Familientzako laguntza COVID-19: 3 eta 14 urte bitarteko seme-alaben zaintzaileak kontratatzea

Kontziliazioa

2020-2021 ikasturtean, hau da, 2020ko irailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitartean, familia-unitateko seme-alaba adingabea zaintzeko langile bat kontratatu duten norberaren edo besteren konturako langileak.

Seme-alaba adingabeen adina 3 eta 14 urte bitartekoa izan behar da.

Familia-errenta estandarizatuaren arabera, enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuoten% 100 edo% 75 lagunduko da diruz.

​​​​​1.- Kontratazioak gutxienez 59 egun naturaleko iraupena izan beharko du, eta etenak izan daitezke.
2.- Eskatzailea familia-etxearen titular gisa agertu behar da seme-alaba zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio-agirian.
3.- Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi behar du, eta erroldan agertu, zaintzailea kontratatzen den seme edo alabarekin batera, diruz lagundu daitekeen jarduera gauzatzen den bitartean eta eskabidea aurkezten den unean.
4.- Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egon behar du etengabe eskabidea aurkeztu aurreko urtean, edo 5 urtez jarraian, aurreko 10 urteetan.
5.- Eskatzaileak besteren edo bere konturako jarduera ordaindua egin behar du, edo lanerako ezintasun iraunkor osoa edo baliaezintasun handia aitortua izan behar du. Alderdi horiek familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari ere eska dakizkioke, halakorik balego.
6.- Eskatzailearen lanaldiak bere jardueraren sektoreko lanaldi osoari dagokion iraupena izan behar du. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari ere. Familia ugarietan, gurasoetako bat lanaldi-murrizketan dagoen kasua onartuko da.
7.- Eskatzaileak ezin du egon Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabea jaiotzeagatik eta zaintzeagatik lan-kontratua etenda, ezta enplegu osoa edo partziala erregulatzeko espediente baten eraginpean ere. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari.
8.- Diru-laguntzaren xede diren kotizazioak Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan sartu beharko dira. Ordaindu gabeko kuotei dagokien gastua ez da diruz lagunduko.

A - Eskatzailearen eta egungo ezkontidearen edo bikotekidearen nortasuna egiaztatzea: NANaren, ANTren edo pasaportearen kopia kautoa.
B - Seme-alabatasuna, adopzioa, tutoretza, adopzio aurreko zaintza edo harrera iraunkorra egiaztatzea: ebazpen judiziala edo administratiboa. Adibidez: familia-liburua, jaiotza-ziurtagiria.
C - Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua. Erroldatze-agiria edo erroldatze-agiriak, eskatutako aldi osoa hartzen dutenak.
Eskatutako errolda-aldian eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait udalerritan bizi izan bada, eskabidean zehaztu beharko ditu, eta baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.
D - Kontratatutako etxeko langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren egiaztagiria, laguntza eskatzen den hilabeteetan: ordainagirien kopia kautoa.
E - Familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta jarduera egiten duten sektoreko lanaldi osoa egiten dutela egiaztatzea, diruz lagundu daitekeen jarduera osoan: IDC dokumentua – Kotizazioari buruzko datuen txostena – Gizarte Segurantza.
Familia-unitatea osatzen duten gurasoak norberaren konturako langileak edo autonomoak badira, Gizarte Segurantzako kotizazio-ordainagiriak aurkeztuz egiaztatuko dute beren jarduera.
F - 2019ko diru-sarrera fiskalak egiaztatzea: 2019ko ekitaldiari dagokion errenta-aitorpenaren kopia kautoa, edo, halakorik ezean, PFEZari egotz dakizkiokeen diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak emana.
Honako kasu hauetakoren batean bazaude, dokumentazioa aurkeztu beharko duzu nahitaez, kasu horietan ezin baita elkarreragingarritasunik izan zerga-administrazioarekin:

  • 2019ko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo aurkeztu zuen edo aurkeztu behar izan zuen.
  • Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin bada (AIT izatetik NAN, abizenen grafia edo ordena edo beste batzuk)
  • Pasaportearekin identifikatzen bada.

G - Eskatzailearen ezkontza-deuseztasuna, banantzea edo dibortzioa gertatuz gero, zaintzailea kontratatzen den adingabearen zaintza eta jagoletza egiaztatzea: zaintza eta jagoletza esleitzen duen ebazpen judizialaren kopia autentikoa. Guraso eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituzten hitzarmenak ez dira onartuko, kasuan kasuko berrespen-epaia eman ezean.
H - Familia-unitateko kideren batek desgaitasunen bat edo mendetasunen bat aitortuta badu: inguruabar hori egiaztatzen duen administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du.
I - Gurasoetako batek lanerako ezintasun absolutua edo osoa aitortuta badu: inguruabar hori egiaztatzen duen administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du.
J. Familia-unitateko kideren bat genero-indarkeriaren biktima dela aitortuta badago:

  • Genero-indarkeriaren biktima babesteko agindua, eskaeraren egunean indarrean dagoena.
  • Kondena-epaia genero-indarkeria osatzen duten gertakariengatik, biktimaren aldeko babes-neurriak adosten dituena, laguntza eskatzen den egunean indarrean daudenak.
  • Babes-agindurik edo kondena-epairik ezean, genero-indarkeriaren egoera egiaztatzeko titulua izango da eskatzailea genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela adierazten duen Fiskaltzaren txostena, babes-agindua ematen den bitartean.

K - Guraso bakarreko familiaren kasuan, zaintzailea zaintzeko kontratatu den seme-alaba ekonomikoki eskatzailearen mende dagoela egiaztatzen duen agiria, horretarako:

  • Eskatzaileak bakarrik aitortu duela egiaztatzen duen administrazio-agiria aurkeztu beharko du, edo
  • Seme-alaba bi gurasok aitortu badute, beste gurasoak mantenu-pentsioa ordaindu ez duela egiaztatzen duen agiri judizial edo administratiboaren bidez.

L - Familia ugariaren kasuan: familia ugariaren txartela.
Hirugarrenen altaren fitxa. Ematen den laguntzaren banku-sarrera egin ahal izateko, eskatzaileak alta emanda egon beharko du Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko hirugarrenen erregistroan.

Aurrez aurre edo telematikoki egin dezakezu alta: https://www.euskadi.eus/alta-modificacion-datos-terceros/web01-tramite/es /
 

Familia-errenta estandarizatuaren arabera, enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuoten% 100 edo% 75 lagunduko da diruz.

  • 20.000 euro edo gutxiagoko familia-errenta estandarizatuari, zaintzailea kontratatzeagatik enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren% 100 emango zaio diruz.

  • 20.000 eurotik gorako familia-errenta estandarizatuari, zaintzailea kontratatzeagatik enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren% 75 emango zaio.

Seme-alaba adingabeak etxean zaintzeko Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian alta emanda dauden pertsonak kontratatzeko diru-laguntzak ematen dira.
COVID-19 krisiaren ondorioz, diruz lagundu daitekeen aldia luzatu egin da zaintzailea kontratatzen den seme edo alabak hamalau urte bete arte.

Laguntzak ez dira bateragarriak beste edozein administrazio publikok helburu eta epe bererako emandako laguntzekin edo ezar ditzakeen laguntzekin.


Eskabideak instantzia normalizatuetan aurkeztuko dira:
1. Laguntzaren lehen eskaera edo hasierako eskaera z COVID hasierako eskabide normalizatua da. Laguntzaren hasierako eskaera diruz laguntzeko moduko jarduketan 59 eguneko gutxieneko epea bete ondoren aurkeztu ahal izango da.https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /
2. Laguntza jarraitzeko ondorengo eskaerak – Eskabide sinplifikatua – Z COVID continuación izeneko eskabide normalizatuarekin bat datoz.
Laguntzarekin jarraitzeko eskabideak aurreko laguntza-eskaeratik gutxienez lau hilabete igaro ondoren aurkeztu ahal izango dira. Gutxieneko aldi hori ez da eskatuko diruz lagun daitekeen jarduera amaitzen den kasuetan.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/banner_ayudas/es_banayuda/adjuntos/Z-Covid-CONTINUACION.pdf

Eskaera egiteko prozedura

1. Laguntza-eskabideak bide elektronikoz nahiz aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira:
Hasierako eskaera telematikoa
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /
Jarraitzeko eskaera telematikoa
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /

2. Eskabideak aurrez aurre eta behar bezala betetako eskabide normalizatuaren bidez aurkeztu ahal izango dira, leku hauetan:
Eusko Jaurlaritzako Zuzenean Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan. Aurrez hitzordua eskatu behar duzu https://www.euskadi.eus/zuzenean-atencion-presencial/web01-a2zuzen/es /
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

 

 

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia eta Haurtzaro Zuzendaritza.

AGINDUA, 2021eko otsailaren 9koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita 2020-2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen deialdia
 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-eta-familia-bateragarri-egiteko-laguntzak-seme-alaba-adingabeak-zaintzeko-langileak-kontratatzeko/web01-tramite/eu/

Orain arte, 3 urtetik beherako semeak eta alabak dituzten familientzako antzeko dirulaguntza ildoa zegoen. Baina, Covid-19ak eragindako egoeraren ondorioz, seme-alabak dituzten familiek zailtasun handiagoak dituzte, eta, hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak, salbuespen gisa, ildo berri hori abiarazi du.

Eskaera egiteko epea

Laguntza horiek martxoaren 1etik irailaren 30era eskatu ahalko dira, baina atzeraeragina izango dute, 2020/2021 ikasturte osora, 2020ko irailaren 1etik ekainaren 30era, biak barne. Laguntza horiek eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraikiz esleituko dira.

Efektuen hasiera da

Laguntza horiek martxoaren 1etik irailaren 30era eskatu ahalko dira, baina atzeraeragina izango dute, 2020/2021 ikasturte osora, 2020ko irailaren 1etik ekainaren 30era, biak barne. Laguntza horiek eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraikiz esleituko dira.

Azken aldaketaren data
2021/02/12