• Aurreko ekitaldian diru-sarrera txikiak izan dituzten pertsonak.
 • 2020an, COVID-19ren krisiaren ondorioz, %50etik gorako errenta-jaitsiera izan duten pertsonak.
 • 23 eta 65 urte bitartean izatea (ardurapean seme-alabak dituzten 18 urtetik gorako pertsonak).
 • Espainian urtebeteko legezko bizilekua izatea.
 • Gizarte Segurantzan urtebete kotizatu izana.
 • Familien kasuan, gutxienez urte bat elkarrekin bizi izana, eta bakarrik dauden pertsonen kasuan, 3 urte.
 • Bizikidetza-unitateen kasuan, eskabidea egin baino urtebete lehenago gutxienez prestakuntza jaso izana.
 • Izan daitezkeen prestazioak aldez aurretik eskatu izana.
 • Enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
 • Diru-sarreren muga bat ez gainditzea. Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera, aurreko urteko guztizko diru-sarrerak urteko errenta bermatua baino txikiagoak badira: 5.500 euro, gutxi gorabehera, pertsona bakar batentzat, eta 12.000 euro, gehienez, hiru seme-alaba dituen bikote batentzat, adibidez.
  Halaber, eska daiteke, baldin eta 2020an kopuru horretatik beherako diru-sarrerak lortu badira. Horri esker, COVID-19ren krisiak kaltetutako pertsonei lagundu ahal izango zaie. Kasu horietan, urte osoko datuak eskuratzen direnean, prestazioaren doikuntza egingo da, diru-sarrera errealen arabera.
 • Baimendutako gehieneko ondarea prestazioaren urteko zenbatekoa halako 3 da BGI jasotzeko eskubidea izateko (16.614 euro pertsona bakar batek eta 43.196 euro 5 kideko familia batek). Izan daitezkeen zorrak kentzen dira eta ez da kontuan hartzen ohiko etxebizitzaren balioa.
 • Gainera, zenbait egoera berezi aurreikusten dira kolektiboentzat, hala nola salerosketaren, sexu-esplotazioaren edo genero-indarkeriaren biktimentzat.
 • Nortasuna egiaztatzeko: NANa, familia-liburua edo jaiotza-ziurtagiria.
 • Espainian legezko bizilekua egiaztatzeko: atzerritarren erregistro nagusian inskribatzea, Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela edo bizileku-baimena.
 • Espainiako helbidea egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria.
 • Bizikidetza-unitatea dagoela egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria, familia-liburua, erregistro zibilaren ziurtagiria edo izatezko bikoteen erregistroan inskribatzea.

Gutxieneko errentaren zenbatekoa aldatu egiten da aldez aurreko diru-sarreren arabera. 462 euro hilean, bakarrik bizi den pertsona heldu batentzat. Bizikidetza-unitatea bada, zenbateko hori 139 euro handituko da hilean pertsona gehigarri bakoitzeko, heldua edo adingabea izan, eta gehienez 1.015 euro hilean jasoko dira. Gainera, guraso bakarreko familientzat, Gizarte Segurantzan urtebetez kotizatutako 100 euroko osagarria gehitu da.
Lan egiten duten pertsonen kasuan, prestazioa ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzea ez gutxiagotzeko.

Hilean behin kobratuko da, 12 ordainketa urtean.

 • Bizi Gutxieneko Diru-sarrera aurretik zeuden errentak (besteak beste, soldatak) osatzeko moduan diseinatuta dago, etxe mota bakoitzerako bermatutako mugaraino. Errentarik ez badago, bermatutako muga osoa aseguratuko litzateke; baina errentarik izanez gero, bermatutako atalasearen eta lehendik dagoen errentaren arteko aldea estaliko litzateke.
 • Prestazioaren titularrak enplegurik ez badu eta aurkitzen badu, soldataren zati bat soilik behin-behinean salbuetsita egongo da prestazioaren kalkuluan.

Irailaren 15era arte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira.

 • GMI bateragarria da bestelako diru-sarrerakin, ezarritako muga gainditzen ez bada.
 • Gutxieneko diru sarrera bermatzen duten laguntza autonomikoekin osatu ahal izango da.
 • Oraingoz, enplegua bateragarria da aldi baterako gutxieneko diru-sarrerarekin (zehazteke). Prestazioa enplegua bilatzeari lotuta dago, baina ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzearen pizgarria ez deusestatzeko.
 • Prestazioa eskuratzeko, ekainaren 15etik aurrera, interesdunak eskaera egin ahal izango du kanal telematikoen bidez (Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoa, non laguntzaile birtual bat eta simulagailu bat egongo diren, baita 900 20 22 22 zenbakia ere).
 • Hitzarmenak sinatuko dira autonomia-erkidegoekin eta toki-erakundeekin, interesdunei eskaera egiten laguntzeko.

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital:https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

Gutxieneko Vital Diru-sarrera hileko prestazio ez-kontributibo berria da pobrezia-arriskuan dauden etxekoen unitateentzat, eta Gizarte Segurantzaren kargura dago. Baldintza nagusia 2019an diru-sarrera gutxi edo batere ez izatea da, baina 2020an COVID-19.aren krisiaren ondorioz% 50etik gorako errenta-jaitsiera izan duten pertsonek eskuratu ahal izango dute. Bermatutako errenta 462 eurokoa izango da hilean pertsona bakar batentzat, eta zenbateko hori 139 euro handituko da pertsona gehigarri, heldu edo adingabe bakoitzeko, hilean gehienez 1.015 eurora iritsi arte. Gainera, guraso bakarreko familia bateko adingabe bakoitzeko 100 euroko osagarria gehitzen da.

Eskaera egiteko epea

Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke.

Efektuen hasiera da
 • Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke.
 • Irailaren 15era arte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira.
Aurreikusitako kobratze data

Ekainean kobratuko dela aurreikusten da, eskaerak iristen diren heinean.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/06/15

Autonomoak.

Ohiko etxebizitza ez den beste erabilera baterako alokairu bati aurre egiten dioten langile autonomoak, baldin eta jabea etxebizitzaren enpresa edo erakunde publiko bat edo edukitzaile handi bat bada, eta haien jarduera eten bada edo diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz.

"Etxebizitzaz bestelako erabilerarako alokairua" da (Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 3. artikulua): sasoiko hiri-finkak edo industria-, merkataritza-, artisautza-, lanbide-, jolas-, laguntza-, kultura- edo irakaskuntza-jarduera bat egiteko erabiltzen direnak.

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak bete behar dituzten baldintzak honako hauek dira (15/2020 Errege-Lege Dekretuaren 3. artikulua):

a) Gizarte Segurantzako Araubide Berezian edo ordezko mutualitateetan afiliatua eta altan egotea 2020ko martxoaren 14an.

b) Alarma-estatuaren adierazpenaren ondorioz jarduera etenda egotea edo,

c) Fakturazioa, atzerapena eskatu aurreko hilabete naturalean, gutxienez %75ean murriztu izana (hilabete horri dagokion hiruhilekoaren hileko batez besteko fakturazioa kontuan hartuz, aurreko urteari dagokionez).

Betekizunak jabearekin egiaztatu behar dira zuzenean:

a) Jarduera etetea: Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez, eta, beharrezkoa bada, eskatzaileak jarduera uzteari buruz egindako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

b) Jardueraren murrizketa: hasiera batean, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatzen da. Edonola ere, jabeak errentariari murrizketa justifikatzeko kontabilitate-liburuak aurkeztea eska diezaioke.

Hilean behin (gehienez 4 hilabetez).

Atzerapena iraila amaiera arte luzatu da.

4 hilabeteko epea amaitzen denetik edo egoera ekonomikoa gainditzen denetik aurrera, 2 urtean, zatika, geroratutako kuotak itzuli behar dira, interesik gabe (betiere, kontratuaren indarraldiaren eta luzapenen barruan).

Eskaera errentariak egingo du zuzenean etxebizitzako enpresa edo erakunde publikoarekin edo jabearekin. Jabeak eskaera onartu behar du, aldez aurretik akordiorik lortu ez bada.

Errentatzailea/errentaria.

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak, eta errentatzaileak enpresak, etxebizitza-erakunde publikoak edo edukitzaile handi bat direnean, higiezinaren alokairu-errentaren ordainketa atzeratu edo aldi baterako murriztu beharko da, baldin eta errentariak jarduera utzi badu edo bere diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz.

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 23tik hilabeteko epean.

Efektuen hasiera da

Eskaera apirilaren 23tik aurrera egin ahal izango da, eta errenta alokairu-errentaren hurrengo hilekotik aurrera atzeratuko da.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/07

 • Probaldian zegoen kontratua, martxoaren 9tik aurrera, enpresak eskatuta azkendu diren langileak, arrazoia edozein dela ere.
 • Martxoaren 1az geroztik beren borondatez azken lan-harremana ebatzi duten langileak, lan-eskaintza irmoa izateagatik, COVID-19ren ondorioz gauzatu ez dena. Kasu horretan, enpresak idatzizko jakinarazpena egin beharko du, lan-kontratu konprometitua izenpetzeari uko egiteko.

COVID-19ren ondorioz gauzatu ez den lan-eskaintza irmoa izateagatik martxoaren 1etik beren borondatez azken lan-harremana ebatzi duten langileen kasuan, enpresak idatzizko jakinarazpena egin behar du lan-kontratu konprometitua sinatzeari uko egiteko.

Hilean behin.

Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa; y durante el tiempo que permanezca el estado de alarma. 2020ko abenduaren 31 arte luzatua. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Artículo 22.

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.

Langabeziagatiko babesa zabaltzen zaie, probaldian egon arren, enpresak eskatuta (martxoaren 9tik aurrera) edo erabiltzaileak gauzatu ez den lan-eskaintza irmoa duelako (martxoaren 1etik aurrera) azkendu diren kontratuei.

Eskaera egiteko epea

Alarmak irauten duen bitartean.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/08

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera "zaurgarritasun egoeran" dauden pertsonak eta ohiko etxebizitzaren hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituztenak edo,
 • Ohikoak ez diren etxebizitzak baina alokairu egoeran daudenak, baldin eta jabeak edo errentatzaileak alokairu-errenta jasotzeari utzi badio Alarma-Egoera indarrean jarri denetik edo hura amaitu eta hilabetera arte.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, "zaurgarritasun egoeran" dagoen hipoteka-zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, hipoteka-zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Hipoteka-zorraren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa nabarmen aldatu izana, etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez. Hipoteka-karga osoak (19.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina, gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Alokairuko etxebizitza baten hipoteka-maileguaren hipoteka-zorraren moratoria eskatzen bada eta jabeak errenta jasotzeari utzi badio (19. artikulua), dagokion errentamendu-kontratua aurkeztu behar da.

g) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta f) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin (3 hilabete luzagarri).

Atzerapena 2020ko irailaren 29a arte eskatu ahal izango da. 

Finantza-erakundearen onuradunak:

 • Atzerapen-eskaera.
 • Kalteberatasun-egoera egiaztatzen duten dokumentuak.

Finantza-erakundearen ebazpena: eskaera egiten denetik, gehienez ere 15 eguneko epean.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak.

Behin atzerapena aplikatuta, hipoteka izoztu egiten da, hau da, ez da kuotarik ordaintzen eta ez da interesik sortzen neurriak indarrean dirauen bitartean. Ordainketa geroratzea baino ez da: maileguaren epea luzapenak irauten duen hilabeteetan luzatuko da (gutxienez 3 hilabete).

Eskaera egiteko epea

2020ko irailaren 29ra luzatu da amaituko da luzamendua eskatzeko epea.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/26

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden langile autonomoak eta hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituztenak.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, zaurgarritasun egoeran dagoen hipoteka-zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, hipoteka-zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Hipoteka-zorraren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa modu nabarmenean aldatu izana etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez. Hipoteka-karga osoak (19.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Alokairuko etxebizitza baten hipoteka-maileguaren hipoteka-zorraren moratoria eskatzen bada eta jabeak errenta jasotzeari utzi badio (19. artikulua), dagokion errentamendu-kontratua aurkeztu behar da.

g) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta f) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin (3 hilabete luzagarri).

Hiru hilabete arte.

Atzerapenaren amaiera: hipoteka-kuoten ordainketa luzatuko da moratoria eraginkorra izan den aldi berean (hala ere, zordunak eta erakunde hartzekodunak beste akordio bat lortu ahal izango dute).

Finantza-erakundearen onuradunak:a:

 • Atzerapen-eskaera.
 • Kalteberatasun-egoera egiaztatzen duten dokumentuak.

Finantza-erakundearen ebazpena: eskaera egiten denetik, gehienez ere 15 eguneko epean.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak.

Behin atzerapena aplikatuta, hipoteka izoztu egiten da, hau da, ez da kuotarik ordaintzen eta ez da interesik sortzen neurriak indarrean dirauen bitartean. Ordainketa geroratzea baino ez da: maileguaren epea luzapenak irauten duen hilabeteetan luzatuko da (gutxienez 3 hilabete).

Eskaera egiteko epea

Irailaren 29an amaituko da luzamendua eskatzeko epea.

12 hilabeteko moratoria onartu da ekintza turistikoekin lotutako higiezinentzat.

Efektuen hasiera da

Zordunak hartzekodunari eskaera egiaztatua egiten dionetik.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/08

 • ABEEE (Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea).
 • Ardurapean seme-alabak dituzten langileak.

COVID-19ren ondorioz, ABEE bidez, ezinbesteko- edo ekoizpen-arrazoiengatik lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu dieten langileak eta seme-alabak dituztenak ardurapean, SEPEk ardurapeko seme-alaben daturik izan ez arren.

Enpresak egiaztatuko du ABEEE-ren aplikazioa.

Hilerokoa.

Ofizioz erregularizatzen da langabezia-prestazioaren zenbatekoen igoera, ABEEE baten eraginpean dauden eta seme-alabak ardurapean dituzten langileentzat.

 • Lan-kontratuaren etenaldia edo aldi baterako murrizketa amaitu arte.
 • ABEEEaren gehieneko iraupena irailaren 30era luzatu da.
 • Langabezia-prestazioa zuzenean eskatzen du ABEEEa izapidetu duen enpresaburuak.
 • SEPEk ofizioz erregularizatuko du eskubidea duten eta ardurapeko seme-alaben daturik ez duten langabezia-prestazioen kopuruen igoera, eragindako pertsonek inolako erreklamaziorik egin behar izan gabe.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Enpresak aurkezten ari diren ABEEE bidezko eskaera kolektiboen aitorpenean, hasiera batean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) ardurapeko seme-alaben inguruan bere sisteman zuen informazioa bakarrik hartu izan du kontuan. Prozedura bizkortzeko, prestazioak aitortuta dituztenean, ofizioz erregularizatuko dute langabezia-prestaziorako eskubidea duten eta ardurapeko seme-alaben daturik ez duten langabezia-prestazioen kopuru igoera.

Efektuen hasiera da

Apirilaren 12a.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/03

Langabetuak (Aldi baterako langileak)

Baldintza hauek betetzen dituzten langileak:

 • Enplegu-eskatzaile gisa izena ematea eta jarduera-konpromisoa sinatzea (alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, enplegu-zerbitzu publiko eskudunak ofizioz egiten du inskripzioa) eta,
 • Gutxienez bi hilabeteko iraupeneko kontratu bat iraungi bazaie martxoaren 15aren ondoren eta,
 • Langabezia-prestazioa edo beste sorospen bat jasotzeko behar beste kotizatu ez dutenak eta,
 • Familia-unitateak ez du Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren %75etik gorako urteko errentarik (hileko zenbaketan eta aparteko bi ordainsarien zati proportzionala alde batera utzita), hau da, 712,50 euro.
 • Ez jasotzea edozein administrazio publikok emandako gutxieneko errenta, gizarteratzeko errenta, gizarte-soldata edo antzeko laguntzarik eta,
 • Kontratua amaitzen den egunean edo salbuespenezko sorospenaren eskubidea onestenden egunean lanaldi osoan norberaren edo besteren kontura lanean ez egotea.

430,27 euro.

Hilerokoa. Hilabete bakarra (luzatu daiteke).

Ondorio Askotariko Errentaren Adierazle Publikoaren (OAEAP) % 80.

Hilabete bat (luzagarria).

Edozein administrazio publikok emandako antzerako laguntzak (langabezia-subsidioa eta DSBE barne).

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Alarma-egoera indarrean sartzearen ondorioz kontratua iraungi zaien langileentzat zuzendutako diru-laguntza da. Zehazki, gutxienez bi hilabeteko lan-kontratua eta langabezia-prestazioa jasotzeko behar besteko kotizaziorik ez duten langileei zuzendua dago.

Eskaera egiteko epea

Maiatzaren 5etik alarma-egoeraren indarraldia amaitzen den egunaren hurrengo hilabetea amaitzen den egunera arte.

Efektuen hasiera da

Eskubidearen hasiera-data honako hau izango da:

 • Iraupen mugatuko lan-kontratua azkendu eta hurrengo egunetik aurrera (betiere martxoak 15a eta gero), edo
 • Ordaindutako oporraldia aldi baterako kontratua amaitu baino lehen hartu ez bada, sorospenerako eskubideak eragina izango du aldi hori igarotzen denean.
Aurreikusitako kobratze data

Eskaera egin eta hurrengo hilabetetik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/04

 • Zaintza lanak egiten dituzten pertsonak.
 • ERTE.
 • Lanaldiaren murrizketa osoa/partziala duten langileak.
 • Langabetuak.
 • Autonomoak.
 • Besteren konturako langileak edo autonomoak, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko sorospena jasotzen dutenak 2020ko martxoaren 14an, eta kontratua eten edo lanaldia murriztu zaienak.
 • ABEEE-adingabearen zaintzak eragiten ez dion lanaldiaren zatiari dagokionean.

Egiaztapena empresaren partetik.

Ordura arte jasotako zenbatekoa.

Hilerokoa.

 • Kontratuen eteteagatik edo aldi baterako lanaldiaren murrizketagatik enpresariak izapidetutako ERTE-ak, adingabearen zaintzagatik salbuesten den lanaldiaren zatiari ez dio eragingo.
 • Ez da kotizatzeko beharrik egongo, aldia kotizatutzat joko da ondorio guztietarako.

Jarduera uzteagatiko prestazioa 2020ko irailaren 30era arte luzatu da.

Langabezia prestazioarekin bateragarria.

Eskabidea aurkezterako garaian, enpresak, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko subsidioaren titularra izateagatik lanaldia murriztua duten pertsonen zerrenda adieraziko du, bai eta ERTE-ak eragindako lanaldiaren zatia.

Gizarte Segurantza.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa (GSIN): 901166565, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 20:00etara.

2020ko martxoaren 14an minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko subsidioa jasotzen ari ziren besteren konturako langileek eta autonomoek laguntza hori jasotzen jarraituko dute alarma egoerak iraun bitartean.

Eskaera egiteko epea
 • Jarduera uzteagatiko prestazioa 2020ko irailaren 30era arte luzatu da.
 • Ebazpena eskaera egin eta bost eguneko epean emango da.
Efektuen hasiera da

Lanaldiaren etete edo murrizketa datatik, betiere 2020ko martxoak 14aren ondoren.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Langabetuak (Aldizkako langile finkoak)

Onuradunak: aldizkako langile finkoak edota data jakin batzuetan errepikatzen diren lan jardunaldiak dituztenak, baldin eta ohiko lan-denboraldian beren jarduera eteten bada, edota, behar adina okupazio-aldi kotizatu izanik, ez dute legezko langabezia-egoeraren baldintza betetzen, edo ezin dute langabezia-prestazioa eskuratu, prestazio hori jasotzeko behar den kotizazio-aldia ez dutelako.

Baldintzak:

 • COVID-19ren krisia gertatu ez balitz lan-jarduerarako izango zatekeen aldia zehazteko, aurreko urte naturalean benetan lan egindako denbora hartuko da kontuan, lan-kontratu berean oinarrituta. Lehen urtea bada, enpresan parekagarriak diren beste langile batzuen jarduera-aldiak hartuko dira kontuan.
 • Gainera, eskubidea aitortzen zaie legezko langabezia-egoeraren baldintza betetzen ez duten pertsonei, edo langabezia-prestazioa jaso ezin dutenei, prestazio hori jasotzeko behar den kotizazio-aldia ez dutelako.

Lanera ez itzultzea aparteko arrazoiengatik izan dela egiaztatzen duen enpresa ziurtagiria.

Garatzeke.

Nolanahi ere, gehieneko mugak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 270.3 artikuluan ezarritakoak izango dira:

 • 941 euro ( OAEAPren % 175 ) edo,
 • 1.075 euro ardurapeko seme-alabak izatearen kasuan (OAEAPren % 200).

Hilerokoa.

Langabeziagatiko kontribuzio-prestazioaren araudiari jarraituz, gehienez ere 90 eguneko mugarekin, berriro langabezia-egoeran daudenean.

Alarma egoera gertatu izan ez balitz lan-jardueraren aldia zehazteko, lan kontratuan adierazitakoaren arabera, aurreko urte naturalean langileak benetan lan egindako aldiari erreparatuko zaio. Lehendabiziko urtea izanez gero, konparagarriak diren enpresako beste langile batzuen jarduera aldiak hartuko dira kontuan. Kontsumitutako eskubide berari aplikatuko zaio neurri hori, eta erakunde kudeatzaileak ofizioz aitortuko du, interesdunak hura berriz abiaraztea eskatzen duenean.

 

 • Ezinbestean ezarritako aldi baterako lan-erregulazioek, dela erabatekoa (jarduera berriz hasi gabe), dela partziala (jardueraren zati bat berreskuratzea), irailaren 30era arte izango dute aplikazio-muga, eta osasun-egoeraren arabera luzatu ahal izango da.
 • Kasu honetarako, langabezia-prestaziorako aparteko neurrien indarraldia abenduaren 31ra arte luzatuko da. Epe horretan, berriro jaso ahal izango dute, 90 eguneko gehieneko mugarekin, legezko langabezia-egoeran daudenean (eskubidea berrezartzea).

Prestazioen onuradun diren langileek egiaztatzen badute, COVID-19ren inpaktuaren ondorioz, ezin izan direla beren jarduerara itzuli aurreikusitako datan, ez dute etengo jasotzen ari ziren prestaziorako edo subsidiorako eskubidea.

COVID-19ren ondorioz lanera itzultzea ezinezkoa dela adierazten duen enpresa ziurtagiri bat eskatu enpresa berari eta SEPEra bidali. Langabezia eskariaren prozedura jarraitu:

Egiaztagiri elektronikoak izanez gero (NAN, ziurtagiri digitala edo gakoak):

 • Prestazio kontributiboaren aitortzarako: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=prestRec0200
 • Eskabidea aurkezteko: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01

Egiaztagiri elektronikoak eduki ezean:

 • Aurretiazko inprimakia (ERTEren kasuan ez bidali, aurretiazko hitzordua eskatu edo SEPEren beste kanal batetik eskatu): https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
 • Aurretiko hitzordua eskatu: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Aldizkako langile finko gisa kontratua indarrean zuten pertsonei langabeziagatiko prestazioak berrezartzera bideratutako neurria da, COVID-19ren ondorioz euren jarduera etetera behartuak izan direnak eta ondorioz euren langabezia prestazioak jaso dituztenak, alegia. Hau da, Salbuespen egoera gertatu ezean, langile hauek jarduera aldian egongo lirateke. Beraz, neurri honekin, berriro langabezia egoeran aurkitzen direnean, egoera normalean egokituko litzaizkieken langabeziagatiko prestazioak jaso ahal izango dituzte, 90 eguneko gehieneko mugarekin.

Era berean, 15/2020 Errege Lege Dekretuak indartu egiten du aldizkako langile finkoen babesa, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuan araututako estaldura zabalduz: Covid-19aren ondorioz aurreikusitako datetan beren jarduerara itzuli ezin izan diren langileei eta kotizazio-aldia nahikoa izan erren, legezko langabezia-egoeraren baldintza betetzen ez dutenei, edo prestazioa jasotzeko behar den kotizazio-aldia ez dutenei ere.

Efektuen hasiera da

Kontratuaren amaiera datatik, betiere 2020ko martxoak 14aren ondoren.

Aurreikusitako kobratze data

Araudia garatzeko zain.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/03

Enplegua etenda edo lanaldia murriztuta duten langileak, ERTE bidez.

Onuradunak:COVID-19ren ondorioz, ABEEE bidez, ezinbesteko arrazoiengatik edo produkzio-arrazoiengatik lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu zaien langileak.

Baldintzak:

 • Lan- edo baltzuarekiko-harremana 2020ko martxoaren 18a baino lehen hasi izana.
 • Prestazioa eskura dezakete, nahiz eta gutxieneko kotizazio-aldia ez izan, langabezia-prestazioa edo -sorospena jasotzeko aurreko eskubidea etenda izan edo langabezia-prestazio aurrekaririk jaso ez izan.

Enpresaren ziurtagiria.

Erregelamendu bidez garatzeko zain.
Nolanahi ere, gehieneko mugak Gizarte Segurantzaren Lege Orokoraren 270.3 artikuluan ezarritakoak izango dira aurrerantzean ere, hau da:

 • 941 euro (IPREMaren %175) o
 • 1.075 euro ardurapeko seme-alaben kasuan(IPREMaren %200).

Hilean behin.

Langabeziagatiko kontribuzio-prestazioaren araudiari jarraituz, honako berezitasun hauekin:
a) Prestazioaren oinarri arautzailea kalkulatzeko, kotizatutako azken 180 egunetako oinarrien batez bestekoa hartuko da kontuan, edo, halakorik ezean, legezko langabezia-egoeraren aurreko denbora-tarte txikiagokoa.
b) Prestazioaren iraupena lan-kontratua eteteko edo lanaldia aldi baterako murrizteko epea amaitu arte luzatuko da.

 •  Ezinbestean ezarritako aldi baterako lan-erregulazioek, dela erabatekoa (jarduera berriz hasi gabe), dela partziala (jardueraren zati bat berreskuratzea), irailaren 30era arte izango dute aplikazio-muga, eta osasun-egoeraren arabera luzatu ahal izango da.
 • Langabezia-prestaziorako ezohiko neurriak (prestazioa kobratzeko aukera, kotizatutako gutxieneko aldia izan ez arren, eta langabezia-prestazioa langabeziagatik ez zenbatzea) ekainaren 30era arte ere aplikatuko dira, aldizkako finkoen langabezia berezia izan ezik, horrek irailaren 31ra arte luzatuko baitu indarraldia.

Langabezia-prestazioa zuzenean eskatzen du ERTEa izapidetu duen enpresaburuak (9/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 27koa, lan-arloan COVID-19ren ondorioak arintzeko neurri osagarriak hartzen dituena. 3. artikulua).

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

ERTE baten eraginpean dauden langile guztien babesa, prestazioa eskuratzeko baldintza arruntak betetzen ez dituztenak barne.

Eskaera egiteko epea

Alarma-egoerak irauten duen bitartean.
Lan-agintaritzaren ebazpena eskaera egin eta bost eguneko epean emango da.

Efektuen hasiera da

Hurrengo egunetik aurrera:

 • Halabeharrez utzi zion lan egiteari (lan-agintaritzak egiaztatuta) edo,
 • Enpresaburuak kontratua eteteko edo lanaldia murrizteko erabakia hartu zuen, baldin eta neurria ekonomia-, teknika-, antolamendu- edo ekoizpen-arrazoiengatik hartzen bada.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/04