Herritar guztiak.

Lehen etxebizitzatzat hartzen den edozein etxebizitza.

Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, komunikazio elektronikoen zerbitzuak hornitzen dituzten enpresek komunikazio elektronikoen zerbitzuak ematen jarraituko dute, alarma-egoera aplikatzen hasten den egunean bezeroek kontratatuta; beraz, ezin izango dituzte eten edo eten.

Alarma-egoera eta haren luzapenak iraun bitartean.

 • Hornidura eten daiteke soilik komunikazio elektronikoko sareen eta zerbitzuen integritate- eta segurtasun-arrazoiengatik.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa.

ciudadano@idae.es

Telefonoa: 913146673, jendaurreko ordutegia 9etatik 14etara izango da, astelehenetik ostiralera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • 18-35 urte bitarteko gazteak.
 • Autonomoak.
 • Langabetuak.
 • ERTE.

Onuradunak:
Zaurgarritasun-ekonomiko egoeran dauden Gaztelagun programaren onuradunak.

Baldintzak:
Pertsona bat "zaurgarritasun-ekonomiko egoeran" aintzatetsiko da baldin eta:

 • Langabezia egoeran (ERTE eta bestelakoak) gelditu bada edo,
 • % 40eko edo hortik gorako diru-sarreren galera edo salmenten beherakada jasaten badu.
 • Bi kasuetan, ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa gehi komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak, errentaria den pertsonaren edo bizikidetza-unitatearen diru-sarreren% 30 baino gehiago izatea, babes ofizialeko etxebizitzari buruzko araudiaren arabera kalkulatuta. Komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak hilean 79 euro-tan balioesten dira bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona bakoitzeko, edo, bestela, hilean 187,4 euro etxebizitzako (irizpide aplikagarria pertsonarentzat edo bizikidetza-unitatearentzat onuragarriena dena izango da).

 

Urteko diru-sarrera haztatuen kalkulua bizikidetza-unitatearen diru-sarrerei koefiziente murriztaileak aplikatzean oinarritzen da, ondorengo hauen arabera: kide kopurua, guztizko diru-sarreren % 20tik gorako ekarpenak egiten dituzten kide kopurua eta diru-sarreren jatorria: lan-soldata edo langabezia-prestazioa.

 • Erantzukizunpeko adierazpena.
 • Eskabide-orri normalizatua (www.euskadi.eus/servicios/11022401).

Aldakorrak diren hileroko errenta mugetara iritsi arte:

 • 750 euro, hiriburuetan.
 • 650 euro, 10.000 biztanletik gorako udalerrietan.
 • 600 euro, gainontzeko udalerrietan.

Hilerokoa (apirila, maiatza eta ekaina).

Aurretiko diru-laguntzen osagarriaren kalkulua hileroko errenta mugetara iristeko.

 

3 hilabete (apirila, maiatza, ekaina). 2,5 milioi euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

 • EPE, Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoa.
 • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
 • Alokairurako GLL
 • Administrazio publikoak edo beste edozein erakunde publiko zein pribatuk eman ditzakeen helburu bereko beste laguntza batzuk.

Presentziala:
39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan (posible denean).

Telematikoki:

Gaztelagun laguntza-programaren onuradunek aldi baterako eta salbuespenezko laguntza osagarri bat jaso ahal izango dute, aitortuta zuten diru-laguntzaren osagarri gisa, etxebizitzaren hileko errentaren mugetara iritsi arte. Laguntza hilerokoa izango da apirila, maiatza eta ekainerako.

Eskaera egiteko epea
 • 2020ko apirilaren 3tik 2020ko maiatzaren 31ra arte edo,
 • Alarma-egoera amaitu eta hilabetera arte.
 • Ebazpena: Hiru hilabeteko epean, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita.
Efektuen hasiera da

Apirilaren 3a.

Aurreikusitako kobratze data

Ikus erakunde kudeatzailearen esteka.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/07

Zaurgarritasun egoeran dauden kontsumitzaileak. 

 • Hornitzailearen aurrean hornidura ohiko etxebizitzan egiten dela egiaztatzeko, egoera hori modu frogagarrian egiaztatzen duen edozein agiri erabil daiteke. Adibidez: argiaren, uraren edo telefonoaren ordainagiria, helbidea egiaztatzen duena.
 • Hornidura-kontratuaren titulartasuna egiaztatu ezin duten pertsonen kasuan, betiere kontsumitzaile kalteberaren edo kaltebera larriaren izaera aitortzeko eskubidea ematen duten baldintzak betetzen badituzte, neurria eskuratzeko, gizarte-zerbitzu eskudunek edo gizarte-bitartekariek (adibidez, hirugarren sektoreko erakundeek) inguruabar horren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, dokumentazio honekin batera:
  • Kontsumitzailearen eta bizikidetza-unitateko kideen NAN edo AIZren fotokopia (ahaidetasun-loturak edo antzekoak izan edo ez)
  • Indarrean dagoen erroldatze-ziurtagiria, banakakoa edo kolektiboa.

Neurri hau indarrean dagoen aldia ez da zenbatzen ordainketa-errekerimenduaren eta indarrean dagoen araudian ezarritako ez ordaintzeagatiko hornidura-etetearen arteko epeen ondorioetarako.

Azken neurrien ondoren, 2022ko ekainak 30rarte.

Hornidura, pertsonen eta instalazioen segurtasun-arrazoiengatik bakarrik eten daiteke.

Dagokion hornitzaileari eskatu behar zaio.

Enpresa hornitzaileen aurrean kontsumitzaile zaurgarria dela egiaztatzeko, nahikoa da elektrizitatearen azken faktura aurkeztea, non elektrizitatearen bonu soziala jasotzen dela isladatzen den. 

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa.

ciudadano@idae.es

Telefonoa: 913146673, jendaurreko ordutegia 9etatik 14etara izango da, astelehenetik ostiralera.

Urriaren 26ko 21/2021 Errege Lege Dekretuaren ondorioz, 2022ko otsailaren 28ra arte energia elektrikoaren, gas naturalaren eta uraren hornidura ezin ziren eten zaurgarritasun egoeran, zaugarritasun larrian edo gizarte-bazterkeria arriskuan dauden kontsumitzaileen kasuan (897/2017 Errege Dekretuaren 3. eta 4. artikuluetan definitutako egoerak). Azken neurrien ondoren, zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonei hornidurak mozteko debekua 2022ko ekainaren 30era arte luzatzen da.

Eskaera egiteko epea

2022ko ekainak 30rarte eska daiteke. 

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2022/02/23

 • Langabezia (etxekoa).
 • Lanaldi murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:hurrengoko ezaugarri eta baldintzak dituzten etxeko langileak:

 • Zerbitzuak emateari utzi diotenak aldi baterako, osorik edo zati batean, kutsatzeko arriskua murrizteko edo,
 • Kaleratuak izan direnak (2/2015 EDLko 49.1.k-an aurreikusitako kaleratzeko arrazoiarengatik).

Baldintzak:

 • Gizarte Segurantzako Etxeko Langileen Sistema Berezian alta emanda egotea martxoaren 14a baino lehen eta,
 • Alarma-Egoera deklaratu ondorengo kaleratzea izatea.

Eskabide-orriarekin batera, hurrengoko dokumentuak aurkeztu behar dira:

 • Erantzukizunpeko adierazpena, enplegatzaileak sinatuta.
 • Kaleratze-gutuna, edo Etxeko Langileen Sistema Berezian baja edo murrizketa izan dela egiaztatzen duen dokumentazioa. Kasu honetan, ez da beharrezkoa izango enplegatzailearen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea.
 • Gertaera eragilearen unean eskatzailea bere konturako jardueraren bat egiten ari bada, jarduera horretatik eratorritako diru-sarrerak egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko du edo, bestela, erantzukizunpeko adierazpenean jaso beharko da.

Gehienez 950 euro.

Hilean behin.

 • Oinarri arautzailearen %70.
 • Egindako lanak bat baino geahiago badira: lan bakoitzaren oinarri arautzailearen kalkulua.
 • Lanaldi murrizketaren kasuan: murrizketaren ehunekoarekiko zuzeneko proportzioa.

Gizarte Segurantzan baja ematen denetik edo lanaldia murrizten denetik, alarma-egoera amaitu eta hilabetera arte, edo, hala badagokio, ohiko lanaldiarekin lanera itzultzen den egunera arte (betiere aldi osoan baldintzak betetzen jarraitzen badira).

 • Aldi baterako ezintasunagatiko sorospena.
 • 10/2020 Errege Lege Dekretuan ezarritako baimen ordaindu berreskuragarria.
 • LGSa gainditzen duten kopuruak (950 euro) jasotzen dituen beste edozein jarduera.

Eskabidea, dagokion egiaztagiriarekin batera, honako bide hauen bidez aurkeztu beharko da:

 • Online: NAN elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa edo Cl@ve izanez gero, SEPEren egoitza elektronikoan.
 • Presentziala: eskabide-inprimakia deskargatu eta inprimatu, eta erregistro-gaietan laguntzeko edozein bulegotan edo posta-bulegoetan aurkeztu, Etxeko Enplegatuen Laguntza Unitatera zuzenduta (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Zuzendaritza Nagusia, Condesa de Venadito kalea 9, 28027-Madril).

Betekizun formalak eta aurkeztutako dokumentazioa egiaztatu ondoren, ebazpena gehienez ere hiru hilabeteko epean jakinaraziko da.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Alarma-egoera indarrean jarri aurretik etxeko langile gisa alta emanda zeuden pertsonentzako sorospena, baldin eta etxebizitza batean edo batzuetan, osorik edo zati batean, zerbitzuak emateari utzi badiote Covid-19ko osasun-krisiaren ondorioz transmisio-arriskua murrizteko. Baita osasun-krisian zehar kaleratuak izan direnak edo kontratuari uko egin diotenak ere.

Eskaera egiteko epea

Maiatzaren 5etik alarma-egoeraren indarraldia amaitzen den egunaren hurrengo hilabetea amaitzen den egunera arte.

Efektuen hasiera da

Kaleratzea edo enplegu-etetea gertatzen den egunetik, betiere 2020ko martxoaren 14aren ondoren (erantzukizunpeko adierazpenean edo Gizarte Segurantzako bajan agertzen den data).

Aurreikusitako kobratze data

Subsidioa hilabete bakoitzaren 10ean ordaintzen da, eskabidean emandako banku-erakundean.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/09