Norberaren konturako langileak (Autonomoak)

Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten profesional autonomoak eta:

 • Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian altan daudenak.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari lotutako jarduera ekonomiko edo profesionalen errendimenduak lortzen dituztenak.

Baldintzak:

 • 6 hilabeteri dagozkien likidezia-beharrak eta egitura-gastuak estaltzea xede duten finantzaketa-eragiketak finantzatu ahal izango dira.
 
 • Eskaera.
 • Erantzunkizunpeko adierazpena.
 • Profesionala alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafea azaltzen duen Foru Aldundiaren ziurtagiria.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Eskatzailearen ondasunen aitorpena.
 • 2018ko PFEZaren aitorpena eta 2019ko sarrera-gastuen egikaritzea.
 • Egitura-gastuak estaltzeko finantzaketa-beharren deskribapen-memoria, titularrak egina.
 • 38/2003 Legearen 13. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen direla berresten duen erantzukizunpeko adierazpena.

5.000 euro eta 100.000 euro bitarteko maileguak,% 0ko interes-tasarekin.

Ordainketa bakarra.

 • Maileguen ematea: 1.025 milioi eurotako aurrekontu zuzkidura agortu arte (maiatzaren 20ean zabaldu ostean).
 • Mailegua jasotzen duen pertsonak aldez aurretik kitatu edo amortizatu dezake, inolako kosturik gabe.

Laguntza horiek bateragarriak dira beste edozein administrazio publiko, sail, organismo edo erakunde publiko edo pribatutatik datozen laguntzekin, baldin eta laguntzen metaketa ez bada kasu bakoitzerako ezarritakoa baino handiagoa.

 • Informazioa eta eskabide-inprimakiak: www.euskadi.eus
 • https://www.elkargionline.com/
 • Aginduaren I. eranskinean agertzen diren sukurtsal kolaboratzaileetan.

Ogasun eta Ekonomia saila.Ekonomia, Finantzak eta Aurrekontu Sailburuordetza.

Araudia:

50/2020 DEKRETUA, martxoaren 31koa, enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa garatzen duena, Covid-19ren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

Deialdiaren araudia:

AGINDUA, 2020ko apirilaren 1ekoa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena. Horren bidez argitaratzen da martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuan arautzen den enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntza emateko programaren deialdia, Covid-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

 

Covid-19ren eragin ekonomikoari erantzuteko, enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresariei eta profesional autonomoei finantza-laguntzak emateko programa da.

 

2020ko martxoaren 1etik aurrera, 6 hilabetetarako, egitura-gastuen likidezia- eta finantzaketa-premiei erantzuteko banku bitartez finantzatzeko aukera ematen die aipatutako eragile ekonomikoei.

 

Eskaera egiteko epea

2020ko apirilak 4tik 2020ko abenduak 31 arte. Programan sartzeko, sarrera-hurrenkera hartuko da kontuan, eta eskabideak mailegu-bolumena agortu arte beteko dira.

Efektuen hasiera da

2020ko apirilak 4.

Aurreikusitako kobratze data

Araudia ikusi.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/30

Langabezia (beste prestazio batzuk jasotzeko eskubidea agortu zaien pertsonak).

Hartzaileak:

2020ko martxoaren 14aren ondoren eta ekainaren 30a baino lehen honako prestazio hauek agortu dituztenak:

 • Ordaindutakoaren araberako langabezia-prestazioa; eta bestelako subsidiorik jasotzeko eskubiderik ez izatea.
 • Langabezia-sorospena.
 • Langabeziako aparteko sorospena.
 • Kotizazio urrietarako sorospena.
 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA).

Baldintzak:

 • Erabateko langabezian egotea eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea.
 • Aipatutako prestazioak edo laguntzak jasotzeko eskubidea agortu izana edo eskubide hori ez izatea. Kontribuzio-prestazioa agortu duten eta langabezia-subsidioaren zain dauden pertsonek laguntza hori jaso dezakete, eta, ondoren, agortze-subsidio berezi hau (subsidio berezitik kenduko da aparteko subsidiotik kobratutako denbora).
 • Gutxieneko errenta, gizarteratze-errenta, gizarte-soldata edo beste edozein administrazio publikok emandako antzeko laguntzaren onuradun ez izatea.
 • Aitortutako azken eskubidea azkendu ondoren besteren kontura lan egin badu, lan hori legezko langabezia-egoeran amaitu izana.
 • Erretiro-pentsioa jasotzeko adina beteta ez izatea, kotizaziopekoa izan edo ez.
 • Ez da eskatzen: itxaroteko hilabetea betetzea, LGSren %75etik gorako errenta propiorik ez izatea eta familia-erantzukizunak egiaztatzea eta familia-unitatean errentarik ez izatea.

430 euro. 

 • Hilean behin (3 hilabetera arte).
 • Sorospena ezin da behin baino gehiagotan jaso.

Subsidioaren zenbatekoa indarrean dagoen Efektu Anitzeko Errentaren Adierazle Publikoaren (IPREM) %80a da.

Hiru hilabetez. 

Edozein administrazio publikok emandako gutxieneko edozein errenta, gizarteratzeko errenta, gizarte-soldata edo antzeko laguntza.

Eskabidea honako hauen bidez egin daiteke:

Eskaera egiteko epea
 • Eskaera egiteko epe berria: hilabetekoa, 2020ko abenduaren 25etik aurrera.
 • Eskaera azaroaren 6tik 30era bitartean egin bada eta ebazteko badago, ez da beste eskaerarik aurkeztu behar.
Efektuen hasiera da

Eskaera egin eta hurrengo egunean.

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera egin eta hurrengo hilabetetik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/12/28

2020-2021 ikasturtean, hau da, 2020ko irailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitartean, familia-unitateko seme-alaba adingabea zaintzeko langile bat kontratatu duten norberaren edo besteren konturako langileak.

Seme-alaba adingabeen adina 3 eta 14 urte bitartekoa izan behar da.

Familia-errenta estandarizatuaren arabera, enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuoten% 100 edo% 75 lagunduko da diruz.

​​​​​1.- Kontratazioak gutxienez 59 egun naturaleko iraupena izan beharko du, eta etenak izan daitezke.
2.- Eskatzailea familia-etxearen titular gisa agertu behar da seme-alaba zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio-agirian.
3.- Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi behar du, eta erroldan agertu, zaintzailea kontratatzen den seme edo alabarekin batera, diruz lagundu daitekeen jarduera gauzatzen den bitartean eta eskabidea aurkezten den unean.
4.- Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egon behar du etengabe eskabidea aurkeztu aurreko urtean, edo 5 urtez jarraian, aurreko 10 urteetan.
5.- Eskatzaileak besteren edo bere konturako jarduera ordaindua egin behar du, edo lanerako ezintasun iraunkor osoa edo baliaezintasun handia aitortua izan behar du. Alderdi horiek familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari ere eska dakizkioke, halakorik balego.
6.- Eskatzailearen lanaldiak bere jardueraren sektoreko lanaldi osoari dagokion iraupena izan behar du. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari ere. Familia ugarietan, gurasoetako bat lanaldi-murrizketan dagoen kasua onartuko da.
7.- Eskatzaileak ezin du egon Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabea jaiotzeagatik eta zaintzeagatik lan-kontratua etenda, ezta enplegu osoa edo partziala erregulatzeko espediente baten eraginpean ere. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari.
8.- Diru-laguntzaren xede diren kotizazioak Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan sartu beharko dira. Ordaindu gabeko kuotei dagokien gastua ez da diruz lagunduko.

A - Eskatzailearen eta egungo ezkontidearen edo bikotekidearen nortasuna egiaztatzea: NANaren, ANTren edo pasaportearen kopia kautoa.
B - Seme-alabatasuna, adopzioa, tutoretza, adopzio aurreko zaintza edo harrera iraunkorra egiaztatzea: ebazpen judiziala edo administratiboa. Adibidez: familia-liburua, jaiotza-ziurtagiria.
C - Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua. Erroldatze-agiria edo erroldatze-agiriak, eskatutako aldi osoa hartzen dutenak.
Eskatutako errolda-aldian eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait udalerritan bizi izan bada, eskabidean zehaztu beharko ditu, eta baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.
D - Kontratatutako etxeko langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren egiaztagiria, laguntza eskatzen den hilabeteetan: ordainagirien kopia kautoa.
E - Familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta jarduera egiten duten sektoreko lanaldi osoa egiten dutela egiaztatzea, diruz lagundu daitekeen jarduera osoan: IDC dokumentua – Kotizazioari buruzko datuen txostena – Gizarte Segurantza.
Familia-unitatea osatzen duten gurasoak norberaren konturako langileak edo autonomoak badira, Gizarte Segurantzako kotizazio-ordainagiriak aurkeztuz egiaztatuko dute beren jarduera.
F - 2019ko diru-sarrera fiskalak egiaztatzea: 2019ko ekitaldiari dagokion errenta-aitorpenaren kopia kautoa, edo, halakorik ezean, PFEZari egotz dakizkiokeen diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak emana.
Honako kasu hauetakoren batean bazaude, dokumentazioa aurkeztu beharko duzu nahitaez, kasu horietan ezin baita elkarreragingarritasunik izan zerga-administrazioarekin:

 • 2019ko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo aurkeztu zuen edo aurkeztu behar izan zuen.
 • Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin bada (AIT izatetik NAN, abizenen grafia edo ordena edo beste batzuk)
 • Pasaportearekin identifikatzen bada.

G - Eskatzailearen ezkontza-deuseztasuna, banantzea edo dibortzioa gertatuz gero, zaintzailea kontratatzen den adingabearen zaintza eta jagoletza egiaztatzea: zaintza eta jagoletza esleitzen duen ebazpen judizialaren kopia autentikoa. Guraso eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituzten hitzarmenak ez dira onartuko, kasuan kasuko berrespen-epaia eman ezean.
H - Familia-unitateko kideren batek desgaitasunen bat edo mendetasunen bat aitortuta badu: inguruabar hori egiaztatzen duen administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du.
I - Gurasoetako batek lanerako ezintasun absolutua edo osoa aitortuta badu: inguruabar hori egiaztatzen duen administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du.
J. Familia-unitateko kideren bat genero-indarkeriaren biktima dela aitortuta badago:

 • Genero-indarkeriaren biktima babesteko agindua, eskaeraren egunean indarrean dagoena.
 • Kondena-epaia genero-indarkeria osatzen duten gertakariengatik, biktimaren aldeko babes-neurriak adosten dituena, laguntza eskatzen den egunean indarrean daudenak.
 • Babes-agindurik edo kondena-epairik ezean, genero-indarkeriaren egoera egiaztatzeko titulua izango da eskatzailea genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela adierazten duen Fiskaltzaren txostena, babes-agindua ematen den bitartean.

K - Guraso bakarreko familiaren kasuan, zaintzailea zaintzeko kontratatu den seme-alaba ekonomikoki eskatzailearen mende dagoela egiaztatzen duen agiria, horretarako:

 • Eskatzaileak bakarrik aitortu duela egiaztatzen duen administrazio-agiria aurkeztu beharko du, edo
 • Seme-alaba bi gurasok aitortu badute, beste gurasoak mantenu-pentsioa ordaindu ez duela egiaztatzen duen agiri judizial edo administratiboaren bidez.

L - Familia ugariaren kasuan: familia ugariaren txartela.
Hirugarrenen altaren fitxa. Ematen den laguntzaren banku-sarrera egin ahal izateko, eskatzaileak alta emanda egon beharko du Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko hirugarrenen erregistroan.

Aurrez aurre edo telematikoki egin dezakezu alta: https://www.euskadi.eus/alta-modificacion-datos-terceros/web01-tramite/es /
 

Familia-errenta estandarizatuaren arabera, enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuoten% 100 edo% 75 lagunduko da diruz.

 • 20.000 euro edo gutxiagoko familia-errenta estandarizatuari, zaintzailea kontratatzeagatik enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren% 100 emango zaio diruz.

 • 20.000 eurotik gorako familia-errenta estandarizatuari, zaintzailea kontratatzeagatik enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren% 75 emango zaio.

Seme-alaba adingabeak etxean zaintzeko Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian alta emanda dauden pertsonak kontratatzeko diru-laguntzak ematen dira.
COVID-19 krisiaren ondorioz, diruz lagundu daitekeen aldia luzatu egin da zaintzailea kontratatzen den seme edo alabak hamalau urte bete arte.

Laguntzak ez dira bateragarriak beste edozein administrazio publikok helburu eta epe bererako emandako laguntzekin edo ezar ditzakeen laguntzekin.


Eskabideak instantzia normalizatuetan aurkeztuko dira:
1. Laguntzaren lehen eskaera edo hasierako eskaera z COVID hasierako eskabide normalizatua da. Laguntzaren hasierako eskaera diruz laguntzeko moduko jarduketan 59 eguneko gutxieneko epea bete ondoren aurkeztu ahal izango da.https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /
2. Laguntza jarraitzeko ondorengo eskaerak – Eskabide sinplifikatua – Z COVID continuación izeneko eskabide normalizatuarekin bat datoz.
Laguntzarekin jarraitzeko eskabideak aurreko laguntza-eskaeratik gutxienez lau hilabete igaro ondoren aurkeztu ahal izango dira. Gutxieneko aldi hori ez da eskatuko diruz lagun daitekeen jarduera amaitzen den kasuetan.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/banner_ayudas/es_banayuda/adjuntos/Z-Covid-CONTINUACION.pdf

Eskaera egiteko prozedura

1. Laguntza-eskabideak bide elektronikoz nahiz aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira:
Hasierako eskaera telematikoa
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /
Jarraitzeko eskaera telematikoa
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /

2. Eskabideak aurrez aurre eta behar bezala betetako eskabide normalizatuaren bidez aurkeztu ahal izango dira, leku hauetan:
Eusko Jaurlaritzako Zuzenean Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan. Aurrez hitzordua eskatu behar duzu https://www.euskadi.eus/zuzenean-atencion-presencial/web01-a2zuzen/es /
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

 

 

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia eta Haurtzaro Zuzendaritza.

AGINDUA, 2021eko otsailaren 9koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita 2020-2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen deialdia
 

Orain arte, 3 urtetik beherako semeak eta alabak dituzten familientzako antzeko dirulaguntza ildoa zegoen. Baina, Covid-19ak eragindako egoeraren ondorioz, seme-alabak dituzten familiek zailtasun handiagoak dituzte, eta, hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak, salbuespen gisa, ildo berri hori abiarazi du.

Eskaera egiteko epea

Laguntza horiek martxoaren 1etik irailaren 30era eskatu ahalko dira, baina atzeraeragina izango dute, 2020/2021 ikasturte osora, 2020ko irailaren 1etik ekainaren 30era, biak barne. Laguntza horiek eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraikiz esleituko dira.

Efektuen hasiera da

Laguntza horiek martxoaren 1etik irailaren 30era eskatu ahalko dira, baina atzeraeragina izango dute, 2020/2021 ikasturte osora, 2020ko irailaren 1etik ekainaren 30era, biak barne. Laguntza horiek eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraikiz esleituko dira.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/02/12

Langile autonomoak.

 • Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian (RETA) edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea, 2021ko urtarrilaren 1a baino lehen. 
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langile autonomoari ordainketa egiteko gonbita egingo zaio, zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean ordain ditzan.
 • Familia-unitatea osatzen duten kideei buruzko jakinarazpena, eta haietako batek jarduera uzteko prestazioa jasotzen duen edo jaso dezakeen edo bestelako diru-sarrerarik duen jakinaraztea.
 • Besteren konturako lanaren ondorioz jasotzen diren diru-sarreren zinpeko aitorpena.
 • Enpresaren ziurtagiria.
 • Errenta-aitorpena.

Oro har, autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %50a.

Hilerokoa. 

 • Autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50a.
 • Zenbateko hori %20 handituko da familia ugaria bada eta familia-unitatearen diru-sarrerak etendako jardueratik badatoz.
 • Lehen mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko familia-unitate bateko bi kidek edo gehiagok prestazio hori jasotzeko eskubidea badute, prestazio bakoitzaren zenbatekoa % 40koa izango da, eta ez da familia ugariarengatik %20ko igoera aplikatuko. 
 • Gehienez 4 hilabetez. Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi, eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Prestazioa jasotzeko denborak ez ditu murriztuko jarduera uzteagatiko prestazio-aldiak, onuradunak etorkizunean izan ditzakeenak. Hau da, prestazio honek ez du kontsumitzen etorkizunean autonomoari legokiokeen kargu-uzteagatiko ohiko prestazioaren denbora, negozioa ixten badu.
 • Kotizatzeko betebeharretik salbuestea jarduera ixteko neurria hartzen den hilaren lehen egunetik neurria jaso eta hurrengo hilaren azken egunera arte luzatzen da, edo 2021eko maiatzaren 31ra arte, azken hori lehenagokoa bada.
   
 • Besteren konturako lan bat egiteagatik ordainsaria jasotzea, salbu eta besteren konturako lanaren diru-sarrerak Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren 1,25 aldiz baino txikiagoak badira.
 • Norberaren konturako beste jarduera batean aritzea.
 • Itxieraren eragina jasan duen sozietatearen errendimenduak jasotzearekin.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio bat jasotzearekin, onuradunak egiten zuen jarduerarekin bateragarria izateagatik jasotzen zuena izan ezik.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako norberaren konturako langileak: jarduera uzteagatiko prestazioa bateraezina da, gainera, flota geldiarazteagatiko laguntzekin.
   

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Eskaera egiteko epea
 • Jarduera ixteko ebazpena eman eta lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatu behar da prestazioa.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da.
Efektuen hasiera da

2020ko urriaren 1a.

Prestaziorako eskubidea agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasten da. 

Aurreikusitako kobratze data
 • Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko hartutako neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/01/27

Langile autonomoak.

a) Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea.

b) Gutxieneko kotizazio-aldia beteta izatea.

c) Erretiro-pentsio kontributiborako eskubiderik ez izatea.
d) Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langileari eskatzen zaio egutegiko hogeita hamar eguneko epe luzaezinean ordain ditzala zor zaizkion kuotak.
e) 2021eko lehen seihilekoan, 2019ko bigarren seihilekoan izandakoen % 50 baino gehiago murriztea norberaren konturako jardueraren diru-sarrerak.

f) 2021eko lehen seihilekoan 7.890 €-tik gorako errendimendurik lortu ez izana.

g) Eskatzaileak bere kargura langile bat edo gehiago baditu, bere gain hartutako laneko eta Gizarte Segurantzako betebehar guztiak betetzen dituela egiaztatu beharko du, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.

h) Kasu honetan, langile autonomoak dagozkion kotizazio guztiak ordaindu behar ditu. Jarduerarik egiteari uzten bazaio, mutualitate laguntzaileak ordaindu beharko dio langileari ordaindu beharko lituzkeen gertakari arruntengatiko kotizazioen zenbatekoa. Jardueraren behin betiko amaiera 2021eko maiatzaren 31 baino lehen gertatzen bada, prestazioaren kalkuluan kontuan hartuko dira lehen aipatutako mugak, jardueraren iraupenaren proportzioan.

i) Prestazio hau bateragarria da besteren konturako lanarekin, honako kasu hauetan:

 • Norberaren konturako lanetik datozen diru-sarrera garbiak eta besteren konturako lanetik datozen diru-sarrerak ezin dira LGSren halako 2,2 baino handiagoak izan. Kalkulu horretan, besteren konturako diru-sarrerek ezin dute LGS halako 1,25 gainditu.
 • Prestazioaren zenbatekoa, kasu horretan, jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50 izango da.
 • Diru-sarreren zinpeko aitorpena.
 • Errenta-aitorpena.
 • Enpresaren ziurtagiria.

Prestazio honen zenbatekoa kotizazio-oinarriari dagokiona izango da.

Hilerokoa.

2021ko maiatzan 31rarte gehienez. 

Egun horretatik aurrera, prestazioa jasotzen jarraitu ahal izateko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren baldintza guztiak bete beharko dira.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Prestazio hori jasotzen zuten langile autonomoek 2021eko urtarrilaren 31ra arte jasotzen jarrai zezaketen. 2021eko otsailaren 1etik aurrera, prestazio hori luzatu eta diru-sarreren baldintzak malgutu egingo dira. Gehienez 2021ko maiatzaren 31rarte jaso ahalko da. 

Prestazio hori bateragarria da, halaber, besteren konturako lanarekin.

Eskaera egiteko epea
 • Otsaileko lehen 21 egun naturalen barruan eskatzen bada: prestazioak atzeraeragina izango du urriaren 1era arte.
 • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunean. 
Efektuen hasiera da
 • 2021eko otsailaren 1etik aurrera, otsailaren lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatzen bada, edo
 • Bestela, eskaera egin eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak, eta 2021eko irailaren 1etik aurrera erregularizatu beharko da.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/01/27

Sasoiko langile autonomoak. 

 • 2018ko ekainetik abendura bitartean eta 2019an lan bakarra egin izana: horretarako, ezin izan du Gizarte Segurantzako erregimen batean alta emanda egon, aldi horretan 120 egun baino gehiago besteren konturako langile gisa.
 • Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian alta emanda eta kotizatuta egotea norberaren konturako langile gisa, gutxienez 4 hilabetez eta gehienez 6 hilabetez 2018an eta 2019an.
 • Gizarte Segurantzako dagokion araubidean besteren konturako langile gisa alta emanda edo parekatuta ez egotea 60 egun baino gehiago 2021. urteko lehen seihilekoan.
 • 2021. urtearen lehen erdian 6.650 eurotik gorako diru-sarrera garbirik ez lortzea.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea: baldintza hori betetzen ez bada, Gizarte Segurantzako mutuak langile autonomoari eska diezaioke 30 egun naturaleko epe luzaezinean kuotak ordaintzeko.

Baldintzak betetzen direla dioen zinpeko aitorpena.

Hilerokoa (gehienez 4 hilabete). 

Prestazioaren zenbatekoa egindako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70a izango da.

Prestazioa gehienez ere 4 hilabetez kobra daiteke, eta ez da 2021eko maiatzaren 31tik aurreragokoa izango.

 • Besteren konturako eta norberaren konturako lana.
 • Onuradunak jasotzen zuen Gizarte Segurantzako edozein prestaziorekin, salbu eta norberaren konturako jarduerarekin bateragarria bada.
 • 2021ko lehen erdian garatutako jardueraren diru-sarrerak 6.650 eurotik gorakoak direnean.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako langile autonomoak: prestazio hori bateraezina da flota geldiarazteagatiko laguntzekin.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Sasoiko langile autonomoentzako jarduera uztearen aparteko prestazio hori bat dator kolektibo horrentzat 2020ko ekainean ezarritako prestazioarekin. Sasoiko langiletzat hartzen dira ekainetik abendura bitartean Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian azken bi urteetan lan bakarra egin duten langile autonomoak. Gainera, prestazioa jasotzen den bitartean ez dago kotizatzeko betebeharrik, eta alta-egoeran edo altaren pareko egoeran egongo da dagokion gizarte-segurantzako araubidean.

Eskaera egiteko epea

2021ko urtarrilaren 27 eta 2021eko maiatzaren 31ra bitartean eska daiteke.

 

Efektuen hasiera da

2020ko urriaren 1a eta luzapen eta baldintza berriarekin, 2021ko otsailaren 1etik.  

Aurreikusitako kobratze data
 • 2020ko otsailaren1etik izango du atzera eragina, eta gehienez ere 4 hilabeteko iraupena izango du, betiere eskaera otsailaren lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatzen bada.
 • Bestela, atzera eragina eskaera egin eta hurrengo egunean izango da eta 2021eko maiatzaren 31ra arte iraungo du, gehienez ere.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/01/27

Langile autonomoak. 

 • Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian (RETA) edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea 2020ko apirilaren 1a baino lehen.
 • Gizarte Segurantzako kuotak 2020ko apirilaren 1a baino lehen ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langile autonomoari ordainketa egiteko gonbita egingo zaio, zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean ordain ditzan.
 • 2021eko lehen seihilekoan norberaren kontura egindako jardueraren errendimendu garbi konputagarririk ez izatea 6.650 eurotik gorakoa.
 • 2021eko lehen seihilekoan 2020ko lehen hiruhilekoan izandako diru-sarrerak baino txikiagoak egiaztatzea: diru-sarreren murrizketa kalkulatzeko, 2020ko lehen hiruhilekoan altan egondako aldia hartuko da kontuan, eta 2021eko lehen seihilekoan izandako diru-sarreren zati proportzionalarekin proportzio berean alderatuko da.
 • Prestazioa jasotzeko eskubidea azkendu egingo da, baldin eta prestazioa jaso bitartean eskatzaileak jarduera uzteagatiko ohiko prestazioa edo diru-sarrerak murrizteagatik norberaren konturako jarduerarekin bateragarria den jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzeko baldintzak betetzen baditu.
 • Besteren konturako lanaren ondorioz izandako diru-sarreren zinpeko aitorpena, hala badagokio.
 • Baimena ematea Gizarte Segurantzaren Administrazioari eta prestazioaren kudeaketaz arduratzen diren mutualitate laguntzaileei, eskuratzeko baldintzak berrikusteko beharrezkoak diren zerga-datuak Ogasun Ministerioari eskatzeko.
 • Enpresa-ziurtagiria eta errenta-aitorpena.

Oro har, autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %50a.

Hilerokoa. 

 • Autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50a.
 • Lehen mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko familia-unitate bateko bi kidek edo gehiagok prestazio hori jasotzeko eskubidea badute, prestazio bakoitzaren zenbatekoa % 40koa izango da.

 

Gehienez 4 hilabetez. 
Prestazio hau jasotzen duten eta jarduera uzteagatik kotizatzen ez duten pertsonek kontzeptu horrengatik kotizatu beharko dute prestazioa bukatu eta hurrengo hilabetetik aurrera.

 • Besteren konturako lan bat egiteagatik ordainsaria jasotzea, salbu eta besteren konturako lanaren diru-sarrerak Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren 1,25 aldiz baino txikiagoak badira.
 • Norberaren konturako beste jarduera batean aritzea.
 • Itxieraren eragina jasan duen sozietatearen errendimenduak jasotzearekin.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio bat jasotzearekin, onuradunak egiten zuen jarduerarekin bateragarria izateagatik jasotzen zuena izan ezik.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako norberaren konturako langileak: jarduera uzteagatiko prestazioa bateraezina da, gainera, flota geldiarazteagatiko laguntzekin.

Atxikita dagoen mutua laguntzaileari eskatu behar zaio.

Erakunde kudeatzaileari jakinarazi behar zaio zein diren familia-unitatea osatzen duten kideak eta horietakoren bat jarduera uzteagatiko prestazioaren hartzaile den edo izan daitekeen edo beste diru-sarreraren bat duten.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Aparteko prestazio hau jarduera uzteagatiko ohiko prestaziorako eta diru-sarrerek behera egiten dutenean jarduerarekin bateragarria den prestaziorako eskubiderik eragiten ez duten langile autonomoei zuzenduta dago.

Jarduera etenda dagoen bitartean, altak bere horretan jarraituko du, baina langile autonomoak kotizatzeko betebeharretik salbuetsita geratuko dira eta aldi hori kotizatutzat joko da.

Prestazio hau 2021eko otsailaren 1etik maiatzaren 31ra arte luzatuko da.

Eskaera egiteko epea
 • Otsailaren lehen 21 egun naturaletan eskatzen bada, 2021eko otsailaren 1etik aurrerako ondorioekin kobra daiteke prestazioa.
 • Egun horietan eskatzen ez badira, prestazioak eskaera aurkeztu eta hurrengo hilaren lehen egunean izango ditu ondorioak, eta 2021eko maiatzaren 31ra arte iraungo du, gehienez ere.
Efektuen hasiera da

2020ko urriaren 1a. 

Aurreikusitako kobratze data

Prestazio hau 2021eko otsailaren 1etik aurrerako efektuekin kobratzen has daiteke, beti ere otsaileko lehen 21 egun naturalen barruan eskatzen bada. Epe honetatik kanpo eskatuz gero, prestazioaren ondorioak eskabidea aurkeztu eta hurrengo hilaren lehen egunean finkatuko dira, eta iraupena ezin izango da 2021eko maiatzaren 31tik gorakoa izan.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/01/27

 • Norberaren konturako langileak (Autonomoak).
 • Hornidura-puntuaren titularra edo familiako kideren bat, baldin eta langabezian, ABEEE bat aplikatu bazaio edo zaintzak direla-eta bere lanaldia murriztuta ikusten badu. 

Hartzaileak:

 • Hornidura-puntuaren titularra edo familiako kideren bat, enplegua erregulatzeko neurrien eraginpean egon dena, langabezian dagoena edo zainketak direla-eta lanaldia murriztu diotena.
 • Jarduera utzi duten edo diru-sarrerak nabarmen murriztu zaizkien langile autonomoak.

Baldintzak:

Familia-unitateko kideen diru-sarrerak, gizarte-bonoaren eskaera aurkeztu aurreko hilabetean, ezin izango dira diru-sarrera hauetara iritsi:

 • 939,9 €(IPREMen 14 pagako hamabirena bider 1,5), familia-unitate batekoa ez bada edo familia-unitatean adingaberik ez badago;
 • 1.253,2 €(14 pagako IPREM indizearen hamabirena bider 2), familia-unitatean adingabe bat dagoenean;
 • 1.566,5 €(IPREM indizearen 14 pagako hamabirena halako 2,5), familia-unitatean bi adingabe badaude.
 • Aurreko kalkulua 300€ inguru handituko da kontsumitzaileak edo familiako kideren batek % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna badu; genero-indarkeriako egoera egiaztatzen badu; terrorismoaren biktima bada; II. edo III. mailako mendetasun aitortua badu; eta familia-unitatea guraso bakar batek eta, gutxienez, adingabe batek osatzen badute.

Kontsumitzaile kaltebera dela egiaztatzeko, kontsumitzaileak eskabide-eredua eta erantzukizunpeko adierazpena bidali behar dizkio erreferentziako merkaturatuei, haien webgunean agertzen den helbide elektronikoaren bidez, honako egiaztagiri hauekin batera:

 • Legezko langabezia-egoera: prestazioak kudeatzen dituen erakundeak emandako ziurtagiria.
 • Norberaren konturako langileek jarduera uztea: zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria.
 • Hornidura-puntuaren titularraren IFZ edo AIZaren kopia, eta familia-unitate baten parte izanez gero, agiri hori nahitaezkoa den kide bakoitzaren IFZ edo AIZaren kopia.
 • Hornidura-puntuaren titularraren edo familia-unitateko kide guztien indarreko erroldatze-ziurtagiria, banakakoa edo taldekoa.
 • Familia-liburua, familia-unitatea badago.
 • Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, eskatzailearena.

Erreferentziako merkaturatzaileak eskaera jaso duela baieztatzeko mezu elektroniko bat bidaliko dio hornidura-puntuaren titularrari.
 

Kontsumitutako energiaren muga batzuen baitan, %25eko deskontua ordainagirian (ikus baldintzak "informazio gehiago" atalean).

Hilerokoa.

 • Deskontuaren kalkulua zaurgarri egoera izategatik.
 • Familia-unitateko kideen diru-sarreretan oinarrituta, eskabidea aurkeztu aurreko hilabetean.

 

 • Harik eta beren lan-jarduerari berriro ekiten dioten arte, eta kontsumitzaileak gertaera horren berri eman behar dio erreferentziako merkaturatzaileari.
 • Nolanahi ere, bonua jasotzeko eskubidea 2021eko ekainaren 30era arte luzatuko da.

Erabiltzaileak erreferentziako merkaturatzailearen helbide elektronikora bidaliko ditu eskatutako egiaztapena eta eskabide-eredua (araudiaren IV. eranskina).

 • Egiaztapen osatugabea: Eskabidea jaso eta 5 egun balioduneko epean jakinarazi behar du merkaturatzaileak.
 • Egiaztapen osoa: 5 egun balioduneko epean, posta elektronikoz jakinaraziko du emaitza, baina epe hori ez da derrigorrezkoa izango plataforma egokitu arte.
 • Onartutako eskaera: Mezuan neurriaren aplikazio-data adieraziko da, eta epe horretan, merkaturatzailea aldatu eta kontratua kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko preziora (KTBP) aldatu beharko da.
 • Eskabide-eredu berria: Aginduaren eranskinean (ikus araudiaren atala). Baliozkotzat joko dira aurreko ereduari lotutako eskabideak, baldin eta behar bezala eskatuta badaude (datuak erabiltzeko baimena eta egiaztapena)

Erreferentziako enpresa merkaturatzailea.

30/2020 Errege Lege Dekretutik aurrera, autonomoentzako deskontu-aldia luzatu da, eta beste kontsumitzaile elektriko batzuk ere kontuan hartu dira. Kasu horrek ordeztu eta zabaldu egiten du Gobernuak, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez, alarma-egoera zela-eta hartu zuen salbuespenezko neurria, martxoaren 14tik aurrera jarduera utzi zuten autonomoei kontsumitzaile kaltebera gisa bonu soziala eskatzeko aukera ematen zuena.

urri berri horren ondorioz, etxeko argiaren fakturan % 25eko murrizketa egin ahal izango da. Kontsumitzaile kaltebera gisa hartzen ditu langabezian dauden pertsonak, LBET batean daudenak edo zainketengatik lanaldia murriztu dietenak, bai eta autonomoen kasuan diru-sarrerak %75 murriztu zaizkienak ere.

Efektuen hasiera da

Irailak 30. 

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera jaso den fakturazio-zikloaren lehen egunetik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/30

Hileko 1.666 eurotik beherako oinarri arautzailea eta 20.000 euroko edo hortik beherako soldata gordina duten eta ERTEan dauden pertsonak

a) Deialdi hau EHAAn argitaratu aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea.
b) Kontratua eten edo lanaldia murriztu aurreko garaian, urtean 20.000 euroko edo gutxiagoko kontingentzia arrunteko kotizazio-oinarriari dagokion kotizazioa ordaintzea Gizarte Segurantzan.
c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte.
d) Dirulaguntzen arloko diru-itzulketaren bat egiteko betebeharrik bete gabe ez izatea.
e) Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zehapenik jaso ez izana, ez eta horien onuradun izateko ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak barne; azken horiek jasotzen dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoan.
f) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. apartatuko inongo egoeraren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

 Erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatu beharko da, eskabide-inprimakian jasotakoa inprimakiaren bidez.

Hileko 150 euroko langabezia-prestazioaren osagarria % 50etik gorako lanaldia duten pertsonentzat, eta hileko 100 eurokoa % 50etik beherako lanaldia dutenentzat.

Hilekoa.

2020ko urriaren 1tik 2021 urtarrilaren 1 arte (bigarren deialdia). Periodo de solicitud hasta 18 de febrero de 2021.

Dirulaguntzak ez dira bateragarriak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, beste administrazio batzuek edo bestelako erakunde publiko edo pribatuek kontzeptu berarengatik edo helburu bererako emandako beste edozein motatako dirulaguntzekin edo laguntzekin.

Lanbideren webgunean (www.lanbide.euskadi.eus) online formulario erraz bat gaitu da bide bakar gisa. Formulario hori telematikoki bete ahal izango da, eta ez da identifikazio elektronikorik sartu beharko. Horrek edozein gailutatik osatu ahal izango dela errazten du.

Eskaerak aurkezteko epea zabalik (20/11/25-2021/02/18)

 

EBAZPENA, 2020ko azaroaren 18koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen bigarren deialdia.

EBAZPENA, 2020ko uztailaren 8koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen deialdia

Laguntza horiek aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente batean sartuta dauden eta soldata baxuenak dituzten langileen prestazioaren osagarri dira, errenten murrizketa hori hein batean arintzeko. Hilean 150 eurokoa izango da % 50etik gorako lanaldia dutenentzat, eta 100 eurokoa % 50etik beherako lanaldia dutenentzat. 2020ko uztailaren 1etik irailaren 30era. Bigarren deialdian, luzatu egin da laguntza epea 2021ko urtarrilaren 31 arte. 

Eskaera egiteko epea

Azaroaren 25tik aurrera

Efektuen hasiera da

2020ko Urriaren 1a (bigarren deialdia)

2020ko uztaila (lehen deialdia)

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/11/24

 • Aurreko ekitaldian diru-sarrera txikiak izan dituzten pertsonak.
 • 2020an, COVID-19ren krisiaren ondorioz, %50etik gorako errenta-jaitsiera izan duten pertsonak.
 • Aldi baterako egoitza-zerbitzua, zerbitzu soziala, sanitarioa edo zerbitzu soziosanitarioa erabiltzen duten pertsonak.
 • 23 urtetik gorakoak (edo adin nagusikoak edo emantzipatutako adingabeak izatea, adingabeak badituzte ardurapean). 
 • Espainian urtebeteko legezko bizilekua izatea.
 • Gizarte Segurantzan urtebete kotizatu izana.
 • Familien kasuan, gutxienez urte bat elkarrekin bizi izana, eta bakarrik dauden pertsonen kasuan, 3 urte.
 • Bizikidetza-unitateen kasuan, eskabidea egin baino urtebete lehenago gutxienez prestakuntza jaso izana.
 • Izan daitezkeen prestazioak aldez aurretik eskatu izana.
 • Ez da beharrezkoa enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea prestazioa eskatzeko unean. Enplegua aktiboki bilatzeko betebeharra prestazioa aitortu eta hurrengo sei hilabeteetan bete ahal izango da.
 • Diru-sarreren muga bat ez gainditzea. Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera, aurreko urteko guztizko diru-sarrerak urteko errenta bermatua baino txikiagoak badira: 5.500 euro, gutxi gorabehera, pertsona bakar batentzat, eta 12.000 euro, gehienez, hiru seme-alaba dituen bikote batentzat, adibidez.
  Halaber, eska daiteke, baldin eta 2020an kopuru horretatik beherako diru-sarrerak lortu badira. Horri esker, COVID-19ren krisiak kaltetutako pertsonei lagundu ahal izango zaie. Kasu horietan, urte osoko datuak eskuratzen direnean, prestazioaren doikuntza egingo da, diru-sarrera errealen arabera.
 • Baimendutako gehieneko ondarea prestazioaren urteko zenbatekoa halako 3 da BGI jasotzeko eskubidea izateko (16.614 euro pertsona bakar batek eta 43.196 euro 5 kideko familia batek). Izan daitezkeen zorrak kentzen dira eta ez da kontuan hartzen ohiko etxebizitzaren balioa.
 • Merkataritza-sozietate baten zuzenbideko administratzaile ez izatea, ondarearen balorazioa alde batera utzita, jarduera utzi ez badu.
 • Gainera, zenbait egoera berezi aurreikusten dira kolektiboentzat, hala nola salerosketaren, sexu-esplotazioaren edo genero-indarkeriaren biktimentzat, baita gizarte bazterkerian dauden pertsonentzat ere. 
 • Etxebizitza bereko IMVren titularren muga kendu da (orain arte 2), egoitza-zerbitzuko prestazioen erabiltzaileek izan dituzten sarbide-oztopoak ezabatzeko, bai eta ahultasun-egoeran dauden eta gastuak partekatzeko soilik etxebizitza berean biltzen diren pertsonen errealitatea aitortzeko ere.
 • Nortasuna egiaztatzeko: NANa, familia-liburua edo jaiotza-ziurtagiria.
 • Espainian legezko bizilekua egiaztatzeko: atzerritarren erregistro nagusian inskribatzea, Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela edo bizileku-baimena.
 • Espainiako helbidea egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria.
 • Bizikidetza-unitatea dagoela egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria, familia-liburua, erregistro zibilaren ziurtagiria edo izatezko bikoteen erregistroan inskribatzea. Hasiera batean, dokumentazio hori ez da aurkeztu beharko eta Administrazioak berretsiko ditu eskatzen diren betekizunak. Hala ere, prestazioaren eskabidean jasotako datuekin bat datorrela ondorioztatzerik ez badago, kasuan kasuko erroldatze-ziurtagiri historikoa eta kolektiboa aurkezteko eskatuko da.

Gizarte-zerbitzuek, eta, aldi baterako, hirugarren sektoreko erakundeek, gizarte-bazterketako arrisku-egoerak egiaztatu ahal izatea aurreikusten da: onuradunaren benetako egoitza ez datorrenean bat erroldarekin edo ahaidetasun-loturarik gabeko bizikideen kasuan.

Gutxieneko errentaren zenbatekoa aldatu egiten da aldez aurreko diru-sarreren arabera. 462 euro hilean, bakarrik bizi den pertsona heldu batentzat. Bizikidetza-unitatea bada, zenbateko hori 139 euro handituko da hilean pertsona gehigarri bakoitzeko, heldua edo adingabea izan, eta gehienez 1.015 euro hilean jasoko dira. Gainera, guraso bakarreko familientzat, Gizarte Segurantzan urtebetez kotizatutako 100 euroko osagarria gehitu da.
Lan egiten duten pertsonen kasuan, prestazioa ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzea ez gutxiagotzeko.

Hilean behin kobratuko da, 12 ordainketa urtean.

 • Bizi Gutxieneko Diru-sarrera aurretik zeuden errentak (besteak beste, soldatak) osatzeko moduan diseinatuta dago, etxe mota bakoitzerako bermatutako mugaraino. Errentarik ez badago, bermatutako muga osoa aseguratuko litzateke; baina errentarik izanez gero, bermatutako atalasearen eta lehendik dagoen errentaren arteko aldea estaliko litzateke.
 • Prestazioaren titularrak enplegurik ez badu eta aurkitzen badu, soldataren zati bat soilik behin-behinean salbuetsita egongo da prestazioaren kalkuluan.

Abenduak 31rarte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira, data horretan baldintzak betetzen baziren.

 • GMI bateragarria da bestelako diru-sarrerakin, ezarritako muga gainditzen ez bada.
 • Gutxieneko diru sarrera bermatzen duten laguntza autonomikoekin osatu ahal izango da.
 • Oraingoz, enplegua bateragarria da aldi baterako gutxieneko diru-sarrerarekin (zehazteke). Prestazioa enplegua bilatzeari lotuta dago, baina ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzearen pizgarria ez deusestatzeko.
 • Prestazioa eskuratzeko, ekainaren 15etik aurrera, interesdunak eskaera egin ahal izango du kanal telematikoen bidez (Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoa, non laguntzaile birtual bat eta simulagailu bat egongo diren, baita 900 20 22 22 zenbakia ere).
 • Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsonei dagozkien eskabideak ziurtagiri digitalik gabeko zerbitzuaren bidez baino ez dira aurkeztu behar.

Gizarte Segurantza.

Gutxieneko Vital Diru-sarrera hileko prestazio ez-kontributibo berria da pobrezia-arriskuan dauden etxekoen unitateentzat, eta Gizarte Segurantzaren kargura dago. Baldintza nagusia 2019an diru-sarrera gutxi edo batere ez izatea da, baina 2020an COVID-19.aren krisiaren ondorioz% 50etik gorako errenta-jaitsiera izan duten pertsonek eskuratu ahal izango dute. Bermatutako errenta 462 eurokoa izango da hilean pertsona bakar batentzat, eta zenbateko hori 139 euro handituko da pertsona gehigarri, heldu edo adingabe bakoitzeko, hilean gehienez 1.015 eurora iritsi arte. Gainera, guraso bakarreko familia bateko adingabe bakoitzeko 100 euroko osagarria gehitzen da.

 

Eskaera egiteko epea
 • Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke. Hala ere, abenduak 31rarte eskatzen diren guztiek ekainaren 1etik izango dute atzeraeragina.
 • Ebazpena eta jakinarazpena gehienez ere sei hilabeteko epean egingo dira, eskabide-erregistroan sartzen den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igarotzen bada berariazko ebazpenik jakinarazi gabe, eskaera ezetsitzat joko da.
   
Efektuen hasiera da
 • Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke.
 • Abenduak 31rarte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira, data horretan baldintza guztiak betetzen baziren. 
 • Egun horretan baldintzak betetzen ez badira, baldintzak betetzen diren hilaren hurrengo hilaren lehen egunean kobratuko da prestazioa.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/02/05