Emaitza

 • Genero-indarkeriaren biktimak,
 • ohiko etxebizitza utzarazi zaien pertsonak
 • etxerik gabeko pertsonak eta
 • bereziki kalteberak diren beste pertsona batzuk;
 • eta haien kontura, administrazio publikoak, enpresa publikoak eta irabazi asmorik gabeko erakundeak, elkarlaneko ekonomiakoak edo antzekoak, betiere irabazi-asmorik gabekoak, baldin eta haien helburua pertsonei bizileku-irtenbidea ematea bada.

Onuradunak:

 • Bereziki zaurgarriak diren pertsonak.
 • Administrazio publikoak, enpresa publikoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak, elkarlaneko ekonomiakoak edo antzekoak, betiere irabazi-asmorik gabekoak, bereziki kalteberak diren pertsonei bizitoki-irtenbide bat ematea helburu dutenak.

Persona "bereziki zaurgarriak" dira:

 • Ohiko-etxebizitzatik etxegabetze prozedurapean dauden pertsonak.
 • Etxerik gabeko pertsonak.
 • Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituraketa eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzko maiatzaren 14ko 1/2013 Legearen 1. artikuluan jasotako pertsonak. Honako kasu hauek barne-hartzen ditu:
  • Genero-indarkeriaren biktima bat dagoen familia-unitatea.
  • Familia ugaria.
  • Familia-unitatea: guraso bakarrekoa, adingaberen batekin edo %33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duen kideren batekin, mendekotasun-egoera batekin edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkor egiaztatua dakarren gaixotasun batekin.
  • Zorduna langabezian dagoen familia-unitatea.
  • Etxebizitza berean, titularrarekin edo haren ezkontidearekin odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko hirugarren mailarainoko ahaidetasuna duen pertsona bat edo gehiago bizi diren familia-unitatea, baldin eta desgaitasun-egoeran, mendetasun-egoeran edo gaixotasun larri batean badaude, eta egoera horrek aldi baterako edo modu iraunkorrean lanerako ezgaitzen baditu.
  • Zorduna 60 urtetik gorako pertsona denean.

Baldintzak:

 • Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.
 • Urtebeteko egoitza eraginkorra eta etengabea eduki izana egiaztatzea EAEn, eskaeraren aurre-aurreko aldian.
 • Higiezin erabilgarrien titular ez izatea, norberaren konturako jarduerak egiten diren higiezina izan ezik.
 • Ondarea < 50.000 euro(dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste propietate batzuk).
 • Urteko diru-sarrera gordinak < 39.000 euro, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuak, hemen zehaztuta: https://apps.euskadi.eus/x39-appcont/es/x91aEtxebideWar/etxebide/calculopon?locale=es. PFEZaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoren, eskaera egin aurreko zergaldia hartuko da kontuan.
 • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.
 • Beste administrazio batzuekin datuak kontsultatzeko oposizioa agertzen denean, honako adierazpen edo dokumentazio hauek aurkeztu behar dira:
  • Erantzukizunpeko adierazpena, ondasun higiezinaren titularra ez izateari buruzkoa, salbu eta norberaren konturako jardueraren titularra bada, eta errenta, prestazio edo laguntza bateraezinak ez jasotzeari buruzkoa.
  • 50.000 eurotik gorako ondarea ez edukitzearen erantzukizunpeko adierazpena.
  • Errentapeko etxebizitzan erroldatuta egotearen erantzukizunpeko adierazpena.
  • Diru-sarrerak egiaztatzeko agiriak:
   • Eskaera egin aurreko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena edo, halakorik ezean: 
    • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako lan-bizitzaren ziurtagiria, eguneratutako datarekin.
    • PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
   • Prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria.
   • Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.
  • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak automatikoki egiaztatuko dira, dirulaguntza eman eta ordaindu aurretik).
 • Eskatzaileen egoera zibilari buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Baterako errentamenduaren kasuan, errentarikideen artean dagoen harreman mota zehaztu behar da, eta bakoitzak ordaintzen duen errentaren zenbatekoa adierazi.
 • Errentariaren Hirugarrenen alta (horren ordez, errentatzailearena edo kreditu-erakundearena jarri ahal izango da).
 • Genero-indarkeriaren biktimak, oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo gizarte-zerbitzu espezializatuen epaia, urruntze-agindua edo txostena; genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko Aginduaren 3. artikuluan xedatutakoaren arabera emanak.
 • Ohiko-etxebizitzatik berehalako etxegabetze prozedurapean dauden pertsonak edo dagoeneko etxegabetu dituztenak, hauek zehazten dituen agiri judiziala.
 • Etxerik gabeko pertsonak, erroldatze sozialaren edo fikziozko erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena.
 • Bereziki zaurgarriak diren beste pertsona batzuk, hala badagokio, erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena, Familia Liburua, agintaritza publiko eskudunak emandako edozein desgaitasun-motaren ziurtagiria edo langabezia-egoeraren ziurtagiria.
 • 3.000 euro, 1.500 euro-ko bi ordainketatan (hilean 250 euro ordaintzeari dagozkie).
 • Baterako errentamenduaren kasuan, laguntzaren onuradun izango den errentarikideak ordaintzen duen errentaren ehunekoaren arabera doituko da zenbateko hori.

Ordainketa errentatzaileari, errentariari edo finantza-erakundeari egin ahal izango zaio.

Bi ordainketetan.

Lehenengoa, onespen-ebazpena eman ondoren, eta bigarrena, hiru hilabete geroago, baldintza eta betebeharrak betetzen jarraituz gero.

 • Hileko 250 euro 12 hilabeteko epeaz biderkatuta lortzen da, beraz 3.000 lor daitezke.
 • Zenbateko osoaren %50eko bi ordainketatan ordaintzen da.

 1.000.000 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte, zabal daitekeena.

 • Prestazio ekonomikoen onuradunak:
  • Epe, Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.
  • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
  • Gaztelagun.
  • Alokairuko GLLak.
  • Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publikok edo pribatuk alokairurako eta helburu bererako eman ditzakeen beste batzuk.
 • Beste alokairu-programa batzuen onuradunak:
  • Alokairuko babes publikoko etxebizitza edo erabilera lagatzeko zuzkidura-bizitoki bat.
  • Etxebizitza pribatua alokairuan, Merkatu Libreko Etxebizitzen Alokairurako Bitartekaritzako ASAP programa-ren bidez (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa)edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez.
 • Covid-19ak sortutako krisitik eratorritako errentaren ordainketatik salbuesteko, barkatzeko edo murrizteko onuradun
  • Etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatzea edo aldi baterako eta ohiz kanpoko errentaren atzerapena, errentatzailearekin akordio bidez adostutakoak, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
  • Errentamendu-errenta %50an murriztea, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluan jasotakoaren arabera.

Interesdunek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren arabera (https://www.euskadi.eus/servicios/1103002 edo Alokabide SA sozietate publikoak www.alokabide.euskadi.eus), webgunean dituen kanalen bidez.

 •  
 • AGINDUA, 2021eko apirilaren 13koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautzen dituena eta laguntza horietarako deialdia egiten duena 2021eko ekitaldian, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialari aurre egiteko.
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/etxebizitza-libreak-alokatzeko-laguntzak-covid-19ren-ondoriozko-osasun-krisiaren-ondorioz-sortutako-egoera-ekonomiko-eta-sozialei-aurre-egiteko-2021/web01-tramite/eu/

Agindu honen xedea da, halaber, laguntzak ematea, honako hauei bizileku-irtenbidea eskaintzeko: genero-indarkeriaren biktimei, beren ohiko etxebizitza utzarazi zaien pertsonei, etxerik gabeko pertsonei eta bereziki kalteberak diren beste pertsona batzuei, edo, pertsona horien kontura, administrazio publikoei, enpresa publikoei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei, elkarlaneko ekonomiakoei edo antzekoei, betiere irabazteko asmorik gabekoak badira, zeinen helburua haiei bizileku-irtenbidea ematea bada. Kasu horretan, ez da eskatzen haien egoera COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorio izatea.

Eskaera egiteko epea
 • 2021ko apirilaren 22tik abenduaren 31 arte.
 • Ebazpena: eskaera egin eta bi hilabeteko epean.

 

 

Efektuen hasiera da

2021ko urtarrila

Azken aldaketaren data
2021/04/21

Gizarte-bonu elektrikoa kontsumitzaile kaltebera eta kontsumitzaile kaltebera larri gisa jasotzen duten pertsonak.

 • Kontsumitzaile kalteberaren kasuan, bonu sozial elektrikoaren deskontuak %25etik %60ra igotzen dira.
 • Kontsumitzaile kaltebera larrien kasuan, deskontu horiek %40tik %70era igotzen dira.

Hilerokoa. 

Bi kasuetan, deskontua urteko energia-muga hauek kontuan hartuta aplikatzen dira: 

 

KATEGORIAK

KONTSUMORAKO GEHIENEZKO MUGAK (kwh)

Adingaberik gabeko familia-unitatea/banakako eskatzailea

1.380

Adingabe bat duen familia-unitatea

1.932

Bi adingabe dituen familia-unitatea

2.346

Familia ugariak

4.140

Familia-unitatea/banakako eskatzailea – Pentsiodunak (gutxieneko zenbatekoa)

1.932

Salbuespen gisa, 2021eko urriaren 28tik 2022ko martxoaren 31ra arte.

 • Deskontu horiek fakturazio-aldi osoan aplikatzen dira, betiere deskontu horiek aplikatzeko epearen barruan (2021eko urriaren 28tik 2022ko martxoaren 31ra) sartzen bada aldi hori, eta bonu soziala jasotzeko eskubidea duen kontsumitzaileak ez du inolako eskaerarik egin behar.
 • Bonu sozial elektrikoa erreferentziako merkaturatzailearen bidez eskatzen da.

Erreferentziako enpresa merkaturatzailea.

https://energia.gob.es/bono-social/Paginas/bono-social.aspx

Elektrizitatearen handizkako markaketan erregistratutako prezioen igoeraren ondorioz, kalteberatasun eta urrakortasun larriko egoeran dauden kontsumitzaileentzako bonu sozialaren deskontuak aparteko igoera izango dute 2022ko martxoaren 31ra arte.

Efektuen hasiera da

2021ko urriak 28.

Azken aldaketaren data
2021/11/02

Langile autonomoak.

 • 2021eko urriaren 1etik aurrera, Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian edo Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian alta emanda egotea, eta jarduerarekin bateragarria den prestazioa (POECATA) edo diru-sarrera txikiko prestazioa irailaren 30ean jaso izana.
 • Gizarte Segurantzako dagokion araubide berezian 2022ko urtarrilaren 31ra arte alta emanda egotea.

Ez da beharrezkoa salbuespena eskatzea, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ofizioz egingo baitu jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzeari uzten dioten, dagokion araubidean alta emanda jarraitzen duten eta jarduera uzteagatiko prestazioa eskatzen ez duten autonomo guztiei dagokienez.

Urriaren 1etik aurrera, gizarte segurantzaren karga arintzeak honakoak izango dira: 

a) Urriari dagozkion kotizazioen %90.

b) Azaroan, kotizazioen %75.

c) Abenduan, kotizazioen %50.

d) Urtarrilean, kotizazioen %25.

Hilerokoa. 

Kotizazio-oinarria, kuoten salbuespena zehazteko, jarduera uzteagatiko prestazioa jaso aurretik kotizatzen ari zen kotizazio-oinarria izango da.

Lau hilabetez, 2022ko urtarrilera arte. 

Kotizazioan onura horiek aplikatu ahal izateko, langile autonomoek 2022ko urtarrilaren 31rarte arte eutsi behar diote Gizarte Segurantzako dagokion araubide berezian alta emateari.

Jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzea, edozein modalitatetan.

 • RED sistema: ez da beharrezkoa eskaera-dokumentu bat aurkeztea; nahikoa da geroratzea edo luzamendua zer alditan eskatzen den jakinaraztea. Red sistemarik ez badago, SEDESS da bidea.
 • Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzaren egoitza elektronikoa (SEDESS): kasu honetan, eskaera-dokumentuak egoitza elektronikoan aurkeztu behar dira.
 • Profesional edo hirugarren baten (graduatuak, kudeatzaileak, abokatuak eta RED sistemako gainerako baimenduak) bidez jarduten duen autonomoak RED sistemaren bitartez izapidetu ahal izango du.

Oharra:luzamenduen kasuan, maiatzean onartuko den aginduarekin, ziurrenik, zerbitzu berri bat ezarriko da, eta bertan adierazitako bestelako bitartekoen bidez aurkezten diren eskaerek ez dute eraginik izango.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa: 901502050, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 18:30era.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/27/11

Gizarte Segurantzako kuoten salbuespenak dira jarduera uzteagatik prestazio-modalitateren bat jaso eta jarduera berreskuratu duten autonomo eta autonomoentzat. Orain dela gutxi eragindako negozioa ikusi dutenen jarduera suspertzen lagundu nahi dute exonerazio horiek.

Aurreko luzapenean, salbuespen horiei esker kuota gutxiago ordaindu zuten autonomoak izan ziren, maiatzean, jarduera uzteagatiko prestazioren bat kobratzen ari zirenak, baina, ondoren, horietako bakar bat ere berriro eskatu ez zutenak. Pertsona horiek, indarrean dagoen jarduera uzteko modalitateren bat berriro baliatzen ez badute, kuotak ordaindu behar dituzte berriro. 2021eko urriaren 1etik aurrera, gizarte-segurantzako kuotetatik salbuesteko eskubidea dute irailaren 30ean kargu-uzteagatiko jarduerarekin bateragarria den prestazioa (POECATA) edo diru-sarrera baxuen prestazioa jasotzen ari ziren eta berriro eskatu ez duten norberaren konturako langileek. Lau hilabete iraungo dute, hau da, 2022ko urtarrilera arte.

Efektuen hasiera da

Tras las últimas medidas, el 1 de octubre de 2021. 

Azken aldaketaren data
2021/10/05

Autonomoak. 

 • Egoitza soziala Espainiako lurraldean;
 • Urteko eragiketen bolumena, gutxienez, %30 jastea 2020an, 2019ko datuekin alderatuta;
 • Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko koderen batean sartzea (LEDren I. eranskinean daude aurreikusita);
 • 2021eko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitarteko sortzapenak: 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratuetatik eratorritako zor-betebeharrak eta hornitzaileei, hartzekodun finantzarioei eta ez-finantzarioei egindako ordainketak, bai eta kostu finkoak ere.

Autonomia-erkidegoek Errege Lege Dekretuko I.eranskinean jasotako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN 09) kodeetan sailkatzen ez diren autonomo eta enpresei laguntzak eman diezaiekete, beren lurraldean bereziki kaltetuak izan direnen kasuan eta beti ere deialdietan behar bezala justifikatuta badago.

 • PFEZn zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzen duten profesionalentzat, laguntza 3.000 €-koa izango da gehienez.
 • Enpresentzat eta gainerako autonomoentzat: gutxienez 4.000 €eta gehienez 200.000 €.

Autonomia-erkidegoek laguntzak emateko irizpideak ezarri ahal izango dituzten arren, arauak muga batzuk ezartzen ditu zenbatekoari dagokionez:

 • PFEZn zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzen duten enpresaburu edo profesionalentzat: 3.000 euro gehienez.
 • Administrazioak BEZean edo zeharkako zerga baliokidean aitortutako edo egiaztatutako urteko eragiketen bolumena 2020an 2019. urtearekin alderatuta %30 baino gehiago jaitsi duten enpresaburuen eta profesionalen kasuan, laguntza honako hau izango da:
  • Gehieneko laguntza eragiketa-bolumenaren beherakadaren %40 izango da, gehienez ere 10 langile dituzten enpresen kasuan.
  • %30 hori gainditzen duen eragiketa-bolumenaren beherakadaren zenbatekoaren % 20koa izango da, hamar langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan.
 • Laguntza ezingo da 4.000 eurotik beherakoa izan, ezta 200.000 eurotik gorakoa ere.

Azken neurrien ondoren, autonomia-erkidegoek 2022ko ekainaren 30era arte eman ditzakete zuzeneko laguntza hauek.

Autonomia-erkidego bakoitzari dagokion erakundea.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-6305

Zuzeneko laguntzen lerro berri bat da (7.000 milioi eurokoa da laguntza-sorta), pandemiak gehien kaltetutako enpresa ez-finantzarioentzat eta autonomoentzat (enpresariak eta profesionalak). Gobernuak, apirilaren 20ko 6/2021 Errege Lege Dekretua onartuta, autonomoentzako eta enpresaburuentzako zuzeneko laguntzen onuradunak diren sektoreak zabaltzen ditu, eta autonomia-erkidegoei arauditik harago, enpresa eta autonomo gehiago sartzeko ahalmena aitortuz, behar bezala justifikatutako inguruabarrak kontuan hartuta.

Autonomia-erkidegoek dagozkien deialdiak egingo dituzte beren lurraldeetan kokatutako hartzaileei laguntza horiek emateko, eta eskabideak izapidetzeaz, kudeatzeaz eta ebazteaz, laguntzak ordaintzeaz eta ordaindu aurreko eta ondorengo kontrolez arduratuko dira.

Esleitutako guztia ordaindu ez duten autonomia-erkidegoek deialdiak irekitzen jarraitu ahal izango dute 2022ko ekainaren 30era arte.

Azken aldaketaren data
2021/01/18

 • Ohiko etxebizitzaren errentariak.
 • Banku-erakunde bati alokatzeko mailegua eskatu dioten errentariak (mikrokredituak).
 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Lanaldi osoko/partzialeko murrizketa duten langileak.
 • Diru-sarrerak galdu dituen langile autonomoa.

Onuradunak:

19-kobidak eragindako kalteberatasun ekonomikoko egoeran dauden pertsonak (banakakoak edo bizikidetza-unitate batean taldekatutakoak).
Bizikidetza-unitatea etxebizitza berean bizi diren bi pertsonak edo gehiagok osatzen dute, ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez, adopzioaren bidez, laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunaren bidez edo bigarren mailarainoko ezkontza-ahaidetasunaren bidez, edo familia-harrerako harreman iraunkor edo adopzio aurreko harreman baten bidez edo tutoretzaren bidez elkartuta.

Pertsona "ahultasun ekonomikoko egoeran" dagoela joko da honako kasu hauetan:

 • Maizterretako batzuk 19-kobidaren osasun-krisiaren ondorioz daude, hau da:

- Edo langabezian edo ERTan (2020/01/31 ondoren)
- Edo lanaldia murriztu badu zaintzak edo kontziliazioa direla eta,
- Edo langile autonomoen edo enpresaburuen kasuan, diru-sarreren galera edo salmenten beherakada% 40koa edo handiagoa bada.
- Edo mailegu baten onuradun badira, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren arabera.

 • Errentaren zenbatekoa eta erkidego-gastuak eta oinarrizko hornidurak gaur egun eskuragarri dauden diru-sarreren% 30 baino handiagoak izatea, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera kalkulatuta.
 • Komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak hilean 79 euroan balioesten dira bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona bakoitzeko, edo, bestela, hilean 187,4 euroan etxebizitzako (irizpide aplikagarria pertsonarentzat edo bizikidetza-unitatearentzat onuragarriena dena izango da).

 

Baldintzak:

 • Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.
 • EAEn urtebetez benetan bizi izan dela egiaztatzea, etenik gabe, eta eskaera egin aurretik bertan bizi izan dela egiaztatzea.
 • Higiezin erabilgarrien titular ez izatea, norberaren konturako jarduerak egiten diren higiezina izan ezik.
 • Ondarea < 50.000 euro (dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste propietate batzuk).
 • Urteko diru-sarrera gordinak < 39.000 euro, hurrengo loturan zehaztutako babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuak. PFEZaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoren, eskaera egin aurreko zergaldia hartuko da kontuan.
 • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.
 • Ohiko bizileku iraunkorreko errentamendu-kontratu baten titularra izatea, EAEn kokatutako etxebizitza libre bati buruzko 29/1994 Legearen arabera formalizatua.
 • Hirugarren mailara arteko odol- edo ezkontza-ahaidetasunik ez izatea errentatzailearekin edo bizikidetza-unitate errentatzaileko edozein kiderekin.
 • Errentamendu-kontratuak indarrean egon behar du 2021ko apirilaren 21an.
 • Hileko errenta ezin izango da zenbateko hauetatik gorakoa izan, udalerriaren tamainaren arabera:

Hiriburu/herrien tamaina

Ohiko etxebizitza. 

€/hilean totala

Ohiko talde etxebizitza

€/hilean

Ohiko etxebizitza familia bakarrekoa

€/hilean

2.500 biztanle baina gutxigo

794,9

756,2

960,2

2.500 a 5.000 biztanle

816,9

803,3

984,2

5.001 a 10.000 biztanle

858,6

848,4

1.308,0

10.001 a 20.000 biztanle

900,3

892,1

1.253,1

20.001 a 40.000 biztanle

947,7

943,7

1.260,2

40.001 a 100.000 biztanle

1.012,8

1.005,9

1.513,4

Vitoria-Gasteiz

924,8

918,3

1.448,9

Donostia / San Sebastián

1.324,5

1.320,0

1.589,0

Bilbao

1.113,2

1.113,2

1.112,7

 

 • Familia ugariaren kasuan:

 

Hiriburu/herrien tamaina

Ohiko etxebizitza.

euro/hilean totala

Ohiko talde etxebizitza

€/hilean

Ohiko etxebizitza familia bakarrekoa

euro/mhilean

2.500 biztanle baina gutxigo

927,3

882,2

1.120,2

2.500 - 5.000 biztanle

953,1

937,1

1.148,2

5.001 -10.000 biztanle

1.001,7

989,8

1.526,0

10.001 - 20.000 biztanle

1.050,4

1.040,7

1.462,0

20.001 - 40.000 biztanle

1.105,7

1.100,9

1.470,2

 40.001 - 100.000 biztanle

1.181,6

1.173,6

1.765,6

Vitoria-Gasteiz

1.078,9

1.071,4

1.690,3

Donostia / San Sebastián

1.545,3

1.540,0

1.853,8

Bilbao

1.298,7

1.298,7

1.298,2

 

 • Beste administrazio batzuekin datuak kontsultatzeko oposizioa agertzen denean, honako adierazpen edo dokumentazio hauek aurkeztu behar dira:

O Erantzukizunpeko adierazpena, adierazten duena ez dela ondasun higiezinaren titularra, norberaren konturako jardueraren titularra izan ezik, eta ez duela errenta, prestazio edo laguntza bateraezinik jasotzen.

O 50.000 eurotik gorako ondarerik ez duela dioen erantzukizunpeko adierazpena.
O Errentapeko etxebizitzan erroldatuta egotearen erantzukizunpeko adierazpena.
O Diru-sarrerak egiaztatzeko dokumentazioa:

- Eskabidea egin aurreko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena, edo, bestela:
• Lan-bizitzaren ziurtagiria, GSDOk emana, data eguneratuarekin.
• PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
- Prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria.
- Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.

o Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak automatikoki egiaztatuko dira, eman eta ordaindu aurretik).

 • Eskatzaileen egoera zibilari buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Baterako errentamenduaren kasuan, errentarikideen artean dagoen harreman mota zehaztu behar da, eta bakoitzak ordaintzen duen errentaren zenbatekoa adierazi.
 • Hirugarrenen alta, errentariarena. (Horren ordez, errentatzailearena edo kreditu-erakundearena jarri ahal izango da).
 • Errentamendu-kontratuari dagokion fidantza Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan gordailututa ez badago, kontratu horren kopia, honako hauek jasoko dituena: kontratatzaileen identitatea, errentapeko finkaren identifikazioa, hitzartutako iraupena eta hasierako errenta.
  Errentariak bat baino gehiago badira, eta kontratuan ez bada agertzen bakoitzari banaka ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, banakako zenbateko hori adierazita.
 • Gaur egun erabilgarri dauden diru-sarreren egiaztagiriak, langabeziagatiko prestazioen ordainagiria, nominak edo besteren konturako langileentzako dokumentu baliokidea aurkeztuz, eta langile autonomoen edo enpresaburuen sarrera eta gastuen erregistroei, autolikidazioei eta/edo zerga-ondorioetarako informazio-aitorpenen aurkezpenei buruzko kontabilitate-informazioa aurkeztuz.
 • Erantzukizunpeko adierazpena, etxebizitzaren errentatzailearekin edo errentatzailearen bizikidetza-unitateko edozein kiderekin odol- edo ezkontza-ahaidetasuneko hirugarren mailara arteko familia-loturarik ez dagoela adierazten duena.
 • Errentatzaileak egindako erantzukizunpeko adierazpena, etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatu ez duela edo haren ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo atzeratu duela adierazten duena.
 • Enplegu- edo langabezia-egoera kobidak eragiten duela egiaztatzea 19:

O Ezinbesteko kausak edo COVID-19rekin lotutako ekonomia-, teknika-, antolamendu- eta ekoizpen-arrazoiak.
O Eskatzaileek beren jarduera sektoreren batean garatzen ari badira, eta jarduera horiek ez badaude jasota martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera jendaurreko irekiera etenda duten jardueren zerrendan, zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez.

 • Mailegu-agiria finantza-erakundearekin, dagokionean.
 • Gehienezko laguntza sei hilabeteko laguntzari dagokiona da, 1.500 euro, 750 euro-ko bi ordainketatan (250 euro/ hilean)
 • Baterako errentamenduaren kasuan, laguntzaren onuradun izango den errentarikideak ordaintzen duen errentaren ehunekoaren arabera doituko da zenbateko hori.

Ordainketa errentatzaileari, errentariari edo finantza-erakundeari egin ahal izango zaio.

Bi ordainketatan.
Lehenengoa, onespen-ebazpena eman ondoren, eta bigarrena, hiru hilabete geroago, baldintza eta betebeharrei eutsiz gero.

Honela lortzen da: hilean 250 euro bider 6 hilabete.
Zenbateko osoaren% 50eko bi ordainketatan ordaintzen da.

 

 

Gehienez 6 hilabete. 1.000,000 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Aurrekontuak luzapena izan dezakeelarik.

 •  Prestazio ekonomikoen onuradunak:

O EPE, Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.
O EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
O Gaztelagun
O alokairuko GLLak.
O Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publiko edo pribatuk alokairurako eman lezakeen helburu bererako beste batzuk.

 

 • Beste alokairu-programa batzuen onuradunak:

O Babes publikoko etxebizitza errentamenduan edo erabilera-lagapeneko zuzkidura-bizitoki bat.
O Etxebizitza pribatua alokairuan, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-programaren bidez, edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez.

 • COVID-19k sortutako krisiaren ondorioz errenta ordaintzetik salbuesteko, barkatzeko edo murrizteko onuradunak:

O Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko martxoaren 31ko Aginduan araututako alokairuak ordaintzetik salbuestea.
O Etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatzea edo ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo atzeratzea, errentatzailearekin adostuta, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
O 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluan aurreikusitako errenta % 50 murriztea.

 

2020ko apirilaren 30ko aginduak araututako alokairurako laguntzak jaso izana bateragarria da.

Interesdunek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren arabera (https://www.euskadi.eus/servicios/1103002 edo Alokabide SA sozietate publikoak www.alokabide.euskadi.eus), webgunean dituen kanalen bidez.

AGINDUA, 2021eko apirilaren 13koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautzen dituena eta laguntza horietarako deialdia egiten duena 2021eko ekitaldian, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialari aurre egiteko.

 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/etxebizitza-libreak-alokatzeko-laguntzak-covid-19ren-ondoriozko-osasun-krisiaren-ondorioz-sortutako-egoera-ekonomiko-eta-sozialei-aurre-egiteko-2021/web01-tramite/eu/

Programa honen helburua ohiko etxebizitzaren errentariei alokairurako laguntzak ematea da, zuzeneko esleipenaren bidez, baldin eta BIDEZren eragin ekonomiko eta sozialaren ondorioz alokairua partzialki edo osorik ordaintzeko arazo iragankorrak badituzte 19 Zehazki, finantzaketa-laguntza iragankorrak itzultzeko laguntzak ematea da programaren xedea.

 

Eskaera egiteko epea
 • 2021ko apirilaren 22tik abenduaren 31ra arte.
 • Ebazpena: eskaera egin eta bi hilabeteko epean.

Eskabidean berariaz adierazi beharko dira:

 • Bizikidetza-unitate errentariaren egungo diru-sarrerak, eskabidea aurkezten den hilabeteari dagozkionak, edo aurreko hilabeteari dagozkionak, hura eskuragarri ez badago.
 • Besteren konturako langileak, enpresa, enpresaren jarduera ekonomikoaren sektorea eta langabezia- edo azpienplegu-egoeraren hasiera-eguna.
 • Langile autonomoak edo enpresaburuak, jardueraren jarduera ekonomikoaren sektorea.
Efektuen hasiera da

 2021ko urtarrila

Azken aldaketaren data
2024/01/12

 • Langabetuak.
 • Iraupen luzeko langabetuak.
 • ERTE.

Onuradunak:

 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (RAI)ren hartzaileak.
 • Langabezia-prestazioaren edo -sospenaren hartzaileak.
 • ABEEE (Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea) ezarri zaien pertsonak.

Baldintzak:Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren eta Langabezia-Sorospenaren kasuan, enplegu-bilaketa aktiboa egin izana egiaztatzeko betekizuna ez da kontuan hartuko.

ERTEen aplikazioa amaitu arte, printzipio, irailaren 30a.

 • Langabezia prestazioa:Eskaera aktiboak ezingo dira baja-egoerara pasa berritze-ezagatik, eta baja-egoeran egon arren, prestazioak izapidetu eta aitortzea posible izango da.
 • ERTE: Ez da aurretiko hitzordurik eskatu behar SEPErekin, prestazioaren kudeaketa enpresaren eta SEPEren artean izapidetzen baita.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/instrucciones-aplicacion-medidas-COVID-19-30032020.pdf

Ez da beharrezkoa izango ERTE egoeran dauden langileak enplegu-eskatzaile gisa altan ematea. 

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Norberaren konturako langileak (Autonomoak)

Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten profesional autonomoak eta:

 • Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian altan daudenak.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari lotutako jarduera ekonomiko edo profesionalen errendimenduak lortzen dituztenak.

Baldintzak:

 • 6 hilabeteri dagozkien likidezia-beharrak eta egitura-gastuak estaltzea xede duten finantzaketa-eragiketak finantzatu ahal izango dira.
 
 • Eskaera.
 • Erantzunkizunpeko adierazpena.
 • Profesionala alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafea azaltzen duen Foru Aldundiaren ziurtagiria.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Eskatzailearen ondasunen aitorpena.
 • 2018ko PFEZaren aitorpena eta 2019ko sarrera-gastuen egikaritzea.
 • Egitura-gastuak estaltzeko finantzaketa-beharren deskribapen-memoria, titularrak egina.
 • 38/2003 Legearen 13. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen direla berresten duen erantzukizunpeko adierazpena.

5.000 euro eta 100.000 euro bitarteko maileguak,% 0ko interes-tasarekin.

Ordainketa bakarra.

 • Maileguen ematea: 1.025 milioi eurotako aurrekontu zuzkidura agortu arte (maiatzaren 20ean zabaldu ostean).
 • Mailegua jasotzen duen pertsonak aldez aurretik kitatu edo amortizatu dezake, inolako kosturik gabe.

Laguntza horiek bateragarriak dira beste edozein administrazio publiko, sail, organismo edo erakunde publiko edo pribatutatik datozen laguntzekin, baldin eta laguntzen metaketa ez bada kasu bakoitzerako ezarritakoa baino handiagoa.

 • Informazioa eta eskabide-inprimakiak: www.euskadi.eus
 • https://www.elkargionline.com/
 • Aginduaren I. eranskinean agertzen diren sukurtsal kolaboratzaileetan.

Ogasun eta Ekonomia saila.Ekonomia, Finantzak eta Aurrekontu Sailburuordetza.

Araudia:

50/2020 DEKRETUA, martxoaren 31koa, enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa garatzen duena, Covid-19ren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

Deialdiaren araudia:

AGINDUA, 2020ko apirilaren 1ekoa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena. Horren bidez argitaratzen da martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuan arautzen den enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntza emateko programaren deialdia, Covid-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/enpresa-txiki-eta-ertainentzako-banakako-enpresaburuentzako-eta-profesional-autonomoentzako-finantza-laguntza-emateko-programaren-deialdia-covid-19aren-eragin-ekonomikoari-aurre-egiteko/web01-tramite/eu/

Covid-19ren eragin ekonomikoari erantzuteko, enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresariei eta profesional autonomoei finantza-laguntzak emateko programa da.

 

2020ko martxoaren 1etik aurrera, 6 hilabetetarako, egitura-gastuen likidezia- eta finantzaketa-premiei erantzuteko banku bitartez finantzatzeko aukera ematen die aipatutako eragile ekonomikoei.

 

Eskaera egiteko epea

2020ko apirilak 4tik 2020ko abenduak 31 arte. Programan sartzeko, sarrera-hurrenkera hartuko da kontuan, eta eskabideak mailegu-bolumena agortu arte beteko dira.

Efektuen hasiera da

2020ko apirilak 4.

Aurreikusitako kobratze data

Araudia ikusi.

Azken aldaketaren data
2020/09/30

Langabezia (beste prestazio batzuk jasotzeko eskubidea agortu zaien pertsonak).

Hartzaileak:

2020ko martxoaren 14aren ondoren eta ekainaren 30a baino lehen honako prestazio hauek agortu dituztenak:

 • Ordaindutakoaren araberako langabezia-prestazioa; eta bestelako subsidiorik jasotzeko eskubiderik ez izatea.
 • Langabezia-sorospena.
 • Langabeziako aparteko sorospena.
 • Kotizazio urrietarako sorospena.
 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA).

Baldintzak:

 • Erabateko langabezian egotea eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea.
 • Aipatutako prestazioak edo laguntzak jasotzeko eskubidea agortu izana edo eskubide hori ez izatea. Kontribuzio-prestazioa agortu duten eta langabezia-subsidioaren zain dauden pertsonek laguntza hori jaso dezakete, eta, ondoren, agortze-subsidio berezi hau (subsidio berezitik kenduko da aparteko subsidiotik kobratutako denbora).
 • Gutxieneko errenta, gizarteratze-errenta, gizarte-soldata edo beste edozein administrazio publikok emandako antzeko laguntzaren onuradun ez izatea.
 • Aitortutako azken eskubidea azkendu ondoren besteren kontura lan egin badu, lan hori legezko langabezia-egoeran amaitu izana.
 • Erretiro-pentsioa jasotzeko adina beteta ez izatea, kotizaziopekoa izan edo ez.
 • Ez da eskatzen: itxaroteko hilabetea betetzea, LGSren %75etik gorako errenta propiorik ez izatea eta familia-erantzukizunak egiaztatzea eta familia-unitatean errentarik ez izatea.

430 euro. 

 • Hilean behin (3 hilabetera arte).
 • Sorospena ezin da behin baino gehiagotan jaso.

Subsidioaren zenbatekoa indarrean dagoen Efektu Anitzeko Errentaren Adierazle Publikoaren (IPREM) %80a da.

Hiru hilabetez. 

Edozein administrazio publikok emandako gutxieneko edozein errenta, gizarteratzeko errenta, gizarte-soldata edo antzeko laguntza.

Eskabidea honako hauen bidez egin daiteke:

https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/COVID-19/subsidio-especial-desempleo.html
Eskaera egiteko epea
 • Eskaera egiteko epe berria: hilabetekoa, 2020ko abenduaren 25etik aurrera.
 • Eskaera azaroaren 6tik 30era bitartean egin bada eta ebazteko badago, ez da beste eskaerarik aurkeztu behar.
Efektuen hasiera da

Eskaera egin eta hurrengo egunean.

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera egin eta hurrengo hilabetetik aurrera.

Azken aldaketaren data
2020/01/27

2020-2021 ikasturtean, hau da, 2020ko irailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitartean, familia-unitateko seme-alaba adingabea zaintzeko langile bat kontratatu duten norberaren edo besteren konturako langileak.

Seme-alaba adingabeen adina 3 eta 14 urte bitartekoa izan behar da.

Familia-errenta estandarizatuaren arabera, enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuoten% 100 edo% 75 lagunduko da diruz.

​​​​​1.- Kontratazioak gutxienez 59 egun naturaleko iraupena izan beharko du, eta etenak izan daitezke.
2.- Eskatzailea familia-etxearen titular gisa agertu behar da seme-alaba zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio-agirian.
3.- Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi behar du, eta erroldan agertu, zaintzailea kontratatzen den seme edo alabarekin batera, diruz lagundu daitekeen jarduera gauzatzen den bitartean eta eskabidea aurkezten den unean.
4.- Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egon behar du etengabe eskabidea aurkeztu aurreko urtean, edo 5 urtez jarraian, aurreko 10 urteetan.
5.- Eskatzaileak besteren edo bere konturako jarduera ordaindua egin behar du, edo lanerako ezintasun iraunkor osoa edo baliaezintasun handia aitortua izan behar du. Alderdi horiek familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari ere eska dakizkioke, halakorik balego.
6.- Eskatzailearen lanaldiak bere jardueraren sektoreko lanaldi osoari dagokion iraupena izan behar du. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari ere. Familia ugarietan, gurasoetako bat lanaldi-murrizketan dagoen kasua onartuko da.
7.- Eskatzaileak ezin du egon Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabea jaiotzeagatik eta zaintzeagatik lan-kontratua etenda, ezta enplegu osoa edo partziala erregulatzeko espediente baten eraginpean ere. Gauza bera eska dakioke, halakorik balego, familia-unitatea osatzen duen beste gurasoari.
8.- Diru-laguntzaren xede diren kotizazioak Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan sartu beharko dira. Ordaindu gabeko kuotei dagokien gastua ez da diruz lagunduko.

A - Eskatzailearen eta egungo ezkontidearen edo bikotekidearen nortasuna egiaztatzea: NANaren, ANTren edo pasaportearen kopia kautoa.
B - Seme-alabatasuna, adopzioa, tutoretza, adopzio aurreko zaintza edo harrera iraunkorra egiaztatzea: ebazpen judiziala edo administratiboa. Adibidez: familia-liburua, jaiotza-ziurtagiria.
C - Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua. Erroldatze-agiria edo erroldatze-agiriak, eskatutako aldi osoa hartzen dutenak.
Eskatutako errolda-aldian eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait udalerritan bizi izan bada, eskabidean zehaztu beharko ditu, eta baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.
D - Kontratatutako etxeko langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren egiaztagiria, laguntza eskatzen den hilabeteetan: ordainagirien kopia kautoa.
E - Familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta jarduera egiten duten sektoreko lanaldi osoa egiten dutela egiaztatzea, diruz lagundu daitekeen jarduera osoan: IDC dokumentua – Kotizazioari buruzko datuen txostena – Gizarte Segurantza.
Familia-unitatea osatzen duten gurasoak norberaren konturako langileak edo autonomoak badira, Gizarte Segurantzako kotizazio-ordainagiriak aurkeztuz egiaztatuko dute beren jarduera.
F - 2019ko diru-sarrera fiskalak egiaztatzea: 2019ko ekitaldiari dagokion errenta-aitorpenaren kopia kautoa, edo, halakorik ezean, PFEZari egotz dakizkiokeen diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak emana.
Honako kasu hauetakoren batean bazaude, dokumentazioa aurkeztu beharko duzu nahitaez, kasu horietan ezin baita elkarreragingarritasunik izan zerga-administrazioarekin:

 • 2019ko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo aurkeztu zuen edo aurkeztu behar izan zuen.
 • Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin bada (AIT izatetik NAN, abizenen grafia edo ordena edo beste batzuk)
 • Pasaportearekin identifikatzen bada.

G - Eskatzailearen ezkontza-deuseztasuna, banantzea edo dibortzioa gertatuz gero, zaintzailea kontratatzen den adingabearen zaintza eta jagoletza egiaztatzea: zaintza eta jagoletza esleitzen duen ebazpen judizialaren kopia autentikoa. Guraso eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituzten hitzarmenak ez dira onartuko, kasuan kasuko berrespen-epaia eman ezean.
H - Familia-unitateko kideren batek desgaitasunen bat edo mendetasunen bat aitortuta badu: inguruabar hori egiaztatzen duen administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du.
I - Gurasoetako batek lanerako ezintasun absolutua edo osoa aitortuta badu: inguruabar hori egiaztatzen duen administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du.
J. Familia-unitateko kideren bat genero-indarkeriaren biktima dela aitortuta badago:

 • Genero-indarkeriaren biktima babesteko agindua, eskaeraren egunean indarrean dagoena.
 • Kondena-epaia genero-indarkeria osatzen duten gertakariengatik, biktimaren aldeko babes-neurriak adosten dituena, laguntza eskatzen den egunean indarrean daudenak.
 • Babes-agindurik edo kondena-epairik ezean, genero-indarkeriaren egoera egiaztatzeko titulua izango da eskatzailea genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela adierazten duen Fiskaltzaren txostena, babes-agindua ematen den bitartean.

K - Guraso bakarreko familiaren kasuan, zaintzailea zaintzeko kontratatu den seme-alaba ekonomikoki eskatzailearen mende dagoela egiaztatzen duen agiria, horretarako:

 • Eskatzaileak bakarrik aitortu duela egiaztatzen duen administrazio-agiria aurkeztu beharko du, edo
 • Seme-alaba bi gurasok aitortu badute, beste gurasoak mantenu-pentsioa ordaindu ez duela egiaztatzen duen agiri judizial edo administratiboaren bidez.

L - Familia ugariaren kasuan: familia ugariaren txartela.
Hirugarrenen altaren fitxa. Ematen den laguntzaren banku-sarrera egin ahal izateko, eskatzaileak alta emanda egon beharko du Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko hirugarrenen erregistroan.

Aurrez aurre edo telematikoki egin dezakezu alta: https://www.euskadi.eus/alta-modificacion-datos-terceros/web01-tramite/es /
 

Familia-errenta estandarizatuaren arabera, enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuoten% 100 edo% 75 lagunduko da diruz.

 • 20.000 euro edo gutxiagoko familia-errenta estandarizatuari, zaintzailea kontratatzeagatik enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren% 100 emango zaio diruz.

 • 20.000 eurotik gorako familia-errenta estandarizatuari, zaintzailea kontratatzeagatik enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren% 75 emango zaio.

Seme-alaba adingabeak etxean zaintzeko Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian alta emanda dauden pertsonak kontratatzeko diru-laguntzak ematen dira.
COVID-19 krisiaren ondorioz, diruz lagundu daitekeen aldia luzatu egin da zaintzailea kontratatzen den seme edo alabak hamalau urte bete arte.

Laguntzak ez dira bateragarriak beste edozein administrazio publikok helburu eta epe bererako emandako laguntzekin edo ezar ditzakeen laguntzekin.


Eskabideak instantzia normalizatuetan aurkeztuko dira:
1. Laguntzaren lehen eskaera edo hasierako eskaera z COVID hasierako eskabide normalizatua da. Laguntzaren hasierako eskaera diruz laguntzeko moduko jarduketan 59 eguneko gutxieneko epea bete ondoren aurkeztu ahal izango da.https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /
2. Laguntza jarraitzeko ondorengo eskaerak – Eskabide sinplifikatua – Z COVID continuación izeneko eskabide normalizatuarekin bat datoz.
Laguntzarekin jarraitzeko eskabideak aurreko laguntza-eskaeratik gutxienez lau hilabete igaro ondoren aurkeztu ahal izango dira. Gutxieneko aldi hori ez da eskatuko diruz lagun daitekeen jarduera amaitzen den kasuetan.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/banner_ayudas/es_banayuda/adjuntos/Z-Covid-CONTINUACION.pdf

Eskaera egiteko prozedura

1. Laguntza-eskabideak bide elektronikoz nahiz aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira:
Hasierako eskaera telematikoa
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /
Jarraitzeko eskaera telematikoa
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es /

2. Eskabideak aurrez aurre eta behar bezala betetako eskabide normalizatuaren bidez aurkeztu ahal izango dira, leku hauetan:
Eusko Jaurlaritzako Zuzenean Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan. Aurrez hitzordua eskatu behar duzu https://www.euskadi.eus/zuzenean-atencion-presencial/web01-a2zuzen/es /
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

 

 

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia eta Haurtzaro Zuzendaritza.

AGINDUA, 2021eko otsailaren 9koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita 2020-2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen deialdia
 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-eta-familia-bateragarri-egiteko-laguntzak-seme-alaba-adingabeak-zaintzeko-langileak-kontratatzeko/web01-tramite/eu/

Orain arte, 3 urtetik beherako semeak eta alabak dituzten familientzako antzeko dirulaguntza ildoa zegoen. Baina, Covid-19ak eragindako egoeraren ondorioz, seme-alabak dituzten familiek zailtasun handiagoak dituzte, eta, hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak, salbuespen gisa, ildo berri hori abiarazi du.

Eskaera egiteko epea

Laguntza horiek martxoaren 1etik irailaren 30era eskatu ahalko dira, baina atzeraeragina izango dute, 2020/2021 ikasturte osora, 2020ko irailaren 1etik ekainaren 30era, biak barne. Laguntza horiek eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraikiz esleituko dira.

Efektuen hasiera da

Laguntza horiek martxoaren 1etik irailaren 30era eskatu ahalko dira, baina atzeraeragina izango dute, 2020/2021 ikasturte osora, 2020ko irailaren 1etik ekainaren 30era, biak barne. Laguntza horiek eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraikiz esleituko dira.

Azken aldaketaren data
2021/02/12

Langile autonomoak.

 • Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian (RETA) edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea, jarduera etetea erabakitzen duen ebazpena eman baino gutxienez hogeita hamar egun natural lehenago eta, nolanahi ere, jarduera eten baino lehen, 2021eko urriaren 1a baino lehen ebatzi bada berau.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langile autonomoari ordainketa egiteko gonbita egingo zaio, zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean ordain ditzan.
 • Familia-unitatea osatzen duten kideei buruzko jakinarazpena, eta haietako batek jarduera uzteko prestazioa jasotzen duen edo jaso dezakeen edo bestelako diru-sarrerarik duen jakinaraztea.
 • Besteren konturako lanaren ondorioz jasotzen diren diru-sarreren zinpeko aitorpena.
 • Enpresaren ziurtagiria.
 • Errenta-aitorpena.

Jarduera eteteagatiko aparteko prestazioa gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70era igotzen da.

Hilerokoa. 

 • Autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70a.
 • Zenbateko hori %20 handituko da familia ugaria bada eta familia-unitatearen diru-sarrerak etendako jardueratik badatoz.
 • Lehen mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko familia-unitate bateko bi kidek edo gehiagok prestazio hori jasotzeko eskubidea badute, prestazio bakoitzaren zenbatekoa %40koa izango da, eta ez da familia ugariarengatik %20ko igoera aplikatuko. 
 • Azken neurrien ondoren, prestazioak gehienez 5 hilabeteko iraupena izango du (lehen 4 hilabete ziren). Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi, eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Prestazioa jasotzeko denborak ez ditu murriztuko jarduera uzteagatiko prestazio-aldiak, onuradunak etorkizunean izan ditzakeenak. Hau da, prestazio honek ez du kontsumitzen etorkizunean autonomoari legokiokeen kargu-uzteagatiko ohiko prestazioaren denbora, negozioa ixten badu.
 • Kotizatzeko betebeharretik salbuestea jarduera ixteko neurria hartzen den hilaren lehen egunetik neurria jaso eta hurrengo hilaren azken egunera arte luzatzen da, edo 2022ko otsailaren 28rarte, azken hori lehenagokoa bada.
   
 • Besteren konturako lan bat egiteagatik ordainsaria jasotzea, salbu eta besteren konturako lanaren diru-sarrerak Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren 1,25 aldiz baino txikiagoak badira.
 • Norberaren konturako beste jarduera batean aritzea.
 • Itxieraren eragina jasan duen sozietatearen errendimenduak jasotzearekin.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio bat jasotzearekin, onuradunak egiten zuen jarduerarekin bateragarria izateagatik jasotzen zuena izan ezik.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako norberaren konturako langileak: jarduera uzteagatiko prestazioa bateraezina da, gainera, flota geldiarazteagatiko laguntzekin.
   

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7?changeLanguage=eu

Jarduera eteteagatiko aparteko prestazio hau 2020ko urriaren 1etik aurrera, COVID-19ren pandemiari eusteko eskumena duten administrazio-agintarien ebazpen baten ondorioz, jarduera osoa aldi baterako etenda duten langile autonomoei zuzenduta dago. Era berean, jarduera etenda dagoen bitartean, altak bere horretan jarraituko du, baina langile autonomoak kotizatzeko betebeharretik salbuetsita geratuko dira eta aldi hori kotizatutzat joko da. Gainera, bateragarria izango da besteren konturako lanaren diru-sarrerekin, Lanbide arteko Gutxieneko Soldata bider 1,25rarte. 

Prestazioa 2022ko otsailaren 28ra arte luzatu da. 

Eskaera egiteko epea
 • Jarduera ixteko ebazpena eman eta lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatu behar da prestazioa, edo urriaren 21a baino lehen, jarduera etetea 2021eko urriaren 1a baino lehen adostu bada eta ezohiko prestazioa jasotzen ez bazen.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da. Kasu hauetan, prestazioa jasotzeko eskubidea duen egunetik dago langilea kotizatzeko betebeharretik salbuetsita.
Efektuen hasiera da

Prestaziorako eskubidea agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasten da edo 2021eko urriaren 1etik aurrera, data horren aurretik hasitako jarduera-etenaldiak bere horretan jarraitzen duenean.

Aurreikusitako kobratze data
 • Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko hartutako neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da.
Azken aldaketaren data
2021/10/04

Langile autonomoak.

a) Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea.

b) Gutxieneko kotizazio-aldia beteta izatea.

c) Erretiro-pentsio kontributiborako eskubiderik ez izatea.
d) Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langileari eskatzen zaio egutegiko hogeita hamar eguneko epe luzaezinean ordain ditzala zor zaizkion kuotak.
e) 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan, 2019ko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan izandakoen %50 baino gehiago murriztea norberaren konturako jardueraren diru-sarrerak.

f) 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan 8.070€-tik gorako errendimendurik lortu ez izana.

g) Eskatzaileak bere kargura langile bat edo gehiago baditu, bere gain hartutako laneko eta Gizarte Segurantzako betebehar guztiak betetzen dituela egiaztatu beharko du, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.

h) Kasu honetan, langile autonomoak dagozkion kotizazio guztiak ordaindu behar ditu. Jarduerarik egiteari uzten bazaio, mutualitate laguntzaileak ordaindu beharko dio langileari ordaindu beharko lituzkeen gertakari arruntengatiko kotizazioen zenbatekoa. Jardueraren behin betiko amaiera 2022ko otsailaren 28a baino lehen gertatzen bada, prestazioaren kalkuluan kontuan hartuko dira lehen aipatutako mugak, jardueraren iraupenaren proportzioan.

i) Prestazio hau bateragarria da besteren konturako lanarekin, honako kasu hauetan:

 • Norberaren konturako lanetik datozen diru-sarrera garbiak eta besteren konturako lanetik datozen diru-sarrerak ezin dira LGSren halako 2,2 baino handiagoak izan. Kalkulu horretan, besteren konturako diru-sarrerek ezin dute LGS halako 1,25 gainditu.
 • Prestazioaren zenbatekoa, kasu horretan, jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50 izango da.
 • Besteren konturako diru-sarreren zinpeko aitorpena, eskabidearekin batera.
 • Enpresa-ziurtagiria.
 • Errenta-aitorpena.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuek 2022ko maiatzaren 1etik aurrera eskatuko dizkiote dagokion zerga-administrazioari 2021eko ekitaldiko zerga-datuak. Datu horiek eskuratu ezin badituzte, eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du:

 • Balio Erantsiaren gaineko Zergaren (BEZ) autolikidazioko 303 ereduaren kopia, 2019ko eta 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetako aitorpenei dagokiena.
 • 130 ereduaren kopia, 2019ko eta 2021eko bigarren eta laugarren hiruhilekoetako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) ordainketa zatikatuko autolikidazioari dagokiona.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) zergak estimazio objektibo bidez ordaintzen dituzten langile autonomoek (131 eredua) beharrezko dokumentazioa edo eskatutako diru-sarrerak egiaztatzeko balio duen beste edozein baliabide aurkeztu beharko dute.

Prestazio honen zenbatekoa kotizazio-oinarriari dagokiona izango da.

Hilerokoa.

Luzapen berriaren ondorioz, 2022ko otsailaren 28ra arte gehienez. 

Egun horretatik aurrera, prestazioa jasotzen jarraitu ahal izateko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren baldintza guztiak bete beharko dira.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Prestazio hau jarduera uzteagatiko prestazio arrunta eskuratu ezin duten langileentzat aurreikusten da.

Prestazio hau 2021eko irailaren 30ean jasotzen ari ziren langile autonomoek jasotzen jarraitu ahal izango dute, beste luzapen baten ondoren, 2022ko otsailaren 28ra arte, betiere 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan baldintzak betetzen badituzte.

Prestazioa bateragarria da, halaber, besteren konturako lanarekin.

Eskaera egiteko epea
 • Prestazioa eskatzeko epea 2021eko urriaren 21era artekoa da, 2021eko urriaren 1era arteko atzeraeragina izan dezan.
 • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.
Efektuen hasiera da
 • 2021eko urriaren 1a, urriko lehen hogeita bat egun naturalen barruan eskatu bada, edo
 • bestela, eskaera egin eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik aurrera.
Azken aldaketaren data
2021/10/05

Sasoiko langile autonomoak. 

 • 2018an eta 2019an lan bakarra izatea: horretarako, urte horietan ezin izan da 120 egun baino gehiago egon alta emanda besteren konturako langile gisa gizarte-segurantzako erregimen batean.
 • Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian alta emanda eta kotizatuta egotea norberaren konturako langile gisa, gutxienez 4 hilabetez eta gehienez 7 hilabetez, 2018 eta 2019 urte bakoitzean, betiere urritik abendura bitartean gutxienez bi hilabete betetzen badira bi urte horien kasuan.
 • 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan Gizarte Segurantzako erregimenean besteren konturako langile gisa alta emanda 60 egun baino gehiago egon ez izana.
 • 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan 6.725 eurotik gorako diru-sarrera garbiak ez lortzea.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea: baldintza hori betetzen ez bada, Gizarte Segurantzako mutualitateak langile autonomoari eska diezaioke 30 egun naturaleko epe luzaezinean kuotak ordain ditzan.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuek 2022ko maiatzaren 1etik aurrera eskatuko dizkiote dagokion zerga-administrazioari 2021eko ekitaldiko zerga-datuak. Datu horiek eskuratu ezin badituzte, eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dio mutua laguntzaileari:

 • 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoak aitortzeko 303 ereduaren kopia.
 • 130 ereduaren kopia, 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) ordainketa zatikatuko autolikidazioari dagokiona.
 • Estimazio objektiboagatik Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) zergak ordaintzen dituzten langile autonomoek (131 eredua) eskatutako diru-sarrerak egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa aurkeztu behar dute.

Hilerokoa (gehienez  hilabete). 

Prestazioaren zenbatekoa egindako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70a izango da.

Prestazioa gehienez ere 5 hilabetez kobra daiteke, eta ez da 2022eko otsailaren 28tik aurreragokoa izango.

 • Besteren konturako eta norberaren konturako lana.
 • Onuradunak jasotzen zuen Gizarte Segurantzako edozein prestaziorekin, salbu eta norberaren konturako jarduerarekin bateragarria bada.
 • 2021ko hirugarren eta laugarren hiruhilerokoan garatutako jardueraren diru-sarrerak 6.725 eurotik gorakoak direnean.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako langile autonomoak: prestazio hori bateraezina da flota geldiarazteagatiko laguntzekin.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Sasoiko langile autonomoentzako jarduera uzteagatiko ezohiko prestazio hori 2020ko ekainean kolektibo horrentzat ezarritako prestazioaren ildokoa da. Sasoiko langiletzat hartuko dira 2018an eta 2019an zehar gutxienez 4 hilabetez eta gehienez 7 hilabetez lan egin duten langile autonomoak, bai 2018an bai 2019an. Lan bakarra egin dela joko da urte horietan zehar besteren konturako langile gisa gizarte-segurantzako erregimen batean ehun eta hogei eguneko alta gainditzen ez denean.

Prestazioa jasotzen den bitartean, ez da kotizatzeko betebeharrik izango, eta alta egoeran edo altaren pareko egoeran egongo da dagokion gizarte-segurantzako erregimenean.

Eskaera egiteko epea
 • 2021eko urriaren 1a, urriko lehen hogeita bat egun naturalen barruan eskatu bada, edo
 • bestela, eskaera egin eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik aurrera.

 

   

Efektuen hasiera da
 • 2021eko urriaren 1a, urriko lehen hogeita bat egun naturalen barruan eskatu bada, edo
 • bestela, eskaera egin eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik aurrera.
Aurreikusitako kobratze data
 • 2021ko urriaren 1etik izango du atzera eragina, eta gehienez ere 5 hilabeteko iraupena izango du, betiere eskaera urriaren lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatzen bada.
 • Bestela, atzera eragina eskaera egin eta hurrengo egunean izango da eta 2021eko otsailaren 28ra arte iraungo du, gehienez ere.
Azken aldaketaren data
2021/10/05

Langile autonomoak. 

 • Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian (RETA) edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea 2020ko apirilaren 1a baino lehen.
 • Gizarte Segurantzako kuotak 2020ko apirilaren 1a baino lehen ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langile autonomoari ordainketa egiteko gonbita egingo zaio, zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean ordain ditzan.
 • 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan norberaren kontura egindako jardueraren etekin garbi konputagarriak aldi horretako lanbide arteko gutxieneko soldataren %75a baino altuagoak ez izatea.
 • 2021eko laugarren hiruhilekoan egiaztatzea norberaren konturako jardueratik guztira konputagarriak diren diru-sarrerak 2019ko laugarren hiruhilekoan izandakoak baino %75a baino txikiagoak direla.
 • Prestazioa jasotzeko eskubidea azkendu egingo da, baldin eta prestazioa jaso bitartean eskatzaileak jarduera uzteagatiko ohiko prestazioa edo diru-sarrerak murrizteagatik norberaren konturako jarduerarekin bateragarria den jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzeko baldintzak betetzen baditu.
 • Besteren konturako lanaren ondorioz izandako diru-sarreren zinpeko aitorpena, hala badagokio.
 • Baimena ematea Gizarte Segurantzaren Administrazioari eta prestazioaren kudeaketaz arduratzen diren mutualitate laguntzaileei, eskuratzeko baldintzak berrikusteko beharrezkoak diren zerga-datuak Ogasun Ministerioari eskatzeko.
 • Enpresa-ziurtagiria eta errenta-aitorpena.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuek dagokion zerga-administrazioari eskatuko dizkiote 2019ko eta 2021eko azken hiru hiruhilekoetako zerga-datuak, 2022ko maiatzaren 1etik aurrera. Datu horiek eskuratu ezin badituzte, eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dio mutua laguntzaileari:

 • 2019ko BEZaren urteko laburpen-aitorpenaren 390 ereduaren kopia eta haren hiruhilekoko likidazioak (303 ereduak), baita 2021eko bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoko likidazioak ere (303 ereduak).
 • 130 ereduaren kopia, 2019., 2020. eta 2021. urteetako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) konturako hiruhileko bakoitzeko autolikidazioari dagokiona.
 • Estimazio objektibo bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) zergak ordaintzen dituzten langile autonomoek (131 eredua) beharrezko dokumentazioa edo eskatutako diru-sarrerak egiaztatzeko balio duen beste edozein baliabide aurkeztu beharko dute.

Oro har, autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %50a.

Hilerokoa. 

 • Autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %50a.
 • Lehen mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko familia-unitate bateko bi kidek edo gehiagok prestazio hori jasotzeko eskubidea badute, prestazio bakoitzaren zenbatekoa %40koa izango da.

 

 • Gehienez 5 hilabetez. 
 • Prestazio honek ezingo du 2022ko otsailaren 28a baino gehiago iraun.
 • Prestazio hau jasotzen duten eta jarduera uzteagatik kotizatzen ez duten pertsonek kontzeptu horrengatik kotizatu beharko dute prestazioa bukatu eta hurrengo hilabetetik aurrera.
 • Besteren konturako lan bat egiteagatik ordainsaria jasotzea, salbu eta besteren konturako lanaren diru-sarrerak Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren 1,25 aldiz baino txikiagoak badira.
 • Norberaren konturako beste jarduera batean aritzea.
 • Itxieraren eragina jasan duen sozietatearen errendimenduak jasotzearekin.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio bat jasotzearekin, onuradunak egiten zuen jarduerarekin bateragarria izateagatik jasotzen zuena izan ezik.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako norberaren konturako langileak: jarduera uzteagatiko prestazioa bateraezina da, gainera, flota geldiarazteagatiko laguntzekin.

Atxikita dagoen mutua laguntzaileari eskatu behar zaio.

Erakunde kudeatzaileari jakinarazi behar zaio zein diren familia-unitatea osatzen duten kideak eta horietakoren bat jarduera uzteagatiko prestazioaren hartzaile den edo izan daitekeen edo beste diru-sarreraren bat duten.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Aparteko prestazio hau jarduera uzteagatiko ohiko prestaziorako eta diru-sarrerek behera egiten dutenean jarduerarekin bateragarria den prestaziorako eskubiderik eragiten ez duten langile autonomoei zuzenduta dago. 

Jarduera etenda dagoen bitartean, altak bere horretan jarraituko du, baina langile autonomoak kotizatzeko betebeharretik salbuetsita geratuko dira eta aldi hori kotizatutzat joko da.

Prestazio hau 2021eko urriaren 1etik 2022ko otsailaren 28ra arte luzatu da.

Eskaera egiteko epea
 • Prestazioa eskatzeko epea 2021eko urriaren 21era artekoa da, 2021eko urriaren 1era arteko atzeraeragina izan dezan.
 • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.
Efektuen hasiera da

2020ko urriaren 1a. 

Aurreikusitako kobratze data
 • 2020ko urriaren 1a, betiere eskaera urriko lehen hogeita bat egun naturalen barruan aurkezten bada.
 • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo hilaren lehenengo egunean ezarriko dira ondorioak.
Azken aldaketaren data
2021/10/05

 • Norberaren konturako langileak (Autonomoak).
 • Hornidura-puntuaren titularra edo familiako kideren bat, baldin eta langabezian, ABEEE bat aplikatu bazaio edo zaintzak direla-eta bere lanaldia murriztuta ikusten badu. 

Hartzaileak:

 • Hornidura-puntuaren titularra edo familiako kideren bat, enplegua erregulatzeko neurrien eraginpean egon dena, langabezian dagoena edo zainketak direla-eta lanaldia murriztu diotena.
 • Jarduera utzi duten edo diru-sarrerak nabarmen murriztu zaizkien langile autonomoak.

Baldintzak:

Familia-unitateko kideen diru-sarrerak, gizarte-bonoaren eskaera aurkeztu aurreko hilabetean, ezin izango dira diru-sarrera hauetara iritsi:

 • 939,9 €(IPREMen 14 pagako hamabirena bider 1,5), familia-unitate batekoa ez bada edo familia-unitatean adingaberik ez badago;
 • 1.253,2 €(14 pagako IPREM indizearen hamabirena bider 2), familia-unitatean adingabe bat dagoenean;
 • 1.566,5 €(IPREM indizearen 14 pagako hamabirena halako 2,5), familia-unitatean bi adingabe badaude.
 • Aurreko kalkulua 300€ inguru handituko da kontsumitzaileak edo familiako kideren batek % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna badu; genero-indarkeriako egoera egiaztatzen badu; terrorismoaren biktima bada; II. edo III. mailako mendetasun aitortua badu; eta familia-unitatea guraso bakar batek eta, gutxienez, adingabe batek osatzen badute.

Kontsumitzaile kaltebera dela egiaztatzeko, kontsumitzaileak eskabide-eredua eta erantzukizunpeko adierazpena bidali behar dizkio erreferentziako merkaturatuei, haien webgunean agertzen den helbide elektronikoaren bidez, honako egiaztagiri hauekin batera:

 • Legezko langabezia-egoera: prestazioak kudeatzen dituen erakundeak emandako ziurtagiria.
 • Norberaren konturako langileek jarduera uztea: zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria.
 • Hornidura-puntuaren titularraren IFZ edo AIZaren kopia, eta familia-unitate baten parte izanez gero, agiri hori nahitaezkoa den kide bakoitzaren IFZ edo AIZaren kopia.
 • Hornidura-puntuaren titularraren edo familia-unitateko kide guztien indarreko erroldatze-ziurtagiria, banakakoa edo taldekoa.
 • Familia-liburua, familia-unitatea badago.
 • Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, eskatzailearena.

Erreferentziako merkaturatzaileak eskaera jaso duela baieztatzeko mezu elektroniko bat bidaliko dio hornidura-puntuaren titularrari.
 

Kontsumitutako energiaren muga batzuen baitan, %25eko deskontua ordainagirian (ikus baldintzak "informazio gehiago" atalean).

Hilerokoa.

 • Deskontuaren kalkulua zaurgarri egoera izategatik.
 • Familia-unitateko kideen diru-sarreretan oinarrituta, eskabidea aurkeztu aurreko hilabetean.

 

 • Harik eta beren lan-jarduerari berriro ekiten dioten arte, eta kontsumitzaileak gertaera horren berri eman behar dio erreferentziako merkaturatzaileari.
 • Nolanahi ere, bonua jasotzeko eskubidea, azken neurrien ondoren, 2022ko ekainak 30rarte luzatu da. 

Erabiltzaileak erreferentziako merkaturatzailearen helbide elektronikora bidaliko ditu eskatutako egiaztapena eta eskabide-eredua (araudiaren IV. eranskina).

 • Egiaztapen osatugabea: Eskabidea jaso eta 5 egun balioduneko epean jakinarazi behar du merkaturatzaileak.
 • Egiaztapen osoa: 5 egun balioduneko epean, posta elektronikoz jakinaraziko du emaitza, baina epe hori ez da derrigorrezkoa izango plataforma egokitu arte.
 • Onartutako eskaera: Mezuan neurriaren aplikazio-data adieraziko da, eta epe horretan, merkaturatzailea aldatu eta kontratua kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko preziora (KTBP) aldatu beharko da.
 • Eskabide-eredu berria: Aginduaren eranskinean (ikus araudiaren atala). Baliozkotzat joko dira aurreko ereduari lotutako eskabideak, baldin eta behar bezala eskatuta badaude (datuak erabiltzeko baimena eta egiaztapena)

Erreferentziako enpresa merkaturatzailea.

https://www.bonosocial.gob.es/

30/2020 Errege Lege Dekretutik aurrera, autonomoentzako deskontu-aldia luzatu da, eta beste kontsumitzaile elektriko batzuk ere kontuan hartu dira. Neurri hauen ondorioz, etxeko argiaren fakturan % 25eko murrizketa egin ahal izango da. Kontsumitzaile kaltebera gisa hartzen ditu langabezian dauden pertsonak, ABEE batean daudenak edo zainketengatik lanaldia murriztu dietenak, bai eta autonomoen kasuan diru-sarrerak %75 murriztu zaizkienak ere.

Azken neurrien ondoren, kontsumitzaile kalteberaren izaera hedatzen da bonu soziala jasotzeko eskubidea 2022ko ekainak 30era arte luzatuz.

Efektuen hasiera da

Irailak 30. 

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera jaso den fakturazio-zikloaren lehen egunetik aurrera.

Azken aldaketaren data
2022/02/23

 20.000 euroko edo hortik beherako soldata gordina duten eta 2021ko urriaren 1ean  ERTEan dauden pertsonak eta kontribuzio-mailako langabezia-prestazioen titularrak badira edo egoera horretara igarotzen badira, 2021eko urriaren 1etik 2022ko martxoaren 31ra bitartean

a) Deialdi hau EHAAn argitaratu aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea.
b) Kontratua eten edo lanaldia murriztu aurreko garaian, urtean 20.000 euroko edo gutxiagoko kontingentzia arrunteko kotizazio-oinarriari dagokion kotizazioa ordaintzea Gizarte Segurantzan.
c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte.
d) Dirulaguntzen arloko diru-itzulketaren bat egiteko betebeharrik bete gabe ez izatea.
e) Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zehapenik jaso ez izana, ez eta horien onuradun izateko ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak barne; azken horiek jasotzen dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoan.
f) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. apartatuko inongo egoeraren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

 Erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatu beharko da, eskabide-inprimakian jasotakoa inprimakiaren bidez.

Hileko 150 euroko langabezia-prestazioaren osagarria % 50etik gorako lanaldia duten pertsonentzat, eta hileko 100 eurokoa % 50etik beherako lanaldia dutenentzat.

Hilekoa.

2021ko urriaren 1tik 2022ko  martxoaren 22 arte indarrean dauden ERTEak osatuko dira (laugarren deialdia). 

Dirulaguntzak ez dira bateragarriak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, beste administrazio batzuek edo bestelako erakunde publiko edo pribatuek kontzeptu berarengatik edo helburu bererako emandako beste edozein motatako dirulaguntzekin edo laguntzekin.

Dirulaguntzen eskabideak elektronikoki aurkeztu behar dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian eskuragarri egongo den inprimakia erabiliz: https://www.lanbide.euskadi.eus
Eskabideak aurkezteko epea martxoaren 25tik aurrera.

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2022/aerte/

Laguntza horiek aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente batean sartuta dauden eta soldata baxuenak dituzten langileen prestazioaren osagarri dira, errenten murrizketa hori hein batean arintzeko. Hilean 150 eurokoa izango da % 50etik gorako lanaldia dutenentzat, eta 100 eurokoa % 50etik beherako lanaldia dutenentzat. 2020ko uztailaren 1etik irailaren 30era. Bigarren deialdian, luzatu egin da laguntza epea 2021ko urtarrilaren 31 arte. Hirugarren deialdiak maiatzaren 31 arte luzatu zituen laguntzak. Laugarren deialdiak 2021ko irailaren 30 artera arte luzatzen ditu laguntzak. Bostgarren deialdiak 2002ko iotsaileren 28 arte luzatu ditu. 

Eskaera egiteko epea

2022ko martxoaren 25tik aurrera

Efektuen hasiera da

2021ko urriaren 1a (bostgarren deialdia)

2021ko ekainaren 1a (laugarren deialdia)

2021ko otsailaren 1a (hirugarren deialdia)
2020ko Urriaren 1a (bigarren deialdia)

2020ko uztaila (lehen deialdia)

Azken aldaketaren data
2022/03/24

 • Aurreko ekitaldian diru-sarrera txikiak izan dituzten pertsonak.
 • 2020an, COVID-19ren krisiaren ondorioz, %50etik gorako errenta-jaitsiera izan duten pertsonak.
 • Aldi baterako egoitza-zerbitzua, zerbitzu soziala, sanitarioa edo zerbitzu soziosanitarioa erabiltzen duten pertsonak.
 • 23 urtetik gorakoak (edo adin nagusikoak edo emantzipatutako adingabeak izatea, adingabeak badituzte ardurapean). 
 • Espainian urtebeteko legezko bizilekua izatea.
 • Gizarte Segurantzan urtebete kotizatu izana.
 • Familien kasuan, gutxienez urte bat elkarrekin bizi izana, eta bakarrik dauden pertsonen kasuan, 3 urte.
 • Bizikidetza-unitateen kasuan, eskabidea egin baino urtebete lehenago gutxienez prestakuntza jaso izana.
 • Izan daitezkeen prestazioak aldez aurretik eskatu izana.
 • Ez da beharrezkoa enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea prestazioa eskatzeko unean. Enplegua aktiboki bilatzeko betebeharra prestazioa aitortu eta hurrengo sei hilabeteetan bete ahal izango da.
 • Diru-sarreren muga bat ez gainditzea. Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera, aurreko urteko guztizko diru-sarrerak urteko errenta bermatua baino txikiagoak badira: 5.500 euro, gutxi gorabehera, pertsona bakar batentzat, eta 12.000 euro, gehienez, hiru seme-alaba dituen bikote batentzat, adibidez.
  Halaber, eska daiteke, baldin eta 2020an kopuru horretatik beherako diru-sarrerak lortu badira. Horri esker, COVID-19ren krisiak kaltetutako pertsonei lagundu ahal izango zaie. Kasu horietan, urte osoko datuak eskuratzen direnean, prestazioaren doikuntza egingo da, diru-sarrera errealen arabera.
 • Baimendutako gehieneko ondarea prestazioaren urteko zenbatekoa halako 3 da BGI jasotzeko eskubidea izateko (16.614 euro pertsona bakar batek eta 43.196 euro 5 kideko familia batek). Izan daitezkeen zorrak kentzen dira eta ez da kontuan hartzen ohiko etxebizitzaren balioa.
 • Merkataritza-sozietate baten zuzenbideko administratzaile ez izatea, ondarearen balorazioa alde batera utzita, jarduera utzi ez badu.
 • Gainera, zenbait egoera berezi aurreikusten dira kolektiboentzat, hala nola salerosketaren, sexu-esplotazioaren edo genero-indarkeriaren biktimentzat, baita gizarte bazterkerian dauden pertsonentzat ere. 
 • Etxebizitza bereko IMVren titularren muga kendu da (orain arte 2), egoitza-zerbitzuko prestazioen erabiltzaileek izan dituzten sarbide-oztopoak ezabatzeko, bai eta ahultasun-egoeran dauden eta gastuak partekatzeko soilik etxebizitza berean biltzen diren pertsonen errealitatea aitortzeko ere.
 • Nortasuna egiaztatzeko: NANa, familia-liburua edo jaiotza-ziurtagiria.
 • Espainian legezko bizilekua egiaztatzeko: atzerritarren erregistro nagusian inskribatzea, Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela edo bizileku-baimena.
 • Espainiako helbidea egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria.
 • Bizikidetza-unitatea dagoela egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria, familia-liburua, erregistro zibilaren ziurtagiria edo izatezko bikoteen erregistroan inskribatzea. Hasiera batean, dokumentazio hori ez da aurkeztu beharko eta Administrazioak berretsiko ditu eskatzen diren betekizunak. Hala ere, prestazioaren eskabidean jasotako datuekin bat datorrela ondorioztatzerik ez badago, kasuan kasuko erroldatze-ziurtagiri historikoa eta kolektiboa aurkezteko eskatuko da.

Gizarte-zerbitzuek, eta, aldi baterako, hirugarren sektoreko erakundeek, gizarte-bazterketako arrisku-egoerak egiaztatu ahal izatea aurreikusten da: onuradunaren benetako egoitza ez datorrenean bat erroldarekin edo ahaidetasun-loturarik gabeko bizikideen kasuan.

Gutxieneko errentaren zenbatekoa aldatu egiten da aldez aurreko diru-sarreren arabera. 462 euro hilean, bakarrik bizi den pertsona heldu batentzat. Bizikidetza-unitatea bada, zenbateko hori 139 euro handituko da hilean pertsona gehigarri bakoitzeko, heldua edo adingabea izan, eta gehienez 1.015 euro hilean jasoko dira. Gainera, guraso bakarreko familientzat, Gizarte Segurantzan urtebetez kotizatutako 100 euroko osagarria gehitu da.
Lan egiten duten pertsonen kasuan, prestazioa ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzea ez gutxiagotzeko.

Hilean behin kobratuko da, 12 ordainketa urtean.

 • Bizi Gutxieneko Diru-sarrera aurretik zeuden errentak (besteak beste, soldatak) osatzeko moduan diseinatuta dago, etxe mota bakoitzerako bermatutako mugaraino. Errentarik ez badago, bermatutako muga osoa aseguratuko litzateke; baina errentarik izanez gero, bermatutako atalasearen eta lehendik dagoen errentaren arteko aldea estaliko litzateke.
 • Prestazioaren titularrak enplegurik ez badu eta aurkitzen badu, soldataren zati bat soilik behin-behinean salbuetsita egongo da prestazioaren kalkuluan.

Abenduak 31rarte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira, data horretan baldintzak betetzen baziren.

 • GMI bateragarria da bestelako diru-sarrerakin, ezarritako muga gainditzen ez bada.
 • Gutxieneko diru sarrera bermatzen duten laguntza autonomikoekin osatu ahal izango da.
 • Oraingoz, enplegua bateragarria da aldi baterako gutxieneko diru-sarrerarekin (zehazteke). Prestazioa enplegua bilatzeari lotuta dago, baina ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzearen pizgarria ez deusestatzeko.
 • Prestazioa eskuratzeko, ekainaren 15etik aurrera, interesdunak eskaera egin ahal izango du kanal telematikoen bidez (Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoa, non laguntzaile birtual bat eta simulagailu bat egongo diren, baita 900 20 22 22 zenbakia ere).
 • Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsonei dagozkien eskabideak ziurtagiri digitalik gabeko zerbitzuaren bidez baino ez dira aurkeztu behar.

Gizarte Segurantza.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

Gutxieneko Vital Diru-sarrera hileko prestazio ez-kontributibo berria da pobrezia-arriskuan dauden etxekoen unitateentzat, eta Gizarte Segurantzaren kargura dago. Herritarren eskubide subjektibo gisa definitzen da, eta horrek esan nahi du, baldintzak betetzen badira, prestazioa jaso ahal izango dela.

Abenduaren 20ko 19/2021 Legea onartu da, gutxieneko bizi-diru-sarrera ezartzen duena, orain arte 20/2020 Errege Lege-dekretuak arautzen zuena.

 

Eskaera egiteko epea
 • Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke. Hala ere, abenduak 31rarte eskatzen diren guztiek ekainaren 1etik izango dute atzeraeragina.
 • Ebazpena eta jakinarazpena gehienez ere sei hilabeteko epean egingo dira, eskabide-erregistroan sartzen den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igarotzen bada berariazko ebazpenik jakinarazi gabe, eskaera ezetsitzat joko da.
   
Efektuen hasiera da
 • Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke.
 • Abenduak 31rarte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira, data horretan baldintza guztiak betetzen baziren. 
 • Egun horretan baldintzak betetzen ez badira, baldintzak betetzen diren hilaren hurrengo hilaren lehen egunean kobratuko da prestazioa.
Azken aldaketaren data
2021/02/05

 • Ohiko etxebizitzaren errentariak.
 • Banku-erakunde bati alokatzeko mailegua eskatu dioten errentariak (mikrokredituak).
 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Lanaldi osoko/partzialeko murrizketa duten langileak.
 • Diru-sarrerak galdu dituen langile autonomoa.

Onuradunak:

19-kobidak eragindako kalteberatasun ekonomikoko egoeran dauden pertsonak (banakakoak edo bizikidetza-unitate batean taldekatutakoak).
Bizikidetza-unitatea etxebizitza berean bizi diren bi pertsonak edo gehiagok osatzen dute, ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez, adopzioaren bidez, laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunaren bidez edo bigarren mailarainoko ezkontza-ahaidetasunaren bidez, edo familia-harrerako harreman iraunkor edo adopzio aurreko harreman baten bidez edo tutoretzaren bidez elkartuta.

Pertsona "ahultasun ekonomikoko egoeran" dagoela joko da honako kasu hauetan:

 • Maizterretako batzuk 19-kobidaren osasun-krisiaren ondorioz daude, hau da:

- Edo langabezian edo ERTan (2020/01/31 ondoren)
- Edo lanaldia murriztu badu zaintzak edo kontziliazioa direla eta,
- Edo langile autonomoen edo enpresaburuen kasuan, diru-sarreren galera edo salmenten beherakada% 40koa edo handiagoa bada.Jaitsiera horiek gertatu ziren hilabeteetako diru-sarrerak edo salmentak hartzen dira erreferentziatzat (2020ko apirila eta/edo maiatza eta/edo ekaina eta/edo uztaila), alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko naturalean erregistratutako batez bestekoarekin alderatuta.
- Edo mailegu baten onuradun badira, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren arabera.

 • Errentaren zenbatekoa eta erkidego-gastuak eta oinarrizko hornidurak gaur egun eskuragarri dauden diru-sarreren% 30 baino handiagoak izatea, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera kalkulatuta.
 • Komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak hilean 79 euroan balioesten dira bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona bakoitzeko, edo, bestela, hilean 187,4 euroan etxebizitzako (irizpide aplikagarria pertsonarentzat edo bizikidetza-unitatearentzat onuragarriena dena izango da).

 

Baldintzak:

 • Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.
 • EAEn urtebetez benetan bizi izan dela egiaztatzea, etenik gabe, eta eskaera egin aurretik bertan bizi izan dela egiaztatzea.
 • Higiezin erabilgarrien titular ez izatea, norberaren konturako jarduerak egiten diren higiezina izan ezik.
 • Ondarea < 50.000 euro (dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste propietate batzuk).
 • Urteko diru-sarrera gordinak < 39.000 euro, hurrengo loturan zehaztutako babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuak. PFEZaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoren, eskaera egin aurreko zergaldia hartuko da kontuan.
 • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.
 • Ohiko bizileku iraunkorreko errentamendu-kontratu baten titularra izatea, EAEn kokatutako etxebizitza libre bati buruzko 29/1994 Legearen arabera formalizatua.
 • Hirugarren mailara arteko odol- edo ezkontza-ahaidetasunik ez izatea errentatzailearekin edo bizikidetza-unitate errentatzaileko edozein kiderekin.
 • Errentamendu-kontratuak indarrean egon behar du, eta 2020ko martxoaren 14a baino lehen formalizatu behar da.
 • Hileko errenta ezin izango da zenbateko hauetatik gorakoa izan, udalerriaren tamainaren arabera:
 •  

Hiriburu/herrien tamaina

Ohiko etxebizitza. 

€/hilean totala

Ohiko talde etxebizitza

€/hilean

Ohiko etxebizitza familia bakarrekoa

€/hilean

2.500 biztanle baina gutxigo

794,9

756,2

960,2

2.500 a 5.000 biztanle

816,9

803,3

984,2

5.001 a 10.000 biztanle

858,6

848,4

1.308,0

10.001 a 20.000 biztanle

900,3

892,1

1.253,1

20.001 a 40.000 biztanle

947,7

943,7

1.260,2

40.001 a 100.000 biztanle

1.012,8

1.005,9

1.513,4

Vitoria-Gasteiz

924,8

918,3

1.448,9

Donostia / San Sebastián

1.324,5

1.320,0

1.589,0

Bilbao

1.113,2

1.113,2

1.112,7

 

 • Familia ugariaren kasuan:

 

Hiriburu/herrien tamaina

Ohiko etxebizitza.

euro/hilean totala

Ohiko talde etxebizitza

€/hilean

Ohiko etxebizitza familia bakarrekoa

euro/mhilean

2.500 biztanle baina gutxigo

927,3

882,2

1.120,2

2.500 - 5.000 biztanle

953,1

937,1

1.148,2

5.001 -10.000 biztanle

1.001,7

989,8

1.526,0

10.001 - 20.000 biztanle

1.050,4

1.040,7

1.462,0

20.001 - 40.000 biztanle

1.105,7

1.100,9

1.470,2

 40.001 - 100.000 biztanle

1.181,6

1.173,6

1.765,6

Vitoria-Gasteiz

1.078,9

1.071,4

1.690,3

Donostia / San Sebastián

1.545,3

1.540,0

1.853,8

Bilbao

1.298,7

1.298,7

1.298,2

 

 • Beste administrazio batzuekin datuak kontsultatzeko oposizioa agertzen denean, honako adierazpen edo dokumentazio hauek aurkeztu behar dira:

O Erantzukizunpeko adierazpena, adierazten duena ez dela ondasun higiezinaren titularra, norberaren konturako jardueraren titularra izan ezik, eta ez duela errenta, prestazio edo laguntza bateraezinik jasotzen.

O 50.000 eurotik gorako ondarerik ez duela dioen erantzukizunpeko adierazpena.
O Errentapeko etxebizitzan erroldatuta egotearen erantzukizunpeko adierazpena.
O Diru-sarrerak egiaztatzeko dokumentazioa:

- Eskabidea egin aurreko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena, edo, bestela:
• Lan-bizitzaren ziurtagiria, GSDOk emana, data eguneratuarekin.
• PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
- Prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria.
- Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.

o Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak automatikoki egiaztatuko dira, eman eta ordaindu aurretik).

 • Eskatzaileen egoera zibilari buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Baterako errentamenduaren kasuan, errentarikideen artean dagoen harreman mota zehaztu behar da, eta bakoitzak ordaintzen duen errentaren zenbatekoa adierazi.
 • Hirugarrenen alta, errentariarena. (Horren ordez, errentatzailearena edo kreditu-erakundearena jarri ahal izango da).
 • Errentamendu-kontratuari dagokion fidantza Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan gordailututa ez badago, kontratu horren kopia, honako hauek jasoko dituena: kontratatzaileen identitatea, errentapeko finkaren identifikazioa, hitzartutako iraupena eta hasierako errenta.
  Errentariak bat baino gehiago badira, eta kontratuan ez bada agertzen bakoitzari banaka ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, banakako zenbateko hori adierazita.
 • Gaur egun erabilgarri dauden diru-sarreren egiaztagiriak, langabeziagatiko prestazioen ordainagiria, nominak edo besteren konturako langileentzako dokumentu baliokidea aurkeztuz, eta langile autonomoen edo enpresaburuen sarrera eta gastuen erregistroei, autolikidazioei eta/edo zerga-ondorioetarako informazio-aitorpenen aurkezpenei buruzko kontabilitate-informazioa aurkeztuz.
 • Erantzukizunpeko adierazpena, etxebizitzaren errentatzailearekin edo errentatzailearen bizikidetza-unitateko edozein kiderekin odol- edo ezkontza-ahaidetasuneko hirugarren mailara arteko familia-loturarik ez dagoela adierazten duena.
 • Errentatzaileak egindako erantzukizunpeko adierazpena, etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatu ez duela edo haren ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo atzeratu duela adierazten duena.
 • Enplegu- edo langabezia-egoera kobidak eragiten duela egiaztatzea 19:

O Ezinbesteko kausak edo COVID-19rekin lotutako ekonomia-, teknika-, antolamendu- eta ekoizpen-arrazoiak.
O Eskatzaileek beren jarduera sektoreren batean garatzen ari badira, eta jarduera horiek ez badaude jasota martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera jendaurreko irekiera etenda duten jardueren zerrendan, zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez.
O Langile autonomoen edo enpresaburuen kasuan, diru-sarreren galera edo salmenten beherakada kalkulatzeko, jaitsiera horiek gertatu ziren hilabeteetako diru-sarrerak edo salmentak hartuko dira erreferentziatzat (2020ko apirila eta/edo maiatza eta/edo ekaina eta/edo uztaila), alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko naturalean erregistratutako batez bestekoarekin alderatuta.

 • Mailegu-agiria finantza-erakundearekin.
 • 1.500 euro, 750 euro-ko bi ordainketatan (250 euro/ hilean)
 • Baterako errentamenduaren kasuan, laguntzaren onuradun izango den errentarikideak ordaintzen duen errentaren ehunekoaren arabera doituko da zenbateko hori.

Ordainketa errentatzaileari, errentariari edo finantza-erakundeari egin ahal izango zaio.

Bi ordainketatan.
Lehenengoa, onespen-ebazpena eman ondoren, eta bigarrena, hiru hilabete geroago, baldintza eta betebeharrei eutsiz gero.

Honela lortzen da: hilean 250 euro bider 6 hilabete.
Zenbateko osoaren% 50eko bi ordainketatan ordaintzen da.

 

 

Gehienez 6 hilabete. 15.529.328 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

 •  Prestazio ekonomikoen onuradunak:

O EPE, Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.
O EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
O Gaztelagun
O alokairuko GLLak.
O Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publiko edo pribatuk alokairurako eman lezakeen helburu bererako beste batzuk.

 

 • Beste alokairu-programa batzuen onuradunak:

O Babes publikoko etxebizitza errentamenduan edo erabilera-lagapeneko zuzkidura-bizitoki bat.
O Etxebizitza pribatua alokairuan, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-programaren bidez, edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez.

 • COVID-19k sortutako krisiaren ondorioz errenta ordaintzetik salbuesteko, barkatzeko edo murrizteko onuradunak:

O Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko martxoaren 31ko Aginduan araututako alokairuak ordaintzetik salbuestea.
O Etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatzea edo ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo atzeratzea, errentatzailearekin adostuta, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
O 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluan aurreikusitako errenta % 50 murriztea.

Aurrez aurrekoa:
39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoak (ahal denean)
Modu telematikoa:
https://www.euskadi.eus/ayuda-alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/es
Www.alokabide.euskadi.eus.

AGINDUA, 2020ko apirilaren 30ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Covid-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duena.

AGINDUA, 2020ko irailaren 22koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita COVID-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duen agindua

 

https://www.euskadi.eus/ayuda–alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/eu

Programa honen helburua ohiko etxebizitzaren errentariei alokairurako laguntzak ematea da, zuzeneko esleipenaren bidez, baldin eta BIDEZren eragin ekonomiko eta sozialaren ondorioz alokairua partzialki edo osorik ordaintzeko arazo iragankorrak badituzte 19 Zehazki, finantzaketa-laguntza iragankorrak itzultzeko laguntzak ematea da programaren xedea.

Estatuak abalatutako mailegua lortu eta laguntza horiek lortuz gero, kongruentzia-arau bat aplikatuko da, eta, horren arabera, lortutako mailegua osorik edo zati batean amortizatzera bideratu beharko da zenbatekoa.
2020ko abenduaren 31 baino lehen, alokairu-errenten ordainagiriak eta/edo laguntza iragankorren kitapen osoa edo partziala aurkeztea.

Eskaera egiteko epea
 • 2020ko maiatzaren 6tik abenduaren 31ra arte.
 • Ebazpena: eskaera egin eta bi hilabeteko epean.

Eskabidean berariaz adierazi beharko dira:

 • Bizikidetza-unitate errentariaren egungo diru-sarrerak, eskabidea aurkezten den hilabeteari dagozkionak, edo aurreko hilabeteari dagozkionak, hura eskuragarri ez badago.
 • Besteren konturako langileak, enpresa, enpresaren jarduera ekonomikoaren sektorea eta langabezia- edo azpienplegu-egoeraren hasiera-eguna.
 • Langile autonomoak edo enpresaburuak, jardueraren jarduera ekonomikoaren sektorea.
Efektuen hasiera da

2020ko apirila.

Aurreikusitako kobratze data

2020ko maiatza-ekaina.

Azken aldaketaren data
2020/09/19

 • Errentariak.
 • Genero-indarkeriaren, etxegabetzearen eta etxerik gabeko pertsonen biktimak.
 • Adingabeak ardurapean dituzten familiak.
 • 60 urtetik gorakoak.
 • Langabezia edo lan-jarduerarako ezintasun egiaztatua.
 • Administrazio publikoak, enpresa publikoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak, elkarlaneko ekonomiakoak edo antzekoak, betiere irabazi-asmorik gabekoak, bereziki kalteberak diren pertsonei bizitoki-irtenbide bat ematea helburu dutenak.

Onuradunak:

 • Bereziki zaurgarriak diren pertsonak.
 • Administrazio publikoak, enpresa publikoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak, elkarlaneko ekonomiakoak edo antzekoak, betiere irabazi-asmorik gabekoak, bereziki kalteberak diren pertsonei bizitoki-irtenbide bat ematea helburu dutenak.

Persona "bereziki zaurgarriak" dira:

 • Ohiko-etxebizitzatik etxegabetze prozedurapean dauden pertsonak.
 • Etxerik gabeko pertsonak.
 • Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituraketa eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzko maiatzaren 14ko 1/2013 Legearen 1. artikuluan jasotako pertsonak. Honako kasu hauek barne-hartzen ditu:
  • Genero-indarkeriaren biktima bat dagoen familia-unitatea.
  • Familia ugaria.
  • Familia-unitatea: guraso bakarrekoa, adingaberen batekin edo %33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duen kideren batekin, mendekotasun-egoera batekin edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkor egiaztatua dakarren gaixotasun batekin.
  • Zorduna langabezian dagoen familia-unitatea.
  • Etxebizitza berean, titularrarekin edo haren ezkontidearekin odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko hirugarren mailarainoko ahaidetasuna duen pertsona bat edo gehiago bizi diren familia-unitatea, baldin eta desgaitasun-egoeran, mendetasun-egoeran edo gaixotasun larri batean badaude, eta egoera horrek aldi baterako edo modu iraunkorrean lanerako ezgaitzen baditu.
  • Zorduna 60 urtetik gorako pertsona denean.

Baldintzak:

 • Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.
 • Urtebeteko egoitza eraginkorra eta etengabea eduki izana egiaztatzea EAEn, eskaeraren aurre-aurreko aldian.
 • Higiezin erabilgarrien titular ez izatea, norberaren konturako jarduerak egiten diren higiezina izan ezik.
 • Ondarea < 50.000 euro(dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste propietate batzuk).
 • Urteko diru-sarrera gordinak < 39.000 euro, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuak, hemen zehaztuta: https://apps.euskadi.eus/x39-appcont/es/x91aEtxebideWar/etxebide/calculopon?locale=es. PFEZaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoren, eskaera egin aurreko zergaldia hartuko da kontuan.
 • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.
 • Beste administrazio batzuekin datuak kontsultatzeko oposizioa agertzen denean, honako adierazpen edo dokumentazio hauek aurkeztu behar dira:
  • Erantzukizunpeko adierazpena, ondasun higiezinaren titularra ez izateari buruzkoa, salbu eta norberaren konturako jardueraren titularra bada, eta errenta, prestazio edo laguntza bateraezinak ez jasotzeari buruzkoa.
  • 50.000 eurotik gorako ondarea ez edukitzearen erantzukizunpeko adierazpena.
  • Errentapeko etxebizitzan erroldatuta egotearen erantzukizunpeko adierazpena.
  • Diru-sarrerak egiaztatzeko agiriak:
   • Eskaera egin aurreko zergaldiari dagokion PFEZaren aitorpena edo, halakorik ezean: 
    • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako lan-bizitzaren ziurtagiria, eguneratutako datarekin.
    • PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
   • Prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria.
   • Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.
  • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak automatikoki egiaztatuko dira, dirulaguntza eman eta ordaindu aurretik).
 • Eskatzaileen egoera zibilari buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Baterako errentamenduaren kasuan, errentarikideen artean dagoen harreman mota zehaztu behar da, eta bakoitzak ordaintzen duen errentaren zenbatekoa adierazi.
 • Errentariaren Hirugarrenen alta (horren ordez, errentatzailearena edo kreditu-erakundearena jarri ahal izango da).
 • Genero-indarkeriaren biktimak, oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo gizarte-zerbitzu espezializatuen epaia, urruntze-agindua edo txostena; genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko Aginduaren 3. artikuluan xedatutakoaren arabera emanak.
 • Ohiko-etxebizitzatik berehalako etxegabetze prozedurapean dauden pertsonak edo dagoeneko etxegabetu dituztenak, hauek zehazten dituen agiri judiziala.
 • Etxerik gabeko pertsonak, erroldatze sozialaren edo fikziozko erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena.
 • Bereziki zaurgarriak diren beste pertsona batzuk, hala badagokio, erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena, Familia Liburua, agintaritza publiko eskudunak emandako edozein desgaitasun-motaren ziurtagiria edo langabezia-egoeraren ziurtagiria.
 • 3.000 euro, 1.500 euro-ko bi ordainketatan (hilean 250 euro ordaintzeari dagozkie).
 • Baterako errentamenduaren kasuan, laguntzaren onuradun izango den errentarikideak ordaintzen duen errentaren ehunekoaren arabera doituko da zenbateko hori.

Ordainketa errentatzaileari, errentariari edo finantza-erakundeari egin ahal izango zaio.

Bi ordainketetan.

Lehenengoa, onespen-ebazpena eman ondoren, eta bigarrena, hiru hilabete geroago, baldintza eta betebeharrak betetzen jarraituz gero.

 • Hileko 250 euro 12 hilabeteko epeaz biderkatuta lortzen da.
 • Zenbateko osoaren %50eko bi ordainketatan ordaintzen da.

12 hilabete gehienez. 15.529.328 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

 • Prestazio ekonomikoen onuradunak:
  • Epe, Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.
  • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
  • Gaztelagun.
  • Alokairuko GLLak.
  • Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publikok edo pribatuk alokairurako eta helburu bererako eman ditzakeen beste batzuk.
 • Beste alokairu-programa batzuen onuradunak:
  • Alokairuko babes publikoko etxebizitza edo erabilera lagatzeko zuzkidura-bizitoki bat.
  • Etxebizitza pribatua alokairuan, Merkatu Libreko Etxebizitzen Alokairurako Bitartekaritzako ASAP programa-ren bidez (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa)edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez.
 • Covid-19ak sortutako krisitik eratorritako errentaren ordainketatik salbuesteko, barkatzeko edo murrizteko onuradun
  • Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko martxoaren 31ko Aginduak araututako alokairuak ordaintzetik salbuestea.
  • Etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatzea edo aldi baterako eta ohiz kanpoko errentaren atzerapena, errentatzailearekin akordio bidez adostutakoak, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
  • Errentamendu-errenta %50an murriztea, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluan jasotakoaren arabera.

Presentzialki:

39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoak (ahal denean).

Telematikoki:

 • AGINDUA, 2020ko apirilaren 30ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Covid-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duena.
 • AGINDUA, 2020ko irailaren 22koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita COVID-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duen agindua.
https://www.euskadi.eus/ayuda–alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/es

Apartekoa eta denboran mugatua den diru-laguntza programa honek genero-indarkeriaren biktimei, ohiko etxebizitza utzarazi zaien pertsonei, etxerik gabeko pertsonei eta bereziki zaurgarriak diren beste batzuei berehalako bizitegi-konponbidea ematea du helburu.

2021eko abenduaren 31 baino lehen aurkeztea gizarte-proiektuaren memoria eta lortutako emaitzak.

2020ko abenduaren 31 baino lehen aurkeztea alokairu-errenten ordainagiriak eta/edo laguntza iragankorren kitapen osoa edo partziala.

Eskaera egiteko epea
 • 2020ko maiatzaren 6tik abenduaren 31 arte.
 • Ebazpena: eskaera egin eta bi hilabeteko epean.

Eskabidean berariaz argitu beharko da:

 • Errentaria den bizikidetza-unitatearen egungo diru-sarrerak, eskabidea aurkezten den hilabeteari dagozkionak, edo aurreko hilabeteari dagozkionak, hura eskuragarri ez badago.

 

Efektuen hasiera da

Apirila.

Aurreikusitako kobratze data

Maiatza-ekaina.

Azken aldaketaren data
2020/09/05

Autonomoak.

Ohiko etxebizitza ez den beste erabilera baterako alokairu bati aurre egiten dioten langile autonomoak, baldin eta jabea etxebizitzaren enpresa edo erakunde publiko bat edo edukitzaile handi bat bada, eta haien jarduera eten bada edo diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz.

"Etxebizitzaz bestelako erabilerarako alokairua" da (Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 3. artikulua): sasoiko hiri-finkak edo industria-, merkataritza-, artisautza-, lanbide-, jolas-, laguntza-, kultura- edo irakaskuntza-jarduera bat egiteko erabiltzen direnak.

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak bete behar dituzten baldintzak honako hauek dira (15/2020 Errege-Lege Dekretuaren 3. artikulua):

a) Gizarte Segurantzako Araubide Berezian edo ordezko mutualitateetan afiliatua eta altan egotea 2020ko martxoaren 14an.

b) Alarma-estatuaren adierazpenaren ondorioz jarduera etenda egotea edo,

c) Fakturazioa, atzerapena eskatu aurreko hilabete naturalean, gutxienez %75ean murriztu izana (hilabete horri dagokion hiruhilekoaren hileko batez besteko fakturazioa kontuan hartuz, aurreko urteari dagokionez).

Betekizunak jabearekin egiaztatu behar dira zuzenean:

a) Jarduera etetea: Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez, eta, beharrezkoa bada, eskatzaileak jarduera uzteari buruz egindako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

b) Jardueraren murrizketa: hasiera batean, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatzen da. Edonola ere, jabeak errentariari murrizketa justifikatzeko kontabilitate-liburuak aurkeztea eska diezaioke.

Hilean behin (gehienez 4 hilabetez).

4 hilabetez gehienez. 

4 hilabeteko epea amaitzen denetik edo egoera ekonomikoa gainditzen denetik aurrera, 2 urtean, zatika, geroratutako kuotak itzuli behar dira, interesik gabe (betiere, kontratuaren indarraldiaren eta luzapenen barruan).

Eskaera errentariak egingo du zuzenean etxebizitzako enpresa edo erakunde publikoarekin edo jabearekin. Jabeak eskaera onartu behar du, aldez aurretik akordiorik lortu ez bada.

Errentatzailea/errentaria.

www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak, eta errentatzaileak enpresak, etxebizitza-erakunde publikoak edo edukitzaile handi bat direnean, higiezinaren alokairu-errentaren ordainketa atzeratu edo aldi baterako murriztu beharko da, baldin eta errentariak jarduera utzi badu edo bere diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz.

Eskaera egiteko epea

Irailak 30erarte. 

Efektuen hasiera da

Eskaera apirilaren 23tik aurrera egin ahal izango da, eta errenta alokairu-errentaren hurrengo hilekotik aurrera atzeratuko da.

Azken aldaketaren data
2020/10/03

 • Probaldian zegoen kontratua, martxoaren 9tik aurrera, enpresak eskatuta azkendu diren langileak, arrazoia edozein dela ere.
 • Martxoaren 1az geroztik beren borondatez azken lan-harremana ebatzi duten langileak, lan-eskaintza irmoa izateagatik, COVID-19ren ondorioz gauzatu ez dena. Kasu horretan, enpresak idatzizko jakinarazpena egin beharko du, lan-kontratu konprometitua izenpetzeari uko egiteko.

COVID-19ren ondorioz gauzatu ez den lan-eskaintza irmoa izateagatik martxoaren 1etik beren borondatez azken lan-harremana ebatzi duten langileen kasuan, enpresak idatzizko jakinarazpena egin behar du lan-kontratu konprometitua sinatzeari uko egiteko.

Hilean behin.

Martxoaren 1etik aurrera, langileak bere borondatez suntsiarazi badu kontratua, eta martxoaren 9tik aurrera, enpresak eskatuta azkendu bada kontratua, eta alarma-egoerak irauten duen bitartean. Irailak 14rarte. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

Langabeziagatiko babesa zabaltzen zaie, probaldian egon arren, enpresak eskatuta (martxoaren 9tik aurrera) edo erabiltzaileak gauzatu ez den lan-eskaintza irmoa duelako (martxoaren 1etik aurrera) azkendu diren kontratuei.

Eskaera egiteko epea

Alarmak irauten duen bitartean.

Azken aldaketaren data
2020/09/16

Autonomoak.

Ohiko etxebizitza ez den beste erabilera baterako alokairu bati aurre egiten dioten langile autonomoak, nahiz eta jabea etxebizitzaren enpresa edo erakunde publiko bat edo edukitzaile handi bat ez izan, eta haien jarduera eten bada edo diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz. 

"Etxebizitzaz bestelako erabilerarako alokairua" da (Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 3. artikulua): sasoiko hiri-finkak edo industria-, merkataritza-, artisautza-, lanbide-, jolas-, laguntza-, kultura- edo irakaskuntza-jarduera bat egiteko erabiltzen direnak.

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak bete behar dituzten baldintzak honako hauek dira (15/2020 Errege-Lege Dekretuaren 3. artikulua):

a) Gizarte Segurantzako Araubide Berezian edo ordezko mutualitateetan afiliatua eta altan egotea 2020ko martxoaren 14an.

b) Alarma-estatuaren adierazpenaren ondorioz jarduera etenda egotea edo,

c) Fakturazioa, atzerapena eskatu aurreko hilabete naturalean, gutxienez %75ean murriztu izana (hilabete horri dagokion hiruhilekoaren hileko batez besteko fakturazioa kontuan hartuz, aurreko urteari dagokionez).

Betekizunak jabearekin egiaztatu behar dira zuzenean:

a) Jarduera etetea: Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez, eta, beharrezkoa bada, eskatzaileak jarduera uzteari buruz egindako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

b) Jardueraren murrizketa: hasiera batean, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatzen da. Edonola ere, jabeak errentariari murrizketa justifikatzeko kontabilitate-liburuak aurkeztea eska diezaioke.

Hilean behin (gehienez 4 hilabetez).

Atzerapena automatikoki aplikatzen da, alarma-egoeran eta haren luzapenetan (gehienez ere 4 hilabetez luza daiteke).

4 hilabeteko epea amaitzen denetik edo egoera ekonomikoa gainditzen denetik aurrera, 2 urtean, zatika, geroratutako kuotak itzuli behar dira, interesik gabe (betiere, kontratuaren indarraldiaren eta luzapenen barruan).

Eskaera errentariak egingo du zuzenean etxebizitzako enpresa edo erakunde publikoarekin edo jabearekin. Jabeak eskaera onartu behar du, aldez aurretik akordiorik lortu ez bada.

Errentatzailea/errentaria.

www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak, eta errentatzaileak enpresak, etxebizitza-erakunde publikoak edo edukitzaile handi bat ez direnean ere, higiezinaren alokairu-errentaren ordainketa atzeratu edo aldi baterako murriztu beharko da, baldin eta errentariak jarduera utzi badu edo bere diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz. 

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 23tik hilabeteko epean.

Efektuen hasiera da

Eskaera apirilaren 23tik aurrera egin ahal izango da, eta errenta alokairu-errentaren hurrengo hilekotik aurrera atzeratuko da.

Azken aldaketaren data
2020/04/26

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera "zaurgarritasun egoeran" dauden pertsonak eta ohiko etxebizitzaren hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituztenak edo,
 • Ohikoak ez diren etxebizitzak baina alokairu egoeran daudenak, baldin eta jabeak edo errentatzaileak alokairu-errenta jasotzeari utzi badio Alarma-Egoera indarrean jarri denetik edo hura amaitu eta hilabetera arte.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, "zaurgarritasun egoeran" dagoen hipoteka-zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, hipoteka-zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Hipoteka-zorraren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa nabarmen aldatu izana, etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez. Hipoteka-karga osoak (19.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina, gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Alokairuko etxebizitza baten hipoteka-maileguaren hipoteka-zorraren moratoria eskatzen bada eta jabeak errenta jasotzeari utzi badio (19. artikulua), dagokion errentamendu-kontratua aurkeztu behar da.

g) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta f) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin (3 hilabete luzagarri).

Atzerapena 2020ko irailaren 29a arte eskatu ahal izango da. 

Finantza-erakundearen onuradunak:

 • Atzerapen-eskaera.
 • Kalteberatasun-egoera egiaztatzen duten dokumentuak.

Finantza-erakundearen ebazpena: eskaera egiten denetik, gehienez ere 15 eguneko epean.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak.

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=d409ccf428431710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Behin atzerapena aplikatuta, hipoteka izoztu egiten da, hau da, ez da kuotarik ordaintzen eta ez da interesik sortzen neurriak indarrean dirauen bitartean. Ordainketa geroratzea baino ez da: maileguaren epea luzapenak irauten duen hilabeteetan luzatuko da (gutxienez 3 hilabete).

Eskaera egiteko epea

2020ko irailaren 29ra luzatu da amaituko da luzamendua eskatzeko epea.

Azken aldaketaren data
2020/09/30

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden langile autonomoak eta hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituztenak.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, zaurgarritasun egoeran dagoen hipoteka-zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, hipoteka-zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Hipoteka-zorraren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa modu nabarmenean aldatu izana etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez. Hipoteka-karga osoak (19.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Alokairuko etxebizitza baten hipoteka-maileguaren hipoteka-zorraren moratoria eskatzen bada eta jabeak errenta jasotzeari utzi badio (19. artikulua), dagokion errentamendu-kontratua aurkeztu behar da.

g) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta f) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin (3 hilabete luzagarri).

Hiru hilabete arte.

Atzerapenaren amaiera: hipoteka-kuoten ordainketa luzatuko da moratoria eraginkorra izan den aldi berean (hala ere, zordunak eta erakunde hartzekodunak beste akordio bat lortu ahal izango dute).

Finantza-erakundearen onuradunak:a:

 • Atzerapen-eskaera.
 • Kalteberatasun-egoera egiaztatzen duten dokumentuak.

Finantza-erakundearen ebazpena: eskaera egiten denetik, gehienez ere 15 eguneko epean.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak.

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=d409ccf428431710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Behin atzerapena aplikatuta, hipoteka izoztu egiten da, hau da, ez da kuotarik ordaintzen eta ez da interesik sortzen neurriak indarrean dirauen bitartean. Ordainketa geroratzea baino ez da: maileguaren epea luzapenak irauten duen hilabeteetan luzatuko da (gutxienez 3 hilabete).

Eskaera egiteko epea

Irailaren 29an amaituko da luzamendua eskatzeko epea.

12 hilabeteko moratoria onartu da ekintza turistikoekin lotutako higiezinentzat.

Efektuen hasiera da

Zordunak hartzekodunari eskaera egiaztatua egiten dionetik.

Azken aldaketaren data
2020/09/30

 • ABEEE (Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea).
 • Ardurapean seme-alabak dituzten langileak.

COVID-19ren ondorioz, ABEE bidez, ezinbesteko- edo ekoizpen-arrazoiengatik lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu dieten langileak eta seme-alabak dituztenak ardurapean, SEPEk ardurapeko seme-alaben daturik izan ez arren.

Enpresak egiaztatuko du ABEEE-ren aplikazioa.

Hilerokoa.

Ofizioz erregularizatzen da langabezia-prestazioaren zenbatekoen igoera, ABEEE baten eraginpean dauden eta seme-alabak ardurapean dituzten langileentzat.

 • Lan-kontratuaren etenaldia edo aldi baterako murrizketa amaitu arte.
 • ABEEEaren gehieneko iraupena 2022ko otsailak 28rarte luzatu da. 
 • Langabezia-prestazioa zuzenean eskatzen du ABEEEa izapidetu duen enpresaburuak.
 • SEPEk ofizioz erregularizatuko du eskubidea duten eta ardurapeko seme-alaben daturik ez duten langabezia-prestazioen kopuruen igoera, eragindako pertsonek inolako erreklamaziorik egin behar izan gabe.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=reconocimiento-oficio-hijos-erte-sepe-covid19

Enpresak aurkezten ari diren ABEEE bidezko eskaera kolektiboen aitorpenean, hasiera batean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) ardurapeko seme-alaben inguruan bere sisteman zuen informazioa bakarrik hartu izan du kontuan. Prozedura bizkortzeko, prestazioak aitortuta dituztenean, ofizioz erregularizatuko dute langabezia-prestaziorako eskubidea duten eta ardurapeko seme-alaben daturik ez duten langabezia-prestazioen kopuru igoera.

Efektuen hasiera da

2020ko apirilaren 12a.

Azken aldaketaren data
2021/10/04

Lan-eszedentziako eta lanaldi-murrizketako egoeran dauden hartzaileak (% 100eko lan-murrizketa berezia eszedentziaren parekoa da), 14 urtetik beherakoak zaindu eta zaindu behar dituztenak, mendekotasuna duten pertsonak, COVID-19 koronavirusak kutsatutako edo isolatutako pertsonak.

Onuradunak:

1. Lan-eszedentzian edo lanaldiaren murrizketan (% 33koa edo handiagoa, lanaldiaren murrizketa berezia barne; lanaldiaren murrizketa berezia % 100era iritsi ahal izango da) dauden langileak, jarraian zerrendatutako edozein pertsonari laguntzeko, arreta emateko eta zaintzeko betebeharrak zuzenean eta modu pertsonalean beren gain hartzeko:

 

a) 14 urtez beherako seme-alabak, edo % 33ko edo hortik gorako dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duten 18 urte artekoak.
b) Besteren mendeko pertsonak, edozein delarik ere aitortu zaien mendekotasun-maila.
c) COVID-19 koronabirusak erasan dien gaixoak (kutsatuak edo isolatuak).

 

2. Zehazki, honako langile hauek izan daitezke laguntzen onuradunak, betiere langile aktiboak badira 2020ko martxoaren 9an:

 

a) Langileen Estatutuaren aplikazio-eremuan dauden besteren konturako langileak, administrazio publikoetako sektore publikoko lan-kontratudunak izan ezik.
b) Kooperatiba-sozietateetako bazkide-langileak edo lan-bazkideak.

 

Baldintzak:

Kasu guztietan:

 

1. Lan-eszedentzia edo lanaldiaren murrizketa 2020ko martxoaren 9tik aurrera baliatu izan behar du. Halaber, lanaldiaren murrizketaren kausan, baliteke adierazitako datatik aurrera egokitzea edo aldatzea.

 

2. Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta egotea diruz lagundutako jarduketak iraun artean.

 

Horretaz gain, 2020ko martxoaren 9ren aurreko urtean etenik gabe erroldatuta egotea, edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, segidako 5 urtez aurreko 10 urteetan.

 

3. Diruz lagundutako jarduketaren ondorioz soldata murriztu izana.

 

4. Era berean:

 

A) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa langilearen semea edo alaba denean:

 

a) Haren zaintza edukitzea, diruz lagundutako jarduketak iraun bitartean.

b) Harekin bizitzea eta erroldatuta egotea, diruz lagundutako jarduketak iraun bitartean.

Dena dela, ez dago errolda berean egon beharrik ebazpen judizialez ezarritako zaintza partekatua dagoenean: zaintza esleitu zaion pertsonetako edozeinekin erroldatuta egon daiteke adingabea.

c) Hiru urtetik beherako seme-alaben kasuan, adingabeak haurtzaindegi batean matrikulatuta egon behar zuen 2020ko martxoaren 9an.

d) Seme-alabek 14 urtetik gora badituzte, eta % 33ko edo gehiagoko dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua badute, ikastetxe batean matrikulatuta egon beharko dute.

 

B) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa langilearen mendeko senide bat denean:

 

a) Langilearen eta haren mendeko pertsonaren artean 1. edo 2. mailako odolkidetasuna edo 1. mailako ahaidetasuna egon behar du, edo ezkontide izan nahiz izatezko bikote eratuta egon behar du.

b) Besteren mendeko senideari modu iraunkorrean itxi diote ingresatuta zegoen besteren mendeko adinekoentzako egoitza, edo, bestela, erabiltzen zuen gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroa, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-inklusioa sustatzeko egoitza.

 

C) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa Covid-19 koronabirusak erasandako senide gaixo bat denean (kutsatua edo isolatua), langilearen ezkontide edo izatezko bikotekide izan behar du, edo 1. mailako odolkidetasuna egon behar du langilearen eta gaixoaren artean.

 

 • a) Filiazio, adopzio, tutoretza, harrerako zaintzaren egiaztagiria, ebazpen judiziala edo adopzioa dagoenean, ahaidetasunarena, edo izatezko bikotea izatearena.

  b) Eskatzailearen errolda-agiri eguneratua, bertan agertzen direlarik etxebizitzan bizi diren pertsona guztien zerrenda –2020ko martxoaren 9ko familia-unitatearen osaera jakiteko–, eta eskatzailea udalerrian erroldatu zen eguna.

  c) Gizarte Segurantzako agiria, non egiaztatzen baitira eszedentzia-baja edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan izan diren aldaketak –batean zein bestean seme-alabak edo senideak zaintzeko–, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa– eta diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldia.

  Gizarte Segurantzako autonomoen araubide bereziko kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei eta lan-bazkideei ez zaie eszedentzia-baja eskatuko.

  Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu behar dute, non egiaztatzen den kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide direla, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan daudela, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa–, diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldiak, kotizazio-mota eta eszedentzia edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan gertatutako aldaketak.

  d) Sarrera fiskalen egiaztapena.

  e) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona besteren mendeko senide bat denean, mendekotasun-ziurtagiria.

  f) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa Covid-19ak koronabirusak erasandako gaixo bat denean (kutsatua edo isolatua), hori egiaztatzen duen ziurtagiri medikoa.

  g) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten baita bete egiten direla eskatutako baldintza orokorrak eta, hala badagokio, baita puntu hauek ere, hala badagokio:

  • Asistentzia, arreta eta zaintza hartu behar duen 3 urtetik beherako semea edo alaba haurtzaindegi batean matrikulatuta zegoela 2020ko martxoaren 9an.
  • Dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duen 14 urtetik gorako semea edo alaba ikastetxe batean matrikulatuta dagoela.
  • Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsonari modu iraunkorrean itxi zaiola ingresatuta zegoen besteren mendeko adinekoentzako egoitza, edo gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroa, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-inklusioa sustatzeko egoitza.
  • Egoiliarrei edo erabiltzaileei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko egoitza horiek itxita egon diren aldia.
  • Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa Covid-19 koronabirusak erasandako norbaiti (kutsatua edo isolatua) zuzenean lagundu, arreta eman eta hura zaintzeko izan dela.

1. Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da. Hain zuzen ere, kontuan hartuko dira honako irizpide hauek:

a) Seme-alabei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira hiru urtetik beherako adingabea zaintzeko eszedentzia hartu duten edo 12 urtetik beherako adingabea zaintzeko lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 17. artikuluan).

b) Besteren mendeko pertsonei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira besteren mendeko senideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 30. artikuluan).

c) Covid-19 koronabirusak erasandako gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira osasunez oso larri dau­den senideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 31. artikuluan).

2. Langileari dagokion laguntza ekonomikoa aurreko irizpideak aplikatuta ateratzen den zenbatekoa halako bi izango da.

3. Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, lanaldiaren % 100era iristen den murrizketa berezia lan-eszedentziako egoeraren modukotzat hartuko da.

1. Laguntzak aplikatuko zaizkie 2020ko martxoaren 9tik aurrera hartutako lan-eszedentziei eta -murrizketei, alarma-egoera amaitu artekoei, edo, bestela:

a) Hezkuntza-jardueraren etenaldia amaitu artekoei, ikastetxe bakoitzaren hezkuntza-jardueraren egutegia aintzat harturik.

b) Lagundu, artatu eta zaintzeko lanak egiten dituzten honako zentro hauek berriro irekitzen diren egunaren bezpera artekoei: haurtzaindegiak; besteren mendeko adinekoentzako egoitzak; gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroak; edo besteren mendeko pertsonentzako edo gizarte-inklusioa sustatzeko egoitzak.

 

2. Aplikatu zaizkie, halaber, martxoaren 9a baino lehenago hartutako lanaldi-murrizketei, baldin eta langileak data horretatik aurrera egokitu baditu seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei edo Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) zuzenean laguntzeko, arreta emateko eta haiek zaintzeko lana betetzeko.

 

3. Diruz lagundutako epeak etenaldiak izan ditzake.

Laguntzak ez dira bateragarriak beste edozein administrazio publikok helburu eta epe bererako emandako laguntzekin edo ezar ditzakeen laguntzekin.

1. Modu elektronikoan nahiz ez-elektronikoan aurkeztu ahal dira laguntza-eskabideak.

2. Eskabideak, behar bezala bete ondoren, aurrez aurre aurkeztu ahal dira leku hauetan, eskabide normalizatua erabiliz:

a) Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean).

b) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako organoen aurrean.

 

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

https://www.euskadi.eus/informacion/ayudas-para-la-conciliacion-de-la-vida-familiar-y-laboral/web01-a2famil/eu

Laguntzak konpentsatu egin nahi du seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei edo Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) laguntzeko, arreta emateko eta haiek zaintzeko lana betetzeko lantokia edo lanpostua erabat edo partez utzi behar izan duten langileen soldata-murrizketak dakarren diru-sarreren galera.

Eskaera egiteko epea

Eskaera egiteko epea urtebete izango da, alarma-egoera amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. 2020ko ekainaren 20tik 2021eko ekainaren 21ra arte, biak barne.

Efektuen hasiera da

Lan-eszedentziaren edo lanaldiaren murrizketaren hasiera-data, beti ere, aintzat hartuta, 2020ko martxoaren 9tik (egun hori barne) edozein egunetan hasi behar izan duela.

Martxoaren 9a baino lehenago hartutako lanaldi-murrizketei, baldin eta langileak data horretatik aurrera egokitu edo aldatu baditu, diruz lagundutako epearen hasiera izango da lanaldi-murrizketa egokitu edo aldatu den eguna.

Azken aldaketaren data
2021/06/24

Urtebetetik beherako adingabeak ardurapean dituzten eszedentzian dauden langileak.

Urtebetetik beherako adingabeak ardurapean dituzten eszedentzian dauden langileak.
Baldintzak:
Ezabatu egiten da familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 4.4 artikuluko eskakizuna, hau da, beste gurasoak – Eskatu ez duenak –, halakorik izanez gero, alta emanda egotea eta bere kontratuari dagokion lanaldi osoa egitea. Eskatzailea ez den gurasoarekiko eszedentzia eta lan-jarduerara sartzea, osasun-krisiak eragindako lan-doikuntzen ondorioz aldatzen dena.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan (II. kapituluko 1. atala) eta Enpleguko eta Gizarte politiketako sailburuaren 2020ko apirilaren 7ko Aginduan (COVID -19ren eragin ekonomikoari erantzuteko familiei laguntzeko berariazko neurriak arautzen dituena) ezarritakoaren arabera.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretua (7. artikulua).

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II. kapituluko 1. ataleko laguntzak ezartzen duenez (9. artikulutik 13. artikulura).

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2019/lan-eszedentzian-dauden-langileentzako-laguntzak-jaiotzagatiko-edo-urtebete-baino-gutxiagoko-adingabearen-zaintzagatiko-gurasoen-kotizaziopeko-prestazioen-aldiak-berdintzeko/web01-tramite/eu/
Eskaera egiteko epea

Etengabea.

Efektuen hasiera da

Atzeraeragina: COVID-19k eragindako osasun-krisiaren ondorioz sortutako lan-baldintzen aldaketei aplikatzekoa.

Azken aldaketaren data
2020/04/15

Langabetuak (Aldi baterako langileak)

Baldintza hauek betetzen dituzten langileak:

 • Enplegu-eskatzaile gisa izena ematea eta jarduera-konpromisoa sinatzea (alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, enplegu-zerbitzu publiko eskudunak ofizioz egiten du inskripzioa) eta,
 • Gutxienez bi hilabeteko iraupeneko kontratu bat iraungi bazaie martxoaren 15aren ondoren eta,
 • Langabezia-prestazioa edo beste sorospen bat jasotzeko behar beste kotizatu ez dutenak eta,
 • Familia-unitateak ez du Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren %75etik gorako urteko errentarik (hileko zenbaketan eta aparteko bi ordainsarien zati proportzionala alde batera utzita), hau da, 712,50 euro.
 • Ez jasotzea edozein administrazio publikok emandako gutxieneko errenta, gizarteratzeko errenta, gizarte-soldata edo antzeko laguntzarik eta,
 • Kontratua amaitzen den egunean edo salbuespenezko sorospenaren eskubidea onestenden egunean lanaldi osoan norberaren edo besteren kontura lanean ez egotea.

430,27 euro.

Hilerokoa. Hilabete bakarra (luzatu daiteke).

Ondorio Askotariko Errentaren Adierazle Publikoaren (OAEAP) % 80.

Hilabete bat (luzagarria).

Edozein administrazio publikok emandako antzerako laguntzak (langabezia-subsidioa eta DSBE barne).

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html

Alarma-egoera indarrean sartzearen ondorioz kontratua iraungi zaien langileentzat zuzendutako diru-laguntza da. Zehazki, gutxienez bi hilabeteko lan-kontratua eta langabezia-prestazioa jasotzeko behar besteko kotizaziorik ez duten langileei zuzendua dago.

Eskaera egiteko epea

Maiatzaren 5etik alarma-egoeraren indarraldia amaitzen den egunaren hurrengo hilabetea amaitzen den egunera arte.

Efektuen hasiera da

Eskubidearen hasiera-data honako hau izango da:

 • Iraupen mugatuko lan-kontratua azkendu eta hurrengo egunetik aurrera (betiere martxoak 15a eta gero), edo
 • Ordaindutako oporraldia aldi baterako kontratua amaitu baino lehen hartu ez bada, sorospenerako eskubideak eragina izango du aldi hori igarotzen denean.
Aurreikusitako kobratze data

Eskaera egin eta hurrengo hilabetetik aurrera.

Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • Zaintza lanak egiten dituzten pertsonak.
 • ERTE.
 • Lanaldiaren murrizketa osoa/partziala duten langileak.
 • Langabetuak.
 • Autonomoak.
 • Besteren konturako langileak edo autonomoak, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko sorospena jasotzen dutenak 2020ko martxoaren 14an, eta kontratua eten edo lanaldia murriztu zaienak.
 • ABEEE-adingabearen zaintzak eragiten ez dion lanaldiaren zatiari dagokionean.

Egiaztapena empresaren partetik.

Ordura arte jasotako zenbatekoa.

Hilerokoa.

 • Kontratuen eteteagatik edo aldi baterako lanaldiaren murrizketagatik enpresariak izapidetutako ERTE-ak, adingabearen zaintzagatik salbuesten den lanaldiaren zatiari ez dio eragingo.
 • Ez da kotizatzeko beharrik egongo, aldia kotizatutzat joko da ondorio guztietarako.

Alarma egoerak irauten duen bitartean. 

Langabezia prestazioarekin bateragarria.

Eskabidea aurkezterako garaian, enpresak, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko subsidioaren titularra izateagatik lanaldia murriztua duten pertsonen zerrenda adieraziko du, bai eta ERTE-ak eragindako lanaldiaren zatia.

Gizarte Segurantza.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa (GSIN): 901166565, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 20:00etara.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208

2020ko martxoaren 14an minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko subsidioa jasotzen ari ziren besteren konturako langileek eta autonomoek laguntza hori jasotzen jarraituko dute alarma egoerak iraun bitartean.

Efektuen hasiera da

Lanaldiaren etete edo murrizketa datatik, betiere 2020ko martxoak 14aren ondoren.

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Langabetuak (Aldizkako langile finkoak).

 • Aldizkako kontratu finkoa duten langileentzat eta lanaldi partzialeko kontratua dutenentzat, baldin eta lan finkoak eta aldizkakoak egiten badituzte eta zenbait datatan errepikatzen badira, baldin eta aldi horretan, 2021eko jarduera-aldi teoriko osoan edo zati batean, aldi baterako lan-erregulazioaren eraginpean egon badira eta jarduera-aldia amaitu den datara iristeagatik eraginpean egoteari uzten badiote edo aldi baterako lan-erregulazioaren eraginpean egon diren jarduera-aldi bat amaitzeagatik. Kasu horretan, prestazioa bateragarria da besteren konturako lanaldi partzialeko lanarekin, aurreko aldi baterako lan-erregulazioak iraun bitartean, inolako kenketarik gabe.
 • Era berean, aparteko prestazio hori jaso dezakete beren azken kanpainan aldi baterako lan-erregulazioen eraginpean egon ez diren eta beren jarduera etenda ikusten duten pertsonak, nahiz eta kotizaziopeko prestazioa jasotzeko eskubidea izan, edo, era berean, 2022ko otsailaren 28a baino lehen kotizaziopeko prestazioa agortzen dutenek. Kasu hauetan, besteren konturako lanaldi partzialeko lan bat egiten bada aldi baterako lan-erregulazioan zehar, lan egindako denboraren zati proportzionala kenduko da prestazioaren zenbatekoan.

 

 • ABEEE baten eraginpean egoteari uzten dioten pertsonen kasuan, , normaltasun baten barruan jarduera-aldia amaituko litzateken egunera iristen direlako, enpresak ezohiko prestazioen eskaera kolektiboa aurkeztu behar du. Eskaerak aldizkako kontratu finkoa duten edo aldizkako lan finkoak eta aldizkakoak egiten dituzten pertsona guztiak barne hartu behar ditu.
 • Prestazioa agortu zaien edo 2021eko urtarrilaren 31 baino lehen agortuko zaien pertsonen kasuan, eragindako langileek eskatu beharko dute 30/2020 Errege Lege Dekretuan araututako aparteko prestazioa.

Gehieneko mugak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 270.3 artikuluan ezarritakoak izango dira:

 • 941 euro ( OAEAPren % 175 ) edo,
 • 1.075 euro ardurapeko seme-alabak izatearen kasuan (OAEAPren % 200).

 

 

Hilerokoa.

 • Aparteko prestazioaren zenbatekoa pertsonak jaso duen azken kontribuzio-prestazioaren edo, hala badagokio, kontribuzio-prestazioaren gutxieneko zenbatekoaren arabera kalkulatzen da prestazioa.  
 • Prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko, dagokion oinarri arautzaileari %70eko portzentajea aplikatuko zaio.

 

 • Aparteko prestazio horren iraupena jarduera-kanpaina amaitu edo ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu eta hurrengo egunetik 2022ko martxoak 31ra artekoa izango da.
 • Prestazioa eten ahal izango da langilea bere jarduerara aldi baterako itzultzen bada; kasu horretan, enpresak erakunde kudeatzaileari jakinarazi beharko dio langileak ezohiko prestazioan baja hartu duela.
 • Langileak bere konturako edo besteren konturako lan bat beste enpresa batean hasten badu, enpresa horrek emango dio horren berri Erakunde Kudeatzaileari.
 • Nolanahi ere, prestazioa berriro has daiteke nahi gabe lana uzten badu edo berriro langabezian badago, betiere 2022ko martxoak 31 baino lehen eskatzen bada.
 • Prestazioen onuradun diren langileek egiaztatzen badute, COVID-19ren inpaktuaren ondorioz, ezin izan direla beren jarduerara itzuli aurreikusitako datan, ez dute etengo jasotzen ari ziren prestaziorako edo subsidiorako eskubidea.
 • 30/2020 Errege Lege Dekretuaren aparteko prestazioa bateragarria da eskubidea sortzen den egunean mantentzen den edo geroago eskuratzen den lanaldi partzialeko besteren konturako lanarekin, lan egindako denboraren zati proportzionala zenbatekoan kendu ondoren.

 • Enpresak aurkeztu behar dio eskaera kolektibo bat SEPEri, langileen izenean, Covid-19aren ondorioz aldi baterako lan-erregulazioen eraginpean egon diren eta, egoera arrunt batean jarduera amaitu den eguna iristean, enpresak hala erabakita, horren eraginpean egoteari uzten dioten langileen kasuan.
 • Pandemia garaian langabezia kobratu izana, lanean hasi zirelako eta enpresak jarduera eten zuelako COVID-19agatik edo osasun-krisiaren ondorioz ez zirelako beren lanpostura itzuli. Kasu horretan, eskaera SEPEra bidaltzeko erantzukizuna langileena da.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19/situacion-fijos-discontinuos.html

Aldizkako kontratu finkoa duten langileentzat eta lanaldi partzialeko kontratua dutenentzat, baldin eta lan finkoak eta aldizkakoak egiten badituzte eta zenbait datatan errepikatzen badira, baldin eta aldi horretan, 2021eko jarduera-aldi teoriko osoan edo zati batean, aldi baterako lan-erregulazioaren eraginpean egon badira eta jarduera-aldia amaitu den datara iristeagatik eraginpean egoteari uzten badiote edo aldi baterako lan-erregulazioaren eraginpean egon diren jarduera-aldi bat amaitzeagatik.
Era berean, aparteko prestazio hori jaso dezakete beren azken kanpainan aldi baterako lan-erregulazioen eraginpean egon ez diren eta beren jarduera etenda ikusten duten pertsonak, nahiz eta kotizaziopeko prestazioa jasotzeko eskubidea izan, edo, era berean, 2022ko martxoak 31 baino lehen kotizaziopeko prestazioa agortzen dutenek.

Urriaren 1etik aurrera, lehen aldiz bermatuko da "kontagailua zerora" pertsona hauentzat. 

Eskaera egiteko epea
 • Oro har, 15 eguneko epean egoera gertatzen denetik.
 • Epe horren barruan aurkezten ez bada, eskaera egiten den egunean bertan izango ditu ondorioak prestazioak.
Azken aldaketaren data
2022/02/23

Langabezia

Langabezia-prestazioaren eta langabezia-subsidioaren onuradun izan daitezkeen pertsonak.

 • Sei hilean behingo luzapenari lotutako langabezia-sorospena automatikoa izango da (betiere seihileko eskubidea urtarrilaren 31 baino geroago agortu bada), eta ez da eskatu beharko.
 • Langabezia-prestazioetan (ERTEk eragindakoak ez badira, kasu horietan enpresak ordaindu behar baitu), bide telematikoz eskatu beharko da SEPEren egoitza elektronikoan (epez kanpo aurkezteagatik ez da eskubiderik murriztuko).

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.htm

Igarotzen ari den salbuespenezko egoera ikusita, inork ez du eskubiderik galduko epez kanpo eskaera bat aurkezteagatik. Epe barruan hartuko dira edozein bidetatik aurkeztutako eskabideak, aldi horretarako berariazko neurriak indarrean dauden aldian.

Efektuen hasiera da

Alarma Estatua amaitu arteko aldi baterakoa.

Azken aldaketaren data
2020/04/07

Enplegua etenda edo lanaldia murriztuta duten langileak, ERTE bidez.

Onuradunak: COVID-19ren ondorioz, ABEEE bidez, lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu zaien langileak.

Baldintzak:

 • Lan- edo baltzuarekiko-harremana 2020ko martxoaren 18a baino lehen hasi izana.
 • Prestazioa eskura dezakete, nahiz eta gutxieneko kotizazio-aldia ez izan, langabezia-prestazioa edo -sorospena jasotzeko aurreko eskubidea etenda izan edo langabezia-prestazio aurrekaririk jaso ez izan.

Enpresaren ziurtagiria.

Gehieneko mugak Gizarte Segurantzaren Lege Orokoraren 270.3 artikuluan ezarritakoak izango dira, hau da:

 • 941 euro (IPREMaren %175) o
 • 1.075 euro ardurapeko seme-alaben kasuan (IPREMaren %200).

Hilean behin.

Langabeziagatiko kontribuzio-prestazioaren araudiari jarraituz, honako berezitasunarekin: 
Prestazioaren zenbatekoa zehazteko, oinarri arautzaileari % 70 aplikatuko zaio (eta ez prestazioa kobratzen 6 hilabete eman ondoren legokeen % 50ekoa).
 

 • Irailaren 30era arte indarrean zeuden aldi baterako lan-erregulazioak 2021eko urriaren 31ra arte luzatuko dira.
 • Azaroaren 1etik aurrerako aldi baterako lan-erregulazioen modalitate berriak, lan-agintaritza eskudunari urriaren 1etik 15era bitarteko luzapena eskatzea behar dutenak, azaroaren 1etik, azken neurrien ondoren, 2022ko martxoaren 31ra arte egin ahal izango dute. 
 • Era berean, 2022ko martxoaren 31ra arte, mantendu egingo dira langabeziagatiko babeserako eta enpleguari eusteko aparteko neurriak, honako baldintza hauetan:
  • Kotizatutako gutxieneko okupazio-aldia (gabealdia) ez exijitzea.
  • Prestazioak birjartzen ez direnean (zero kontagailua): ez da langabeziarik kontsumitzen ERTEtik kobratzen ari den bitartean. Langabezian geratzen diren pertsonek bermatuta izango dute beren prestazioa. Neurri hau, ezohiko moduan, 2023ko urtarrilaren 1era arte zabaldu da. 
  • Prestazioaren oinarri arautzailea %70ean kalkulatzea.

Langabezia-prestazioa zuzenean eskatzen du ABEEEa izapidetu duen enpresaburuak.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

Enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean dauden langile guztientzako langabezia-babesa, langabezia-prestazioa jasotzeko baldintza arruntak betetzen ez dituztenak barne. 

Covid-19arekin lotutako kausetan oinarritutako aldi baterako lan-erregulazioak direla eta ezarritako enplegua babesteko neurriak luzatu egin dira, 2022ko otsailaren 28a baino haratago, martxoak 31rarte. 

Eskaera egiteko epea
 • Irailaren 30era arte indarrean zeuden aldi baterako lan-erregulazioen modalitateak automatikoki luzatu dira 2021eko urriaren 31ra arte.
 • 2021ko Azaroaren 1etik aurrerako ERTE modalitate berrietarako, derrigorrezkoa da lan-agintaritza eskudunari luzapena eskatzea urriaren 1etik 15era bitartean.
 • Martxoaren 31ra arte luzatuko dira mugatze- eta eragozpen-aldi baterako lan-erregulazioak eta pandemiaren arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduzko eta produkziozkoak (ETOP).
 • Lan-agintaritzaren ebazpena eskaera egin eta bost eguneko epean egingo da.
Efektuen hasiera da

Prestazioa lanaldia eteteko edo murrizteko neurriak aplikatzen diren egunaren biharamunetik aurrera aitortuko da.

 

Aurreikusitako kobratze data

Prestazioak enpresa-komunikazioa jasotzen denean ordaintzen dira.

Azken aldaketaren data
2022/02/23

Autonomoak.

Onuradunak: Covid19aren ondorioz zaurgarritasun-egoeran dauden autonomoak eta egoitza Espainian dutenak.

 

Baldintzak:

 • 2019ko abenduaren 31n berankortasun-egoeran ez daudenak (CIRBEn) eta,
 • 2020ko martxoaren 17an konkurtso-prozedura bati lotuta ez egotea eta,
 • Maileguak eta eragiketak 2020ko martxoaren 18tik aurrera formalizatu edo berritu badira.

Onuradunek finantza-erakundeei:

 • Erantzukizunpeko adierazpena, eta
 • Finantzaketaren betekizunei, baldintzei, muga nagusiei eta helburuari buruzko informazio eta dokumentazio garrantzitsua.

Azken aldaketen ondoren, abalatu daitezkeen maileguen gehieneko zenbatekoa 1,8 milioi eurotik 2,3 milioi eurora igo da, oro har (ikus araudia).

Mailegu-eragiketa batean edo gehiagotan.

Aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Laguntzak 2022ko ekainaren 30era arte eman ahal izango dira.

Onuradunak finantza-erakundeekin (abalen lerroetarako kontratuak KOIrekin izenpetzen dituztenak).

Finantza erakundeak.

https://www.ico.es/ico/linea-avales

Abalen Lerroaren helburua enpresei eta autonomoei laguntzea da, jarduerari eta enpleguari eusteko beharrezkoa den finantzaketa bermatuz, eta atzeraeragina du martxoaren 18tik aurrera. 2020ko martxoan Likidezia Abalen Lerroa (100.000 milioi euro) martxan jarri zenetik eta 40.000 euroko bigarren lerro batekin, 2021eko azaroaren 18ra arte 101.945 milioi euroko abalak hedatu dira.

2021eko azaroaren 30eko ebazpen berriaren ondoren, abalak eskatzeko epea 2022ko ekainaren 1era arte luzatzen da.

 

Eskaera egiteko epea

2022ko ekainaren 1erarte. 

Efektuen hasiera da

2020ko martxoak 18a. 

Azken aldaketaren data
2022/01/18

Langabezia subsidioaren onuradunak.

 • Langabezia-subsidioaren onuradunak, baldin eta eskubidea sei hilean behin luzatu behar bada (eta aurretiazko sorospenaren sei hilean behingo eskubidea urtarrilaren 31a baino geroago agortu bada).
 • 52 urtetik gorakoentzako sorospenaren onuradunak (nahiz eta errenten urteko aitorpena epez kanpo egin).

Dokumentazio eskakizunak eskubidea aitortzeko behar-beharrezkoa den dokumentaziora mugatu beharko dira.

Eskubidea sortu zenetik edo azken aldiz hasi zenetik hamabi hilabeteko epea 2020ko otsailak 23an edo geroago bete duten subsidio guztiei aplikatuko zaie eta jarraipena izango du alarma egoerak irauten duen bitartean.

 

 

Araudia ikusi.

Hilerokoa (Sei hileroko luzapena).

Ordura arte jasotako zenbatekoak mantenduko dira.

Alarma egoerak irauten duen bitartean.

Automatikoa, ez da eskaerarik egin behar.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/solicitud-prestaciones/subsidio-mayores-55-declaracion-anual.html

Ez da subsidioaren luzapenik eskatu beharko; ordainketa mantendu egingo da sei hilabete igaro ondoren.

52 urtetik gorako langileentzako subsidioaren onuradunen kasuan, langabeziagatiko subsidioen ordainketa ez da etengo urteko errenta aitorpena (DAR) ez aurkezteagatik.

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Herritar guztiak.

Herritar guztiak, eta, zehazki, sektore publikoko erakundeen zerbitzu eta prestazioen erabiltzaileak.

Epeak berriz zenbatuko dira alarma-egoera eta horren luzapenak amaitzen diren unean.

Bide elektronikotik egindako izapide guztiak normaltasunez egin daitezke.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
Eskaera egiteko epea

Dokumentazioa izapidetzeko eta aurkezteko epeak eten egiten dira.

Efektuen hasiera da

Martxoaren 14aren ondorengo gertaerak.

Azken aldaketaren data
2020/04/07

Herritar guztiak.

Elektrizitaterako bono-soziala jasotzen duten pertsonak eta hau Covid19aren osasun-larrialdiaren baitan amaitzen zaienak. Zehazki, 2020ko Irailaren 30era arte amaitzen diren bono guztien luzapen automatikoa.

Deskontua.

Hilerokoa.

Behin esleituta, elektrizitaterako bono sozialak bi urteko indarraldia du. Helburua, berritu beharra duten horiek neurri honen baitako deskontu eta onurak jasotzeari ez uztea da.

2020ko Irailak 30 arte.

Automatikoa, ez da eskaerarik egin behar.

Erreferentziazko enpresa merkaturatzailea.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/#ancla4
Efektuen hasiera da

Martxoak 18 (8/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jartzea).

Azken aldaketaren data
2020/10/01

Herritar guztiak.

Lehen etxebizitzatzat hartzen den edozein etxebizitza.

Hornitzailea ohiko etxebizitzan hornitzen dela egiaztatzeko, kontsumitzaileak edozein agiri-baliabide erabili ahal izango du egoera hori modu sinesgarrian egiaztatzeko.

2020ko irailaren 30a bitartean argindarra, ura eta gasa hornitzen dituzten enpresek ezingo diote zerbitzua eten herritar bakar bati ere bere ohiko etxebizitzan. Ezin izango da etenaldirik egin, kontsumitzaileek sinatutako hornidura- edo sarbide-kontratuetan aukera hori jasota badago ere. Alarma-egoeraren iraupena ez da kontuan hartuko ez ordaintzeagatiko ordainketa-epeen eta hornidura-eteteen ondorioetarako.

2020ko irailaren 30 arte luzatua

 • Hornidura, pertsonen eta instalazioen segurtasun-arrazoiengatik bakarrik eten daiteke.
 • Gas naturalaren hornidura-puntuak: ikuskapena egiteko epea alarma-egoera hasi aurretik amaitu bada eta ikuskapen hori egin ez bada bakarrik eten daiteke.
 • Ikuskapenak bigarren mailako anomaliaren bat detektatu izan balu eta hori ebazteko epea alarma-estatuaren hasieran amaituko balitz, konpondu gabe.

Dagokion hornitzaileari eskatu behar zaio.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa.

ciudadano@idae.es

Telefonoa: 913146673, jendaurreko ordutegia 9etatik 14etara izango da, astelehenetik ostiralera.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/

Salbuespenez, irailaren 30 arte, ezin izango da energia elektrikoaren, petroliotik eratorritako produktuen, manufakturatutako gasen eta petroliotik, gas naturaletik eta uretik likidotutako gasen hornidura eten lehen etxebizitzatzat hartzen den ezein etxebizitzatan. Ezin izango da etenaldirik egin, kontsumitzaileek sinatutako hornidura- edo sarbide-kontratuetan aukera hori jasota badago ere.

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 2tik irailaren 30era eskatu ahal izango da.

Azken aldaketaren data
2020/09/30

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak eta 11/2020 Errege Lege-Dekretua indarrean jarritako egunean (apirilaren 2a), indarrean zeuden hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditu guztietatik eratorritako kontratu-betebeharrak aldi baterako etetea aplikatzen zaien pertsonak. Beti ere, hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditua zaurgarritasun ekonomiko egoeran dagoen pertsona fisiko batek kontratatzen badu.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, "zaurgarritasun egoeran" dagoen zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa izatea (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Aldizkako ordainketa bati (alokairu-errenta bat edota hipotekaz bestelako finantzaketa mota bat) edo mailegu bakar bati aurre eginez gero, zenbateko horien batura eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea, nahiz eta pertsona hipoteka-atzerapenaren onuraduna izan.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa modu nabarmenean aldatu izana etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez,nahiz eta pertsona hipoteka-atzerapenaren onuraduna izan. Hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kredituen karga osoak (18.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina, gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria (Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emana).

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera;eta haren luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du ekarpenak egiteko.

Hilean behin (hiru hilabetez luzatu ahal izango da).

Hipotekazkoak ez diren kreditu eta maileguetarako atzerapena. Atzerapena aplikatzen ez bada eska daitezkeen zenbatekoak ez dira mugaeguneratutzat joko.

Hiru hilabete luzagarriak.

Finantza-erakundeari eskaera bat aurkeztea.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=d409ccf428431710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Hipotekazkoa ez den mailegu bat edo hipotekazkoa ez den kreditu bat ordaintzen ari bazara eta beharrezko baldintzak betetzen badituzu, kuota hiru hilabetez atzeratzeko aukera ematen duen luzamendura mugatu ahal izango zara, nahiz eta epe hori luzatu ahal izango den. Hau da, atzerapenak irauten duen bitartean, ez zaizu kuota hori kobratuko.

Eskaera egiteko epea

2020ko irailaren 29 arte

Efektuen hasiera da

Zordunak hartzekodunari eskaera egiaztatua egiten dionetik.

Azken aldaketaren data
2020/09/30

 • Errentariak (jabe txikiak).
 • Langabezia.
 • ERTEa.
 • Lanaldi-murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • COVID-19ren ondorioz zaurgarritasun-ekonomiko eta sozialean dauden pertsonak eta errentatzailea jabe txiki bat denean.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Zaintza lanengatik lanaldia murriztea.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Luzamendua eskatu aurreko hilabetean, Familia-Unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar soila.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin.

Eskaera: errentariak errentatzaileari eskatuko dio idatziz errentaren atzerapena.

Ebazpena: jabeak maizterrari jakinaraziko dizkio baldintzak, gehienez ere 7 laneguneko epean. Kasu horretan, jabeak esan dezake onartzen duen ala ez. Jabeak ez badu akordiorik onartzen, maizterrak estatuak abalatutako mikrokredituak eskuratu ahal izango ditu.

Errentatzailea/errentaria.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
Eskaera egiteko epea

Irailak 30rarte. 

Efektuen hasiera da

Atzerapena: errentaren hurrengo hilerokotik aurrera, apirilaren 2tik aurrera (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jarri ondoren).

Azken aldaketaren data
2020/09/30

 • Errentariak.
 • Langabetuak.
 • ERTE.
 • Lanaldi murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • Ohiko etxebizitzaren alokairu-kontratuak dituztenak, 2020ko apirilaren 2tik 2021ko urriak 31rarte amaitzen direnak. 
 •  

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Zaintza lanengatik lanaldia murriztea.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Luzamendua eskatu aurreko hilabetean, Familia-Unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

e) Edozein luzapen amaituta egotea.

f) Inork ez jakinaraztea kontratua amaitu baino 4 hilabete lehenago amaituko dela.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, hilero jasotako zenbatekoa adierazita.

b) Norberaren konturako langileen jarduera uztearen ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren adierazpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar soila.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea. Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du aurkezteko.
 

6 hilabete gehienez.

Gehienez 6 hilabetez. 

Luzatu ahal izango dira alokairu-kontratuak, betiere maizterraren ohiko etxebizitza bada eta 2022ko otsailak 28ra arte amaitzen badira.

Errentariak errentatzaileari aldez aurretik egindako eskaera; errentatzaileak onartu beharko du eskaera hori (non eta ez diren bestelako baldintzak edo baldintzak ezartzen, alderdien arteko adostasunez).

Errentaria/errentatzailea.

www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

21/2021 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako azken neurrien ondoren, eta 2020ko apirilaren 2an aplikatzen hasi zen neurri gisa, 2022ko otsailaren 28ra arte, errentariak bere kontratua, aldi horretan amaitzen bada, gehienez ere sei hilabetez luzatzea eska dezake, indarrean dagoen kontraturako ezarritako baldintza berberekin, alderdiek besterik adostu ezean.

Neurri hori indarraldi osoan behin baino ezin da eskatu.

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 2tik (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jartzea) 2022ko otsailak 28rarte. 

Efektuen hasiera da

2020ko Apirilak 2.

Azken aldaketaren data
2021/10/28

Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzen ari ziren langile autonomoak eta autonomoak, jarduerari berriro ekiten diotenak

Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzen ari ziren langile autonomoak eta autonomoak, jarduerari berriro ekiten diotenak.

Ez da beharrezkoa salbuespena eskatzea, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ofizioz egingo baitu jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzeari uzten dioten, dagokion araubidean alta emanda jarraitzen duten eta jarduera uzteagatiko prestazioa eskatzen ez duten autonomo guztiei dagokienez.

Uztailean, jarduera uzteagatiko aparteko prestazioaren onuradunek ez dute Gizarte Segurantzako kuotarik ordainduko, salbuespena % 100ekoa izango baita. Abuztuan, erdia ordainduko da; izan ere, salbuestea kuotaren % 50era iritsiko da, eta iraileko kuotan ohiko kuotan baino % 25 gutxiago ordainduko dute.

Uztailean, jarduera uzteagatiko aparteko prestazioaren onuradunek ez dute Gizarte Segurantzako kuotarik ordainduko, salbuespena % 100ekoa izango baita. Abuztuan, erdia ordainduko da; izan ere, salbuestea kuotaren % 50era iritsiko da, eta iraileko kuotan ohiko kuotan baino % 25 gutxiago ordainduko dute.

 • RED sistema: ez da beharrezkoa eskaera-dokumentu bat aurkeztea; nahikoa da geroratzea edo luzamendua zer alditan eskatzen den jakinaraztea. Red sistemarik ez badago, SEDESS da bidea.
 • Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzaren egoitza elektronikoa (SEDESS): kasu honetan, eskaera-dokumentuak egoitza elektronikoan aurkeztu behar dira.
 • Profesional edo hirugarren baten (graduatuak, kudeatzaileak, abokatuak eta RED sistemako gainerako baimenduak) bidez jarduten duen autonomoak RED sistemaren bitartez izapidetu ahal izango du.

Oharra:luzamenduen kasuan, maiatzean onartuko den aginduarekin, ziurrenik, zerbitzu berri bat ezarriko da, eta bertan adierazitako bestelako bitartekoen bidez aurkezten diren eskaerek ez dute eraginik izango.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa: 901502050, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 18:30era.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658

Uztailaren 1etik aurrera, jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzen zuten autonomoek automatikoki jasoko dute Gizarte Segurantzako kuotetatik libratzearen onura, uztailean, abuztuan eta irailean.

Azken aldaketaren data
2020/10/06

 • Errentariak.
 • Ohiko etxebizitzatik botatzeko prozedurek eragindako pertsonak edo familiak, errentamendu-kontratuetatik eratortzen ez direnak, mendekotasuna duten pertsonak, genero-indarkeriaren biktimak edo ardurapean adingabeak daudenean.
 • Langabetuak.
 • ERTE.
 • Lanaldiaren murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Dekretu Legeko 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • Zaurgarritasun ekonomiko edota sozial egoeran dauden eta beste bizitoki bat aurkitzeko ezintasuna duten pertsonak.
 • Aldi berean, errentatzaileek ere zaurgarritasun ekonomiko edota sozial egoeran daudela egiaztatzen badute epaitegietan, gizarte-zerbitzuei jakinarazi beharko zaie dagozkion neurriak har ditzaten.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia,
 • ERTE,
 • Zainketa lanengatik lanaldia murriztea,
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Ohiko etxebizitzatik botatzeko prozedurek eragindako familien kasuan, errentamendu-kontratuetatik eratortzen ez direnak eta mendetasuna duten pertsonak, genero-indarkeriaren biktimak edo ardurapean adingabeak daudenean: higiezin horien jabeek 10 etxebizitzatik gorako pertsona fisiko edo juridiko titularrak izan behar dute.

a) Langabezia-egoeraren legezko ziurtagiria, bertan hilean jasotako zenbatekoa agertu beharko da.

b) Jarduera etetearen ziurtagiria, norberaren konturako langileen kasuan.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsona kopurua (familia-liburua, errolda-agiria,...).

d) Desgaitasuna, menpekotasuna edo lan jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren oharra.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

 

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Gehienez 6 hilabete.

 • 2020ko apirilaren 2tik (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jartzen denetik) eta, azken neurrien ondoren, 2022ko irailak 30rarte.
 • Epaitegiaren dekretuan agertzen den egunera arte (Gizarte Zerbitzuen txostena kontuan hartuta).

Ezarritako epea igarotakoan: 10 egunen zenbaketari berrekin edo bistarako data adieraziko da.

 • Epaitegira idazki bat bidaltzea, baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta eskatutako dokumentuekin batera aurkezteko.
 • Gizarte-zerbitzu eskudunen txostena eskatzea. Epaitegian egiaztatzen baduzu zaurgarritasun-egoeran zaudela, Justizia Administrazioko letraduak jakinarazi beharko die gizarte-zerbitzuei, kontuan har dezaten ezohiko etete-epean.
 • Ahultasun ekonomikoko egoera bat alegatzen duen idazkia aurkezteak berekin dakar egoera hori gizarte-zerbitzuetara helarazteko baimena ematea.

Erreferentziazko Justizia Administrazioa eta Gizarte Zerbitzuak

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

Beste bizileku-aukera bat aurkitu behar duten eta egoera ekonomiko ahulean dauden maizterrek (nahiz eta osasun-krisiak zuzenean eragin ez) zuzenean eskatu ahal izango diote Justizia Administrazioari etxegabetze-prozedura eteteko. Prozedura hori gehienez ere 6 hilabetez aplikatuko da. Utzarazpena eteteko ezarritako epea igarotakoan, 10 egunen zenbaketari berrekingo zaio, edo ikustaldirako eguna zehaztuko da.

Kaleratzeak eteteko neurriak 2022ko irailak 30rarte luzatu dira.

Eskaera egiteko epea

Araudia ikusi. 

Efektuen hasiera da

Zaurgarritasun ekonomiko edota sozial egoera sortu zen egunera arteko atzeraeragina.

 

 

Azken aldaketaren data
2022/02/23

Autonomoak.

Onuradunak:

 • Norberaren konturako langileak edo autonomoak, baldin eta haien jarduerak etenda geratu badira Alarma-Egoeraren adierazpenaren ondorioz.
 • Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan araututako aparteko prestazioaren titular diren pertsonak.

Baldintzak (martxoaren 14an):

a) EAEn erroldatuta egotea eta egoitza eraginkorra eta etengabea izatea.

b) Enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn egotea, eta lantokia ere EAEn kokatzea.

c) Negozio-lokal baten errentari izatea.

d) Esklusiboki jardutea etenda geratu den jardueran.

a), b) eta d) letretako betekizunak eta EJZn eta Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian alta emanda egotea, alarma-egoerak irauten duen bitartean bete beharko dira, bai eta, gutxienez, egoera hori amaitu ondoko lau hilabeteetan ere.

e) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izatea.

f) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

g) Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen penalik edo administratiborik ez izatea.

h) Lanbideri hurrengokoa komunikatu beharko zaio ere: helburu bererako laguntzaren bat lortzea, egoeraren edozein aldaketa eta izaera bereko laguntzak itzultzeko edo zehatzeko prozesuak oraindik izapidetzen ari badira.

Eskabide-ereduarekin batera (ebazpenaren eranskinean dago):

 • Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa emateko ebazpena.
 • Negozio-lokalaren alokairu-kontratua.
 • Ondasun-erkidegoa edo sozietate zibila eratu izanaren egiaztagiria, hala badagokio.

Gehienez 3.000 euro onuradun bakoitzeko.
Lerro horrek diruz lagunduko ditu Gizarte Segurantzako kotizazio-gastuak eta alokairu-errentak.

Ordainketa bakarra.

16.000.000 euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

Langile Autonomoen Araubide Berezian norberaren konturako langile gisa kotizazioa ordaintzeari dagozkion kuoten kasuan, diruz lagundu daitekeen gastua alarma-egoera amaitu eta hurrengo hilabetearen eta 2020ko abenduaren artean sortutako kotizazioari dagokiona izango da.

Kontzeptu eta helburu bererako beste laguntza bat jasotzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek emandakoa.

a) Eskabide-eredu ofiziala (ebazpenaren eranskinean dago) egoitza elektronikoaren bidez aurkeztea:

b) Eskatzaileak ez badu beharrezko bitarteko elektronikorik, eskabidea aurkeztu ahal izango du:

 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzu zentraletan edo edozein enplegu-bulegotan.
 • Alarma-egoera dela eta hartutako neurriengatik ezinezkoa bada, Lanbidek bere webgunean emango du jarraitu beharreko prozeduraren berri.

Eskabideak aurkezteko hurrenkeraren arabera jasotzen dira, eta hurrenkera berean onartuko dira deialdiaren baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiak.

Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izateko, eskatzaileak Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoko Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du. Pertsona erregistratuta ez badago edo banku-datuak aldatu nahi baditu, formulario hau bete beharko du: http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

https://www.lanbide.euskadi.eus/diru-laguntza/-/diru_laguntza/2020/eae/

 

Covid-19k krisi sanitarioaren egoera kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz jarduerak etenda dituzten autonomoentzako aparteko laguntzak. Araudia 2020ko apirilaren 15eko EHAAn argitaratu da (2020ko apirilaren 8ko Ebazpena). Eskabideak apirilaren 16tik irailaren 30era bitartean egingo dira, eta aurkeztutako hurrenkeraren arabera ebatziko dira, aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Diru-laguntza 3.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko, ordainketa bakarrean. Ondasun-erkidegoak edo sozietate zibilak osatzen dituzten bazkideen kasuan, 3.000 euro bazkide guztientzat, eskaera pertsonalarekin. Diruz lagun daitezkeen gastuak: Gizarte Segurantzako autonomoen kuotak eta negozio-lokalen errentamendua

 

Eskaera egiteko epea

2020/04/16tik 2020/09/29ra arte (biak barne).

Ebazpena: 6 hilabete, eskabidea aurkezten denetik.

Irailaren 28ko ebazpenaren bidez (Bopv 20201014), aurrekontu-kreditua agortu dela iragartzen da.

Efektuen hasiera da

Apirilak 16.

Azken aldaketaren data
2020/10/14

Gizarte-larrialdiko egoeran dauden herritarrak (etxebizitza mantentzea eta oinarrizko premiak).

Araudiak adierazitako betekizunak, ez da salbuespenik aurreikusten baldintzak eta betebeharrak betetzean.4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa (EHAA 27zk/2011), Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzkoa.

Araudiaren arabera.

Laguntzaren helburuaren eta bizikidetza-unitatearen ezaugarrien arabera.

Aurrekontu-kreditua agortu arte, 15 milioi eurotan handitu baita 2019 urtearekiko (42,5 milioi guztira), 2021rako

Araudiak zehaztutakoak.

Prozedura arrunta: udal bakoitzeko erreferentziazko oinarrizko gizarte-zerbitzuen eta zerbitzu profesionalen bidez.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak.

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2020/eusko-jaurlaritzak-16-milioi-euro-gehiago-onartu-ditu-glletarako-beren-zuzkidura-43-5-milioi-eurokoa-izango-da-guztira-gobernu-bilera-2020-04-07/

Eusko Jaurlaritzak, 2020an, 16 milioi euro gehitu zituen GLLetarako, eta 43,5 milioi eurora igoz. 2021ean igoera 15 milio eurotan mantendu zen. 2022an aurrekontua 41,5 miloikoa da, eta balioak igo dira, elektrizita eta gas gastuen laguntzak indartuz. Familia batek jaso ahal izango duen diru kopurua 900 eurotik 1.500-ra igo da. 

Azken aldaketaren data
2022/01/04

 • DBE jasotzen duten pertsonak.
 • Herritarrak.

Araudiak adierazitako betekizunak, ez da salbuespenik aurreikusten baldintzak eta betebeharrak betetzean.
147/2010 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzkoa (EHAA, 114/2010 zk.).

Araudiaren arabera.

 • DBE: 693,73 euro- 1.074,53 euro
 • EPO: 250 euro

Hilean behin.

Jaso beharreko zenbatekoa honela kalkulatzen da: bizikidetza-unitateko kide-kopurua, kideren baten pentsiodun izaera eta bizikidetza-unitateak jasotzen dituen diru-sarrerak.

Prozedura aldaketa alarma-estatuaren egonaldian eta haren luzapenetan egongo da indarrean. 

Enplegu-eskaera guztiak automatikoki berrituko dira 2020ko irailaren 31ra arte, egun hori barne.

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak lehentasuna eman die Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren eskaera berrien tramitazioei eta berriz hasteei, azken asteetan prestazioa kobratzeko sortzen ari diren itxaronaldiak minimizatze aldera. Aurrez aurreko arreta bertan behera uzteak eragindako egoeraren aurrean, Lanbidek erabaki du prestazioen hartzaileek dagokien errenta kobratzen jarraitu ahal izatea, Etxebizitzako Prestazio Osagarria barne, halakorik dagoenean.
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (EPO DBEaren osagarri gisa eskatzen da): DBEaren izapidetzea bermatzen da:

 • Kredentzial elektronikoak badituzu, Eusko Jaurlaritzaren Erregistro Elektroniko Orokorrean erregistratu ahal izango duzu eskaera berri bat, diru-sarrerak bermatzeko errentaren itzulketa edo jakinarazpen baten dokumentazioa.
 • Kredentzial elektronikorik ez baduzu, DBE Dokumentazioa Eskatzeko eta Emateko formularioaren bidez bidal dezakezu beharrezko dokumentazioa. DBEren administrazio-jakinarazpenak

Correos-ek aplikatutako salbuespenezko neurriak direla eta, zure DBE espedientearen jakinarazpenak eskura ditzakezu nire DBE/Nire espedientea menuko ebazpenen blokean, Nire Lanbideneten barruan.

 

Enplegu-eskaria:

 • Lanbiden izena emanda dauden pertsonak: eskaeraren egoera aldatzea, bajatik altara igaroz, Nire Lanbidenet bidez.
 • Aurrez izena eman ez duten pertsonak: honako esteka honetan izapidetzeko inprimakia.
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/bulegoetan-erabiltzaileari-arreta-emateko-salbuespenezko-neurriak-pertsonen-pilaketa-murrizteko/

Eskaera eta izapidetzeko beharrezko dokumentazioa eskuratzeko aukera eman da.

Efektuen hasiera da

Martxoaren 27a.

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera egin eta bi hilabetera.

Azken aldaketaren data
2020/09/07

Adingabeak edo ardurapeko pertsonak dituzten familiak.

Onuradunak:

 • Aitatasun eta amatasun baimenak dituzten gurasoak, kontratua etenda dutenak.
 • Adingabeak eta/edo mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko eszedentziarako edo lanaldi-murrizketarako laguntzak jasotzen dituzten pertsonak, baldin eta hezkuntza-zentroak edo arreta-zentroak ixteak eragiten badie.

Baldintzak (aldatuak):

 • Orain arte 59 egunekoa zen gutxieneko aldiaren baldintza ezabatu egingo da, baldin eta zentroen itxierarekin edo diagnostikatutako pertsonek isolatuta egon behar duten denborarekin bat badator.
 • 14 urtetik beherakoei eszedentzia hartzeko eta lanaldia murrizteko laguntzetan estaliko dituen adingabeak zaintzeko laguntzetan adina handitu egingo da.

Hilean behin.

Hezkuntza-jarduera presentzialari eta haren zerbitzuei berriz ekin arte edo diagnostikatutako pertsonek isolatuta egon beharrik ez duten arte.

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2020/eusko-jaurlaritzak-etxeko-eta-laneko-eginkizunak-bateragarri-egiteko-laguntzak-onartu-ditu-berrogeialdi-egoerarako-sorturiko-ildo-berriak-sartu-dira-gobernu-bilera-2020-04-07/
Efektuen hasiera da

Atzeraeraginezko izaera zentroak itxi ziren egunetik edo diagnostikatutako pertsonek isolatuta egon behar dutenetik.

Azken aldaketaren data
2020/04/04

Errentariak (Alokairuko parke publikokoak)

Onuradunak:

Zaurgarritasun ekonomiko egoeran dauden pertsonak zeinak:

 • Etxebizitza-parke publikoko etxebizitza baten errentamendu-kontratu baten titularrak diren, kontratua martxoaren 14a baino lehenagokoa izanik.
 • Zuzkidura bizitokien onuradunak diren.
 • Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritza-programaren errentariak.

Etxebizitza-parke publikoak ondoko erakundeen etxebizitzak hartzen ditu bere baitan:

 • Eusko Jaurlaritza.
 • Alokabide.
 • Bizigune eta Gaztelagun.
 • Indarrean dauden babes-formuletako edozeinetan alokairuan lagata dituzten beste eragile publiko eta pribatu batzuk.

Baldintzak:

Pertsona bat zaurgarritasun ekonomiko egoeran aintzatetsiko da baldin eta:

 • Langabezian gelditu bada (ERTE edo bestelakoak) o,
 • % 40koa edo handiagoa den diru-sarreren galera edo salmenten beherakada jasatea.
 • Bi kasuetan, errentaria den pertsonak edo bizikidetza-unitateak ordaindu beharreko alokairuaren zenbatekoaren eta komunitate-gastuen batura, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera kalkulatutako urteko diru-sarrera haztatuen % 30a baino handiagoa izatea.
 • Gisa honetako laguntzarik eskatu ez izana.

Urteko diru-sarrera haztatuen kalkulua bizikidetza-unitatearen diru-sarrerei koefiziente murriztaileak aplikatzean oinarritzen da, ondorengo hauen arabera: kide kopurua, guztizko diru-sarreren % 20tik gorako ekarpenak egiten dituzten kide kopurua eta diru-sarreren jatorria: lan-soldata edo langabezia-prestazioa.

Hilerokoa (apirila, maiatza, ekaina).

3 hilabete (apirila, maiatza, ekaina).

 • EPE, Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoa.
 • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
 • Administrazio publikoak edo beste edozein erakunde publiko zein pribatuk eman ditzakeen helburu bereko beste laguntza batzuk.

Presentziala: 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan (posible denean).

Telematikoki:

https://www.alokabide.euskadi.eus/ayudas-covid-19/
Eskaera egiteko epea
 • 2020ko apirilaren 3tik 2020ko maiatzaren 31ra arte edo,
 • Alarma-egoera amaitu eta hilabetera arte.

 

Ebazpena: hiru hilabeteko epean, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita.

 

Efektuen hasiera da

Apirilaren 3a.

Azken aldaketaren data
2020/09/04

 • Pertsona adinduak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak.

Mendekotasun- eta/edo desgaitasun-egoeran dauden pertsonentzako Foru Aldundiaren sareko egoitzen eta laguntzadun etxebizitzen erabiltzaileak: egoitza-plaza publiko eta pribatuetako egoiliarrak nahiz zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren hartzaileak.

 • Datuekin betetako dokumentua (foru-aginduaren eranskina).
 • Datuak erabiltzeko baimena.

338 euro - 424 euro

 • Laguntza ekonomikoak: hilean behin.
 • Laguntza teknikoa/k: etxean egon bitartean.

Laguntza ekonomikoak:

 • 1. eta 2. mailako mendekotasuna duten erabiltzaile baloratuak: 338 euro/hilean.
 • 3. mailako mendekotasuna duten erabiltzaile baloratuak: 424 euro/hilean.

Laguntza teknikoaketxeko egonaldia errazteko:

 • Somier artikulatua
 • Somier artikulatuetarako koltxoia.
 • Aire-aurpegien aurkako koltxoia.
 • Garabia.
 • Dutxarako eta komunerako aulki gurpilduna.
 • Bainuontziaren eserleku birakaria.
 • Eskailerak salbatzeko aparatua.
 • Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitu eta hiru hilabetera arte.
 • Egoitzara/etxebizitzara itzuli eta hurrengo egunera arte.
 • Egoitza-zentrora itzultzen ez badira, onuradunari zentrora itzultzeko aukera dagoela jakinarazten zaion egunaren biharamunean erretiratuko dira.

Ez zaie aplikatuko udal-egoitzen erabiltzaileei.

Erabiltzaileak, haren ordezkariak edo izatezko zaintzaileak bidalitako mezu elektronikoa, erabiltzailea bizi den zentrora/etxebizitzara zuzendua.

Laguntza teknikoetako bat edo batzuk eskatu ahal izango dira.

Laguntza ekonomikoa:

 • Plaza publikoa: ordainketa egoitza-zentroan dagoen kontu korrontean egingo da. Horretarako, egoitza zentroari onuradunaren kontu korrontea emateko baimena eman beharko zaio Gizarte politiketako Sailari.
 • Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa jasotzen duen plaza pribatua: Gizarte politiketako Sailean dagoen kontu korrontean ordainduko da

Eskaera jaso ondoren, erabiltzaileari helarazi ahal izango zaio, geroago emango den ebazpenari kalterik egin gabe.

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gizarte politikako Saila. Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretarako Zuzendaritza Nagusia.

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizartepolitika/covid19-zerbitzu-aldaketak
Eskaera egiteko epea

Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitutakoan itxiko da. Bigarren olatualdian, urriaren 25tik aurrera aktibatu da programa. 

Efektuen hasiera da

Bigarren olatualdian: urriaren 25tik aurrerako irteerak. (lehen olatualdialdian, martxoaren 14tik aurrerako gertaerak, egoitza-zentrotik irten eta hurrengo egunetik aurrera).

Aurreikusitako kobratze data

Ikusi araudia.

Azken aldaketaren data
2020/12/04

Autonomoak.

Alokairu-kontratuen titularrak diren autonomoak, erosteko eskubidea dutenak barne.

3 hilabeterako atzerapena.

Hilean behin (gehienez 3 hilabete, luzatzeko aukerarekin).

Hiru hilabete (luzagarria).

Garapen Agentzia ekimenaren onuradun izan daitezkeenekin harremanetan jarriko da aukera hori eskaintzeko.

https://www.ayudasarabacovid19.eus/eu/alokairu-kuotak-geroratzea/

Alokairu guztien ordainketa, erosteko aukera ematen duten alokairuak barne, 3 hilabetez atzeratzea, luzatzeko aukerarekin. Araba Garapen Agentzia zuzenean jarriko da harremanetan ekimenaren onuradun izan daitezkeenekin, aukera hori eskaintzeko.

Azken aldaketaren data
2020/04/07

 • Errentariak.
 • Langabetuak.
 • ERTE.
 • Jarduera ekonomikoa utzi duten autonomoak.
 • Lanaldiaren murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

Osasun krisiaren ondorioz "zaurgarritasun egoeran" dauden errentariak eta indarrean dagoen alokairu-kontratua dutenak.

Baldintzak:

Errentaria zaurgarritasun-egoeran dagoela joko da, betiere honako baldintza hauek betetzen baditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia,
 • ERTE,
 • Zainketa lanengatik lanaldia murriztea,
 • Jarduera ekonomikoa utzi duten autonomoak,
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Laguntza eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen: 2.689 euro (muga: IPREM 5 aldiz).

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

e) Ez da derrigorra izango laguntza eskatzeko, zerga edo Gizarte Segurantzarekiko betebeharrekin egunean egotea, ez eta beste diru-laguntza batzuk itzultzeko betebeharrekiko ere.

f) Alokairu-kontratu beraren titularrak bat baino gehiago badira, nahitaezkoa da guztiek mailegu-kontratu bakarra formalizatzea mailegu-hartzaile gisa, eta guztiek modu indibidualean erantzungo dute.

 

Dokumentu hauekin batera, maileguaren eskaera-eredua aurkeztu beharko da (MA/378/2020 Aginduaren I. eranskina). 

a) Langabezia-egoeraren legezko ziurtagiria, bertan hilean jasotako zenbatekoa agertu beharko.

b) Jarduera etetearen ziurtagiria, norberaren konturako langileen kasuan.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsona kopurua (familia-liburua, errolda-agiria,...).

e) Ondasunen titulartasuna: katastroko ziurtagiria edo familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren oharra.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, eskabide-ereduaren barnean.

Eskatzaileak ezin badu aurreko dokumenturen bat aurkeztu, nahikoa izango da erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztea, zergatik ezin diren aurkeztu berariaz justifikatuta. Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitu ondoren, hiru hilabeteko epea izango du kreditu-erakundeari aurkezteko.

 • Maileguaren zenbatekoa sei hilekoren zenbatekoaren %100eraino irits daiteke.
 • 5.400 euro gehienez (hilabetean gehienez 900 euro izateari egiten dio erreferentzia).

Hilerokoa (gehienez 6 hilabetez). Hala ere, beste aldizkakotasun bat adostu daiteke.
Mikrokredituak itzultzeko, errentariak sei urteko epea izango du eta "salbuespen gisa" beste lau urtez luza daiteke. Luzapen horretarako, beharrezkoa da egiaztatu ahal izatea zaurgarritasun-egoerak bere horretan jarraitzen duela.

 • Eskatzaileak ez du gastu eta interesik izango.
 • Errentariak baldintzak faltsutzen, ezkutatzen edo oker betetzen baditu, edo etekin bidegabea ateratzen badu, diru-laguntza itzuli beharko da gastu eta interesekin.
 • Banketxeak eta errentariak mailegua sinatzen dutenetik 6 hilabetez (atzeraeraginez eska daiteke, apirilaren 1etik aurrera). 6 hilabeteek ezin dute gainditu errentamendu-kontratuaren edo haren luzapenen indarraldia.
 • Aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

Bateragarriak izango dira 2018-2021eko Estatuko Etxebizitza Planean araututako alokairu-laguntzekin.

Errentariak, finantza-erakundeen bitartez. Kreditu-erakundeak zuzenean ordain diezaioke maileguaren eskatzaileari edo etxebizitzaren entitate errentatzaileari, lehenago maileguaren titularrari jakinarazita.

Finantza-erakundeak.

https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico

Alokairua ordaintzeko interesik gabeko mikrokredituak Estatuaren abala duten finantzaketa-laguntza iragankorrak dira. Mailegu horiek finantza-erakundeen bidez eskatu behar dira, eta alokairua ordaintzeko baino ez dira erabiliko. Maileguen itzulketa gehienez 6 urterako izango da, eta salbuespen gisa beste 4 urtez luzatu ahal izango da.

Eskaera egiteko epea
 • Luzapen berri baten ostean, errentariek 2021ko abuztuaren 9a baino lehen eskatu behar dituzte maileguak (luzagarria abuztuak 31rarte), eta
 • Mailegu-kontratuak 2021ko irailaren 9a baino lehen formalizatu behar dira (luzagarria irailak 30rarte).
Efektuen hasiera da

Laguntzak apirilaren 1era arteko atzeraeraginez eska daitezke.

Azken aldaketaren data
2021/09/10

 • Errentariak(alokairu babestuko parke publikoa).
 • Langabezia.
 • ERTEa.
 • Lanaldi-murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Dekretu Legeko 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • COVID-19ren ondorioz zaurgarritasun-ekonomiko eta sozialean dauden pertsonak eta jabea etxebizitza-edukitzaile handia bada edota etxebizitza-enpresa edo -erakunde publikoak direnean.
 • Etxebizitzen Gizarte Funtsa (27/2012 ELD)-ri dagozkien alokairu guztiak.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Zaintza lanengatik lanaldia murriztea.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Luzamendua eskatu aurreko hilabetean, Familia-Unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

 • Errentaren %50eko murrizketa edo,
 • Alokairuaren errenta ordaintzeko luzamendua; automatikoki aplikatuko da, baldin eta errentatzaileak ez badu berariaz lehenengo aukera aukeratzen.

Hilean behin.

Adostasunik ez badago, jabeak, 7 eguneko epean, aukera hauetako bat jakinaraziko dio maizterrari:

a) Errentaren %50eko murrizketa Alarma-egoerak irauten duen bitartean.

b) Errentamendu-errenta automatikoki ordaintzeko atzerapena.

 • Gehienez 4 hilabetez luza daiteke eta/edo,
 • Ahultasun ekonomikoko egoera gainditu arte.
 • 2020ko irailaren 30az geroztik emandako atzerapenen iraupen metatua ezin izango da bederatzi hilabetetik gorakoa izan.

Itzulketa: kuotak zatika ordaintzea, interesik gabe, gutxienez 3 urtez (betiere kontratuaren indarraldian eta luzapenetan).

 • Maizterrak Estatuak abalatutako mikrokredituak eskatzen baditu.
 • Maizterra edo etxebizitzan bizi den familia-unitatea osatzen duten pertsonetatik edozein Espainiako etxebizitzaren baten jabea edo gozamenduna bada.

Salbuespenak:

 • Jabetza- edo gozamen-eskubidea etxebizitzaren zati proportzional baten gainekoa baino ez denean, eta
 • Jaraunspenez bada ere, jarauntsia ez dagoela egiaztatzen badute.
 • Etxebizitza eskuraezina denean familia-unitateko kideren bat ezindua delako.

Errentariak errentatzaileari eskatuko dio idatziz aldi baterako geroratzea edo osorik edo zati batean igortzea (salbu eta alderdiak ados jarrita beste termino edo baldintza batzuk finkatzen badira).

Errentatzailea/errentaria.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

Cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler, siempre que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.

Luzamendua eskatzeko epea 2022ko otsailak 28rarte luzatu da. 

Neurri hau indarraldi osoan behin baino ezin da eskatu.

Eskaera egiteko epea

Jabea alokatutako etxebizitzen edukitzaile handia, enpresa bat edo inbertsio-funts bat denean, 2022ko otsailak 28rarte aurkeztu ahal izango da luzapen-eskaera.

Efektuen hasiera da

Atzerapena: errentaren hurrengo hilerokotik aurrera, 2020ko apirilaren 2tik aurrera (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jarri ondoren).

Azken aldaketaren data
2021/10/28

Herritar guztiak.

Lehen etxebizitzatzat hartzen den edozein etxebizitza.

Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, komunikazio elektronikoen zerbitzuak hornitzen dituzten enpresek komunikazio elektronikoen zerbitzuak ematen jarraituko dute, alarma-egoera aplikatzen hasten den egunean bezeroek kontratatuta; beraz, ezin izango dituzte eten edo eten.

Alarma-egoera eta haren luzapenak iraun bitartean.

 • Hornidura eten daiteke soilik komunikazio elektronikoko sareen eta zerbitzuen integritate- eta segurtasun-arrazoiengatik.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa.

ciudadano@idae.es

Telefonoa: 913146673, jendaurreko ordutegia 9etatik 14etara izango da, astelehenetik ostiralera.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/
Azken aldaketaren data
2020/09/09

 • 18-35 urte bitarteko gazteak.
 • Autonomoak.
 • Langabetuak.
 • ERTE.

Onuradunak:
Zaurgarritasun-ekonomiko egoeran dauden Gaztelagun programaren onuradunak.

Baldintzak:
Pertsona bat "zaurgarritasun-ekonomiko egoeran" aintzatetsiko da baldin eta:

 • Langabezia egoeran (ERTE eta bestelakoak) gelditu bada edo,
 • % 40eko edo hortik gorako diru-sarreren galera edo salmenten beherakada jasaten badu.
 • Bi kasuetan, ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa gehi komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak, errentaria den pertsonaren edo bizikidetza-unitatearen diru-sarreren% 30 baino gehiago izatea, babes ofizialeko etxebizitzari buruzko araudiaren arabera kalkulatuta. Komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak hilean 79 euro-tan balioesten dira bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona bakoitzeko, edo, bestela, hilean 187,4 euro etxebizitzako (irizpide aplikagarria pertsonarentzat edo bizikidetza-unitatearentzat onuragarriena dena izango da).

 

Urteko diru-sarrera haztatuen kalkulua bizikidetza-unitatearen diru-sarrerei koefiziente murriztaileak aplikatzean oinarritzen da, ondorengo hauen arabera: kide kopurua, guztizko diru-sarreren % 20tik gorako ekarpenak egiten dituzten kide kopurua eta diru-sarreren jatorria: lan-soldata edo langabezia-prestazioa.

 • Erantzukizunpeko adierazpena.
 • Eskabide-orri normalizatua (www.euskadi.eus/servicios/11022401).

Aldakorrak diren hileroko errenta mugetara iritsi arte:

 • 750 euro, hiriburuetan.
 • 650 euro, 10.000 biztanletik gorako udalerrietan.
 • 600 euro, gainontzeko udalerrietan.

Hilerokoa (apirila, maiatza eta ekaina).

Aurretiko diru-laguntzen osagarriaren kalkulua hileroko errenta mugetara iristeko.

 

3 hilabete (apirila, maiatza, ekaina). 2,5 milioi euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

 • EPE, Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoa.
 • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
 • Alokairurako GLL
 • Administrazio publikoak edo beste edozein erakunde publiko zein pribatuk eman ditzakeen helburu bereko beste laguntza batzuk.

Presentziala:
39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan (posible denean).

Telematikoki:

https://www.alokabide.euskadi.eus/laguntzak-kobid-19/

Gaztelagun laguntza-programaren onuradunek aldi baterako eta salbuespenezko laguntza osagarri bat jaso ahal izango dute, aitortuta zuten diru-laguntzaren osagarri gisa, etxebizitzaren hileko errentaren mugetara iritsi arte. Laguntza hilerokoa izango da apirila, maiatza eta ekainerako.

Eskaera egiteko epea
 • 2020ko apirilaren 3tik 2020ko maiatzaren 31ra arte edo,
 • Alarma-egoera amaitu eta hilabetera arte.
 • Ebazpena: Hiru hilabeteko epean, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita.
Efektuen hasiera da

Apirilaren 3a.

Aurreikusitako kobratze data

Ikus erakunde kudeatzailearen esteka.

Azken aldaketaren data
2020/09/07

Zaurgarritasun egoeran dauden kontsumitzaileak. 

 • Hornitzailearen aurrean hornidura ohiko etxebizitzan egiten dela egiaztatzeko, egoera hori modu frogagarrian egiaztatzen duen edozein agiri erabil daiteke. Adibidez: argiaren, uraren edo telefonoaren ordainagiria, helbidea egiaztatzen duena.
 • Hornidura-kontratuaren titulartasuna egiaztatu ezin duten pertsonen kasuan, betiere kontsumitzaile kalteberaren edo kaltebera larriaren izaera aitortzeko eskubidea ematen duten baldintzak betetzen badituzte, neurria eskuratzeko, gizarte-zerbitzu eskudunek edo gizarte-bitartekariek (adibidez, hirugarren sektoreko erakundeek) inguruabar horren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, dokumentazio honekin batera:
  • Kontsumitzailearen eta bizikidetza-unitateko kideen NAN edo AIZren fotokopia (ahaidetasun-loturak edo antzekoak izan edo ez)
  • Indarrean dagoen erroldatze-ziurtagiria, banakakoa edo kolektiboa.

Neurri hau indarrean dagoen aldia ez da zenbatzen ordainketa-errekerimenduaren eta indarrean dagoen araudian ezarritako ez ordaintzeagatiko hornidura-etetearen arteko epeen ondorioetarako.

Azken neurrien ondoren, 2022ko ekainak 30rarte.

Hornidura, pertsonen eta instalazioen segurtasun-arrazoiengatik bakarrik eten daiteke.

Dagokion hornitzaileari eskatu behar zaio.

Enpresa hornitzaileen aurrean kontsumitzaile zaurgarria dela egiaztatzeko, nahikoa da elektrizitatearen azken faktura aurkeztea, non elektrizitatearen bonu soziala jasotzen dela isladatzen den. 

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa.

ciudadano@idae.es

Telefonoa: 913146673, jendaurreko ordutegia 9etatik 14etara izango da, astelehenetik ostiralera.

https://energia.gob.es/bono-social/Paginas/bono-social.aspx

Urriaren 26ko 21/2021 Errege Lege Dekretuaren ondorioz, 2022ko otsailaren 28ra arte energia elektrikoaren, gas naturalaren eta uraren hornidura ezin ziren eten zaurgarritasun egoeran, zaugarritasun larrian edo gizarte-bazterkeria arriskuan dauden kontsumitzaileen kasuan (897/2017 Errege Dekretuaren 3. eta 4. artikuluetan definitutako egoerak). Azken neurrien ondoren, zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonei hornidurak mozteko debekua 2022ko ekainaren 30era arte luzatzen da.

Eskaera egiteko epea

2022ko ekainak 30rarte eska daiteke. 

Azken aldaketaren data
2022/02/23

 • Langabezia (etxekoa).
 • Lanaldi murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:hurrengoko ezaugarri eta baldintzak dituzten etxeko langileak:

 • Zerbitzuak emateari utzi diotenak aldi baterako, osorik edo zati batean, kutsatzeko arriskua murrizteko edo,
 • Kaleratuak izan direnak (2/2015 EDLko 49.1.k-an aurreikusitako kaleratzeko arrazoiarengatik).

Baldintzak:

 • Gizarte Segurantzako Etxeko Langileen Sistema Berezian alta emanda egotea martxoaren 14a baino lehen eta,
 • Alarma-Egoera deklaratu ondorengo kaleratzea izatea.

Eskabide-orriarekin batera, hurrengoko dokumentuak aurkeztu behar dira:

 • Erantzukizunpeko adierazpena, enplegatzaileak sinatuta.
 • Kaleratze-gutuna, edo Etxeko Langileen Sistema Berezian baja edo murrizketa izan dela egiaztatzen duen dokumentazioa. Kasu honetan, ez da beharrezkoa izango enplegatzailearen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea.
 • Gertaera eragilearen unean eskatzailea bere konturako jardueraren bat egiten ari bada, jarduera horretatik eratorritako diru-sarrerak egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko du edo, bestela, erantzukizunpeko adierazpenean jaso beharko da.

Gehienez 950 euro.

Hilean behin.

 • Oinarri arautzailearen %70.
 • Egindako lanak bat baino geahiago badira: lan bakoitzaren oinarri arautzailearen kalkulua.
 • Lanaldi murrizketaren kasuan: murrizketaren ehunekoarekiko zuzeneko proportzioa.

Gizarte Segurantzan baja ematen denetik edo lanaldia murrizten denetik, alarma-egoera amaitu eta hilabetera arte, edo, hala badagokio, ohiko lanaldiarekin lanera itzultzen den egunera arte (betiere aldi osoan baldintzak betetzen jarraitzen badira).

 • Aldi baterako ezintasunagatiko sorospena.
 • 10/2020 Errege Lege Dekretuan ezarritako baimen ordaindu berreskuragarria.
 • LGSa gainditzen duten kopuruak (950 euro) jasotzen dituen beste edozein jarduera.

Eskabidea, dagokion egiaztagiriarekin batera, honako bide hauen bidez aurkeztu beharko da:

 • Online: NAN elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa edo Cl@ve izanez gero, SEPEren egoitza elektronikoan.
 • Presentziala: eskabide-inprimakia deskargatu eta inprimatu, eta erregistro-gaietan laguntzeko edozein bulegotan edo posta-bulegoetan aurkeztu, Etxeko Enplegatuen Laguntza Unitatera zuzenduta (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Zuzendaritza Nagusia, Condesa de Venadito kalea 9, 28027-Madril).

Betekizun formalak eta aurkeztutako dokumentazioa egiaztatu ondoren, ebazpena gehienez ere hiru hilabeteko epean jakinaraziko da.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html

Alarma-egoera indarrean jarri aurretik etxeko langile gisa alta emanda zeuden pertsonentzako sorospena, baldin eta etxebizitza batean edo batzuetan, osorik edo zati batean, zerbitzuak emateari utzi badiote Covid-19ko osasun-krisiaren ondorioz transmisio-arriskua murrizteko. Baita osasun-krisian zehar kaleratuak izan direnak edo kontratuari uko egin diotenak ere.

Eskaera egiteko epea

Maiatzaren 5etik alarma-egoeraren indarraldia amaitzen den egunaren hurrengo hilabetea amaitzen den egunera arte.

Efektuen hasiera da

Kaleratzea edo enplegu-etetea gertatzen den egunetik, betiere 2020ko martxoaren 14aren ondoren (erantzukizunpeko adierazpenean edo Gizarte Segurantzako bajan agertzen den data).

Aurreikusitako kobratze data

Subsidioa hilabete bakoitzaren 10ean ordaintzen da, eskabidean emandako banku-erakundean.

Azken aldaketaren data
2020/09/09