Lan-eszedentziako eta lanaldi-murrizketako egoeran dauden hartzaileak (% 100eko lan-murrizketa berezia eszedentziaren parekoa da), 14 urtetik beherakoak zaindu eta zaindu behar dituztenak, mendekotasuna duten pertsonak, COVID-19 koronavirusak kutsatutako edo isolatutako pertsonak.

Onuradunak:

1. Lan-eszedentzian edo lanaldiaren murrizketan (% 33koa edo handiagoa, lanaldiaren murrizketa berezia barne; lanaldiaren murrizketa berezia % 100era iritsi ahal izango da) dauden langileak, jarraian zerrendatutako edozein pertsonari laguntzeko, arreta emateko eta zaintzeko betebeharrak zuzenean eta modu pertsonalean beren gain hartzeko:

 

a) 14 urtez beherako seme-alabak, edo % 33ko edo hortik gorako dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duten 18 urte artekoak.
b) Besteren mendeko pertsonak, edozein delarik ere aitortu zaien mendekotasun-maila.
c) COVID-19 koronabirusak erasan dien gaixoak (kutsatuak edo isolatuak).

 

2. Zehazki, honako langile hauek izan daitezke laguntzen onuradunak, betiere langile aktiboak badira 2020ko martxoaren 9an:

 

a) Langileen Estatutuaren aplikazio-eremuan dauden besteren konturako langileak, administrazio publikoetako sektore publikoko lan-kontratudunak izan ezik.
b) Kooperatiba-sozietateetako bazkide-langileak edo lan-bazkideak.

 

Baldintzak:

Kasu guztietan:

 

1. Lan-eszedentzia edo lanaldiaren murrizketa 2020ko martxoaren 9tik aurrera baliatu izan behar du. Halaber, lanaldiaren murrizketaren kausan, baliteke adierazitako datatik aurrera egokitzea edo aldatzea.

 

2. Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta egotea diruz lagundutako jarduketak iraun artean.

 

Horretaz gain, 2020ko martxoaren 9ren aurreko urtean etenik gabe erroldatuta egotea, edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, segidako 5 urtez aurreko 10 urteetan.

 

3. Diruz lagundutako jarduketaren ondorioz soldata murriztu izana.

 

4. Era berean:

 

A) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa langilearen semea edo alaba denean:

 

a) Haren zaintza edukitzea, diruz lagundutako jarduketak iraun bitartean.

b) Harekin bizitzea eta erroldatuta egotea, diruz lagundutako jarduketak iraun bitartean.

Dena dela, ez dago errolda berean egon beharrik ebazpen judizialez ezarritako zaintza partekatua dagoenean: zaintza esleitu zaion pertsonetako edozeinekin erroldatuta egon daiteke adingabea.

c) Hiru urtetik beherako seme-alaben kasuan, adingabeak haurtzaindegi batean matrikulatuta egon behar zuen 2020ko martxoaren 9an.

d) Seme-alabek 14 urtetik gora badituzte, eta % 33ko edo gehiagoko dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua badute, ikastetxe batean matrikulatuta egon beharko dute.

 

B) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa langilearen mendeko senide bat denean:

 

a) Langilearen eta haren mendeko pertsonaren artean 1. edo 2. mailako odolkidetasuna edo 1. mailako ahaidetasuna egon behar du, edo ezkontide izan nahiz izatezko bikote eratuta egon behar du.

b) Besteren mendeko senideari modu iraunkorrean itxi diote ingresatuta zegoen besteren mendeko adinekoentzako egoitza, edo, bestela, erabiltzen zuen gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroa, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-inklusioa sustatzeko egoitza.

 

C) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa Covid-19 koronabirusak erasandako senide gaixo bat denean (kutsatua edo isolatua), langilearen ezkontide edo izatezko bikotekide izan behar du, edo 1. mailako odolkidetasuna egon behar du langilearen eta gaixoaren artean.

 

 • a) Filiazio, adopzio, tutoretza, harrerako zaintzaren egiaztagiria, ebazpen judiziala edo adopzioa dagoenean, ahaidetasunarena, edo izatezko bikotea izatearena.

  b) Eskatzailearen errolda-agiri eguneratua, bertan agertzen direlarik etxebizitzan bizi diren pertsona guztien zerrenda –2020ko martxoaren 9ko familia-unitatearen osaera jakiteko–, eta eskatzailea udalerrian erroldatu zen eguna.

  c) Gizarte Segurantzako agiria, non egiaztatzen baitira eszedentzia-baja edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan izan diren aldaketak –batean zein bestean seme-alabak edo senideak zaintzeko–, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa– eta diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldia.

  Gizarte Segurantzako autonomoen araubide bereziko kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei eta lan-bazkideei ez zaie eszedentzia-baja eskatuko.

  Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu behar dute, non egiaztatzen den kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide direla, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan daudela, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa–, diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldiak, kotizazio-mota eta eszedentzia edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan gertatutako aldaketak.

  d) Sarrera fiskalen egiaztapena.

  e) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona besteren mendeko senide bat denean, mendekotasun-ziurtagiria.

  f) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa Covid-19ak koronabirusak erasandako gaixo bat denean (kutsatua edo isolatua), hori egiaztatzen duen ziurtagiri medikoa.

  g) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten baita bete egiten direla eskatutako baldintza orokorrak eta, hala badagokio, baita puntu hauek ere, hala badagokio:

  • Asistentzia, arreta eta zaintza hartu behar duen 3 urtetik beherako semea edo alaba haurtzaindegi batean matrikulatuta zegoela 2020ko martxoaren 9an.
  • Dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duen 14 urtetik gorako semea edo alaba ikastetxe batean matrikulatuta dagoela.
  • Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsonari modu iraunkorrean itxi zaiola ingresatuta zegoen besteren mendeko adinekoentzako egoitza, edo gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroa, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-inklusioa sustatzeko egoitza.
  • Egoiliarrei edo erabiltzaileei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko egoitza horiek itxita egon diren aldia.
  • Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa Covid-19 koronabirusak erasandako norbaiti (kutsatua edo isolatua) zuzenean lagundu, arreta eman eta hura zaintzeko izan dela.

1. Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da. Hain zuzen ere, kontuan hartuko dira honako irizpide hauek:

a) Seme-alabei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira hiru urtetik beherako adingabea zaintzeko eszedentzia hartu duten edo 12 urtetik beherako adingabea zaintzeko lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 17. artikuluan).

b) Besteren mendeko pertsonei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira besteren mendeko senideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 30. artikuluan).

c) Covid-19 koronabirusak erasandako gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira osasunez oso larri dau­den senideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 31. artikuluan).

2. Langileari dagokion laguntza ekonomikoa aurreko irizpideak aplikatuta ateratzen den zenbatekoa halako bi izango da.

3. Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, lanaldiaren % 100era iristen den murrizketa berezia lan-eszedentziako egoeraren modukotzat hartuko da.

1. Laguntzak aplikatuko zaizkie 2020ko martxoaren 9tik aurrera hartutako lan-eszedentziei eta -murrizketei, alarma-egoera amaitu artekoei, edo, bestela:

 

a) Hezkuntza-jardueraren etenaldia amaitu artekoei, ikastetxe bakoitzaren hezkuntza-jardueraren egutegia aintzat harturik.

b) Lagundu, artatu eta zaintzeko lanak egiten dituzten honako zentro hauek berriro irekitzen diren egunaren bezpera artekoei: haurtzaindegiak; besteren mendeko adinekoentzako egoitzak; gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroak; edo besteren mendeko pertsonentzako edo gizarte-inklusioa sustatzeko egoitzak.

 

2. Aplikatu zaizkie, halaber, martxoaren 9a baino lehenago hartutako lanaldi-murrizketei, baldin eta langileak data horretatik aurrera egokitu baditu seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei edo Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) zuzenean laguntzeko, arreta emateko eta haiek zaintzeko lana betetzeko.

 

3. Diruz lagundutako epeak etenaldiak izan ditzake.

entroak.

Laguntzak ez dira bateragarriak beste edozein administrazio publikok helburu eta epe bererako emandako laguntzekin edo ezar ditzakeen laguntzekin.

1. Modu elektronikoan nahiz ez-elektronikoan aurkeztu ahal dira laguntza-eskabideak.

 

2. Eskabideak, behar bezala bete ondoren, aurrez aurre aurkeztu ahal dira leku hauetan, eskabide normalizatua erabiliz:

 

a) Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean).

b) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako organoen aurrean.

 

Laguntzak konpentsatu egin nahi du seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei edo Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) laguntzeko, arreta emateko eta haiek zaintzeko lana betetzeko lantokia edo lanpostua erabat edo partez utzi behar izan duten langileen soldata-murrizketak dakarren diru-sarreren galera.

Eskaera egiteko epea

Eskaera egiteko epea urtebete izango da, alarma-egoera amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. 2020ko ekainaren 20tik 2021eko ekainaren 20ra arte, biak barne.

Efektuen hasiera da

Lan-eszedentziaren edo lanaldiaren murrizketaren hasiera-data, beti ere, aintzat hartuta, 2020ko martxoaren 9tik (egun hori barne) edozein egunetan hasi behar izan duela.

 

Martxoaren 9a baino lehenago hartutako lanaldi-murrizketei, baldin eta langileak data horretatik aurrera egokitu edo aldatu baditu, diruz lagundutako epearen hasiera izango da lanaldi-murrizketa egokitu edo aldatu den eguna.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/30

Urtebetetik beherako adingabeak ardurapean dituzten eszedentzian dauden langileak.

Urtebetetik beherako adingabeak ardurapean dituzten eszedentzian dauden langileak.
Baldintzak:
Ezabatu egiten da familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 4.4 artikuluko eskakizuna, hau da, beste gurasoak – Eskatu ez duenak –, halakorik izanez gero, alta emanda egotea eta bere kontratuari dagokion lanaldi osoa egitea. Eskatzailea ez den gurasoarekiko eszedentzia eta lan-jarduerara sartzea, osasun-krisiak eragindako lan-doikuntzen ondorioz aldatzen dena.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan (II. kapituluko 1. atala) eta Enpleguko eta Gizarte politiketako sailburuaren 2020ko apirilaren 7ko Aginduan (COVID -19ren eragin ekonomikoari erantzuteko familiei laguntzeko berariazko neurriak arautzen dituena) ezarritakoaren arabera.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretua (7. artikulua).

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II. kapituluko 1. ataleko laguntzak ezartzen duenez (9. artikulutik 13. artikulura).

Eskaera egiteko epea

Etengabea.

Efektuen hasiera da

Atzeraeragina: COVID-19k eragindako osasun-krisiaren ondorioz sortutako lan-baldintzen aldaketei aplikatzekoa.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/15

 • Zaintza lanak egiten dituzten pertsonak.
 • ERTE.
 • Lanaldiaren murrizketa osoa/partziala duten langileak.
 • Langabetuak.
 • Autonomoak.
 • Besteren konturako langileak edo autonomoak, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko sorospena jasotzen dutenak 2020ko martxoaren 14an, eta kontratua eten edo lanaldia murriztu zaienak.
 • ABEEE-adingabearen zaintzak eragiten ez dion lanaldiaren zatiari dagokionean.

Egiaztapena empresaren partetik.

Ordura arte jasotako zenbatekoa.

Hilerokoa.

 • Kontratuen eteteagatik edo aldi baterako lanaldiaren murrizketagatik enpresariak izapidetutako ERTE-ak, adingabearen zaintzagatik salbuesten den lanaldiaren zatiari ez dio eragingo.
 • Ez da kotizatzeko beharrik egongo, aldia kotizatutzat joko da ondorio guztietarako.

Jarduera uzteagatiko prestazioa 2020ko irailaren 30era arte luzatu da.

Langabezia prestazioarekin bateragarria.

Eskabidea aurkezterako garaian, enpresak, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko subsidioaren titularra izateagatik lanaldia murriztua duten pertsonen zerrenda adieraziko du, bai eta ERTE-ak eragindako lanaldiaren zatia.

Gizarte Segurantza.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa (GSIN): 901166565, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 20:00etara.

2020ko martxoaren 14an minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko subsidioa jasotzen ari ziren besteren konturako langileek eta autonomoek laguntza hori jasotzen jarraituko dute alarma egoerak iraun bitartean.

Eskaera egiteko epea
 • Jarduera uzteagatiko prestazioa 2020ko irailaren 30era arte luzatu da.
 • Ebazpena eskaera egin eta bost eguneko epean emango da.
Efektuen hasiera da

Lanaldiaren etete edo murrizketa datatik, betiere 2020ko martxoak 14aren ondoren.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Langabetuak (Aldizkako langile finkoak)

Onuradunak: aldizkako langile finkoak edota data jakin batzuetan errepikatzen diren lan jardunaldiak dituztenak, baldin eta ohiko lan-denboraldian beren jarduera eteten bada, edota, behar adina okupazio-aldi kotizatu izanik, ez dute legezko langabezia-egoeraren baldintza betetzen, edo ezin dute langabezia-prestazioa eskuratu, prestazio hori jasotzeko behar den kotizazio-aldia ez dutelako.

Baldintzak:

 • COVID-19ren krisia gertatu ez balitz lan-jarduerarako izango zatekeen aldia zehazteko, aurreko urte naturalean benetan lan egindako denbora hartuko da kontuan, lan-kontratu berean oinarrituta. Lehen urtea bada, enpresan parekagarriak diren beste langile batzuen jarduera-aldiak hartuko dira kontuan.
 • Gainera, eskubidea aitortzen zaie legezko langabezia-egoeraren baldintza betetzen ez duten pertsonei, edo langabezia-prestazioa jaso ezin dutenei, prestazio hori jasotzeko behar den kotizazio-aldia ez dutelako.

Lanera ez itzultzea aparteko arrazoiengatik izan dela egiaztatzen duen enpresa ziurtagiria.

Garatzeke.

Nolanahi ere, gehieneko mugak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 270.3 artikuluan ezarritakoak izango dira:

 • 941 euro ( OAEAPren % 175 ) edo,
 • 1.075 euro ardurapeko seme-alabak izatearen kasuan (OAEAPren % 200).

Hilerokoa.

Langabeziagatiko kontribuzio-prestazioaren araudiari jarraituz, gehienez ere 90 eguneko mugarekin, berriro langabezia-egoeran daudenean.

Alarma egoera gertatu izan ez balitz lan-jardueraren aldia zehazteko, lan kontratuan adierazitakoaren arabera, aurreko urte naturalean langileak benetan lan egindako aldiari erreparatuko zaio. Lehendabiziko urtea izanez gero, konparagarriak diren enpresako beste langile batzuen jarduera aldiak hartuko dira kontuan. Kontsumitutako eskubide berari aplikatuko zaio neurri hori, eta erakunde kudeatzaileak ofizioz aitortuko du, interesdunak hura berriz abiaraztea eskatzen duenean.

 

 • Ezinbestean ezarritako aldi baterako lan-erregulazioek, dela erabatekoa (jarduera berriz hasi gabe), dela partziala (jardueraren zati bat berreskuratzea), irailaren 30era arte izango dute aplikazio-muga, eta osasun-egoeraren arabera luzatu ahal izango da.
 • Kasu honetarako, langabezia-prestaziorako aparteko neurrien indarraldia abenduaren 31ra arte luzatuko da. Epe horretan, berriro jaso ahal izango dute, 90 eguneko gehieneko mugarekin, legezko langabezia-egoeran daudenean (eskubidea berrezartzea).

Prestazioen onuradun diren langileek egiaztatzen badute, COVID-19ren inpaktuaren ondorioz, ezin izan direla beren jarduerara itzuli aurreikusitako datan, ez dute etengo jasotzen ari ziren prestaziorako edo subsidiorako eskubidea.

COVID-19ren ondorioz lanera itzultzea ezinezkoa dela adierazten duen enpresa ziurtagiri bat eskatu enpresa berari eta SEPEra bidali. Langabezia eskariaren prozedura jarraitu:

Egiaztagiri elektronikoak izanez gero (NAN, ziurtagiri digitala edo gakoak):

 • Prestazio kontributiboaren aitortzarako: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=prestRec0200
 • Eskabidea aurkezteko: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01

Egiaztagiri elektronikoak eduki ezean:

 • Aurretiazko inprimakia (ERTEren kasuan ez bidali, aurretiazko hitzordua eskatu edo SEPEren beste kanal batetik eskatu): https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
 • Aurretiko hitzordua eskatu: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Aldizkako langile finko gisa kontratua indarrean zuten pertsonei langabeziagatiko prestazioak berrezartzera bideratutako neurria da, COVID-19ren ondorioz euren jarduera etetera behartuak izan direnak eta ondorioz euren langabezia prestazioak jaso dituztenak, alegia. Hau da, Salbuespen egoera gertatu ezean, langile hauek jarduera aldian egongo lirateke. Beraz, neurri honekin, berriro langabezia egoeran aurkitzen direnean, egoera normalean egokituko litzaizkieken langabeziagatiko prestazioak jaso ahal izango dituzte, 90 eguneko gehieneko mugarekin.

Era berean, 15/2020 Errege Lege Dekretuak indartu egiten du aldizkako langile finkoen babesa, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuan araututako estaldura zabalduz: Covid-19aren ondorioz aurreikusitako datetan beren jarduerara itzuli ezin izan diren langileei eta kotizazio-aldia nahikoa izan erren, legezko langabezia-egoeraren baldintza betetzen ez dutenei, edo prestazioa jasotzeko behar den kotizazio-aldia ez dutenei ere.

Efektuen hasiera da

Kontratuaren amaiera datatik, betiere 2020ko martxoak 14aren ondoren.

Aurreikusitako kobratze data

Araudia garatzeko zain.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/10

Enplegua etenda edo lanaldia murriztuta duten langileak, ERTE bidez.

Onuradunak:COVID-19ren ondorioz, ABEEE bidez, ezinbesteko arrazoiengatik edo produkzio-arrazoiengatik lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu zaien langileak.

Baldintzak:

 • Lan- edo baltzuarekiko-harremana 2020ko martxoaren 18a baino lehen hasi izana.
 • Prestazioa eskura dezakete, nahiz eta gutxieneko kotizazio-aldia ez izan, langabezia-prestazioa edo -sorospena jasotzeko aurreko eskubidea etenda izan edo langabezia-prestazio aurrekaririk jaso ez izan.

Enpresaren ziurtagiria.

Erregelamendu bidez garatzeko zain.
Nolanahi ere, gehieneko mugak Gizarte Segurantzaren Lege Orokoraren 270.3 artikuluan ezarritakoak izango dira aurrerantzean ere, hau da:

 • 941 euro (IPREMaren %175) o
 • 1.075 euro ardurapeko seme-alaben kasuan(IPREMaren %200).

Hilean behin.

Langabeziagatiko kontribuzio-prestazioaren araudiari jarraituz, honako berezitasun hauekin:
a) Prestazioaren oinarri arautzailea kalkulatzeko, kotizatutako azken 180 egunetako oinarrien batez bestekoa hartuko da kontuan, edo, halakorik ezean, legezko langabezia-egoeraren aurreko denbora-tarte txikiagokoa.
b) Prestazioaren iraupena lan-kontratua eteteko edo lanaldia aldi baterako murrizteko epea amaitu arte luzatuko da.

 •  Ezinbestean ezarritako aldi baterako lan-erregulazioek, dela erabatekoa (jarduera berriz hasi gabe), dela partziala (jardueraren zati bat berreskuratzea), irailaren 30era arte izango dute aplikazio-muga, eta osasun-egoeraren arabera luzatu ahal izango da.
 • Langabezia-prestaziorako ezohiko neurriak (prestazioa kobratzeko aukera, kotizatutako gutxieneko aldia izan ez arren, eta langabezia-prestazioa langabeziagatik ez zenbatzea) ekainaren 30era arte ere aplikatuko dira, aldizkako finkoen langabezia berezia izan ezik, horrek irailaren 31ra arte luzatuko baitu indarraldia.

Langabezia-prestazioa zuzenean eskatzen du ERTEa izapidetu duen enpresaburuak (9/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 27koa, lan-arloan COVID-19ren ondorioak arintzeko neurri osagarriak hartzen dituena. 3. artikulua).

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

ERTE baten eraginpean dauden langile guztien babesa, prestazioa eskuratzeko baldintza arruntak betetzen ez dituztenak barne.

Eskaera egiteko epea

Kontratuaren eteteak eta lanaldi-murrizketak, Covid19k sortutako egoeraren ondoriozko ezinbesteko kasuetan oinarritutakoak, 24/2020 Errege Lege Dekretutik aurrera, espedientea ekainaren 27a baino lehen eskatu bazen aplikatu ahalko da eta, gehienez ere, 2020ko irailaren 30rarte. Lan-agintaritzaren ebazpena eskaera egin eta bost eguneko epean emango da.

Efektuen hasiera da

Hurrengo egunetik aurrera:

 • Halabeharrez utzi zion lan egiteari (lan-agintaritzak egiaztatuta) edo,
 • Enpresaburuak kontratua eteteko edo lanaldia murrizteko erabakia hartu zuen, baldin eta neurria ekonomia-, teknika-, antolamendu- edo ekoizpen-arrazoiengatik hartzen bada.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/10

Autonomoak.

Onuradunak: Covid19aren ondorioz zaurgarritasun-egoeran dauden autonomoak eta egoitza Espainian dutenak.

 

Baldintzak:

 • 2019ko abenduaren 31n berankortasun-egoeran ez daudenak (CIRBEn) eta,
 • 2020ko martxoaren 17an konkurtso-prozedura bati lotuta ez egotea eta,
 • Maileguak eta eragiketak 2020ko martxoaren 18tik aurrera formalizatu edo berritu badira.

Onuradunek finantza-erakundeei:

 • Erantzukizunpeko adierazpena, eta
 • Finantzaketaren betekizunei, baldintzei, muga nagusiei eta helburuari buruzko informazio eta dokumentazio garrantzitsua.

Abalatu daitekeen maileguaren gehieneko zenbatekoa: 1,5 milioi euro (ikus araudia).

Mailegu-eragiketa batean edo gehiagotan.

Aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

Onuradunak finantza-erakundeekin (abalen lerroetarako kontratuak KOIrekin izenpetzen dituztenak).

Finantza erakundeak.

Abalen linearen helburua da enpresei eta autonomoei laguntzea, jarduerari eta enpleguari eusteko behar den finantzaketa bermatuz, eta atzeraeragina du martxoaren 18tik. 8/2020 Errege Lege Dekretuarekin abal-lerro bat onartu zen, eta 25/2020 Errege Lege Dekretutik aurrera beste bat. Azken abal-lerro horrek inbertsio berriak egiteko maileguak bermatuko ditu, baita horiekin eta ekoizpen-prozesua hobetzearekin lotutako gastuak ere. Soldatak, fakturak edo finantza- edo zerga-betebeharrak ordaintzetik eratorritako finantzaketa-beharrak ere estali ahal izango ditu, besteak beste.
 

Eskaera egiteko epea

2020ko martxoaren 18tik irailaren 30era. Abalen lerro berrirako, enpresa eta autonomo interesdunek 2020ko abenduaren 1era arte eskatu ahal izango dute beren eragiketetarako bermea.

Efektuen hasiera da

2020ko martxoak 18a. 25/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako abal-lerro berrian, finantza-erakundeek 2020ko uztailaren 30etik aurrera eta abenduak 1erarte formalizatutako eragiketak sartu ahal izango dira.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/10

Norberaren konturako langileak (Autonomoak)

Norberaren konturako langileak:

 • Jarduera ekonomikoa eten behar izan dutenak.
 • Aurreko hileko fakturazioa gutxienez %75 murriztu bada, aurreko seihilerokoaren bataz bestekoarekin alderatuta.

Baldintzak:

 • 2020ko martxoaren 14an alta emanda egotea Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian.
 • Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotak egunean izatea. Baldintza hau betetzen ez bada, kudeaketa-organoak baimena emango dio langile autonomari zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epean sartzeko.
 • Prestazioa jasotzeko eskubidea izateko ez da beharrezkoa izango dagokion Gizarte Segurantzako Araubidean baja izapidetzea.
 • Ezinbesteko kausagatik jarduera etetea: Zinpeko adierazpena ezinbesteko kausa gertatutako datarekin.
 • Fakturazioaren murrizketaren egiaztpena: justifikaziorako kontabilitate-informazioa: jaulkitako eta jasotako fakturen erregistro-liburuaren kopia; sarreren eta gastuen eguneroko liburuaren kopia; salmenta eta sarreren erregistro-liburuaren kopia; edo erosketen eta gastuen liburuaren kopia (erregistro-liburua eramatera behartuta ez dauden autonomoak; gutxienez % 75eko murrizketa egiaztatu beharko dute zuzenbidean onartutako bitarteko baten bidez).
 • Eskaera orok zinpeko adierazpen bat izan behar du atxikita, eskatzen diren baldintza guztiak betetzen direla jasotzen delarik.

 

Oinarri arautzailearen % 70.
Kotizazioaren salbuespenari dagokionez, 2020ko uztailaren 1etik aurrera, % 100ekoa izango da uztailean, % 50ekoa abuztuan eta % 25ekoa irailean.

Hilerokoa.

 • Oinarri arautzailearen % 70.
 • Gutxieneko kotizazio-aldia egiaztatzen ez den kasuetan: Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziko gutxieneko kotizazio-oinarriaren% 70.

2020ko irailaren 30 arte jaso ahal izango da. 

11/2020 Errege Lege Dekretuak autonomoentzako jarduera eteteagatiko ezohiko prestazioaren eta Gizarte Segurantzaren beste edozein prestazioren arteko bateraezintasuna ezarri zuen. Dena den, 13/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez aldaketak jasan ditu puntu horrek. Horien ondorioz, prestazioa bateragarria da pertsona horrek jasotzen zuen Gizarte Segurantzako beste edozein prestaziorekin, egiten duen jarduera edozein delarik ere. Salbuespen bakarra, itsas-flota geldiarazteagatiko laguntzak jasotzea izango da, Itsasoko Langileen Araubide Berezian dauden autonomoen kasurako.

Oro har, langilea atxikita dagoen mutualitateak (Gizarte Segurantzarekin elkarlanean ari dena) kudeatuko du prestazioa.

Itsasoko Langileen Erregimen Berezian alta emanda dauden autonomoen kasuan, Itsasoko Gizarte Institutuari dagokio prestazioaren kudeaketa.

Gaur egun, mutuek eta Itsasoko Gizarte Institutuak (eta SEPEk) formularioak prestatu dituzte beren web-orrietan, eskabidea deskargatu eta kudeaketa telematikoki egiteko beharrezko dokumentazioa eransteko.

Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutualitatea; Itsasoko Gizarte Institutua.

Prestazioa jasotako denbora kotizatukotzat hartuko da, ez da kotizatzeko betebeharrik egongo eta ez ditu murriztuko onuradunak etorkizunean eskubidea izan dezakeen jarduera uzteagatiko prestazio-aldiak. 24/2020 Errege Lege Dekretuaren arabera, ekainaren 30ean jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzen zuten eta jasotzeari uzten zioten langile autonomoek kotizazioaren % 100eko salbuespena izango dute uztailean, % 50ekoa abuztuan eta % 25ekoa 2020ko irailean.

Efektuen hasiera da

2020ko martxoaren 14aren ondorengo egitateak.

Aurreikusitako kobratze data

30 egun baliodun (Mutualitateek atzerapenak jasan ditzakete).

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/03

Herritar guztiak.

Elektrizitaterako bono-soziala jasotzen duten pertsonak eta hau Covid19aren osasun-larrialdiaren baitan amaitzen zaienak. Zehazki, 2020ko Irailaren 30era arte amaitzen diren bono guztien luzapen automatikoa.

Deskontua.

Hilerokoa.

Behin esleituta, elektrizitaterako bono sozialak bi urteko indarraldia du. Helburua, berritu beharra duten horiek neurri honen baitako deskontu eta onurak jasotzeari ez uztea da.

2020ko Irailak 30 arte.

Automatikoa, ez da eskaerarik egin behar.

Erreferentziazko enpresa merkaturatzailea.

Efektuen hasiera da

Martxoak 18 (8/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jartzea).

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/08/09

Herritar guztiak.

Lehen etxebizitzatzat hartzen den edozein etxebizitza.

Hornitzailea ohiko etxebizitzan hornitzen dela egiaztatzeko, kontsumitzaileak edozein agiri-baliabide erabili ahal izango du egoera hori modu sinesgarrian egiaztatzeko.

2020ko irailaren 30a bitartean argindarra, ura eta gasa hornitzen dituzten enpresek ezingo diote zerbitzua eten herritar bakar bati ere bere ohiko etxebizitzan. Ezin izango da etenaldirik egin, kontsumitzaileek sinatutako hornidura- edo sarbide-kontratuetan aukera hori jasota badago ere. Alarma-egoeraren iraupena ez da kontuan hartuko ez ordaintzeagatiko ordainketa-epeen eta hornidura-eteteen ondorioetarako.

2020ko irailaren 30 arte luzatua

 • Hornidura, pertsonen eta instalazioen segurtasun-arrazoiengatik bakarrik eten daiteke.
 • Gas naturalaren hornidura-puntuak: ikuskapena egiteko epea alarma-egoera hasi aurretik amaitu bada eta ikuskapen hori egin ez bada bakarrik eten daiteke.
 • Ikuskapenak bigarren mailako anomaliaren bat detektatu izan balu eta hori ebazteko epea alarma-estatuaren hasieran amaituko balitz, konpondu gabe.

Dagokion hornitzaileari eskatu behar zaio.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa.

ciudadano@idae.es

Telefonoa: 913146673, jendaurreko ordutegia 9etatik 14etara izango da, astelehenetik ostiralera.

Salbuespenez, irailaren 30 arte, ezin izango da energia elektrikoaren, petroliotik eratorritako produktuen, manufakturatutako gasen eta petroliotik, gas naturaletik eta uretik likidotutako gasen hornidura eten lehen etxebizitzatzat hartzen den ezein etxebizitzatan. Ezin izango da etenaldirik egin, kontsumitzaileek sinatutako hornidura- edo sarbide-kontratuetan aukera hori jasota badago ere.

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 2tik irailaren 30era eskatu ahal izango da.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak eta 11/2020 Errege Lege-Dekretua indarrean jarritako egunean (apirilaren 2a), indarrean zeuden hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditu guztietatik eratorritako kontratu-betebeharrak aldi baterako etetea aplikatzen zaien pertsonak. Beti ere, hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditua zaurgarritasun ekonomiko egoeran dagoen pertsona fisiko batek kontratatzen badu.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, "zaurgarritasun egoeran" dagoen zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa izatea (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Aldizkako ordainketa bati (alokairu-errenta bat edota hipotekaz bestelako finantzaketa mota bat) edo mailegu bakar bati aurre eginez gero, zenbateko horien batura eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea, nahiz eta pertsona hipoteka-atzerapenaren onuraduna izan.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa modu nabarmenean aldatu izana etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez,nahiz eta pertsona hipoteka-atzerapenaren onuraduna izan. Hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kredituen karga osoak (18.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina, gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria (Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emana).

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera;eta haren luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du ekarpenak egiteko.

Hilean behin (hiru hilabetez luzatu ahal izango da).

Hipotekazkoak ez diren kreditu eta maileguetarako atzerapena. Atzerapena aplikatzen ez bada eska daitezkeen zenbatekoak ez dira mugaeguneratutzat joko.

Hiru hilabete luzagarriak.

Finantza-erakundeari eskaera bat aurkeztea.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak

Hipotekazkoa ez den mailegu bat edo hipotekazkoa ez den kreditu bat ordaintzen ari bazara eta beharrezko baldintzak betetzen badituzu, kuota hiru hilabetez atzeratzeko aukera ematen duen luzamendura mugatu ahal izango zara, nahiz eta epe hori luzatu ahal izango den. Hau da, atzerapenak irauten duen bitartean, ez zaizu kuota hori kobratuko.

Eskaera egiteko epea

2020ko irailaren 29 arte

Efektuen hasiera da

Zordunak hartzekodunari eskaera egiaztatua egiten dionetik.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/09