Emaitza

Norberaren konturako langileak (Autonomoak)

Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten profesional autonomoak eta:

 • Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian altan daudenak.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari lotutako jarduera ekonomiko edo profesionalen errendimenduak lortzen dituztenak.

Baldintzak:

 • 6 hilabeteri dagozkien likidezia-beharrak eta egitura-gastuak estaltzea xede duten finantzaketa-eragiketak finantzatu ahal izango dira.
 • Eskaera.
 • Erantzunkizunpeko adierazpena.
 • Profesionala alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafea azaltzen duen Foru Aldundiaren ziurtagiria.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Eskatzailearen ondasunen aitorpena.
 • 2018ko PFEZaren aitorpena eta 2019ko sarrera-gastuen egikaritzea.
 • Egitura-gastuak estaltzeko finantzaketa-beharren deskribapen-memoria, titularrak egina.
 • 38/2003 Legearen 13. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen direla berresten duen erantzukizunpeko adierazpena.

5.000 euro eta 100.000 euro bitarteko maileguak,% 0ko interes-tasarekin.

Ordainketa bakarra.

 • Maileguen ematea: 1.025 milioi eurotako aurrekontu zuzkidura agortu arte (maiatzaren 20ean zabaldu ostean).
 • Mailegua jasotzen duen pertsonak aldez aurretik kitatu edo amortizatu dezake, inolako kosturik gabe.

Laguntza horiek bateragarriak dira beste edozein administrazio publiko, sail, organismo edo erakunde publiko edo pribatutatik datozen laguntzekin, baldin eta laguntzen metaketa ez bada kasu bakoitzerako ezarritakoa baino handiagoa.

 • Informazioa eta eskabide-inprimakiak: www.euskadi.eus
 • https://www.elkargionline.com/
 • Aginduaren I. eranskinean agertzen diren sukurtsal kolaboratzaileetan.

Ogasun eta Ekonomia saila.Ekonomia, Finantzak eta Aurrekontu Sailburuordetza.

Araudia:

50/2020 DEKRETUA, martxoaren 31koa, enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa garatzen duena, Covid-19ren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

Deialdiaren araudia:

AGINDUA, 2020ko apirilaren 1ekoa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena. Horren bidez argitaratzen da martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuan arautzen den enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntza emateko programaren deialdia, Covid-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/enpresa-txiki-eta-ertainentzako-banakako-enpresaburuentzako-eta-profesional-autonomoentzako-finantza-laguntza-emateko-programaren-deialdia-covid-19aren-eragin-ekonomikoari-aurre-egiteko/web01-tramite/eu/

Covid-19ren eragin ekonomikoari erantzuteko, enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresariei eta profesional autonomoei finantza-laguntzak emateko programa da.

2020ko martxoaren 1etik aurrera, 6 hilabetetarako, egitura-gastuen likidezia- eta finantzaketa-premiei erantzuteko banku bitartez finantzatzeko aukera ematen die aipatutako eragile ekonomikoei.

Eskaera egiteko epea

2020ko apirilak 4tik 2020ko abenduak 31 arte. Programan sartzeko, sarrera-hurrenkera hartuko da kontuan, eta eskabideak mailegu-bolumena agortu arte beteko dira.

Efektuen hasiera da

2020ko apirilak 4.

Aurreikusitako kobratze data

Araudia ikusi.

Azken aldaketaren data
2020/05/19

Hileko 1.666 eurotik beherako oinarri arautzailea eta 20.000 euroko edo hortik beherako soldata gordina duten eta ERTEan dauden pertsonak

a) Deialdi hau EHAAn argitaratu aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea.
b) Kontratua eten edo lanaldia murriztu aurreko garaian, urtean 20.000 euroko edo gutxiagoko kontingentzia arrunteko kotizazio-oinarriari dagokion kotizazioa ordaintzea Gizarte Segurantzan.
c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte.
d) Dirulaguntzen arloko diru-itzulketaren bat egiteko betebeharrik bete gabe ez izatea.
e) Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zehapenik jaso ez izana, ez eta horien onuradun izateko ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak barne; azken horiek jasotzen dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoan.
f) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. apartatuko inongo egoeraren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

 Erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatu beharko da, eskabide-inprimakian jasotakoa inprimakiaren bidez.

Hileko 150 euroko langabezia-prestazioaren osagarria % 50etik gorako lanaldia duten pertsonentzat, eta hileko 100 eurokoa % 50etik beherako lanaldia dutenentzat.

Hilekoa.

Uztailaren 1tik Irailaren 30 arte

Dirulaguntzak ez dira bateragarriak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, beste administrazio batzuek edo bestelako erakunde publiko edo pribatuek kontzeptu berarengatik edo helburu bererako emandako beste edozein motatako dirulaguntzekin edo laguntzekin.

Lanbideren webgunean (www.lanbide.euskadi.eus) online formulario erraz bat gaitu da bide bakar gisa. Formulario hori telematikoki bete ahal izango da, eta ez da identifikazio elektronikorik sartu beharko. Horrek edozein gailutatik osatu ahal izango dela errazten du.

EBAZPENA, 2020ko uztailaren 8koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen deialdia

https://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/empresas-y-autonomos/

Laguntza horiek aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente batean sartuta dauden eta soldata baxuenak dituzten langileen prestazioaren osagarri dira, errenten murrizketa hori hein batean arintzeko. Hilean 150 eurokoa izango da % 50etik gorako lanaldia dutenentzat, eta 100 eurokoa % 50etik beherako lanaldia dutenentzat. 2020ko uztailaren 1etik irailaren 30era.

Eskaera egiteko epea

Uztailaren 15tik aurrera

Efektuen hasiera da

Uztailaren 1a.

Azken aldaketaren data
2020/07/27

 • Aurreko ekitaldian diru-sarrera txikiak izan dituzten pertsonak.
 • 2020an, COVID-19ren krisiaren ondorioz, %50etik gorako errenta-jaitsiera izan duten pertsonak.
 • 23 eta 65 urte bitartean izatea (ardurapean seme-alabak dituzten 18 urtetik gorako pertsonak).
 • Espainian urtebeteko legezko bizilekua izatea.
 • Gizarte Segurantzan urtebete kotizatu izana.
 • Familien kasuan, gutxienez urte bat elkarrekin bizi izana, eta bakarrik dauden pertsonen kasuan, 3 urte.
 • Bizikidetza-unitateen kasuan, eskabidea egin baino urtebete lehenago gutxienez prestakuntza jaso izana.
 • Izan daitezkeen prestazioak aldez aurretik eskatu izana.
 • Enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
 • Diru-sarreren muga bat ez gainditzea. Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera, aurreko urteko guztizko diru-sarrerak urteko errenta bermatua baino txikiagoak badira: 5.500 euro, gutxi gorabehera, pertsona bakar batentzat, eta 12.000 euro, gehienez, hiru seme-alaba dituen bikote batentzat, adibidez.
  Halaber, eska daiteke, baldin eta 2020an kopuru horretatik beherako diru-sarrerak lortu badira. Horri esker, COVID-19ren krisiak kaltetutako pertsonei lagundu ahal izango zaie. Kasu horietan, urte osoko datuak eskuratzen direnean, prestazioaren doikuntza egingo da, diru-sarrera errealen arabera.
 • Baimendutako gehieneko ondarea prestazioaren urteko zenbatekoa halako 3 da BGI jasotzeko eskubidea izateko (16.614 euro pertsona bakar batek eta 43.196 euro 5 kideko familia batek). Izan daitezkeen zorrak kentzen dira eta ez da kontuan hartzen ohiko etxebizitzaren balioa.
 • Gainera, zenbait egoera berezi aurreikusten dira kolektiboentzat, hala nola salerosketaren, sexu-esplotazioaren edo genero-indarkeriaren biktimentzat.
 • Nortasuna egiaztatzeko: NANa, familia-liburua edo jaiotza-ziurtagiria.
 • Espainian legezko bizilekua egiaztatzeko: atzerritarren erregistro nagusian inskribatzea, Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela edo bizileku-baimena.
 • Espainiako helbidea egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria.
 • Bizikidetza-unitatea dagoela egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria, familia-liburua, erregistro zibilaren ziurtagiria edo izatezko bikoteen erregistroan inskribatzea.

Gutxieneko errentaren zenbatekoa aldatu egiten da aldez aurreko diru-sarreren arabera. 462 euro hilean, bakarrik bizi den pertsona heldu batentzat. Bizikidetza-unitatea bada, zenbateko hori 139 euro handituko da hilean pertsona gehigarri bakoitzeko, heldua edo adingabea izan, eta gehienez 1.015 euro hilean jasoko dira. Gainera, guraso bakarreko familientzat, Gizarte Segurantzan urtebetez kotizatutako 100 euroko osagarria gehitu da.
Lan egiten duten pertsonen kasuan, prestazioa ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzea ez gutxiagotzeko.

Hilean behin kobratuko da, 12 ordainketa urtean.

 • Bizi Gutxieneko Diru-sarrera aurretik zeuden errentak (besteak beste, soldatak) osatzeko moduan diseinatuta dago, etxe mota bakoitzerako bermatutako mugaraino. Errentarik ez badago, bermatutako muga osoa aseguratuko litzateke; baina errentarik izanez gero, bermatutako atalasearen eta lehendik dagoen errentaren arteko aldea estaliko litzateke.
 • Prestazioaren titularrak enplegurik ez badu eta aurkitzen badu, soldataren zati bat soilik behin-behinean salbuetsita egongo da prestazioaren kalkuluan.

Irailaren 15era arte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira.

 • GMI bateragarria da bestelako diru-sarrerakin, ezarritako muga gainditzen ez bada.
 • Gutxieneko diru sarrera bermatzen duten laguntza autonomikoekin osatu ahal izango da.
 • Oraingoz, enplegua bateragarria da aldi baterako gutxieneko diru-sarrerarekin (zehazteke). Prestazioa enplegua bilatzeari lotuta dago, baina ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzearen pizgarria ez deusestatzeko.
 • Prestazioa eskuratzeko, ekainaren 15etik aurrera, interesdunak eskaera egin ahal izango du kanal telematikoen bidez (Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoa, non laguntzaile birtual bat eta simulagailu bat egongo diren, baita 900 20 22 22 zenbakia ere).
 • Hitzarmenak sinatuko dira autonomia-erkidegoekin eta toki-erakundeekin, interesdunei eskaera egiten laguntzeko.

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital:https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

Gutxieneko Vital Diru-sarrera hileko prestazio ez-kontributibo berria da pobrezia-arriskuan dauden etxekoen unitateentzat, eta Gizarte Segurantzaren kargura dago. Baldintza nagusia 2019an diru-sarrera gutxi edo batere ez izatea da, baina 2020an COVID-19.aren krisiaren ondorioz% 50etik gorako errenta-jaitsiera izan duten pertsonek eskuratu ahal izango dute. Bermatutako errenta 462 eurokoa izango da hilean pertsona bakar batentzat, eta zenbateko hori 139 euro handituko da pertsona gehigarri, heldu edo adingabe bakoitzeko, hilean gehienez 1.015 eurora iritsi arte. Gainera, guraso bakarreko familia bateko adingabe bakoitzeko 100 euroko osagarria gehitzen da.

Eskaera egiteko epea

Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke. Hala ere, irailaren 15era arte eskatzen diren guztiek ekainaren 1etik izango dute atzeraeragina.

Efektuen hasiera da
 • Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke.
 • Irailaren 15era arte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira.
Aurreikusitako kobratze data

Ekainean kobratuko dela aurreikusten da, eskaerak iristen diren heinean.

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • Ohiko etxebizitzaren errentariak.
 • Banku-erakunde bati alokatzeko mailegua eskatu dioten errentariak (mikrokredituak).
 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Lanaldi osoko/partzialeko murrizketa duten langileak.
 • Diru-sarrerak galdu dituen langile autonomoa.

Onuradunak:

19-kobidak eragindako kalteberatasun ekonomikoko egoeran dauden pertsonak (banakakoak edo bizikidetza-unitate batean taldekatutakoak).
Bizikidetza-unitatea etxebizitza berean bizi diren bi pertsonak edo gehiagok osatzen dute, ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez, adopzioaren bidez, laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunaren bidez edo bigarren mailarainoko ezkontza-ahaidetasunaren bidez, edo familia-harrerako harreman iraunkor edo adopzio aurreko harreman baten bidez edo tutoretzaren bidez elkartuta.

Pertsona "ahultasun ekonomikoko egoeran" dagoela joko da honako kasu hauetan:

 • Maizterretako batzuk 19-kobidaren osasun-krisiaren ondorioz daude, hau da:

- Edo langabezian edo ERTan (2020/01/31 ondoren)
- Edo lanaldia murriztu badu zaintzak edo kontziliazioa direla eta,
- Edo langile autonomoen edo enpresaburuen kasuan, diru-sarreren galera edo salmenten beherakada% 40koa edo handiagoa bada.Jaitsiera horiek gertatu ziren hilabeteetako diru-sarrerak edo salmentak hartzen dira erreferentziatzat (2020ko apirila eta/edo maiatza eta/edo ekaina eta/edo uztaila), alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko naturalean erregistratutako batez bestekoarekin alderatuta.
- Edo mailegu baten onuradun badira, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren arabera.

 • Errentaren zenbatekoa eta erkidego-gastuak eta oinarrizko hornidurak gaur egun eskuragarri dauden diru-sarreren% 30 baino handiagoak izatea, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera kalkulatuta.
 • Komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak hilean 79 euroan balioesten dira bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona bakoitzeko, edo, bestela, hilean 187,4 euroan etxebizitzako (irizpide aplikagarria pertsonarentzat edo bizikidetza-unitatearentzat onuragarriena dena izango da).

 

Baldintzak:

 • Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.
 • EAEn urtebetez benetan bizi izan dela egiaztatzea, etenik gabe, eta eskaera egin aurretik bertan bizi izan dela egiaztatzea.
 • Higiezin erabilgarrien titular ez izatea, norberaren konturako jarduerak egiten diren higiezina izan ezik.
 • Ondarea < 50.000 euro (dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste propietate batzuk).
 • Urteko diru-sarrera gordinak < 39.000 euro, hurrengo loturan zehaztutako babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuak. PFEZaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoren, eskaera egin aurreko zergaldia hartuko da kontuan.
 • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.
 • Ohiko bizileku iraunkorreko errentamendu-kontratu baten titularra izatea, EAEn kokatutako etxebizitza libre bati buruzko 29/1994 Legearen arabera formalizatua.
 • Hirugarren mailara arteko odol- edo ezkontza-ahaidetasunik ez izatea errentatzailearekin edo bizikidetza-unitate errentatzaileko edozein kiderekin.
 • Errentamendu-kontratuak indarrean egon behar du, eta 2020ko martxoaren 14a baino lehen formalizatu behar da.
 • Hileko errenta ezin izango da zenbateko hauetatik gorakoa izan, udalerriaren tamainaren arabera:
 •  

Hiriburu/herrien tamaina

Ohiko etxebizitza. 

€/hilean totala

Ohiko talde etxebizitza

€/hilean

Ohiko etxebizitza familia bakarrekoa

€/hilean

2.500 biztanle baina gutxigo

794,9

756,2

960,2

2.500 a 5.000 biztanle

816,9

803,3

984,2

5.001 a 10.000 biztanle

858,6

848,4

1.308,0

10.001 a 20.000 biztanle

900,3

892,1

1.253,1

20.001 a 40.000 biztanle

947,7

943,7

1.260,2

40.001 a 100.000 biztanle

1.012,8

1.005,9

1.513,4

Vitoria-Gasteiz

924,8

918,3

1.448,9

Donostia / San Sebastián

1.324,5

1.320,0

1.589,0

Bilbao

1.113,2

1.113,2

1.112,7

 

 • Familia ugariaren kasuan:

 

Hiriburu/herrien tamaina

Ohiko etxebizitza.

euro/hilean totala

Ohiko talde etxebizitza

€/hilean

Ohiko etxebizitza familia bakarrekoa

euro/mhilean

2.500 biztanle baina gutxigo

927,3

882,2

1.120,2

2.500 - 5.000 biztanle

953,1

937,1

1.148,2

5.001 -10.000 biztanle

1.001,7

989,8

1.526,0

10.001 - 20.000 biztanle

1.050,4

1.040,7

1.462,0

20.001 - 40.000 biztanle

1.105,7

1.100,9

1.470,2

 40.001 - 100.000 biztanle

1.181,6

1.173,6

1.765,6

Vitoria-Gasteiz

1.078,9

1.071,4

1.690,3

Donostia / San Sebastián

1.545,3

1.540,0

1.853,8

Bilbao

1.298,7

1.298,7

1.298,2

 

 • Beste administrazio batzuekin datuak kontsultatzeko oposizioa agertzen denean, honako adierazpen edo dokumentazio hauek aurkeztu behar dira:

O Erantzukizunpeko adierazpena, adierazten duena ez dela ondasun higiezinaren titularra, norberaren konturako jardueraren titularra izan ezik, eta ez duela errenta, prestazio edo laguntza bateraezinik jasotzen.

O 50.000 eurotik gorako ondarerik ez duela dioen erantzukizunpeko adierazpena.
O Errentapeko etxebizitzan erroldatuta egotearen erantzukizunpeko adierazpena.
O Diru-sarrerak egiaztatzeko dokumentazioa:

- Eskabidea egin aurreko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena, edo, bestela:
• Lan-bizitzaren ziurtagiria, GSDOk emana, data eguneratuarekin.
• PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
- Prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria.
- Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.

o Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak automatikoki egiaztatuko dira, eman eta ordaindu aurretik).

 • Eskatzaileen egoera zibilari buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Baterako errentamenduaren kasuan, errentarikideen artean dagoen harreman mota zehaztu behar da, eta bakoitzak ordaintzen duen errentaren zenbatekoa adierazi.
 • Hirugarrenen alta, errentariarena. (Horren ordez, errentatzailearena edo kreditu-erakundearena jarri ahal izango da).
 • Errentamendu-kontratuari dagokion fidantza Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan gordailututa ez badago, kontratu horren kopia, honako hauek jasoko dituena: kontratatzaileen identitatea, errentapeko finkaren identifikazioa, hitzartutako iraupena eta hasierako errenta.
  Errentariak bat baino gehiago badira, eta kontratuan ez bada agertzen bakoitzari banaka ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, banakako zenbateko hori adierazita.
 • Gaur egun erabilgarri dauden diru-sarreren egiaztagiriak, langabeziagatiko prestazioen ordainagiria, nominak edo besteren konturako langileentzako dokumentu baliokidea aurkeztuz, eta langile autonomoen edo enpresaburuen sarrera eta gastuen erregistroei, autolikidazioei eta/edo zerga-ondorioetarako informazio-aitorpenen aurkezpenei buruzko kontabilitate-informazioa aurkeztuz.
 • Erantzukizunpeko adierazpena, etxebizitzaren errentatzailearekin edo errentatzailearen bizikidetza-unitateko edozein kiderekin odol- edo ezkontza-ahaidetasuneko hirugarren mailara arteko familia-loturarik ez dagoela adierazten duena.
 • Errentatzaileak egindako erantzukizunpeko adierazpena, etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatu ez duela edo haren ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo atzeratu duela adierazten duena.
 • Enplegu- edo langabezia-egoera kobidak eragiten duela egiaztatzea 19:

O Ezinbesteko kausak edo COVID-19rekin lotutako ekonomia-, teknika-, antolamendu- eta ekoizpen-arrazoiak.
O Eskatzaileek beren jarduera sektoreren batean garatzen ari badira, eta jarduera horiek ez badaude jasota martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera jendaurreko irekiera etenda duten jardueren zerrendan, zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez.
O Langile autonomoen edo enpresaburuen kasuan, diru-sarreren galera edo salmenten beherakada kalkulatzeko, jaitsiera horiek gertatu ziren hilabeteetako diru-sarrerak edo salmentak hartuko dira erreferentziatzat (2020ko apirila eta/edo maiatza eta/edo ekaina eta/edo uztaila), alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko naturalean erregistratutako batez bestekoarekin alderatuta.

 • Mailegu-agiria finantza-erakundearekin.
 • 1.500 euro, 750 euro-ko bi ordainketatan (250 euro/ hilean)
 • Baterako errentamenduaren kasuan, laguntzaren onuradun izango den errentarikideak ordaintzen duen errentaren ehunekoaren arabera doituko da zenbateko hori.

Ordainketa errentatzaileari, errentariari edo finantza-erakundeari egin ahal izango zaio.

Bi ordainketatan.
Lehenengoa, onespen-ebazpena eman ondoren, eta bigarrena, hiru hilabete geroago, baldintza eta betebeharrei eutsiz gero.

Honela lortzen da: hilean 250 euro bider 6 hilabete.
Zenbateko osoaren% 50eko bi ordainketatan ordaintzen da.

 

 

Gehienez 6 hilabete. 15.529.328 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

 •  Prestazio ekonomikoen onuradunak:

O EPE, Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.
O EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
O Gaztelagun
O alokairuko GLLak.
O Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publiko edo pribatuk alokairurako eman lezakeen helburu bererako beste batzuk.

 

 • Beste alokairu-programa batzuen onuradunak:

O Babes publikoko etxebizitza errentamenduan edo erabilera-lagapeneko zuzkidura-bizitoki bat.
O Etxebizitza pribatua alokairuan, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-programaren bidez, edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez.

 • COVID-19k sortutako krisiaren ondorioz errenta ordaintzetik salbuesteko, barkatzeko edo murrizteko onuradunak:

O Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko martxoaren 31ko Aginduan araututako alokairuak ordaintzetik salbuestea.
O Etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatzea edo ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo atzeratzea, errentatzailearekin adostuta, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
O 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluan aurreikusitako errenta % 50 murriztea.

Aurrez aurrekoa:
39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoak (ahal denean)
Modu telematikoa:
https://www.euskadi.eus/ayuda-alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/es
Www.alokabide.euskadi.eus.

AGINDUA, 2020ko apirilaren 30ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Covid-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duena.

https://www.euskadi.eus/ayuda–alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/eu

Programa honen helburua ohiko etxebizitzaren errentariei alokairurako laguntzak ematea da, zuzeneko esleipenaren bidez, baldin eta BIDEZren eragin ekonomiko eta sozialaren ondorioz alokairua partzialki edo osorik ordaintzeko arazo iragankorrak badituzte 19 Zehazki, finantzaketa-laguntza iragankorrak itzultzeko laguntzak ematea da programaren xedea.

Estatuak abalatutako mailegua lortu eta laguntza horiek lortuz gero, kongruentzia-arau bat aplikatuko da, eta, horren arabera, lortutako mailegua osorik edo zati batean amortizatzera bideratu beharko da zenbatekoa.
2020ko abenduaren 31 baino lehen, alokairu-errenten ordainagiriak eta/edo laguntza iragankorren kitapen osoa edo partziala aurkeztea.

Eskaera egiteko epea
 • 2020ko maiatzaren 6tik irailaren 31ra arte.
 • Ebazpena: eskaera egin eta bi hilabeteko epean.

Eskabidean berariaz adierazi beharko dira:

 • Bizikidetza-unitate errentariaren egungo diru-sarrerak, eskabidea aurkezten den hilabeteari dagozkionak, edo aurreko hilabeteari dagozkionak, hura eskuragarri ez badago.
 • Besteren konturako langileak, enpresa, enpresaren jarduera ekonomikoaren sektorea eta langabezia- edo azpienplegu-egoeraren hasiera-eguna.
 • Langile autonomoak edo enpresaburuak, jardueraren jarduera ekonomikoaren sektorea.
Efektuen hasiera da

2020ko apirila.

Aurreikusitako kobratze data

2020ko maiatza-ekaina.

Azken aldaketaren data
2020/05/05

 • Errentariak.
 • Genero-indarkeriaren, etxegabetzearen eta etxerik gabeko pertsonen biktimak.
 • Adingabeak ardurapean dituzten familiak.
 • 60 urtetik gorakoak.
 • Langabezia edo lan-jarduerarako ezintasun egiaztatua.
 • Administrazio publikoak, enpresa publikoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak, elkarlaneko ekonomiakoak edo antzekoak, betiere irabazi-asmorik gabekoak, bereziki kalteberak diren pertsonei bizitoki-irtenbide bat ematea helburu dutenak.

Onuradunak:

 • Bereziki zaurgarriak diren pertsonak.
 • Administrazio publikoak, enpresa publikoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak, elkarlaneko ekonomiakoak edo antzekoak, betiere irabazi-asmorik gabekoak, bereziki kalteberak diren pertsonei bizitoki-irtenbide bat ematea helburu dutenak.

Persona "bereziki zaurgarriak" dira:

 • Ohiko-etxebizitzatik etxegabetze prozedurapean dauden pertsonak.
 • Etxerik gabeko pertsonak.
 • Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituraketa eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzko maiatzaren 14ko 1/2013 Legearen 1. artikuluan jasotako pertsonak. Honako kasu hauek barne-hartzen ditu:
  • Genero-indarkeriaren biktima bat dagoen familia-unitatea.
  • Familia ugaria.
  • Familia-unitatea: guraso bakarrekoa, adingaberen batekin edo %33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duen kideren batekin, mendekotasun-egoera batekin edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkor egiaztatua dakarren gaixotasun batekin.
  • Zorduna langabezian dagoen familia-unitatea.
  • Etxebizitza berean, titularrarekin edo haren ezkontidearekin odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko hirugarren mailarainoko ahaidetasuna duen pertsona bat edo gehiago bizi diren familia-unitatea, baldin eta desgaitasun-egoeran, mendetasun-egoeran edo gaixotasun larri batean badaude, eta egoera horrek aldi baterako edo modu iraunkorrean lanerako ezgaitzen baditu.
  • Zorduna 60 urtetik gorako pertsona denean.

Baldintzak:

 • Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.
 • Urtebeteko egoitza eraginkorra eta etengabea eduki izana egiaztatzea EAEn, eskaeraren aurre-aurreko aldian.
 • Higiezin erabilgarrien titular ez izatea, norberaren konturako jarduerak egiten diren higiezina izan ezik.
 • Ondarea < 50.000 euro(dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste propietate batzuk).
 • Urteko diru-sarrera gordinak < 39.000 euro, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuak, hemen zehaztuta: https://apps.euskadi.eus/x39-appcont/es/x91aEtxebideWar/etxebide/calculopon?locale=es. PFEZaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoren, eskaera egin aurreko zergaldia hartuko da kontuan.
 • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.
 • Beste administrazio batzuekin datuak kontsultatzeko oposizioa agertzen denean, honako adierazpen edo dokumentazio hauek aurkeztu behar dira:
  • Erantzukizunpeko adierazpena, ondasun higiezinaren titularra ez izateari buruzkoa, salbu eta norberaren konturako jardueraren titularra bada, eta errenta, prestazio edo laguntza bateraezinak ez jasotzeari buruzkoa.
  • 50.000 eurotik gorako ondarea ez edukitzearen erantzukizunpeko adierazpena.
  • Errentapeko etxebizitzan erroldatuta egotearen erantzukizunpeko adierazpena.
  • Diru-sarrerak egiaztatzeko agiriak:
   • Eskaera egin aurreko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena edo, halakorik ezean: 
    • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako lan-bizitzaren ziurtagiria, eguneratutako datarekin.
    • PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
   • Prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria.
   • Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.
  • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak automatikoki egiaztatuko dira, dirulaguntza eman eta ordaindu aurretik).
 • Eskatzaileen egoera zibilari buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Baterako errentamenduaren kasuan, errentarikideen artean dagoen harreman mota zehaztu behar da, eta bakoitzak ordaintzen duen errentaren zenbatekoa adierazi.
 • Errentariaren Hirugarrenen alta (horren ordez, errentatzailearena edo kreditu-erakundearena jarri ahal izango da).
 • Genero-indarkeriaren biktimak, oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo gizarte-zerbitzu espezializatuen epaia, urruntze-agindua edo txostena; genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko Aginduaren 3. artikuluan xedatutakoaren arabera emanak.
 • Ohiko-etxebizitzatik berehalako etxegabetze prozedurapean dauden pertsonak edo dagoeneko etxegabetu dituztenak, hauek zehazten dituen agiri judiziala.
 • Etxerik gabeko pertsonak, erroldatze sozialaren edo fikziozko erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena.
 • Bereziki zaurgarriak diren beste pertsona batzuk, hala badagokio, erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena, Familia Liburua, agintaritza publiko eskudunak emandako edozein desgaitasun-motaren ziurtagiria edo langabezia-egoeraren ziurtagiria.
 • 3.000 euro, 1.500 euro-ko bi ordainketatan (hilean 250 euro ordaintzeari dagozkie).
 • Baterako errentamenduaren kasuan, laguntzaren onuradun izango den errentarikideak ordaintzen duen errentaren ehunekoaren arabera doituko da zenbateko hori.

Ordainketa errentatzaileari, errentariari edo finantza-erakundeari egin ahal izango zaio.

Bi ordainketetan.

Lehenengoa, onespen-ebazpena eman ondoren, eta bigarrena, hiru hilabete geroago, baldintza eta betebeharrak betetzen jarraituz gero.

 • Hileko 250 euro 12 hilabeteko epeaz biderkatuta lortzen da.
 • Zenbateko osoaren %50eko bi ordainketatan ordaintzen da.

12 hilabete gehienez. 15.529.328 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

 • Prestazio ekonomikoen onuradunak:
  • Epe, Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.
  • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
  • Gaztelagun.
  • Alokairuko GLLak.
  • Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publikok edo pribatuk alokairurako eta helburu bererako eman ditzakeen beste batzuk.
 • Beste alokairu-programa batzuen onuradunak:
  • Alokairuko babes publikoko etxebizitza edo erabilera lagatzeko zuzkidura-bizitoki bat.
  • Etxebizitza pribatua alokairuan, Merkatu Libreko Etxebizitzen Alokairurako Bitartekaritzako ASAP programa-ren bidez (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa)edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez.
 • Covid-19ak sortutako krisitik eratorritako errentaren ordainketatik salbuesteko, barkatzeko edo murrizteko onuradun
  • Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko martxoaren 31ko Aginduak araututako alokairuak ordaintzetik salbuestea.
  • Etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatzea edo aldi baterako eta ohiz kanpoko errentaren atzerapena, errentatzailearekin akordio bidez adostutakoak, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
  • Errentamendu-errenta %50an murriztea, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluan jasotakoaren arabera.

Presentzialki:

39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoak (ahal denean).

Telematikoki:

AGINDUA, 2020ko apirilaren 30ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Covid-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duena.

https://www.euskadi.eus/ayuda–alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/es

Apartekoa eta denboran mugatua den diru-laguntza programa honek genero-indarkeriaren biktimei, ohiko etxebizitza utzarazi zaien pertsonei, etxerik gabeko pertsonei eta bereziki zaurgarriak diren beste batzuei berehalako bizitegi-konponbidea ematea du helburu.

2021eko abenduaren 31 baino lehen aurkeztea gizarte-proiektuaren memoria eta lortutako emaitzak.

2020ko abenduaren 31 baino lehen aurkeztea alokairu-errenten ordainagiriak eta/edo laguntza iragankorren kitapen osoa edo partziala.

Eskaera egiteko epea
 • 2020ko maiatzaren 6tik irailak 30ra arte.
 • Ebazpena: eskaera egin eta bi hilabeteko epean.

Eskabidean berariaz argitu beharko da:

 • Errentaria den bizikidetza-unitatearen egungo diru-sarrerak, eskabidea aurkezten den hilabeteari dagozkionak, edo aurreko hilabeteari dagozkionak, hura eskuragarri ez badago.

Efektuen hasiera da

Apirila.

Aurreikusitako kobratze data

Maiatza-ekaina.

Azken aldaketaren data
2020/05/05

Autonomoak.

Ohiko etxebizitza ez den beste erabilera baterako alokairu bati aurre egiten dioten langile autonomoak, baldin eta jabea etxebizitzaren enpresa edo erakunde publiko bat edo edukitzaile handi bat bada, eta haien jarduera eten bada edo diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz.

"Etxebizitzaz bestelako erabilerarako alokairua" da (Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 3. artikulua): sasoiko hiri-finkak edo industria-, merkataritza-, artisautza-, lanbide-, jolas-, laguntza-, kultura- edo irakaskuntza-jarduera bat egiteko erabiltzen direnak.

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak bete behar dituzten baldintzak honako hauek dira (15/2020 Errege-Lege Dekretuaren 3. artikulua):

a) Gizarte Segurantzako Araubide Berezian edo ordezko mutualitateetan afiliatua eta altan egotea 2020ko martxoaren 14an.

b) Alarma-estatuaren adierazpenaren ondorioz jarduera etenda egotea edo,

c) Fakturazioa, atzerapena eskatu aurreko hilabete naturalean, gutxienez %75ean murriztu izana (hilabete horri dagokion hiruhilekoaren hileko batez besteko fakturazioa kontuan hartuz, aurreko urteari dagokionez).

Betekizunak jabearekin egiaztatu behar dira zuzenean:

a) Jarduera etetea: Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez, eta, beharrezkoa bada, eskatzaileak jarduera uzteari buruz egindako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

b) Jardueraren murrizketa: hasiera batean, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatzen da. Edonola ere, jabeak errentariari murrizketa justifikatzeko kontabilitate-liburuak aurkeztea eska diezaioke.

Hilean behin (gehienez 4 hilabetez).

4 hilabetez gehienez. 

4 hilabeteko epea amaitzen denetik edo egoera ekonomikoa gainditzen denetik aurrera, 2 urtean, zatika, geroratutako kuotak itzuli behar dira, interesik gabe (betiere, kontratuaren indarraldiaren eta luzapenen barruan).

Eskaera errentariak egingo du zuzenean etxebizitzako enpresa edo erakunde publikoarekin edo jabearekin. Jabeak eskaera onartu behar du, aldez aurretik akordiorik lortu ez bada.

Errentatzailea/errentaria.

www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak, eta errentatzaileak enpresak, etxebizitza-erakunde publikoak edo edukitzaile handi bat direnean, higiezinaren alokairu-errentaren ordainketa atzeratu edo aldi baterako murriztu beharko da, baldin eta errentariak jarduera utzi badu edo bere diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz.

Eskaera egiteko epea

Irailak 30erarte. 

Efektuen hasiera da

Eskaera apirilaren 23tik aurrera egin ahal izango da, eta errenta alokairu-errentaren hurrengo hilekotik aurrera atzeratuko da.

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • Probaldian zegoen kontratua, martxoaren 9tik aurrera, enpresak eskatuta azkendu diren langileak, arrazoia edozein dela ere.
 • Martxoaren 1az geroztik beren borondatez azken lan-harremana ebatzi duten langileak, lan-eskaintza irmoa izateagatik, COVID-19ren ondorioz gauzatu ez dena. Kasu horretan, enpresak idatzizko jakinarazpena egin beharko du, lan-kontratu konprometitua izenpetzeari uko egiteko.

COVID-19ren ondorioz gauzatu ez den lan-eskaintza irmoa izateagatik martxoaren 1etik beren borondatez azken lan-harremana ebatzi duten langileen kasuan, enpresak idatzizko jakinarazpena egin behar du lan-kontratu konprometitua sinatzeari uko egiteko.

Hilean behin.

Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa; y durante el tiempo que permanezca el estado de alarma. Irailak 14rarte. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

Langabeziagatiko babesa zabaltzen zaie, probaldian egon arren, enpresak eskatuta (martxoaren 9tik aurrera) edo erabiltzaileak gauzatu ez den lan-eskaintza irmoa duelako (martxoaren 1etik aurrera) azkendu diren kontratuei.

Eskaera egiteko epea

Alarmak irauten duen bitartean.

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera "zaurgarritasun egoeran" dauden pertsonak eta ohiko etxebizitzaren hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituztenak edo,
 • Ohikoak ez diren etxebizitzak baina alokairu egoeran daudenak, baldin eta jabeak edo errentatzaileak alokairu-errenta jasotzeari utzi badio Alarma-Egoera indarrean jarri denetik edo hura amaitu eta hilabetera arte.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, "zaurgarritasun egoeran" dagoen hipoteka-zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, hipoteka-zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Hipoteka-zorraren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa nabarmen aldatu izana, etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez. Hipoteka-karga osoak (19.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina, gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Alokairuko etxebizitza baten hipoteka-maileguaren hipoteka-zorraren moratoria eskatzen bada eta jabeak errenta jasotzeari utzi badio (19. artikulua), dagokion errentamendu-kontratua aurkeztu behar da.

g) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta f) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin (3 hilabete luzagarri).

Atzerapena 2020ko irailaren 29a arte eskatu ahal izango da. 

Finantza-erakundearen onuradunak:

 • Atzerapen-eskaera.
 • Kalteberatasun-egoera egiaztatzen duten dokumentuak.

Finantza-erakundearen ebazpena: eskaera egiten denetik, gehienez ere 15 eguneko epean.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak.

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=d409ccf428431710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Behin atzerapena aplikatuta, hipoteka izoztu egiten da, hau da, ez da kuotarik ordaintzen eta ez da interesik sortzen neurriak indarrean dirauen bitartean. Ordainketa geroratzea baino ez da: maileguaren epea luzapenak irauten duen hilabeteetan luzatuko da (gutxienez 3 hilabete).

Eskaera egiteko epea

2020ko irailaren 29ra luzatu da amaituko da luzamendua eskatzeko epea.

Azken aldaketaren data
2020/04/26

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden langile autonomoak eta hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituztenak.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, zaurgarritasun egoeran dagoen hipoteka-zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, hipoteka-zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Hipoteka-zorraren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa modu nabarmenean aldatu izana etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez. Hipoteka-karga osoak (19.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Alokairuko etxebizitza baten hipoteka-maileguaren hipoteka-zorraren moratoria eskatzen bada eta jabeak errenta jasotzeari utzi badio (19. artikulua), dagokion errentamendu-kontratua aurkeztu behar da.

g) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta f) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin (3 hilabete luzagarri).

Hiru hilabete arte.

Atzerapenaren amaiera: hipoteka-kuoten ordainketa luzatuko da moratoria eraginkorra izan den aldi berean (hala ere, zordunak eta erakunde hartzekodunak beste akordio bat lortu ahal izango dute).

Finantza-erakundearen onuradunak:a:

 • Atzerapen-eskaera.
 • Kalteberatasun-egoera egiaztatzen duten dokumentuak.

Finantza-erakundearen ebazpena: eskaera egiten denetik, gehienez ere 15 eguneko epean.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak.

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=d409ccf428431710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Behin atzerapena aplikatuta, hipoteka izoztu egiten da, hau da, ez da kuotarik ordaintzen eta ez da interesik sortzen neurriak indarrean dirauen bitartean. Ordainketa geroratzea baino ez da: maileguaren epea luzapenak irauten duen hilabeteetan luzatuko da (gutxienez 3 hilabete).

Eskaera egiteko epea

Irailaren 29an amaituko da luzamendua eskatzeko epea.

12 hilabeteko moratoria onartu da ekintza turistikoekin lotutako higiezinentzat.

Efektuen hasiera da

Zordunak hartzekodunari eskaera egiaztatua egiten dionetik.

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • ABEEE (Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea).
 • Ardurapean seme-alabak dituzten langileak.

COVID-19ren ondorioz, ABEE bidez, ezinbesteko- edo ekoizpen-arrazoiengatik lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu dieten langileak eta seme-alabak dituztenak ardurapean, SEPEk ardurapeko seme-alaben daturik izan ez arren.

Enpresak egiaztatuko du ABEEE-ren aplikazioa.

Hilerokoa.

Ofizioz erregularizatzen da langabezia-prestazioaren zenbatekoen igoera, ABEEE baten eraginpean dauden eta seme-alabak ardurapean dituzten langileentzat.

 • Lan-kontratuaren etenaldia edo aldi baterako murrizketa amaitu arte.
 • ABEEEaren gehieneko iraupena irailaren 30era luzatu da.
 • Langabezia-prestazioa zuzenean eskatzen du ABEEEa izapidetu duen enpresaburuak.
 • SEPEk ofizioz erregularizatuko du eskubidea duten eta ardurapeko seme-alaben daturik ez duten langabezia-prestazioen kopuruen igoera, eragindako pertsonek inolako erreklamaziorik egin behar izan gabe.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=reconocimiento-oficio-hijos-erte-sepe-covid19

Enpresak aurkezten ari diren ABEEE bidezko eskaera kolektiboen aitorpenean, hasiera batean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) ardurapeko seme-alaben inguruan bere sisteman zuen informazioa bakarrik hartu izan du kontuan. Prozedura bizkortzeko, prestazioak aitortuta dituztenean, ofizioz erregularizatuko dute langabezia-prestaziorako eskubidea duten eta ardurapeko seme-alaben daturik ez duten langabezia-prestazioen kopuru igoera.

Efektuen hasiera da

Apirilaren 12a.

Azken aldaketaren data
2020/09/09

Lan-eszedentziako eta lanaldi-murrizketako egoeran dauden hartzaileak (% 100eko lan-murrizketa berezia eszedentziaren parekoa da), 14 urtetik beherakoak zaindu eta zaindu behar dituztenak, mendekotasuna duten pertsonak, COVID-19 koronavirusak kutsatutako edo isolatutako pertsonak.

Onuradunak:

1. Lan-eszedentzian edo lanaldiaren murrizketan (% 33koa edo handiagoa, lanaldiaren murrizketa berezia barne; lanaldiaren murrizketa berezia % 100era iritsi ahal izango da) dauden langileak, jarraian zerrendatutako edozein pertsonari laguntzeko, arreta emateko eta zaintzeko betebeharrak zuzenean eta modu pertsonalean beren gain hartzeko:

 

a) 14 urtez beherako seme-alabak, edo % 33ko edo hortik gorako dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duten 18 urte artekoak.
b) Besteren mendeko pertsonak, edozein delarik ere aitortu zaien mendekotasun-maila.
c) COVID-19 koronabirusak erasan dien gaixoak (kutsatuak edo isolatuak).

 

2. Zehazki, honako langile hauek izan daitezke laguntzen onuradunak, betiere langile aktiboak badira 2020ko martxoaren 9an:

 

a) Langileen Estatutuaren aplikazio-eremuan dauden besteren konturako langileak, administrazio publikoetako sektore publikoko lan-kontratudunak izan ezik.
b) Kooperatiba-sozietateetako bazkide-langileak edo lan-bazkideak.

 

Baldintzak:

Kasu guztietan:

 

1. Lan-eszedentzia edo lanaldiaren murrizketa 2020ko martxoaren 9tik aurrera baliatu izan behar du. Halaber, lanaldiaren murrizketaren kausan, baliteke adierazitako datatik aurrera egokitzea edo aldatzea.

 

2. Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta egotea diruz lagundutako jarduketak iraun artean.

 

Horretaz gain, 2020ko martxoaren 9ren aurreko urtean etenik gabe erroldatuta egotea, edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, segidako 5 urtez aurreko 10 urteetan.

 

3. Diruz lagundutako jarduketaren ondorioz soldata murriztu izana.

 

4. Era berean:

 

A) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa langilearen semea edo alaba denean:

 

a) Haren zaintza edukitzea, diruz lagundutako jarduketak iraun bitartean.

b) Harekin bizitzea eta erroldatuta egotea, diruz lagundutako jarduketak iraun bitartean.

Dena dela, ez dago errolda berean egon beharrik ebazpen judizialez ezarritako zaintza partekatua dagoenean: zaintza esleitu zaion pertsonetako edozeinekin erroldatuta egon daiteke adingabea.

c) Hiru urtetik beherako seme-alaben kasuan, adingabeak haurtzaindegi batean matrikulatuta egon behar zuen 2020ko martxoaren 9an.

d) Seme-alabek 14 urtetik gora badituzte, eta % 33ko edo gehiagoko dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua badute, ikastetxe batean matrikulatuta egon beharko dute.

 

B) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa langilearen mendeko senide bat denean:

 

a) Langilearen eta haren mendeko pertsonaren artean 1. edo 2. mailako odolkidetasuna edo 1. mailako ahaidetasuna egon behar du, edo ezkontide izan nahiz izatezko bikote eratuta egon behar du.

b) Besteren mendeko senideari modu iraunkorrean itxi diote ingresatuta zegoen besteren mendeko adinekoentzako egoitza, edo, bestela, erabiltzen zuen gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroa, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-inklusioa sustatzeko egoitza.

 

C) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa Covid-19 koronabirusak erasandako senide gaixo bat denean (kutsatua edo isolatua), langilearen ezkontide edo izatezko bikotekide izan behar du, edo 1. mailako odolkidetasuna egon behar du langilearen eta gaixoaren artean.

 

 • a) Filiazio, adopzio, tutoretza, harrerako zaintzaren egiaztagiria, ebazpen judiziala edo adopzioa dagoenean, ahaidetasunarena, edo izatezko bikotea izatearena.

  b) Eskatzailearen errolda-agiri eguneratua, bertan agertzen direlarik etxebizitzan bizi diren pertsona guztien zerrenda –2020ko martxoaren 9ko familia-unitatearen osaera jakiteko–, eta eskatzailea udalerrian erroldatu zen eguna.

  c) Gizarte Segurantzako agiria, non egiaztatzen baitira eszedentzia-baja edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan izan diren aldaketak –batean zein bestean seme-alabak edo senideak zaintzeko–, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa– eta diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldia.

  Gizarte Segurantzako autonomoen araubide bereziko kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei eta lan-bazkideei ez zaie eszedentzia-baja eskatuko.

  Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu behar dute, non egiaztatzen den kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide direla, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan daudela, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa–, diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldiak, kotizazio-mota eta eszedentzia edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan gertatutako aldaketak.

  d) Sarrera fiskalen egiaztapena.

  e) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona besteren mendeko senide bat denean, mendekotasun-ziurtagiria.

  f) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa Covid-19ak koronabirusak erasandako gaixo bat denean (kutsatua edo isolatua), hori egiaztatzen duen ziurtagiri medikoa.

  g) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten baita bete egiten direla eskatutako baldintza orokorrak eta, hala badagokio, baita puntu hauek ere, hala badagokio:

  • Asistentzia, arreta eta zaintza hartu behar duen 3 urtetik beherako semea edo alaba haurtzaindegi batean matrikulatuta zegoela 2020ko martxoaren 9an.
  • Dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duen 14 urtetik gorako semea edo alaba ikastetxe batean matrikulatuta dagoela.
  • Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsonari modu iraunkorrean itxi zaiola ingresatuta zegoen besteren mendeko adinekoentzako egoitza, edo gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroa, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-inklusioa sustatzeko egoitza.
  • Egoiliarrei edo erabiltzaileei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko egoitza horiek itxita egon diren aldia.
  • Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa Covid-19 koronabirusak erasandako norbaiti (kutsatua edo isolatua) zuzenean lagundu, arreta eman eta hura zaintzeko izan dela.

1. Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da. Hain zuzen ere, kontuan hartuko dira honako irizpide hauek:

a) Seme-alabei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira hiru urtetik beherako adingabea zaintzeko eszedentzia hartu duten edo 12 urtetik beherako adingabea zaintzeko lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 17. artikuluan).

b) Besteren mendeko pertsonei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira besteren mendeko senideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 30. artikuluan).

c) Covid-19 koronabirusak erasandako gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira osasunez oso larri dau­den senideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 31. artikuluan).

2. Langileari dagokion laguntza ekonomikoa aurreko irizpideak aplikatuta ateratzen den zenbatekoa halako bi izango da.

3. Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, lanaldiaren % 100era iristen den murrizketa berezia lan-eszedentziako egoeraren modukotzat hartuko da.

1. Laguntzak aplikatuko zaizkie 2020ko martxoaren 9tik aurrera hartutako lan-eszedentziei eta -murrizketei, alarma-egoera amaitu artekoei, edo, bestela:

 

a) Hezkuntza-jardueraren etenaldia amaitu artekoei, ikastetxe bakoitzaren hezkuntza-jardueraren egutegia aintzat harturik.

b) Lagundu, artatu eta zaintzeko lanak egiten dituzten honako zentro hauek berriro irekitzen diren egunaren bezpera artekoei: haurtzaindegiak; besteren mendeko adinekoentzako egoitzak; gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroak; edo besteren mendeko pertsonentzako edo gizarte-inklusioa sustatzeko egoitzak.

 

2. Aplikatu zaizkie, halaber, martxoaren 9a baino lehenago hartutako lanaldi-murrizketei, baldin eta langileak data horretatik aurrera egokitu baditu seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei edo Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) zuzenean laguntzeko, arreta emateko eta haiek zaintzeko lana betetzeko.

 

3. Diruz lagundutako epeak etenaldiak izan ditzake.

entroak.

Laguntzak ez dira bateragarriak beste edozein administrazio publikok helburu eta epe bererako emandako laguntzekin edo ezar ditzakeen laguntzekin.

1. Modu elektronikoan nahiz ez-elektronikoan aurkeztu ahal dira laguntza-eskabideak.

 

2. Eskabideak, behar bezala bete ondoren, aurrez aurre aurkeztu ahal dira leku hauetan, eskabide normalizatua erabiliz:

 

a) Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean).

b) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako organoen aurrean.

 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2020/eusko-jaurlaritzak-etxeko-eta-laneko-eginkizunak-bateragarri-egiteko-laguntzak-onartu-ditu-berrogeialdi-egoerarako-sorturiko-ildo-berriak-sartu-dira-gobernu-bilera-2020-04-07/

Laguntzak konpentsatu egin nahi du seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei edo Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) laguntzeko, arreta emateko eta haiek zaintzeko lana betetzeko lantokia edo lanpostua erabat edo partez utzi behar izan duten langileen soldata-murrizketak dakarren diru-sarreren galera.

Eskaera egiteko epea

Eskaera egiteko epea urtebete izango da, alarma-egoera amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. 2020ko ekainaren 20tik 2021eko ekainaren 20ra arte, biak barne.

Efektuen hasiera da

Lan-eszedentziaren edo lanaldiaren murrizketaren hasiera-data, beti ere, aintzat hartuta, 2020ko martxoaren 9tik (egun hori barne) edozein egunetan hasi behar izan duela.

 

Martxoaren 9a baino lehenago hartutako lanaldi-murrizketei, baldin eta langileak data horretatik aurrera egokitu edo aldatu baditu, diruz lagundutako epearen hasiera izango da lanaldi-murrizketa egokitu edo aldatu den eguna.

Azken aldaketaren data
2020/04/30

Urtebetetik beherako adingabeak ardurapean dituzten eszedentzian dauden langileak.

Urtebetetik beherako adingabeak ardurapean dituzten eszedentzian dauden langileak.
Baldintzak:
Ezabatu egiten da familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 4.4 artikuluko eskakizuna, hau da, beste gurasoak – Eskatu ez duenak –, halakorik izanez gero, alta emanda egotea eta bere kontratuari dagokion lanaldi osoa egitea. Eskatzailea ez den gurasoarekiko eszedentzia eta lan-jarduerara sartzea, osasun-krisiak eragindako lan-doikuntzen ondorioz aldatzen dena.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan (II. kapituluko 1. atala) eta Enpleguko eta Gizarte politiketako sailburuaren 2020ko apirilaren 7ko Aginduan (COVID -19ren eragin ekonomikoari erantzuteko familiei laguntzeko berariazko neurriak arautzen dituena) ezarritakoaren arabera.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretua (7. artikulua).

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II. kapituluko 1. ataleko laguntzak ezartzen duenez (9. artikulutik 13. artikulura).

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2019/lan-eszedentzian-dauden-langileentzako-laguntzak-jaiotzagatiko-edo-urtebete-baino-gutxiagoko-adingabearen-zaintzagatiko-gurasoen-kotizaziopeko-prestazioen-aldiak-berdintzeko/web01-tramite/eu/
Eskaera egiteko epea

Etengabea.

Efektuen hasiera da

Atzeraeragina: COVID-19k eragindako osasun-krisiaren ondorioz sortutako lan-baldintzen aldaketei aplikatzekoa.

Azken aldaketaren data
2020/04/15

 • Zaintza lanak egiten dituzten pertsonak.
 • ERTE.
 • Lanaldiaren murrizketa osoa/partziala duten langileak.
 • Langabetuak.
 • Autonomoak.
 • Besteren konturako langileak edo autonomoak, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko sorospena jasotzen dutenak 2020ko martxoaren 14an, eta kontratua eten edo lanaldia murriztu zaienak.
 • ABEEE-adingabearen zaintzak eragiten ez dion lanaldiaren zatiari dagokionean.

Egiaztapena empresaren partetik.

Ordura arte jasotako zenbatekoa.

Hilerokoa.

 • Kontratuen eteteagatik edo aldi baterako lanaldiaren murrizketagatik enpresariak izapidetutako ERTE-ak, adingabearen zaintzagatik salbuesten den lanaldiaren zatiari ez dio eragingo.
 • Ez da kotizatzeko beharrik egongo, aldia kotizatutzat joko da ondorio guztietarako.

Jarduera uzteagatiko prestazioa 2020ko irailaren 30era arte luzatu da.

Langabezia prestazioarekin bateragarria.

Eskabidea aurkezterako garaian, enpresak, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko subsidioaren titularra izateagatik lanaldia murriztua duten pertsonen zerrenda adieraziko du, bai eta ERTE-ak eragindako lanaldiaren zatia.

Gizarte Segurantza.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa (GSIN): 901166565, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 20:00etara.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208

2020ko martxoaren 14an minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko subsidioa jasotzen ari ziren besteren konturako langileek eta autonomoek laguntza hori jasotzen jarraituko dute alarma egoerak iraun bitartean.

Eskaera egiteko epea
 • Jarduera uzteagatiko prestazioa 2020ko irailaren 30era arte luzatu da.
 • Ebazpena eskaera egin eta bost eguneko epean emango da.
Efektuen hasiera da

Lanaldiaren etete edo murrizketa datatik, betiere 2020ko martxoak 14aren ondoren.

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Langabetuak (Aldizkako langile finkoak)

Onuradunak: aldizkako langile finkoak edota data jakin batzuetan errepikatzen diren lan jardunaldiak dituztenak, baldin eta ohiko lan-denboraldian beren jarduera eteten bada, edota, behar adina okupazio-aldi kotizatu izanik, ez dute legezko langabezia-egoeraren baldintza betetzen, edo ezin dute langabezia-prestazioa eskuratu, prestazio hori jasotzeko behar den kotizazio-aldia ez dutelako.

Baldintzak:

 • COVID-19ren krisia gertatu ez balitz lan-jarduerarako izango zatekeen aldia zehazteko, aurreko urte naturalean benetan lan egindako denbora hartuko da kontuan, lan-kontratu berean oinarrituta. Lehen urtea bada, enpresan parekagarriak diren beste langile batzuen jarduera-aldiak hartuko dira kontuan.
 • Gainera, eskubidea aitortzen zaie legezko langabezia-egoeraren baldintza betetzen ez duten pertsonei, edo langabezia-prestazioa jaso ezin dutenei, prestazio hori jasotzeko behar den kotizazio-aldia ez dutelako.

Lanera ez itzultzea aparteko arrazoiengatik izan dela egiaztatzen duen enpresa ziurtagiria.

Garatzeke.

Nolanahi ere, gehieneko mugak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 270.3 artikuluan ezarritakoak izango dira:

 • 941 euro ( OAEAPren % 175 ) edo,
 • 1.075 euro ardurapeko seme-alabak izatearen kasuan (OAEAPren % 200).

Hilerokoa.

Langabeziagatiko kontribuzio-prestazioaren araudiari jarraituz, gehienez ere 90 eguneko mugarekin, berriro langabezia-egoeran daudenean.

Alarma egoera gertatu izan ez balitz lan-jardueraren aldia zehazteko, lan kontratuan adierazitakoaren arabera, aurreko urte naturalean langileak benetan lan egindako aldiari erreparatuko zaio. Lehendabiziko urtea izanez gero, konparagarriak diren enpresako beste langile batzuen jarduera aldiak hartuko dira kontuan. Kontsumitutako eskubide berari aplikatuko zaio neurri hori, eta erakunde kudeatzaileak ofizioz aitortuko du, interesdunak hura berriz abiaraztea eskatzen duenean.

 

 • Ezinbestean ezarritako aldi baterako lan-erregulazioek, dela erabatekoa (jarduera berriz hasi gabe), dela partziala (jardueraren zati bat berreskuratzea), irailaren 30era arte izango dute aplikazio-muga, eta osasun-egoeraren arabera luzatu ahal izango da.
 • Kasu honetarako, langabezia-prestaziorako aparteko neurrien indarraldia abenduaren 31ra arte luzatuko da. Epe horretan, berriro jaso ahal izango dute, 90 eguneko gehieneko mugarekin, legezko langabezia-egoeran daudenean (eskubidea berrezartzea).

Prestazioen onuradun diren langileek egiaztatzen badute, COVID-19ren inpaktuaren ondorioz, ezin izan direla beren jarduerara itzuli aurreikusitako datan, ez dute etengo jasotzen ari ziren prestaziorako edo subsidiorako eskubidea.

COVID-19ren ondorioz lanera itzultzea ezinezkoa dela adierazten duen enpresa ziurtagiri bat eskatu enpresa berari eta SEPEra bidali. Langabezia eskariaren prozedura jarraitu:

Egiaztagiri elektronikoak izanez gero (NAN, ziurtagiri digitala edo gakoak):

 • Prestazio kontributiboaren aitortzarako: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=prestRec0200
 • Eskabidea aurkezteko: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01

Egiaztagiri elektronikoak eduki ezean:

 • Aurretiazko inprimakia (ERTEren kasuan ez bidali, aurretiazko hitzordua eskatu edo SEPEren beste kanal batetik eskatu): https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
 • Aurretiko hitzordua eskatu: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19/situacion-fijos-discontinuos.html

Aldizkako langile finko gisa kontratua indarrean zuten pertsonei langabeziagatiko prestazioak berrezartzera bideratutako neurria da, COVID-19ren ondorioz euren jarduera etetera behartuak izan direnak eta ondorioz euren langabezia prestazioak jaso dituztenak, alegia. Hau da, Salbuespen egoera gertatu ezean, langile hauek jarduera aldian egongo lirateke. Beraz, neurri honekin, berriro langabezia egoeran aurkitzen direnean, egoera normalean egokituko litzaizkieken langabeziagatiko prestazioak jaso ahal izango dituzte, 90 eguneko gehieneko mugarekin.

Era berean, 15/2020 Errege Lege Dekretuak indartu egiten du aldizkako langile finkoen babesa, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuan araututako estaldura zabalduz: Covid-19aren ondorioz aurreikusitako datetan beren jarduerara itzuli ezin izan diren langileei eta kotizazio-aldia nahikoa izan erren, legezko langabezia-egoeraren baldintza betetzen ez dutenei, edo prestazioa jasotzeko behar den kotizazio-aldia ez dutenei ere.

Efektuen hasiera da

Kontratuaren amaiera datatik, betiere 2020ko martxoak 14aren ondoren.

Aurreikusitako kobratze data

Araudia garatzeko zain.

Azken aldaketaren data
2020/09/10

Enplegua etenda edo lanaldia murriztuta duten langileak, ERTE bidez.

Onuradunak:COVID-19ren ondorioz, ABEEE bidez, ezinbesteko arrazoiengatik edo produkzio-arrazoiengatik lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu zaien langileak.

Baldintzak:

 • Lan- edo baltzuarekiko-harremana 2020ko martxoaren 18a baino lehen hasi izana.
 • Prestazioa eskura dezakete, nahiz eta gutxieneko kotizazio-aldia ez izan, langabezia-prestazioa edo -sorospena jasotzeko aurreko eskubidea etenda izan edo langabezia-prestazio aurrekaririk jaso ez izan.

Enpresaren ziurtagiria.

Erregelamendu bidez garatzeko zain.
Nolanahi ere, gehieneko mugak Gizarte Segurantzaren Lege Orokoraren 270.3 artikuluan ezarritakoak izango dira aurrerantzean ere, hau da:

 • 941 euro (IPREMaren %175) o
 • 1.075 euro ardurapeko seme-alaben kasuan(IPREMaren %200).

Hilean behin.

Langabeziagatiko kontribuzio-prestazioaren araudiari jarraituz, honako berezitasun hauekin:
a) Prestazioaren oinarri arautzailea kalkulatzeko, kotizatutako azken 180 egunetako oinarrien batez bestekoa hartuko da kontuan, edo, halakorik ezean, legezko langabezia-egoeraren aurreko denbora-tarte txikiagokoa.
b) Prestazioaren iraupena lan-kontratua eteteko edo lanaldia aldi baterako murrizteko epea amaitu arte luzatuko da.

 •  Ezinbestean ezarritako aldi baterako lan-erregulazioek, dela erabatekoa (jarduera berriz hasi gabe), dela partziala (jardueraren zati bat berreskuratzea), irailaren 30era arte izango dute aplikazio-muga, eta osasun-egoeraren arabera luzatu ahal izango da.
 • Langabezia-prestaziorako ezohiko neurriak (prestazioa kobratzeko aukera, kotizatutako gutxieneko aldia izan ez arren, eta langabezia-prestazioa langabeziagatik ez zenbatzea) ekainaren 30era arte ere aplikatuko dira, aldizkako finkoen langabezia berezia izan ezik, horrek irailaren 31ra arte luzatuko baitu indarraldia.

Langabezia-prestazioa zuzenean eskatzen du ERTEa izapidetu duen enpresaburuak (9/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 27koa, lan-arloan COVID-19ren ondorioak arintzeko neurri osagarriak hartzen dituena. 3. artikulua).

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

ERTE baten eraginpean dauden langile guztien babesa, prestazioa eskuratzeko baldintza arruntak betetzen ez dituztenak barne.

Eskaera egiteko epea

Kontratuaren eteteak eta lanaldi-murrizketak, Covid19k sortutako egoeraren ondoriozko ezinbesteko kasuetan oinarritutakoak, 24/2020 Errege Lege Dekretutik aurrera, espedientea ekainaren 27a baino lehen eskatu bazen aplikatu ahalko da eta, gehienez ere, 2020ko irailaren 30rarte. Lan-agintaritzaren ebazpena eskaera egin eta bost eguneko epean emango da.

Efektuen hasiera da

Hurrengo egunetik aurrera:

 • Halabeharrez utzi zion lan egiteari (lan-agintaritzak egiaztatuta) edo,
 • Enpresaburuak kontratua eteteko edo lanaldia murrizteko erabakia hartu zuen, baldin eta neurria ekonomia-, teknika-, antolamendu- edo ekoizpen-arrazoiengatik hartzen bada.
Azken aldaketaren data
2020/09/10

Autonomoak.

Onuradunak: Covid19aren ondorioz zaurgarritasun-egoeran dauden autonomoak eta egoitza Espainian dutenak.

 

Baldintzak:

 • 2019ko abenduaren 31n berankortasun-egoeran ez daudenak (CIRBEn) eta,
 • 2020ko martxoaren 17an konkurtso-prozedura bati lotuta ez egotea eta,
 • Maileguak eta eragiketak 2020ko martxoaren 18tik aurrera formalizatu edo berritu badira.

Onuradunek finantza-erakundeei:

 • Erantzukizunpeko adierazpena, eta
 • Finantzaketaren betekizunei, baldintzei, muga nagusiei eta helburuari buruzko informazio eta dokumentazio garrantzitsua.

Abalatu daitekeen maileguaren gehieneko zenbatekoa: 1,5 milioi euro (ikus araudia).

Mailegu-eragiketa batean edo gehiagotan.

Aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

Onuradunak finantza-erakundeekin (abalen lerroetarako kontratuak KOIrekin izenpetzen dituztenak).

Finantza erakundeak.

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

Abalen linearen helburua da enpresei eta autonomoei laguntzea, jarduerari eta enpleguari eusteko behar den finantzaketa bermatuz, eta atzeraeragina du martxoaren 18tik. 8/2020 Errege Lege Dekretuarekin abal-lerro bat onartu zen, eta 25/2020 Errege Lege Dekretutik aurrera beste bat. Azken abal-lerro horrek inbertsio berriak egiteko maileguak bermatuko ditu, baita horiekin eta ekoizpen-prozesua hobetzearekin lotutako gastuak ere. Soldatak, fakturak edo finantza- edo zerga-betebeharrak ordaintzetik eratorritako finantzaketa-beharrak ere estali ahal izango ditu, besteak beste.
 

Eskaera egiteko epea

2020ko martxoaren 18tik irailaren 30era. Abalen lerro berrirako, enpresa eta autonomo interesdunek 2020ko abenduaren 1era arte eskatu ahal izango dute beren eragiketetarako bermea.

Efektuen hasiera da

2020ko martxoak 18a. 25/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako abal-lerro berrian, finantza-erakundeek 2020ko uztailaren 30etik aurrera eta abenduak 1erarte formalizatutako eragiketak sartu ahal izango dira.

Azken aldaketaren data
2020/09/10

Norberaren konturako langileak (Autonomoak)

Norberaren konturako langileak:

 • Jarduera ekonomikoa eten behar izan dutenak.
 • Aurreko hileko fakturazioa gutxienez %75 murriztu bada, aurreko seihilerokoaren bataz bestekoarekin alderatuta.

Baldintzak:

 • 2020ko martxoaren 14an alta emanda egotea Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian.
 • Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotak egunean izatea. Baldintza hau betetzen ez bada, kudeaketa-organoak baimena emango dio langile autonomari zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epean sartzeko.
 • Prestazioa jasotzeko eskubidea izateko ez da beharrezkoa izango dagokion Gizarte Segurantzako Araubidean baja izapidetzea.
 • Ezinbesteko kausagatik jarduera etetea: Zinpeko adierazpena ezinbesteko kausa gertatutako datarekin.
 • Fakturazioaren murrizketaren egiaztpena: justifikaziorako kontabilitate-informazioa: jaulkitako eta jasotako fakturen erregistro-liburuaren kopia; sarreren eta gastuen eguneroko liburuaren kopia; salmenta eta sarreren erregistro-liburuaren kopia; edo erosketen eta gastuen liburuaren kopia (erregistro-liburua eramatera behartuta ez dauden autonomoak; gutxienez % 75eko murrizketa egiaztatu beharko dute zuzenbidean onartutako bitarteko baten bidez).
 • Eskaera orok zinpeko adierazpen bat izan behar du atxikita, eskatzen diren baldintza guztiak betetzen direla jasotzen delarik.

 

Oinarri arautzailearen % 70.
Kotizazioaren salbuespenari dagokionez, 2020ko uztailaren 1etik aurrera, % 100ekoa izango da uztailean, % 50ekoa abuztuan eta % 25ekoa irailean.

Hilerokoa.

 • Oinarri arautzailearen % 70.
 • Gutxieneko kotizazio-aldia egiaztatzen ez den kasuetan: Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziko gutxieneko kotizazio-oinarriaren% 70.

2020ko irailaren 30 arte jaso ahal izango da. 

11/2020 Errege Lege Dekretuak autonomoentzako jarduera eteteagatiko ezohiko prestazioaren eta Gizarte Segurantzaren beste edozein prestazioren arteko bateraezintasuna ezarri zuen. Dena den, 13/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez aldaketak jasan ditu puntu horrek. Horien ondorioz, prestazioa bateragarria da pertsona horrek jasotzen zuen Gizarte Segurantzako beste edozein prestaziorekin, egiten duen jarduera edozein delarik ere. Salbuespen bakarra, itsas-flota geldiarazteagatiko laguntzak jasotzea izango da, Itsasoko Langileen Araubide Berezian dauden autonomoen kasurako.

Oro har, langilea atxikita dagoen mutualitateak (Gizarte Segurantzarekin elkarlanean ari dena) kudeatuko du prestazioa.

Itsasoko Langileen Erregimen Berezian alta emanda dauden autonomoen kasuan, Itsasoko Gizarte Institutuari dagokio prestazioaren kudeaketa.

Gaur egun, mutuek eta Itsasoko Gizarte Institutuak (eta SEPEk) formularioak prestatu dituzte beren web-orrietan, eskabidea deskargatu eta kudeaketa telematikoki egiteko beharrezko dokumentazioa eransteko.

Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutualitatea; Itsasoko Gizarte Institutua.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/64f2316b-c235-4dd9-a2cd-ac44c96b46a9#172703AUT

Prestazioa jasotako denbora kotizatukotzat hartuko da, ez da kotizatzeko betebeharrik egongo eta ez ditu murriztuko onuradunak etorkizunean eskubidea izan dezakeen jarduera uzteagatiko prestazio-aldiak. 24/2020 Errege Lege Dekretuaren arabera, ekainaren 30ean jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzen zuten eta jasotzeari uzten zioten langile autonomoek kotizazioaren % 100eko salbuespena izango dute uztailean, % 50ekoa abuztuan eta % 25ekoa 2020ko irailean.

Efektuen hasiera da

2020ko martxoaren 14aren ondorengo egitateak.

Aurreikusitako kobratze data

30 egun baliodun (Mutualitateek atzerapenak jasan ditzakete).

Azken aldaketaren data
2020/07/03

Herritar guztiak.

Elektrizitaterako bono-soziala jasotzen duten pertsonak eta hau Covid19aren osasun-larrialdiaren baitan amaitzen zaienak. Zehazki, 2020ko Irailaren 30era arte amaitzen diren bono guztien luzapen automatikoa.

Deskontua.

Hilerokoa.

Behin esleituta, elektrizitaterako bono sozialak bi urteko indarraldia du. Helburua, berritu beharra duten horiek neurri honen baitako deskontu eta onurak jasotzeari ez uztea da.

2020ko Irailak 30 arte.

Automatikoa, ez da eskaerarik egin behar.

Erreferentziazko enpresa merkaturatzailea.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/#ancla4
Efektuen hasiera da

Martxoak 18 (8/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jartzea).

Azken aldaketaren data
2020/08/09

Herritar guztiak.

Lehen etxebizitzatzat hartzen den edozein etxebizitza.

Hornitzailea ohiko etxebizitzan hornitzen dela egiaztatzeko, kontsumitzaileak edozein agiri-baliabide erabili ahal izango du egoera hori modu sinesgarrian egiaztatzeko.

2020ko irailaren 30a bitartean argindarra, ura eta gasa hornitzen dituzten enpresek ezingo diote zerbitzua eten herritar bakar bati ere bere ohiko etxebizitzan. Ezin izango da etenaldirik egin, kontsumitzaileek sinatutako hornidura- edo sarbide-kontratuetan aukera hori jasota badago ere. Alarma-egoeraren iraupena ez da kontuan hartuko ez ordaintzeagatiko ordainketa-epeen eta hornidura-eteteen ondorioetarako.

2020ko irailaren 30 arte luzatua

 • Hornidura, pertsonen eta instalazioen segurtasun-arrazoiengatik bakarrik eten daiteke.
 • Gas naturalaren hornidura-puntuak: ikuskapena egiteko epea alarma-egoera hasi aurretik amaitu bada eta ikuskapen hori egin ez bada bakarrik eten daiteke.
 • Ikuskapenak bigarren mailako anomaliaren bat detektatu izan balu eta hori ebazteko epea alarma-estatuaren hasieran amaituko balitz, konpondu gabe.

Dagokion hornitzaileari eskatu behar zaio.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa.

ciudadano@idae.es

Telefonoa: 913146673, jendaurreko ordutegia 9etatik 14etara izango da, astelehenetik ostiralera.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/

Salbuespenez, irailaren 30 arte, ezin izango da energia elektrikoaren, petroliotik eratorritako produktuen, manufakturatutako gasen eta petroliotik, gas naturaletik eta uretik likidotutako gasen hornidura eten lehen etxebizitzatzat hartzen den ezein etxebizitzatan. Ezin izango da etenaldirik egin, kontsumitzaileek sinatutako hornidura- edo sarbide-kontratuetan aukera hori jasota badago ere.

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 2tik irailaren 30era eskatu ahal izango da.

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak eta 11/2020 Errege Lege-Dekretua indarrean jarritako egunean (apirilaren 2a), indarrean zeuden hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditu guztietatik eratorritako kontratu-betebeharrak aldi baterako etetea aplikatzen zaien pertsonak. Beti ere, hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditua zaurgarritasun ekonomiko egoeran dagoen pertsona fisiko batek kontratatzen badu.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, "zaurgarritasun egoeran" dagoen zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa izatea (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Aldizkako ordainketa bati (alokairu-errenta bat edota hipotekaz bestelako finantzaketa mota bat) edo mailegu bakar bati aurre eginez gero, zenbateko horien batura eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea, nahiz eta pertsona hipoteka-atzerapenaren onuraduna izan.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa modu nabarmenean aldatu izana etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez,nahiz eta pertsona hipoteka-atzerapenaren onuraduna izan. Hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kredituen karga osoak (18.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina, gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria (Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emana).

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera;eta haren luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du ekarpenak egiteko.

Hilean behin (hiru hilabetez luzatu ahal izango da).

Hipotekazkoak ez diren kreditu eta maileguetarako atzerapena. Atzerapena aplikatzen ez bada eska daitezkeen zenbatekoak ez dira mugaeguneratutzat joko.

Hiru hilabete luzagarriak.

Finantza-erakundeari eskaera bat aurkeztea.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=d409ccf428431710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Hipotekazkoa ez den mailegu bat edo hipotekazkoa ez den kreditu bat ordaintzen ari bazara eta beharrezko baldintzak betetzen badituzu, kuota hiru hilabetez atzeratzeko aukera ematen duen luzamendura mugatu ahal izango zara, nahiz eta epe hori luzatu ahal izango den. Hau da, atzerapenak irauten duen bitartean, ez zaizu kuota hori kobratuko.

Eskaera egiteko epea

2020ko irailaren 29 arte

Efektuen hasiera da

Zordunak hartzekodunari eskaera egiaztatua egiten dionetik.

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • Errentariak (jabe txikiak).
 • Langabezia.
 • ERTEa.
 • Lanaldi-murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • COVID-19ren ondorioz zaurgarritasun-ekonomiko eta sozialean dauden pertsonak eta errentatzailea jabe txiki bat denean.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Zaintza lanengatik lanaldia murriztea.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Luzamendua eskatu aurreko hilabetean, Familia-Unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar soila.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin.

Eskaera: errentariak errentatzaileari eskatuko dio idatziz errentaren atzerapena.

Ebazpena: jabeak maizterrari jakinaraziko dizkio baldintzak, gehienez ere 7 laneguneko epean. Kasu horretan, jabeak esan dezake onartzen duen ala ez. Jabeak ez badu akordiorik onartzen, maizterrak estatuak abalatutako mikrokredituak eskuratu ahal izango ditu.

Errentatzailea/errentaria.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
Eskaera egiteko epea

Irailak 30rarte. 

Efektuen hasiera da

Atzerapena: errentaren hurrengo hilerokotik aurrera, apirilaren 2tik aurrera (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jarri ondoren).

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • Errentariak.
 • Langabetuak.
 • ERTE.
 • Lanaldi murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • Ohiko etxebizitzaren alokairu-kontratuak dituztenak, apirilaren 2tik Alarma-Egoera amaitu eta bi hilabete igaro arte amaitzen direnak.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Zaintza lanengatik lanaldia murriztea.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Luzamendua eskatu aurreko hilabetean, Familia-Unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

6 hilabete gehienez

Gehienez 6 hilabetez. Luzapen hori 2020ko apirilaren 2tik irailaren 30era bitartean amaitzen diren alokairu-kontratu guztiei aplikatuko zaie.

 

Errentariak errentatzaileari aldez aurretik egindako eskaera; errentatzaileak onartu beharko du eskaera hori (non eta ez diren bestelako baldintzak edo baldintzak ezartzen, alderdien arteko adostasunez).

Errentaria/errentatzailea.

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 2tik (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jartzea) 2020ko irailaren 30era arte.

Azken aldaketaren data
2020/09/09

Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzen ari ziren langile autonomoak eta autonomoak, jarduerari berriro ekiten diotenak

Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzen ari ziren langile autonomoak eta autonomoak, jarduerari berriro ekiten diotenak.

Ez da beharrezkoa salbuespena eskatzea, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ofizioz egingo baitu jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzeari uzten dioten, dagokion araubidean alta emanda jarraitzen duten eta jarduera uzteagatiko prestazioa eskatzen ez duten autonomo guztiei dagokienez.

Uztailean, jarduera uzteagatiko aparteko prestazioaren onuradunek ez dute Gizarte Segurantzako kuotarik ordainduko, salbuespena % 100ekoa izango baita. Abuztuan, erdia ordainduko da; izan ere, salbuestea kuotaren % 50era iritsiko da, eta iraileko kuotan ohiko kuotan baino % 25 gutxiago ordainduko dute.

Uztailean, jarduera uzteagatiko aparteko prestazioaren onuradunek ez dute Gizarte Segurantzako kuotarik ordainduko, salbuespena % 100ekoa izango baita. Abuztuan, erdia ordainduko da; izan ere, salbuestea kuotaren % 50era iritsiko da, eta iraileko kuotan ohiko kuotan baino % 25 gutxiago ordainduko dute.

 • RED sistema: ez da beharrezkoa eskaera-dokumentu bat aurkeztea; nahikoa da geroratzea edo luzamendua zer alditan eskatzen den jakinaraztea. Red sistemarik ez badago, SEDESS da bidea.
 • Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzaren egoitza elektronikoa (SEDESS): kasu honetan, eskaera-dokumentuak egoitza elektronikoan aurkeztu behar dira.
 • Profesional edo hirugarren baten (graduatuak, kudeatzaileak, abokatuak eta RED sistemako gainerako baimenduak) bidez jarduten duen autonomoak RED sistemaren bitartez izapidetu ahal izango du.

Oharra:luzamenduen kasuan, maiatzean onartuko den aginduarekin, ziurrenik, zerbitzu berri bat ezarriko da, eta bertan adierazitako bestelako bitartekoen bidez aurkezten diren eskaerek ez dute eraginik izango.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa: 901502050, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 18:30era.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658

Uztailaren 1etik aurrera, jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzen zuten autonomoek automatikoki jasoko dute Gizarte Segurantzako kuotetatik libratzearen onura, uztailean, abuztuan eta irailean.

Azken aldaketaren data
2020/07/04

 • Errentariak
 • Langabetuak.
 • ERTE.
 • Lanaldiaren murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Dekretu Legeko 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • Zaurgarritasun ekonomiko edota sozial egoeran dauden eta beste bizitoki bat aurkitzeko ezintasuna duten pertsonak.
 • Aldi berean, errentatzaileek ere zaurgarritasun ekonomiko edota sozial egoeran daudela egiaztatzen badute epaitegietan, gizarte-zerbitzuei jakinarazi beharko zaie dagozkion neurriak har ditzaten.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia,
 • ERTE,
 • Zainketa lanengatik lanaldia murriztea,
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

a) Langabezia-egoeraren legezko ziurtagiria, bertan hilean jasotako zenbatekoa agertu beharko da.

b) Jarduera etetearen ziurtagiria, norberaren konturako langileen kasuan.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsona kopurua (familia-liburua, errolda-agiria,...).

d) Desgaitasuna, menpekotasuna edo lan jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren oharra.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

 

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Gehienez 6 hilabete.

 • Apirilak 2tik hasita, (11/2020 EDL indarrean sartu zenetik), gehienez 6 hilabete edo,
 • Epaitegiaren dekretuan agertzen den egunera arte (Gizarte Zerbitzuen txostena kontuan hartuta).

Ezarritako epea igarotakoan: 10 egunen zenbaketari berrekin edo bistarako data adieraziko da.

Zaurgarritasun ekonomiko egoeraren egiaztapena errentariaren partetik epaitegietan.

Erreferentziazko Justizia Administrazioa eta Gizarte Zerbitzu ak

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
Eskaera egiteko epea

Araudia ikusi

Efektuen hasiera da

Zaurgarritasun ekonomiko edota sozial egoera sortu zen egunera arteko atzeraeragina.

 

 

Azken aldaketaren data
2020/04/26

 • Errentariak.
 • Langabetuak.
 • ERTE.
 • Jarduera ekonomikoa utzi duten autonomoak.
 • Lanaldiaren murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

Osasun krisiaren ondorioz "zaurgarritasun egoeran" dauden errentariak eta indarrean dagoen alokairu-kontratua dutenak.

Baldintzak:

Errentaria zaurgarritasun-egoeran dagoela joko da, betiere honako baldintza hauek betetzen baditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia,
 • ERTE,
 • Zainketa lanengatik lanaldia murriztea,
 • Jarduera ekonomikoa utzi duten autonomoak,
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Laguntza eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen: 2.689 euro (muga: IPREM 5 aldiz).

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

e) Ez da derrigorra izango laguntza eskatzeko, zerga edo Gizarte Segurantzarekiko betebeharrekin egunean egotea, ez eta beste diru-laguntza batzuk itzultzeko betebeharrekiko ere.

f) Alokairu-kontratu beraren titularrak bat baino gehiago badira, nahitaezkoa da guztiek mailegu-kontratu bakarra formalizatzea mailegu-hartzaile gisa, eta guztiek modu indibidualean erantzungo dute.

 

Dokumentu hauekin batera, maileguaren eskaera-eredua aurkeztu beharko da (MA/378/2020 Aginduaren I. eranskina). 

a) Langabezia-egoeraren legezko ziurtagiria, bertan hilean jasotako zenbatekoa agertu beharko.

b) Jarduera etetearen ziurtagiria, norberaren konturako langileen kasuan.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsona kopurua (familia-liburua, errolda-agiria,...).

e) Ondasunen titulartasuna: katastroko ziurtagiria edo familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren oharra.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, eskabide-ereduaren barnean.

Eskatzaileak ezin badu aurreko dokumenturen bat aurkeztu, nahikoa izango da erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztea, zergatik ezin diren aurkeztu berariaz justifikatuta. Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitu ondoren, hiru hilabeteko epea izango du kreditu-erakundeari aurkezteko.

 • Maileguaren zenbatekoa sei hilekoren zenbatekoaren %100eraino irits daiteke.
 • 5.400 euro gehienez (hilabetean gehienez 900 euro izateari egiten dio erreferentzia).

Hilerokoa (gehienez 6 hilabetez). Hala ere, beste aldizkakotasun bat adostu daiteke.
Mikrokredituak itzultzeko, errentariak sei urteko epea izango du eta "salbuespen gisa" beste lau urtez luza daiteke. Luzapen horretarako, beharrezkoa da egiaztatu ahal izatea zaurgarritasun-egoerak bere horretan jarraitzen duela.

 • Eskatzaileak ez du gastu eta interesik izango.
 • Errentariak baldintzak faltsutzen, ezkutatzen edo oker betetzen baditu, edo etekin bidegabea ateratzen badu, diru-laguntza itzuli beharko da gastu eta interesekin.
 • Banketxeak eta errentariak mailegua sinatzen dutenetik 6 hilabetez (atzeraeraginez eska daiteke, apirilaren 1etik aurrera). 6 hilabeteek ezin dute gainditu errentamendu-kontratuaren edo haren luzapenen indarraldia.
 • Aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

Bateragarriak izango dira 2018-2021eko Estatuko Etxebizitza Planean araututako alokairu-laguntzekin.

Errentariak, finantza-erakundeen bitartez. Kreditu-erakundeak zuzenean ordain diezaioke maileguaren eskatzaileari edo etxebizitzaren entitate errentatzaileari, lehenago maileguaren titularrari jakinarazita.

Finantza-erakundeak

https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico

Abal-lerroaren gehieneko zenbatekoa finkatzen da, 1.200 milioi euroraino.

Eskaera egiteko epea
 • Errentariek 2020ko irailaren 30a baino lehen eskatu behar dituzte maileguak, eta
 • Mailegu-kontratuak 2020ko urriaren 31 baino lehen formalizatu behar dira.
Efektuen hasiera da

Laguntzak apirilaren 1era arteko atzeraeraginez eska daitezke.

Azken aldaketaren data
2020/05/15

Autonomoak.

Onuradunak:

 • Norberaren konturako langileak edo autonomoak, baldin eta haien jarduerak etenda geratu badira Alarma-Egoeraren adierazpenaren ondorioz.
 • Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan araututako aparteko prestazioaren titular diren pertsonak.

Baldintzak (martxoaren 14an):

a) EAEn erroldatuta egotea eta egoitza eraginkorra eta etengabea izatea.

b) Enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn egotea, eta lantokia ere EAEn kokatzea.

c) Negozio-lokal baten errentari izatea.

d) Esklusiboki jardutea etenda geratu den jardueran.

a), b) eta d) letretako betekizunak eta EJZn eta Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian alta emanda egotea, alarma-egoerak irauten duen bitartean bete beharko dira, bai eta, gutxienez, egoera hori amaitu ondoko lau hilabeteetan ere.

e) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izatea.

f) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

g) Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen penalik edo administratiborik ez izatea.

h) Lanbideri hurrengokoa komunikatu beharko zaio ere: helburu bererako laguntzaren bat lortzea, egoeraren edozein aldaketa eta izaera bereko laguntzak itzultzeko edo zehatzeko prozesuak oraindik izapidetzen ari badira.

Eskabide-ereduarekin batera (ebazpenaren eranskinean dago):

 • Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa emateko ebazpena.
 • Negozio-lokalaren alokairu-kontratua.
 • Ondasun-erkidegoa edo sozietate zibila eratu izanaren egiaztagiria, hala badagokio.

Gehienez 3.000 euro onuradun bakoitzeko.
Lerro horrek diruz lagunduko ditu Gizarte Segurantzako kotizazio-gastuak eta alokairu-errentak.

Ordainketa bakarra.

16.000.000 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

Kontzeptu eta helburu bererako beste laguntza bat jasotzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek emandakoa.

a) Eskabide-eredu ofiziala (ebazpenaren eranskinean dago) egoitza elektronikoaren bidez aurkeztea:

b) Eskatzaileak ez badu beharrezko bitarteko elektronikorik, eskabidea aurkeztu ahal izango du:

 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzu zentraletan edo edozein enplegu-bulegotan.
 • Alarma-egoera dela eta hartutako neurriengatik ezinezkoa bada, Lanbidek bere webgunean emango du jarraitu beharreko prozeduraren berri.

Eskabideak aurkezteko hurrenkeraren arabera jasotzen dira, eta hurrenkera berean onartuko dira deialdiaren baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiak.

Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izateko, eskatzaileak Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoko Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du. Pertsona erregistratuta ez badago edo banku-datuak aldatu nahi baditu, formulario hau bete beharko du: http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

https://www.lanbide.euskadi.eus/diru-laguntza/-/diru_laguntza/2020/eae/

 

Covid-19k krisi sanitarioaren egoera kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz jarduerak etenda dituzten autonomoentzako aparteko laguntzak. Araudia 2020ko apirilaren 15eko EHAAn argitaratu da (2020ko apirilaren 8ko Ebazpena). Eskabideak apirilaren 16tik irailaren 30era bitartean egingo dira, eta aurkeztutako hurrenkeraren arabera ebatziko dira, aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Diru-laguntza 3.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko, ordainketa bakarrean. Ondasun-erkidegoak edo sozietate zibilak osatzen dituzten bazkideen kasuan, 3.000 euro bazkide guztientzat, eskaera pertsonalarekin. Diruz lagun daitezkeen gastuak: Gizarte Segurantzako autonomoen kuotak eta negozio-lokalen errentamendua

 

Eskaera egiteko epea

2020/04/16tik 2020/09/29ra arte (biak barne).

Ebazpena: 6 hilabete, eskabidea aurkezten denetik.

Efektuen hasiera da

Apirilak 16.

Azken aldaketaren data
2020/09/07

Gizarte-larrialdiko egoeran dauden herritarrak (etxebizitza mantentzea eta oinarrizko premiak).

Araudiak adierazitako betekizunak, ez da salbuespenik aurreikusten baldintzak eta betebeharrak betetzean.4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa (EHAA 27zk/2011), Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzkoa.

Araudiaren arabera.

Laguntzaren helburuaren eta bizikidetza-unitatearen ezaugarrien arabera.

Aurrekontu-kreditua agortu arte, 16 milioi eurotan handitu baita (43,5 milioi guztira), lurralde-banaketa honekin:

 • Arabako Lurralde Historikoa: 2.522.070 euro
 • Gipuzkoako Lurralde Historikoa: 4.073.548 euro
 • Bizkaiko Lurralde Historikoa: 9.404.382 euro

Araudiak zehaztutakoak.

Prozedura arrunta: udal bakoitzeko erreferentziazko oinarrizko gizarte-zerbitzuen eta zerbitzu profesionalen bidez.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak.

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2020/eusko-jaurlaritzak-16-milioi-euro-gehiago-onartu-ditu-glletarako-beren-zuzkidura-43-5-milioi-eurokoa-izango-da-guztira-gobernu-bilera-2020-04-07/

Eusko Jaurlaritzak 16 milioi euro gehitu ditu GLLetarako, eta 43,5 milioi eurora igo du. Igoera apirilaren 16an argitaratuta agindu honen bidez gauzatu da.

Azken aldaketaren data
2020/04/10

 • DBE jasotzen duten pertsonak.
 • Herritarrak.

Araudiak adierazitako betekizunak, ez da salbuespenik aurreikusten baldintzak eta betebeharrak betetzean.
147/2010 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzkoa (EHAA, 114/2010 zk.).

Araudiaren arabera.

 • DBE: 693,73 euro- 1.074,53 euro
 • EPO: 250 euro

Hilean behin.

Jaso beharreko zenbatekoa honela kalkulatzen da: bizikidetza-unitateko kide-kopurua, kideren baten pentsiodun izaera eta bizikidetza-unitateak jasotzen dituen diru-sarrerak.

Prozedura aldaketa alarma-estatuaren egonaldian eta haren luzapenetan egongo da indarrean. 

Enplegu-eskaera guztiak automatikoki berrituko dira 2020ko irailaren 31ra arte, egun hori barne.

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak lehentasuna eman die Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren eskaera berrien tramitazioei eta berriz hasteei, azken asteetan prestazioa kobratzeko sortzen ari diren itxaronaldiak minimizatze aldera. Aurrez aurreko arreta bertan behera uzteak eragindako egoeraren aurrean, Lanbidek erabaki du prestazioen hartzaileek dagokien errenta kobratzen jarraitu ahal izatea, Etxebizitzako Prestazio Osagarria barne, halakorik dagoenean.
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (EPO DBEaren osagarri gisa eskatzen da): DBEaren izapidetzea bermatzen da:

 • Kredentzial elektronikoak badituzu, Eusko Jaurlaritzaren Erregistro Elektroniko Orokorrean erregistratu ahal izango duzu eskaera berri bat, diru-sarrerak bermatzeko errentaren itzulketa edo jakinarazpen baten dokumentazioa.
 • Kredentzial elektronikorik ez baduzu, DBE Dokumentazioa Eskatzeko eta Emateko formularioaren bidez bidal dezakezu beharrezko dokumentazioa. DBEren administrazio-jakinarazpenak

Correos-ek aplikatutako salbuespenezko neurriak direla eta, zure DBE espedientearen jakinarazpenak eskura ditzakezu nire DBE/Nire espedientea menuko ebazpenen blokean, Nire Lanbideneten barruan.

 

Enplegu-eskaria:

 • Lanbiden izena emanda dauden pertsonak: eskaeraren egoera aldatzea, bajatik altara igaroz, Nire Lanbidenet bidez.
 • Aurrez izena eman ez duten pertsonak: honako esteka honetan izapidetzeko inprimakia.
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/bulegoetan-erabiltzaileari-arreta-emateko-salbuespenezko-neurriak-pertsonen-pilaketa-murrizteko/

Eskaera eta izapidetzeko beharrezko dokumentazioa eskuratzeko aukera eman da.

Efektuen hasiera da

Martxoaren 27a.

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera egin eta bi hilabetera.

Azken aldaketaren data
2020/09/07

Adingabeak edo ardurapeko pertsonak dituzten familiak.

Onuradunak:

 • Aitatasun eta amatasun baimenak dituzten gurasoak, kontratua etenda dutenak.
 • Adingabeak eta/edo mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko eszedentziarako edo lanaldi-murrizketarako laguntzak jasotzen dituzten pertsonak, baldin eta hezkuntza-zentroak edo arreta-zentroak ixteak eragiten badie.

Baldintzak (aldatuak):

 • Orain arte 59 egunekoa zen gutxieneko aldiaren baldintza ezabatu egingo da, baldin eta zentroen itxierarekin edo diagnostikatutako pertsonek isolatuta egon behar duten denborarekin bat badator.
 • 14 urtetik beherakoei eszedentzia hartzeko eta lanaldia murrizteko laguntzetan estaliko dituen adingabeak zaintzeko laguntzetan adina handitu egingo da.

Hilean behin.

Hezkuntza-jarduera presentzialari eta haren zerbitzuei berriz ekin arte edo diagnostikatutako pertsonek isolatuta egon beharrik ez duten arte.

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2020/eusko-jaurlaritzak-etxeko-eta-laneko-eginkizunak-bateragarri-egiteko-laguntzak-onartu-ditu-berrogeialdi-egoerarako-sorturiko-ildo-berriak-sartu-dira-gobernu-bilera-2020-04-07/
Efektuen hasiera da

Atzeraeraginezko izaera zentroak itxi ziren egunetik edo diagnostikatutako pertsonek isolatuta egon behar dutenetik.

Azken aldaketaren data
2020/04/04

Errentariak (Alokairuko parke publikokoak)

Onuradunak:

Zaurgarritasun ekonomiko egoeran dauden pertsonak zeinak:

 • Etxebizitza-parke publikoko etxebizitza baten errentamendu-kontratu baten titularrak diren, kontratua martxoaren 14a baino lehenagokoa izanik.
 • Zuzkidura bizitokien onuradunak diren.
 • Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritza-programaren errentariak.

Etxebizitza-parke publikoak ondoko erakundeen etxebizitzak hartzen ditu bere baitan:

 • Eusko Jaurlaritza.
 • Alokabide.
 • Bizigune eta Gaztelagun.
 • Indarrean dauden babes-formuletako edozeinetan alokairuan lagata dituzten beste eragile publiko eta pribatu batzuk.

Baldintzak:

Pertsona bat zaurgarritasun ekonomiko egoeran aintzatetsiko da baldin eta:

 • Langabezian gelditu bada (ERTE edo bestelakoak) o,
 • % 40koa edo handiagoa den diru-sarreren galera edo salmenten beherakada jasatea.
 • Bi kasuetan, errentaria den pertsonak edo bizikidetza-unitateak ordaindu beharreko alokairuaren zenbatekoaren eta komunitate-gastuen batura, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera kalkulatutako urteko diru-sarrera haztatuen % 30a baino handiagoa izatea.
 • Gisa honetako laguntzarik eskatu ez izana.

Urteko diru-sarrera haztatuen kalkulua bizikidetza-unitatearen diru-sarrerei koefiziente murriztaileak aplikatzean oinarritzen da, ondorengo hauen arabera: kide kopurua, guztizko diru-sarreren % 20tik gorako ekarpenak egiten dituzten kide kopurua eta diru-sarreren jatorria: lan-soldata edo langabezia-prestazioa.

Hilerokoa (apirila, maiatza, ekaina).

3 hilabete (apirila, maiatza, ekaina).

 • EPE, Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoa.
 • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
 • Administrazio publikoak edo beste edozein erakunde publiko zein pribatuk eman ditzakeen helburu bereko beste laguntza batzuk.

Presentziala: 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan (posible denean).

Telematikoki:

https://www.alokabide.euskadi.eus/ayudas-covid-19/
Eskaera egiteko epea
 • 2020ko apirilaren 3tik 2020ko maiatzaren 31ra arte edo,
 • Alarma-egoera amaitu eta hilabetera arte.

 

Ebazpena: hiru hilabeteko epean, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita.

 

Efektuen hasiera da

Apirilaren 3a.

Azken aldaketaren data
2020/09/04

 • 18-35 urte bitarteko gazteak.
 • Autonomoak.
 • Langabetuak.
 • ERTE.

Onuradunak:
Zaurgarritasun-ekonomiko egoeran dauden Gaztelagun programaren onuradunak.

Baldintzak:
Pertsona bat "zaurgarritasun-ekonomiko egoeran" aintzatetsiko da baldin eta:

 • Langabezia egoeran (ERTE eta bestelakoak) gelditu bada edo,
 • % 40eko edo hortik gorako diru-sarreren galera edo salmenten beherakada jasaten badu.
 • Bi kasuetan, ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa gehi komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak, errentaria den pertsonaren edo bizikidetza-unitatearen diru-sarreren% 30 baino gehiago izatea, babes ofizialeko etxebizitzari buruzko araudiaren arabera kalkulatuta. Komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak hilean 79 euro-tan balioesten dira bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona bakoitzeko, edo, bestela, hilean 187,4 euro etxebizitzako (irizpide aplikagarria pertsonarentzat edo bizikidetza-unitatearentzat onuragarriena dena izango da).

 

Urteko diru-sarrera haztatuen kalkulua bizikidetza-unitatearen diru-sarrerei koefiziente murriztaileak aplikatzean oinarritzen da, ondorengo hauen arabera: kide kopurua, guztizko diru-sarreren % 20tik gorako ekarpenak egiten dituzten kide kopurua eta diru-sarreren jatorria: lan-soldata edo langabezia-prestazioa.

 • Erantzukizunpeko adierazpena.
 • Eskabide-orri normalizatua (www.euskadi.eus/servicios/11022401).

Aldakorrak diren hileroko errenta mugetara iritsi arte:

 • 750 euro, hiriburuetan.
 • 650 euro, 10.000 biztanletik gorako udalerrietan.
 • 600 euro, gainontzeko udalerrietan.

Hilerokoa (apirila, maiatza eta ekaina).

Aurretiko diru-laguntzen osagarriaren kalkulua hileroko errenta mugetara iristeko.

 

3 hilabete (apirila, maiatza, ekaina). 2,5 milioi euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

 • EPE, Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoa.
 • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
 • Alokairurako GLL
 • Administrazio publikoak edo beste edozein erakunde publiko zein pribatuk eman ditzakeen helburu bereko beste laguntza batzuk.

Presentziala:
39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan (posible denean).

Telematikoki:

https://www.alokabide.euskadi.eus/laguntzak-kobid-19/

Gaztelagun laguntza-programaren onuradunek aldi baterako eta salbuespenezko laguntza osagarri bat jaso ahal izango dute, aitortuta zuten diru-laguntzaren osagarri gisa, etxebizitzaren hileko errentaren mugetara iritsi arte. Laguntza hilerokoa izango da apirila, maiatza eta ekainerako.

Eskaera egiteko epea
 • 2020ko apirilaren 3tik 2020ko maiatzaren 31ra arte edo,
 • Alarma-egoera amaitu eta hilabetera arte.
 • Ebazpena: Hiru hilabeteko epean, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita.
Efektuen hasiera da

Apirilaren 3a.

Aurreikusitako kobratze data

Ikus erakunde kudeatzailearen esteka.

Azken aldaketaren data
2020/09/07

 • Pertsona adinduak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak.

Mendekotasun- eta/edo desgaitasun-egoeran dauden pertsonentzako Foru Aldundiaren sareko egoitzen eta laguntzadun etxebizitzen erabiltzaileak: egoitza-plaza publiko eta pribatuetako egoiliarrak nahiz zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren hartzaileak.

 • Datuekin betetako dokumentua (foru-aginduaren eranskina).
 • Datuak erabiltzeko baimena.

338 euro - 424 euro

 • Laguntza ekonomikoak: hilean behin.
 • Laguntza teknikoa/k: etxean egon bitartean.

Laguntza ekonomikoak:

 • 1. eta 2. mailako mendekotasuna duten erabiltzaile baloratuak: 338 euro/hilean.
 • 3. mailako mendekotasuna duten erabiltzaile baloratuak: 424 euro/hilean.

Laguntza teknikoaketxeko egonaldia errazteko:

 • Somier artikulatua
 • Somier artikulatuetarako koltxoia.
 • Aire-aurpegien aurkako koltxoia.
 • Garabia.
 • Dutxarako eta komunerako aulki gurpilduna.
 • Bainuontziaren eserleku birakaria.
 • Eskailerak salbatzeko aparatua.
 • Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitu eta hiru hilabetera arte.
 • Egoitzara/etxebizitzara itzuli eta hurrengo egunera arte.
 • Egoitza-zentrora itzultzen ez badira, onuradunari zentrora itzultzeko aukera dagoela jakinarazten zaion egunaren biharamunean erretiratuko dira.

Ez zaie aplikatuko udal-egoitzen erabiltzaileei.

Erabiltzaileak, haren ordezkariak edo izatezko zaintzaileak bidalitako mezu elektronikoa, erabiltzailea bizi den zentrora/etxebizitzara zuzendua.

Laguntza teknikoetako bat edo batzuk eskatu ahal izango dira.

Laguntza ekonomikoa:

 • Plaza publikoa: ordainketa egoitza-zentroan dagoen kontu korrontean egingo da. Horretarako, egoitza zentroari onuradunaren kontu korrontea emateko baimena eman beharko zaio Gizarte politiketako Sailari.
 • Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa jasotzen duen plaza pribatua: Gizarte politiketako Sailean dagoen kontu korrontean ordainduko da

Eskaera jaso ondoren, erabiltzaileari helarazi ahal izango zaio, geroago emango den ebazpenari kalterik egin gabe.

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gizarte politikako Saila. Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretarako Zuzendaritza Nagusia.

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizartepolitika/covid19-zerbitzu-aldaketak
Eskaera egiteko epea

Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitutakoan itxiko da.

Efektuen hasiera da

Martxoaren 14tik aurrerako gertaerak, egoitza-zentrotik irten eta hurrengo egunetik aurrera.

Aurreikusitako kobratze data

Ikusi araudia.

Azken aldaketaren data
2020/04/04

Autonomoak.

Alokairu-kontratuen titularrak diren autonomoak, erosteko eskubidea dutenak barne.

3 hilabeterako atzerapena.

Hilean behin (gehienez 3 hilabete, luzatzeko aukerarekin).

Hiru hilabete (luzagarria).

Garapen Agentzia ekimenaren onuradun izan daitezkeenekin harremanetan jarriko da aukera hori eskaintzeko.

https://www.ayudasarabacovid19.eus/eu/alokairu-kuotak-geroratzea/

Alokairu guztien ordainketa, erosteko aukera ematen duten alokairuak barne, 3 hilabetez atzeratzea, luzatzeko aukerarekin. Araba Garapen Agentzia zuzenean jarriko da harremanetan ekimenaren onuradun izan daitezkeenekin, aukera hori eskaintzeko.

Azken aldaketaren data
2020/04/07

 • Errentariak(alokairu babestuko parke publikoa).
 • Langabezia.
 • ERTEa.
 • Lanaldi-murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Dekretu Legeko 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • COVID-19ren ondorioz zaurgarritasun-ekonomiko eta sozialean dauden pertsonak eta jabea etxebizitza-edukitzaile handia bada edota etxebizitza-enpresa edo -erakunde publikoak direnean.
 • Etxebizitzen Gizarte Funtsa (27/2012 ELD)-ri dagozkien alokairu guztiak.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Zaintza lanengatik lanaldia murriztea.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Luzamendua eskatu aurreko hilabetean, Familia-Unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

 • Errentaren %50eko murrizketa edo,
 • Alokairuaren errenta ordaintzeko luzamendua; automatikoki aplikatuko da, baldin eta errentatzaileak ez badu berariaz lehenengo aukera aukeratzen.

Hilean behin (alarma-aldi osoa, eta gehienez 4 hilabetez luza daiteke, zaurgarritasunaren intentsitateak hala eskatzen badu).

Adostasunik ez badago, jabeak, 7 eguneko epean, aukera hauetako bat jakinaraziko dio maizterrari:

a) Errentaren %50eko murrizketa Alarma-egoerak irauten duen bitartean.

b) Errentamendu-errenta automatikoki ordaintzeko atzerapena.

 • Alarma-egoerak irauten duen aldia (gehienez 4 hilabetez luza daiteke) eta/edo,
 • Ahultasun ekonomikoko egoera gainditu arte.

Itzulketa: kuotak zatika ordaintzea, interesik gabe, gutxienez 3 urtez (betiere kontratuaren indarraldian eta luzapenetan).

 • Maizterrak Estatuak abalatutako mikrokredituak eskatzen baditu.
 • Maizterra edo etxebizitzan bizi den familia-unitatea osatzen duten pertsonetatik edozein Espainiako etxebizitzaren baten jabea edo gozamenduna bada.

Salbuespenak:

 • Jabetza- edo gozamen-eskubidea etxebizitzaren zati proportzional baten gainekoa baino ez denean, eta
 • Jaraunspenez bada ere, jarauntsia ez dagoela egiaztatzen badute.
 • Etxebizitza eskuraezina denean familia-unitateko kideren bat ezindua delako.

Errentariak errentatzaileari eskatuko dio idatziz aldi baterako geroratzea edo osorik edo zati batean igortzea (salbu eta alderdiak ados jarrita beste termino edo baldintza batzuk finkatzen badira).

Errentatzailea/errentaria.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
Eskaera egiteko epea

Jabea alokatutako etxebizitzen edukitzaile handia, enpresa bat edo inbertsio-funts bat denean, 2020ko irailaren 30era arte aurkeztu ahal izango da luzapen-eskaera.

Efektuen hasiera da

Atzerapena: errentaren hurrengo hilerokotik aurrera, apirilaren 2tik aurrera (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jarri ondoren).

Azken aldaketaren data
2020/09/09