, enplegu-bilaketa aktiboa egin izana egiaztatzeko betekizuna ez da kontuan hartuko.

ERTEen aplikazioa amaitu arte, printzipio, irailaren 30a.

 • Langabezia prestazioa:Eskaera aktiboak ezingo dira baja-egoerara pasa berritze-ezagatik, eta baja-egoeran egon arren, prestazioak izapidetu eta aitortzea posible izango da.
 • ERTE: Ez da aurretiko hitzordurik eskatu behar SEPErekin, prestazioaren kudeaketa enpresaren eta SEPEren artean izapidetzen baita.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Ez da beharrezkoa izango ERTE egoeran dauden langileak enplegu-eskatzaile gisa altan ematea. 

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Norberaren konturako langileak (Autonomoak)

Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten profesional autonomoak eta:

 • Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian altan daudenak.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari lotutako jarduera ekonomiko edo profesionalen errendimenduak lortzen dituztenak.

Baldintzak:

 • 6 hilabeteri dagozkien likidezia-beharrak eta egitura-gastuak estaltzea xede duten finantzaketa-eragiketak finantzatu ahal izango dira.
 
 • Eskaera.
 • Erantzunkizunpeko adierazpena.
 • Profesionala alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafea azaltzen duen Foru Aldundiaren ziurtagiria.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Eskatzailearen ondasunen aitorpena.
 • 2018ko PFEZaren aitorpena eta 2019ko sarrera-gastuen egikaritzea.
 • Egitura-gastuak estaltzeko finantzaketa-beharren deskribapen-memoria, titularrak egina.
 • 38/2003 Legearen 13. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen direla berresten duen erantzukizunpeko adierazpena.

5.000 euro eta 100.000 euro bitarteko maileguak,% 0ko interes-tasarekin.

Ordainketa bakarra.

 • Maileguen ematea: 1.025 milioi eurotako aurrekontu zuzkidura agortu arte (maiatzaren 20ean zabaldu ostean).
 • Mailegua jasotzen duen pertsonak aldez aurretik kitatu edo amortizatu dezake, inolako kosturik gabe.

Laguntza horiek bateragarriak dira beste edozein administrazio publiko, sail, organismo edo erakunde publiko edo pribatutatik datozen laguntzekin, baldin eta laguntzen metaketa ez bada kasu bakoitzerako ezarritakoa baino handiagoa.

 • Informazioa eta eskabide-inprimakiak: www.euskadi.eus
 • https://www.elkargionline.com/
 • Aginduaren I. eranskinean agertzen diren sukurtsal kolaboratzaileetan.

Ogasun eta Ekonomia saila.Ekonomia, Finantzak eta Aurrekontu Sailburuordetza.

Araudia:

50/2020 DEKRETUA, martxoaren 31koa, enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa garatzen duena, Covid-19ren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

Deialdiaren araudia:

AGINDUA, 2020ko apirilaren 1ekoa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena. Horren bidez argitaratzen da martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuan arautzen den enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntza emateko programaren deialdia, Covid-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

 

Covid-19ren eragin ekonomikoari erantzuteko, enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresariei eta profesional autonomoei finantza-laguntzak emateko programa da.

 

2020ko martxoaren 1etik aurrera, 6 hilabetetarako, egitura-gastuen likidezia- eta finantzaketa-premiei erantzuteko banku bitartez finantzatzeko aukera ematen die aipatutako eragile ekonomikoei.

 

Eskaera egiteko epea

2020ko apirilak 4tik 2020ko abenduak 31 arte. Programan sartzeko, sarrera-hurrenkera hartuko da kontuan, eta eskabideak mailegu-bolumena agortu arte beteko dira.

Efektuen hasiera da

2020ko apirilak 4.

Aurreikusitako kobratze data

Araudia ikusi.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/30

Langabezia (beste prestazio batzuk jasotzeko eskubidea agortu zaien pertsonak).

Hartzaileak:

2020ko martxoaren 14aren ondoren eta ekainaren 30a baino lehen honako prestazio hauek agortu dituztenak:

 • Ordaindutakoaren araberako langabezia-prestazioa; eta bestelako subsidiorik jasotzeko eskubiderik ez izatea.
 • Langabezia-sorospena.
 • Langabeziako aparteko sorospena.
 • Kotizazio urrietarako sorospena.
 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA).

Baldintzak:

 • Erabateko langabezian egotea eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea.
 • Aipatutako prestazioak edo laguntzak jasotzeko eskubidea agortu izana edo eskubide hori ez izatea. Kontribuzio-prestazioa agortu duten eta langabezia-subsidioaren zain dauden pertsonek laguntza hori jaso dezakete, eta, ondoren, agortze-subsidio berezi hau (subsidio berezitik kenduko da aparteko subsidiotik kobratutako denbora).
 • Gutxieneko errenta, gizarteratze-errenta, gizarte-soldata edo beste edozein administrazio publikok emandako antzeko laguntzaren onuradun ez izatea.
 • Aitortutako azken eskubidea azkendu ondoren besteren kontura lan egin badu, lan hori legezko langabezia-egoeran amaitu izana.
 • Erretiro-pentsioa jasotzeko adina beteta ez izatea, kotizaziopekoa izan edo ez.
 • Ez da eskatzen: itxaroteko hilabetea betetzea, LGSren %75etik gorako errenta propiorik ez izatea eta familia-erantzukizunak egiaztatzea eta familia-unitatean errentarik ez izatea.

430 euro. 

 • Hilean behin (3 hilabetera arte).
 • Sorospena ezin da behin baino gehiagotan jaso.

Subsidioaren zenbatekoa indarrean dagoen Efektu Anitzeko Errentaren Adierazle Publikoaren (IPREM) %80a da.

Hiru hilabetez. 

Edozein administrazio publikok emandako gutxieneko edozein errenta, gizarteratzeko errenta, gizarte-soldata edo antzeko laguntza.

Eskabidea honako hauen bidez egin daiteke:

Eskaera egiteko epea
 • Eskaera egiteko epe berria: hilabetekoa, 2020ko abenduaren 25etik aurrera.
 • Eskaera azaroaren 6tik 30era bitartean egin bada eta ebazteko badago, ez da beste eskaerarik aurkeztu behar.
Efektuen hasiera da

Eskaera egin eta hurrengo egunean.

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera egin eta hurrengo hilabetetik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/01/27

2020-2021 ikasturtean, hau da, 2020ko irailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitartean, familia-unitateko seme-alaba adingabea zaintzeko langile bat kontratatu duten norberaren edo besteren konturako langileak.

Seme-alaba adingabeen adina 3 eta 14 urte bitartekoa izan behar da.

Familia-errenta estandarizatuaren arabera, enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuoten% 100 edo% 75 lagunduko da diruz.

​​​​​1.- Kontratazioak gutxienez 59 egun naturaleko iraupena izan beharko du, eta etenak izan daitezke.
2.- Eskatzailea familia-etxearen titular gisa agertu behar da seme-alaba zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio-agirian.
3.- Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi behar du, eta erroldan agertu, zaintzailea kontratatzen den seme edo alabarekin batera, diruz lagundu daitekeen jarduera gauzatzen den bitartean eta eskabidea aurkezten den unean.
4.- Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egon behar du etengabe eskabidea aurkeztu aurreko urtean, edo 5 urtez jarraian, aurreko 10 urteetan.
5.- Eskatzaileak besteren edo bere konturako jarduera ordaindua egin behar du, edo lanerako ezintasun iraunkor osoa edo baliaezintasun handia aitortua izan behar du. Alderdi horiek familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari ere eska dakizkioke, halakorik balego.
6.- Eskatzailearen lanaldiak bere jardueraren sektoreko lanaldi osoari dagokion iraupena izan behar du. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari ere. Familia ugarietan, gurasoetako bat lanaldi-murrizketan dagoen kasua onartuko da.
7.- Eskatzaileak ezin du egon Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabea jaiotzeagatik eta zaintzeagatik lan-kontratua etenda, ezta enplegu osoa edo partziala erregulatzeko espediente baten eraginpean ere. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari.
8.- Diru-laguntzaren xede diren kotizazioak Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan sartu beharko dira. Ordaindu gabeko kuotei dagokien gastua ez da diruz lagunduko.

A - Eskatzailearen eta egungo ezkontidearen edo bikotekidearen nortasuna egiaztatzea: NANaren, ANTren edo pasaportearen kopia kautoa.
B - Seme-alabatasuna, adopzioa, tutoretza, adopzio aurreko zaintza edo harrera iraunkorra egiaztatzea: ebazpen judiziala edo administratiboa. Adibidez: familia-liburua, jaiotza-ziurtagiria.
C - Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua. Erroldatze-agiria edo erroldatze-agiriak, eskatutako aldi osoa hartzen dutenak.
Eskatutako errolda-aldian eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait udalerritan bizi izan bada, eskabidean zehaztu beharko ditu, eta baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.
D - Kontratatutako etxeko langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren egiaztagiria, laguntza eskatzen den hilabeteetan: ordainagirien kopia kautoa.
E - Familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta jarduera egiten duten sektoreko lanaldi osoa egiten dutela egiaztatzea, diruz lagundu daitekeen jarduera osoan: IDC dokumentua – Kotizazioari buruzko datuen txostena – Gizarte Segurantza.
Familia-unitatea osatzen duten gurasoak norberaren konturako langileak edo autonomoak badira, Gizarte Segurantzako kotizazio-ordainagiriak aurkeztuz egiaztatuko dute beren jarduera.
F - 2019ko diru-sarrera fiskalak egiaztatzea: 2019ko ekitaldiari dagokion errenta-aitorpenaren kopia kautoa, edo, halakorik ezean, PFEZari egotz dakizkiokeen diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak emana.
Honako kasu hauetakoren batean bazaude, dokumentazioa aurkeztu beharko duzu nahitaez, kasu horietan ezin baita elkarreragingarritasunik izan zerga-administrazioarekin:

 • 2019ko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo aurkeztu zuen edo aurkeztu behar izan zuen.
 • Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin bada (AIT izatetik NAN, abizenen grafia edo ordena edo beste batzuk)
 • Pasaportearekin identifikatzen bada.

G - Eskatzailearen ezkontza-deuseztasuna, banantzea edo dibortzioa gertatuz gero, zaintzailea kontratatzen den adingabearen zaintza eta jagoletza egiaztatzea: zaintza eta jagoletza esleitzen duen ebazpen judizialaren kopia autentikoa. Guraso eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituzten hitzarmenak ez dira onartuko, kasuan kasuko berrespen-epaia eman ezean.
H - Familia-unitateko kideren batek desgaitasunen bat edo mendetasunen bat aitortuta badu: inguruabar hori egiaztatzen duen administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du.
I - Gurasoetako batek lanerako ezintasun absolutua edo osoa aitortuta badu: inguruabar hori egiaztatzen duen administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du.
J. Familia-unitateko kideren bat genero-indarkeriaren biktima dela aitortuta badago:

 • Genero-indarkeriaren biktima babesteko agindua, eskaeraren egunean indarrean dagoena.
 • Kondena-epaia genero-indarkeria osatzen duten gertakariengatik, biktimaren aldeko babes-neurriak adosten dituena, laguntza eskatzen den egunean indarrean daudenak.
 • Babes-agindurik edo kondena-epairik ezean, genero-indarkeriaren egoera egiaztatzeko titulua izango da eskatzailea genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela adierazten duen Fiskaltzaren txostena, babes-agindua ematen den bitartean.

K - Guraso bakarreko familiaren kasuan, zaintzailea zaintzeko kontratatu den seme-alaba ekonomikoki eskatzailearen mende dagoela egiaztatzen duen agiria, horretarako:

 • Eskatzaileak bakarrik aitortu duela egiaztatzen duen administrazio-agiria aurkeztu beharko du, edo
 • Seme-alaba bi gurasok aitortu badute, beste gurasoak mantenu-pentsioa ordaindu ez duela egiaztatzen duen agiri judizial edo administratiboaren bidez.

L - Familia ugariaren kasuan: familia ugariaren txartela.
Hirugarrenen altaren fitxa. Ematen den laguntzaren banku-sarrera egin ahal izateko, eskatzaileak alta emanda egon beharko du Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko hirugarrenen erregistroan.

Aurrez aurre edo telematikoki egin dezakezu alta: https://www.euskadi.eus/alta-modificacion-datos-terceros/web01-tramite/es /
 

Familia-errenta estandarizatuaren arabera, enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuoten% 100 edo% 75 lagunduko da diruz.

 • 20.000 euro edo gutxiagoko familia-errenta estandarizatuari, zaintzailea kontratatzeagatik enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren% 100 emango zaio diruz.

 • 20.000 eurotik gorako familia-errenta estandarizatuari, zaintzailea kontratatzeagatik enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren% 75 emango zaio.

Seme-alaba adingabeak etxean zaintzeko Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian alta emanda dauden pertsonak kontratatzeko diru-laguntzak ematen dira.
COVID-19 krisiaren ondorioz, diruz lagundu daitekeen aldia luzatu egin da zaintzailea kontratatzen den seme edo alabak hamalau urte bete arte.

Laguntzak ez dira bateragarriak beste edozein administrazio publikok helburu eta epe bererako emandako laguntzekin edo ezar ditzakeen laguntzekin.


Eskabideak instantzia normalizatuetan aurkeztuko dira:
1. Laguntzaren lehen eskaera edo hasierako eskaera z COVID hasierako eskabide normalizatua da. Laguntzaren hasierako eskaera diruz laguntzeko moduko jarduketan 59 eguneko gutxieneko epea bete ondoren aurkeztu ahal izango da.https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /
2. Laguntza jarraitzeko ondorengo eskaerak – Eskabide sinplifikatua – Z COVID continuación izeneko eskabide normalizatuarekin bat datoz.
Laguntzarekin jarraitzeko eskabideak aurreko laguntza-eskaeratik gutxienez lau hilabete igaro ondoren aurkeztu ahal izango dira. Gutxieneko aldi hori ez da eskatuko diruz lagun daitekeen jarduera amaitzen den kasuetan.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/banner_ayudas/es_banayuda/adjuntos/Z-Covid-CONTINUACION.pdf

Eskaera egiteko prozedura

1. Laguntza-eskabideak bide elektronikoz nahiz aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira:
Hasierako eskaera telematikoa
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /
Jarraitzeko eskaera telematikoa
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /

2. Eskabideak aurrez aurre eta behar bezala betetako eskabide normalizatuaren bidez aurkeztu ahal izango dira, leku hauetan:
Eusko Jaurlaritzako Zuzenean Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan. Aurrez hitzordua eskatu behar duzu https://www.euskadi.eus/zuzenean-atencion-presencial/web01-a2zuzen/es /
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

 

 

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia eta Haurtzaro Zuzendaritza.

AGINDUA, 2021eko otsailaren 9koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita 2020-2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen deialdia
 

Orain arte, 3 urtetik beherako semeak eta alabak dituzten familientzako antzeko dirulaguntza ildoa zegoen. Baina, Covid-19ak eragindako egoeraren ondorioz, seme-alabak dituzten familiek zailtasun handiagoak dituzte, eta, hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak, salbuespen gisa, ildo berri hori abiarazi du.

Eskaera egiteko epea

Laguntza horiek martxoaren 1etik irailaren 30era eskatu ahalko dira, baina atzeraeragina izango dute, 2020/2021 ikasturte osora, 2020ko irailaren 1etik ekainaren 30era, biak barne. Laguntza horiek eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraikiz esleituko dira.

Efektuen hasiera da

Laguntza horiek martxoaren 1etik irailaren 30era eskatu ahalko dira, baina atzeraeragina izango dute, 2020/2021 ikasturte osora, 2020ko irailaren 1etik ekainaren 30era, biak barne. Laguntza horiek eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraikiz esleituko dira.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/02/12

Langile autonomoak.

 • Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian (RETA) edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea, jarduera etetea erabakitzen duen ebazpena eman baino gutxienez hogeita hamar egun natural lehenago eta, nolanahi ere, jarduera eten baino lehen, 2021eko urriaren 1a baino lehen ebatzi bada berau.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langile autonomoari ordainketa egiteko gonbita egingo zaio, zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean ordain ditzan.
 • Familia-unitatea osatzen duten kideei buruzko jakinarazpena, eta haietako batek jarduera uzteko prestazioa jasotzen duen edo jaso dezakeen edo bestelako diru-sarrerarik duen jakinaraztea.
 • Besteren konturako lanaren ondorioz jasotzen diren diru-sarreren zinpeko aitorpena.
 • Enpresaren ziurtagiria.
 • Errenta-aitorpena.

Jarduera eteteagatiko aparteko prestazioa gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70era igotzen da.

Hilerokoa. 

 • Autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70a.
 • Zenbateko hori %20 handituko da familia ugaria bada eta familia-unitatearen diru-sarrerak etendako jardueratik badatoz.
 • Lehen mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko familia-unitate bateko bi kidek edo gehiagok prestazio hori jasotzeko eskubidea badute, prestazio bakoitzaren zenbatekoa %40koa izango da, eta ez da familia ugariarengatik %20ko igoera aplikatuko. 
 • Azken neurrien ondoren, prestazioak gehienez 5 hilabeteko iraupena izango du (lehen 4 hilabete ziren). Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi, eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Prestazioa jasotzeko denborak ez ditu murriztuko jarduera uzteagatiko prestazio-aldiak, onuradunak etorkizunean izan ditzakeenak. Hau da, prestazio honek ez du kontsumitzen etorkizunean autonomoari legokiokeen kargu-uzteagatiko ohiko prestazioaren denbora, negozioa ixten badu.
 • Kotizatzeko betebeharretik salbuestea jarduera ixteko neurria hartzen den hilaren lehen egunetik neurria jaso eta hurrengo hilaren azken egunera arte luzatzen da, edo 2022ko otsailaren 28rarte, azken hori lehenagokoa bada.
   
 • Besteren konturako lan bat egiteagatik ordainsaria jasotzea, salbu eta besteren konturako lanaren diru-sarrerak Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren 1,25 aldiz baino txikiagoak badira.
 • Norberaren konturako beste jarduera batean aritzea.
 • Itxieraren eragina jasan duen sozietatearen errendimenduak jasotzearekin.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio bat jasotzearekin, onuradunak egiten zuen jarduerarekin bateragarria izateagatik jasotzen zuena izan ezik.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako norberaren konturako langileak: jarduera uzteagatiko prestazioa bateraezina da, gainera, flota geldiarazteagatiko laguntzekin.
   

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Jarduera eteteagatiko aparteko prestazio hau 2020ko urriaren 1etik aurrera, COVID-19ren pandemiari eusteko eskumena duten administrazio-agintarien ebazpen baten ondorioz, jarduera osoa aldi baterako etenda duten langile autonomoei zuzenduta dago. Era berean, jarduera etenda dagoen bitartean, altak bere horretan jarraituko du, baina langile autonomoak kotizatzeko betebeharretik salbuetsita geratuko dira eta aldi hori kotizatutzat joko da. Gainera, bateragarria izango da besteren konturako lanaren diru-sarrerekin, Lanbide arteko Gutxieneko Soldata bider 1,25rarte. 

Prestazioa 2022ko otsailaren 28ra arte luzatu da. 

Eskaera egiteko epea
 • Jarduera ixteko ebazpena eman eta lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatu behar da prestazioa, edo urriaren 21a baino lehen, jarduera etetea 2021eko urriaren 1a baino lehen adostu bada eta ezohiko prestazioa jasotzen ez bazen.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da. Kasu hauetan, prestazioa jasotzeko eskubidea duen egunetik dago langilea kotizatzeko betebeharretik salbuetsita.
Efektuen hasiera da

Prestaziorako eskubidea agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasten da edo 2021eko urriaren 1etik aurrera, data horren aurretik hasitako jarduera-etenaldiak bere horretan jarraitzen duenean.

Aurreikusitako kobratze data
 • Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko hartutako neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/04

Laguntza eta prestazio guztiak ikusi